Нова медична література Вип. 1. 2011 р.

Нова медична література

Інформаційний бюлетень

Вип. 1. 2011 р.

28 Биологические науки

8.08 З–ЗЗ Заповідні куточки Кіровоградської землі / Держ. упр. екологічної безпеки в Кіровоградській обл. ; кол. авт. під. ред. Т.Л. Андрієнко. – К. : Арктур-А, 1999. – 238 с. : [10] іл.

63 История. Исторические науки

63.3 К 38 Кизименко, П. Пам’ять степів : історичні нариси з минулого Кіровоградщини/ Петро Кизименко. – Кіровоград : Мавік, 2003. – 246 с. : [ 31] іл.

61 Медицина

61:37 Д 44 Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров`я : навч.- метод.посіб. для викладачів / Ю.В. Вороненко, А.І. Гойда, Н.Г. Гойда та ін.- К. : Книга-плюс, 2011.- 192 с. - Бібліогр.: С. 189-191.

61(092) З-62 Зіменковський, Б.С. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького :1784-2009. 225 років від дня заснування медичного факультету Львівського університету / Зіменковський Б.С., Гжегоцький М.Р., Луцик О.Д. - Вид. 2-е, доопрац. і випр. - Л. : Наутілус, 2009.- 452 с.: іл. - Бібліогр.: С. 444–449.

61(061) П 61 Перебийніс, Г. Історія Маловисківської лікарні / Г. Перебийніс, К. Чурпій. – Кіровоград : Центр.- Укр. вид-во, 2005. – 107 с.

613 Гигиена. Охрана индивидуального здоровья

613.95 С 73 Спок, Б. Ребенок и уход за ним / Бенджамин Спок.- Минск : Попурри, 2010.- 672 с.

614 Здравоохранение. Социальная гигиена

614.21 П 59 Порада, А.М. Медико-соціальна реабілітація і медичний контроль : підруч. для студ. мед. ВНЗ I-III рівнів акредитації / Порада А.М. - К. : Медицина, 2011. - 296 с. - Бібліогр.: С. 294-295.

614.2 Ц 56 Ціборовський, О.М. На варті здоров’я : історія становлення соціальної медицини і охорони громадського здоров’я в Україні : до сторіччя Українського Лікарського Товариства / Олег Ціборовський. – К. : Факт, 2010. – 430 с. : іл. – Бібліогр. : С. 358 - 405.

614.2 Я 44 Як покращити перинатальну допомогу в Україні? : Досвід Україно-Швейцарської Програми «Здоров`я матері та дитини 2008-2010рр.» / за заг. ред. Моісеєнко Р.О., Рааб М. - К., 2011.- 100 с.+1 електрон.опт.диск (CD-ROM); 12см.

615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия

615.8 А 45 Александров, В.В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учеб. пособ. / В.В. Александров, А.И. Алгазин.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 144 с.- (Серия «Библиотека врача-специалиста. Физиотерапия и реабилитация»). - Библиогр.: С.131 - 132.

615.874 Б 24 Барановський, А.Ю. Лечебное питание при инфекционных заболеваниях : Учебно-методическое пособие / А.Ю. Барановский, Л.И. Назаренко, К.Л. Райхельсон.- СПб. : Диалект, 2006.- 112 с.- Библиогр.: С. 104 -107.

615.89 Б 79 Болотов, Б. Народный лечебник Болотова / Б. Болотов, Г. Погожев.- СПб. : Питер, 2008. – 320 с : ил.- (Серия «Жизнь по Болотову»).

615.82 Л 53 Лечебный и оздоровительный массаж для всей семьи.- Донецк : БАО, 2009. – 288 с.

615.874 Л 78 Лоранская, Т.И. Диетотерапия хронического панкреатита / Т.И. Лоранская, И.Д. Лоранская, Л.А. Редзюк. - М.: Миклош, 2008.- 120 с.

615.11 М 71 Мішина, Л.Г. Фармацевтична хімія. Лабораторно - практичні заняття. Загальна та спеціальна фармацевтична хімія. Лікарські засоби неорганічної природи : навч. посіб. для студ. мед. ВНЗ IV рівня акредитації / Л.Г. Мішина. – Вінниця : ТД Едельвейс і К, 2010.- 384 с. : табл.

615.82 М 92 Мухін, В.М. Фізична реабілітація : підруч. для студ.ВНЗ / В.М. Мухін.- 3-є вид., перероб. та доп.- К. : Олімп. літ., 2009. - 488 с.: іл. - Бібліогр. : С. 481 – 485.

615.82 С 79 Степашко, М.В. Масаж і лікувальна фізкультура в медицині : підруч. для студ. мед. ВНЗ I-III рівнів акредитації / М.В.Степашко, Л.В.Сухостат. - К. : Медицина, 2010.- 352 с. - Бібліогр. : С.349.

615.89 Т 19 Тарабукин, Ю. Не пьем, а лечимся / Юрий Тарабукин.- Донецк : Донеччина, 2010.- 96 с.

615.83 Я 47 Яковенко, Н.П. Фізіотерапія : підруч. для студ. мед. ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / Н.П. Яковенко, В.Б. Самойленко. - М.: Медицина, 2011.- 245 с.: [1] л. іл. - Бібліогр.: С.255.

616 Патология. Клиническая медицина.

616-083.98 А 45 Алгоритми надання невідкладної допомоги у критичних станах : навч. посіб. / І.І. Тітов, О.В. Волошинський, Л.В. Глушко, О.І. Дацюк.- Вид. 4-е, доп.- Вінниця : Нова книга, 2010.- 292 с.: рис. - Бібліогр.: С. 288-290.

616-071 В 43 Використання телемедицини у клінічній практиці. Ч. II : [посібник] (для викладача) / Україно-Швейцарська Програма «Здоров'я матері та дитини» ; Добрянський Д.О., Мінцер О.П., Краснов В.В. - К., 2011.- 96 с.+ 1 електрон. опт. диск (CD-ROM);12 см.

616 - 083 К 28 Касевич, Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка : підруч. для студ. мед. ВНЗ I–III рівнів акредитації / за ред. В.І. Литвиненка.- 3-є вид., перероб. та доп.- К. : Медицина, 2010.- 424 с. - Бібліогр.: С. 422.

616-074/078 Л 64 Лифшиц, В.М. Медицинские лабораторные анализы : справочник / В.М. Лифшиц, В.И. Сидельникова.- Изд. 4-е, исправ. и доп.- М.: Триада-Х, 2011.- 184 с.

616(092) М 29 Мартинів Степан Михайлович - видатний український науковець, педагог, клініцист / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; Магльований А.В., Монастирський В.А., Чоп’як В.В. та ін. – Л. : ЛМНУ, 2010. -158 с. : іл. - Бібліогр. : С. 158.

616- 057 П 61 Посібник з професійних хвороб : посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького; за заг. ред.: Абрагамовича О.О., Регеди М.С.– Л.: ЛМНУ, 2010. – 187 с.- Бібліогр. : С. 185-186.

616- 053.31- 083.98 С 76 Стабілізація стану новонародженої дитини перед транспортуванням і допомога під час транспортування. Ч.II. : [посібник](для викладача) / Україно-Швейцарська Програма «Здоров`я матері та дитини»; за заг.ред.:Гойда Н.Г., ДобрянськийД. О., Шунько Є.Є. - К., 2011. – 580 с.+1 електрон. опт.диск (CD-ROM) ; 12см.

616(092) Ф 33 Федорів, Я.- Р.М. Професор Олійник Степан Федорович – вчений, педагог, лікар / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; Федорів Я.-Р. М., Магльований А.В., Гриновець В.С. – Л. : ЛМНУ, 2010. - 94 с. : іл. - Бібліогр. : С. 93-94.

616 - 053.2 Я 38 Яловчук, А.В. Детские болезни. Домашний медицинский справочник / А.В. Яловчук. - Х.: Клуб Семейного Досуга, 2010. - 544 с.

616.1/9 Частная патология и терапия

616.1/.7 С 91 Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / за ред. Ю.М. Мостового.- 13-е вид, доп. і перероб.- Вінниця : ДКФ, 2011.- 576 с.

616.1 Болезни органов сердечно-сосудистой системы (органов кровообращения) и болезни крови

616.15 А 47 Алексеева , Л.А. ДВС – синдром : [ руководство] / Л. А. Алексеева, А.А. Рагимов.-М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010. – 120 с.- (Библиотека врача – специалиста. Ревматология. Травматология). - Библиогр.: С.107-109.

616.15 Л 53 Лечение заболеваний крови / авт.-сост. Мирошниченко С.А.- Донецк : БАО, 2007.- 224 с.- (Серия «Драгоценный домашний лечебник»).

616.1 М 71 Мишустин, Ю.Н. Выход из тупика. Ошибки медицины исправляет физиология / Мишустин Ю.Н. – Самара : Самарский дом печати, 2010. – 80 с.

616.2 Болезни органов дыхания

616.2- 053.31 Д 50 Дихальна підтримка в новонароджених дітей. Ч. II. : [посібник] (для викладача) / Україно-Швейцарська Програма «Здоров`я матері та дитини» ; за заг. ред. Вдовиченко Ю.П. та ін.- К., 2011.- 612 с.+1 електрон.опт.диск (CD-ROM); 12см.

616.24 М 21 Малявин, А.Г. Реабилитация при заболеваниях органов дыхания / А.Г. Малявин,В.А. Епифанов, И.И. Глазкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 350 с.- (Б-ка врача- специалиста. Пульмонология. Восстановительная медицина. Реабилитация). - Библиогр.: С. 344 – 346.

616.21 М 66 Мітін, Ю.В. Хвороби вуха, горла, носа: підруч. для студ. мед. ВНЗ I–II рівнів акредитації / Ю.В. Мітін.- К. : Медицина, 2010.- 192 с. : [16] л. кол. іл.

616.24– 053.31 С 75 СРАР як метод респіраторної терапії новонароджених [Електронний ресурс] : електронний навч. посіб. / за заг. ред.: Добрянський Д.О., Моісеєнко Р.О., Шунько Є.Є.- К., 2010.- 1 електрон. опт. диск ( CD-ROM): кольор.; 12 см.

616.31 Стоматология. Болезни органов ротовой полости

616.31 Х-23 Харьков, Л.В. Справочник хирурга - стоматолога : диагностика, клиника, принципы хирургического и медикаментозного лечения (у детей и взрослых) / Л.В. Харьков, Л.Н. Яковенко.- М.: Книга плюс, 2008.- 372 с.: ил.

616.36 Болезни печени

616.36 Б 79 Болезни печени. Лучшие методы лечения [Как вовремя распознать болезнь. Лучшие методики очищения печени. Диеты. Фитотерапия. Гимнастика]. - СПб.: Вектор, 2008. – 124 с.- (Семейный доктор).

616.36 Т 80 Трухан, Д.И. Болезни печени : учебное пособие / Д.И. Трухан, И.А.Викторова, А.Д. Сафонов.- СПб. : Фолиант, 2010.- 260 с. - Библиогр.: С. 259.

616.36 Ф 33 Федорченко, С.В. Хроническая НСV-инфекция / С.В. Федорченко.- К.: Медицина, 2010.- 272с.: [2] л. цв. ил.- Библиогр. в конце глав.

616.36 Ц 73 Циститы, циррозы. Лечимся и избавляемся [сост. Г.А.Иванов]. - Донецк : ЧП Иванов, 2009.- 144 с.- (Серия «Помоги себе сам»).

616.4 Болезни органов кроветворения. Болезни желез внутренней секреции. Эндокринные болезни

616.43 /.45-085 Л 53 Лечение заболеваний эндокринной системы / авт. - сост. Мирошниченко С.А. - Донецк : БАО, 2008. - 224 с. - (Серия «Драгоценный домашний лечебник »).

616.441 П 91 Пфанненштиль, П. Щитовидная железа : [справочник] : / Петер Пфанненштиль, Лотар-Андреас Хотце, Вернер Шварц; пер. с нем. Л.А. Филимоновой.- М.: АСТ : Астрель, 2009.- 255 с.: ил.- (Здоровье и жизнь).

616.6 Урология. Болезни мочеполовой системы

616.65-002 К 51 Клэпп Ларри. Здоровая простата за 90 дней : без хирургии и лекарств : пер. с англ. - М. : София, 2009.- 254 с.

616.61-001 П 42 Повреждения органов мочеполовой системы (Практическое руководство) / В.С. Дзюрак, В.И. Сапсай, Я.Л. Заруцкий и др.- К. : Ходак, 2004.- 84 с.- Библиогр.: С. 84.

616.7 Болезни опорно-двигательного аппарата

616.728.2-007.17- 053.2- 089 Б 18 Баиндурашвили, А.Г. Хирургическое лечение детей с дисплазией тазобедренного сустава /А.Г.Баиндурашвили, А.И. Краснов, А.Н. Дейнеко.- СПб.: Спецлит, 2011.- 104 с.+ [8] л.цв.ил. - Библиогр. : С.101-103.

616.7 -001.5- 036.838 Е 67 Епифанов, В.А. Реабилитация в травматологии/ В.А. Епифанов, А.В. Епифанов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010 – 336 с.: рис.- (Библиотека врача-специалиста. Травматология. Реабилитация и восстановительная медицина). - Библиогр.: С.328- 331.

616.71-07.234-84 37 Уинтерс-Стоун, К. Программа при остеопорозе: пер. с англ. / Керри Уинтерс - Стоун.- К.: Олимп.лит., 2009.- 208 с. - Библиогр.: С. 203 – 206.

616.72- 009.7-079.4 Ф 55 Филоненко, С.П. Боли в суставах: дифференциальная диагностика: [руководство] /С.П. Филоненко, С.С. Якушин.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.-176 с.- ( Библиотека врача-специалиста. Ревматология. Травматология). - Библиогр.: С. 172-173.

616.8 Болезни нервной системы. Нервные и психические болезни. Невропатология и психиатрия

616.89 Б 91 Бунькова, К.М. Депрессии и неврозы / К.М. Бунькова ; под ред. М.А. Кинкулькиной.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. - 176 с.- ( Серия «Библиотека врача-специалиста»). – Библиогр.: С.152-166.

616.8 Г 49 Гинсберг, Г. Неврология для врача общей практики / Г. Гинсберг; пер. с англ. и под ред. П.Р. Камчатнова; с предисл. Е.И. Гусева.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.- 334 с. - Библиогр.: С. 332 – 335.

616.8 К 22 Кареліна,Т.І. Медсестринство в неврології : підруч. для студ. мед. ВНЗ I-III рівнів акредитації / Т.І.Кареліна, Н.М.Касевич.- К.: Медицина, 2010.- 296 с. - Бібліогр.: С. 293-294.

616.8- 053.2 К 75 Кохен, М.Э. Детская неврология: пер.с англ. / Майкл Э. Кохен, Патриция К Дафнер ; под ред. А.С. Петрухина.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 352 с.- Библиогр.: С. 338.

616.831- 009.11- 053.2 Н 51 Ненько, А.М. Диагностика и лечение нейроортопедических синдромов у больных детским церебральным параличом (алгоритмы выбора тактики терапии): руководство для врачей / Евпатор. Центр. дет. клинич. санаторий; Ненько А.М., Власенко С.В.- Евпатория, 2009.- 152 с.: ил. - Библиогр.: С. 148 – 149.

616.9 Инфекционные и паразитарные заболевания

616.995 С 30 Семенова, Н.А. Очистись! От паразитов и живи без паразитов / Семенова Н.А.- Изд. 4-е исправл. и доп.- СПб.: Диля, 2009.- 432с.- (Серия «Исцели себя сам»).

617 Хирургия. Ортопедия. Офтальмология

617.512-006.03-072.1 Д 19 Данчин, А.А. Эндоскопическая микрохирургическая анатомия арахноидальных кист средней черепной ямки и прилегающих базальных цистерн – эндоскопический атлас / А.А. Данчин, А.Г. Данчин, И.А. Лурин ; при содействии : Международ. исслед. группы по нейроэндоскопии (ISGNE). – К. : Полиграфкнига, 2009. – 80 с. : ил. 164. – Лит. : С. 78-80.

617 (092) З-62 Зіменковський, Б.С.Професор Кузьменко Леонід Миколайович – організатор Львівської медичної школи середини ХХ сторіччя / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; Зіменковський Б.С., Магльований А.В., Гриновець В.С. – Л.: ЛМНУ, 2010. – 84 с. : іл. – Бібліогр. : С. 83.

617-001 Б 70 Блокады в травматологии и ортопедии : [учебное пособие] / С.Н. Куценко, Т.В.Войно- Ясенецкая, Л.Л. Полишук, Д.А. Митюнин.- К. : Книга плюс, 2010.- 104с.: рис. - Библиогр.: С. 103.

618 Гинекология . Акушерство

618.25 Б 14 Багатоплідна вагітність.Ч.II.: [посібник](для викладача)/Україно-Швейцарська Програма «Здоров`я матері та дитини»; заг. ред. Вдовиченко Ю.П.,Гойда Н.Г., Юзько О.М .- К., 2011.- 360с.+1електрон.опт.диск (CD-ROM); 12см.

618.25 Б 14 Багатоплідна вагітність [Електронний ресурс] : електронний навч. посіб. / за заг. ред.: Вдовиченко Ю.П., Гойда Н.Г.- К.,2010.-1 електрон.опт. диск (CD-ROM): кольор.;12см.

618.5 В 12 Вагітність та пологи у жінок з рубцем на матці після кесарського розтину. Ч II : [посібник] (для викладача) / Україно- Швейцарська Програма «Здоров`я матері та дитини»; Вдовиченко Ю.П., Гойда Н.Г., Юзько О.М .-К., 2011.- 328с.+1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.