Нова медична література Вип. 1. 2011 р.

Нова медична література

Інформаційний бюлетень

Вип. 1. 2012 р.

24 Химические науки

24.2я73 Б 72 Бобрівник, Л.Д. Органічна хімія (за новою хімічною номенклатурою): підруч. для студ. ВНЗ / Бобрівник Л.Д., Руденко В.М., Лезенко Г.О. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 544 с. : рис.

63 История. Исторические науки

63.3(4Укр-4Кір)я2 Б 85 Босько, В. Історичний календар Кіровоградщини на 2009 рік. Люди. Події. Факти / В.М. Босько; Кіровоградський обласний інститут післядипломної освіти ім. Василя Сухомлинського. – Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2009. – 242с.: фото.

63.3(4Укр-4Кір)я2 Б 85 Босько, В. Історичний календар Кіровоградщини на 2011 рік. Люди. Події. Факти / В.М. Босько; Кіровоградський обласний інститут післядипломної освіти ім. Василя Сухомлинського. – Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2010. – 256с.: фото.

63.3(4Укр-4Кір)я2 Б 85 Босько, В. Історичний календар Кіровоградщини на 2012 рік. Люди. Події. Факти / В.М. Босько; Кіровоградський обласний інститут післядипломної освіти ім. Василя Сухомлинського. – Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2011. – 260с. : фото.

67 Право. Юридические науки

67.9(4Укр) С 18 Санітарні норми та правила в Україні / [упоряд.О.М. Роїна]. – 4-те вид., змінене. – К. : КНТ, 2010. – 528 с.

78 Библиотечное дело. Библиотековедение.
Библиография. Библиографоведение

78.34(4Укр-4Кір)я5 Б 59 Бібліотечна орбіта Кіровоградщини : зб.ст. / Кіровоград. ОУНБ ім. Д.І. Чижевського ; упоряд. Козлова В.А. – Кіровоград: Полімед- Сервіс, 2006. – 142 с.

78.34(4Укр-4Кір)я5 Б 59 Бібліотечна орбіта Кіровоградщини : зб.ст. Вип. 3 / Кіровоград. ОУНБ ім. Д.І. Чижевського; упоряд. Козлова В.А. – Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2010. – 282 с. : фото.

78.33 Б 59 Бібліотечні парадокси : бібліотекознавчий твір 1736 р. / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [пер. з лат. Р. Кисельов]. - К. : НБУ, 2006. – 42 с. – ( Пам’ятки бібліотеко-знавчої думки).

78.34(4Укр-4Кір)я43 В 11 В майбутнє-разом з бібліотекою: роль бібліотек у соціокультурній інфраструктурі регіону : матеріали конференції / Кіровоград. ОУНБ ім. Д.І. Чижевського ; упоряд. Ткаченко О.В. – Кіровоград : Лисенко В.Ф., 2011.–154 с. : фото

83.3(4Укр-4Кір)6-8 Д 86 «Душа моя сонця намріяла…» ( до 70-річчя від дня народження Світлани Барабаш ) : біобібліогр. покажч. / Кіровоград. ОУНБ ім. Д.І. Чижевського ; упоряд. Макарова Т. П. – Кіровоград : ЛисенкоВ.Ф., 2011. – 60 с. – (Славетні люди краю).

78.34(4Укр) Д 79 Дубровіна, Л.А. Історія національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 1965 - 1991 : [ 90-річчю Нац. АН України та НБУ ім. В. І. Вернадського] / Л.А. Дубровіна, О.С.Онищенко ; Нац. б-ка України ім. В.І .Вернадського. - К. : НБУ, 2008.–374с.

78.37:73 Л 68 Лобузіна, К. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах / Катерина Лобузіна ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – К. : НБУ, 2010. – 132 с. -Бібліогр. : С. 113-122.

78.36+78.38 С 17 Самохіна, Н. Документні ресурси наукової бібліотеки : модель обігу, рівнева організація / Наталія Самохіна ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського.- К. : НБУ, 2008. – 166 с. - Бібліогр. : С. 143-163.

78:73(7Спо)в3 С 85 Стрішенець, Н.В. Сучасна американська бібліотечно - інформаційна терміносистема : бібліотекознавчий аспект / Н.В. Стрішенець ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУ, 2011. – 502 с. - Бібліогр. : С. 446-501.

92 Справочные издания

92 (4Укр) Е 64 Енциклопедія Сучасної України / гол. ред. колегія Дзюба І.М., Жуковський А.І., Романів О.М. та ін. – К. : Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України. – Т. 9. – Е-Ж. – 2009. – 712 с. – Т. 10. – З-Зор. – 2010. – 712 с.

61 Медицина

61 : 355 (075.8) Г 97 Гут, Т.М. Військово-медична підготовка : навч. посіб. для студ. вищ. мед. (фарм.) навч. закл. I-III рів. акред. / Т.М. Гут, Р.П. Гут. - К. : Медицина, 2010. -304 с.- Бібліогр. : С. 301-303.

61(03) Д 66 Домашняя медицинская энциклопедия. Здоровье от А до Я / под общ. ред. В.И. Бородулина. – Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 512 с.

61 (092) : 616.1 К 56 Коваленко, В.М. Академік Стражеско та його нащадки / В.М. Коваленко, В.М. Корнацький. – К. : Четверта Хвиля, 2003. – 180 с. : іл. - Бібліогр. : С. 178.

016:61 Н 12 На допомогу практикуючому лікарю : реком. анот. покажч. вітчизн. і заруб. книг. Вип.41 / ННМБ України ; укл. Терзієва О.Ф. - К., 2011. – Ч. 1. – 98 с. - Ч. 2. – 100 с. – Ч. 3. – 93 с. – Ч. 4. – 74 с.

61(061)(09) Н 35 Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України : [до 75-річчя створення інституту]
:[ рекламний проспект]. – К. : Ін-т кардіології, 2011. – 104 с. – Текст парал. : укр., англ.

61(092):617 П 33 Пирогов, Н.И. Вопросы жизни. Дневник старого врача : юбилейное издание, посвященное 200-летию со дня роджения Н.И. Пирогова / Н.И Пирогов. - М. : Глаголь, 2010. – 440 с.

61(061)(477.45) Ч- 93 Чурпій, К. Л. Сторінки медицини Маловисківщини : [до 125-річчя заснування першого медичного закладу] / Костянтин Чурпій. – Мала Виска ; Донецьк : Ландон- ХХI, 2011. – 330 с.

613 Гигиена. Охрана индивидуального здоровья

[613+614.3] (075.8) А 76 Апанасенко, Г.Л. Санологія (медичні аспектиВалеології): підруч. для лікарів-слухачів закладів(факультетів) післядипл. осв. ВНМЗ України ІІІ-IV рів. акред.- К.; Л.: Кварт, 2011.- 304с.- Бібліогр.: С. 298-302.

(613.495+616.5)(075.3) Д 74 Дрибноход, Ю.Ю. Косметология : учеб. пособ. для студ. / Ю. Ю. Дрибноход.– Изд. 8-е, доп и перераб.– Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 538 с. – (Сер. « Среднее профессиональное образование). - Библиогр. : С. 526-529.

613.99 К 67 Корнеев, А. Женские болезни победить навсегда / Алексей Корнеев. – Донецк : БАО, 2011. - 240 с.

613.22(075) Х-22 Харчування у педіатрії :[посібник] / за ред. П.К. Самур, К. Кінг ; пер. з англ. З. Городенчук. – 4-е вид. – Л. : Медицина світу, 2012. – 562 с. : рис.

614 Здравоохранение. Социальная гигиена

614.1(477):[312.6+313.1] Д 31 Демографія і стан здоров’я народу України (аналіт.- стат. посіб.) / Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска ; за ред. Коваленка В.М., Корнацького В.М. – К., 2010. – 144 с. : табл. - Бібліогр. : С. 142-143.

614.1(477):[312.6+313.1] : 616.1 М 42 Медико-соціальні аспекти хвороб системи кровообігу (аналіт.-стат. посіб.) / Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска ; за ред. Коваленка В.М., Корнацького В.М. – К., 2009. - 147 с. : табл. - Бібліогр. : С. 145-146.

614.1(477):[312.6+313.1] Р 32 Регіональні особливості рівня здоров’я народу України (аналіт.- стат. посіб. ) / Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска ; за ред. Коваленка В.М., Корнацького В.М. – К., 2011. – 165 с. : табл. - Бібліогр. : С. 163-165.

614.1(477):[312.6+313.1] : 616.1 Х-32 Хвороби системи кровообігу :динаміка та аналіз (аналіт.- стат. посіб.) / Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска ; за ред. Коваленка В.М., Корнацького В.М. – К., 2008. – 111 с. : табл.

614.47(477):67.9(4Укр)3 З-19 Законодавче та нормативно-правове регулювання організації та проведення процесу щеплення населення в Україні: метод.рек./Львів.НМУ ім. Д.Галицького, Каф.соц.мед.екон. та орг.охорони здоров`я; авт. Рудень В.В. та ін.- К.: ЛНМУ, 2011.-107с.

615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия

615.21/26(075.8) Б 63 Биохимическая фармакология : учеб. пособ. для студ. / под ред. П.В. Сергеева, Н.Л. Шимановского. – М. : МИА, 2010. – 624 с. : рис.

615.32 (075.8) Б 72 Бобкова, І.А. Фармакогнозія : підруч. для студ. вищ. мед.(фарм.) закл. освіти І - ІІІ рів. акред. / І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова, М.М. Маньковська.- 2-ге вид., перероб. та доп.- К. : Медицина, 2010.- 512 с. : мал.

615.82 Б 95 Быть в форме с помощью гимнастики : похудение, питание, дыхание, растяжки. – Х. : Веста : Ранок, 2008. – 95 с. : ил.

615.89 Е 51 Елисеева, О. Новые тайны нераспознанных диагнозов. Кн.3. / Ольга Елисеева, Екатерина Елисеева. - СПб. : Крылов, 2008. – 252 с. – ( Ваш семейный врач).

615.03:618(02) П 28 Пестрикова, Т.Ю. Медикаментозная терапия в практике акушера – гинеколога : руководство для врачей / Т.Ю.Пестрикова, Е.А. Юрасова, И.В. Юрасов.- М.: Литтера, 2011.- 512 с.

615.825:616.711 С 41 Ситель, А. Гимнастика для сосудов /Анатолий Ситель. – М.: Кн.клуб 36.6 : Метафора, 2009. – 224 с. – ( Сер. «Российские методики самоисцеления»).

615.89 :616.921.5- 084 С 91 Суханов, А. Правильное лечение простуды и гриппа как профилактика неизлечимых заболеваний / Александр Суханов. – СПб. : Питер, 2010. – 310 с. – ( Семейный доктор +).

616 Патология. Клиническая медицина.

616- 083.98(075.8) Б 24 Баран, С.В. Невідкладні стани у внутрішній медицині : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / С.В. Баран. – К. : Медицина, 2011. – 136 с. - Бібліогр. : С. 136.

616-006-085:615.89 Б 76 Божья аптека. Лечение онкологических заболеваний [по благословению Архиепископа Амвросия (Щурова)]. – [Б.м. : б. и], [200?]. – 96 с.

616- 074/.078 К 18 Камышников, В.С. Техника лабораторных работ в медицинской практике / Камышников В.С. – 2-е изд. перераб и доп. – М. : МЕДпресс-информ, 2011. – 334с.- Библиогр. : С. 334.

616- 083.98(075) Н 52 Неотложная помощь при терапевтических заболеваниях и состояниях : учебно - метод. пособ. / под ред. А.С. Свистова, А.В. Гордиенко. - СПб. : Диалект, 2010. – 208 с. – (Б-ка госпитальной терапии). - Библиогр. : С. 205-207.

616- 099- 036.11- 07- 083.98 О-79 Острые отравления : диагностика и неотложная помощь / [И. С. Зозуля, О.В. Иващенко, В.И. Боброва и др.] ; Нац. мед. акад. последиплом. образ. им. П.Л. Шупика ; под ред. И.С. Зозули.- К., 2007. – 92 с. - Библиогр. : С. 90-91.

616-074/.076:616.2 П 16 Панкова, Е.Н. Анализы при болезнях органов дыхания : расшифровываем сами / Е.Н. Панкова. – Ростов на / Дону : Феникс, 2007. - 77 с. – (Сер.«Здоровье нации»).

616- 053.2 Педиатрия. Болезни детского возраста

616-053.2-036.11-083.98(03) В 28 Вельтищев, Ю.В. Неотложные состояния у детей: справочник / Ю.В. Вельтищев, В.Е. Шаробаро.- М.: БИНОМ, 2011.- 512с. - Библиогр.: С. 500-503.

616- 053.32 З-27 Заугстад, Ола Дидрик. Недоношенный ребенок. Если ребенок родился раньше срока / пер. с норв. под ред. Е.Н. Байбариной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2012.- 192с.

616- 053.2- 07- 083(075.8) К 20 Капітан, Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [підруч. для студ. ВМНЗ] / Т.В. Капітан. – Вид. 4-е, доп. і оновлене. – Вінниця : Вінницька газета, 2010. – 868 с. : мал. , 4 л. фото. - Бібліогр. : С. 860-863.

616-053.2(03) К 24 Карманный справочник участкового педиатра / под ред. В.А. Доскина.- М.: Литтерра, 2010.- 352с. - Библиогр.: С. 330-336.

616- 053.31(03) П 50 Полин Ричард А. Секреты неонатологии и перинатологии : [справочник] / Ричард А. Полин, Алан Р. Спитцер ; пер. с англ. под общ. ред. Н.Н. Володина. – М. : Бином, 2011. – 624 с. - ( Сер. «Секреты медицины»).

616.1/9 Частная патология и терапия
616.1 Болезни органов сердечно-сосудистой системы
(органов кровообращения) и болезни крови

616.1-085(02) А 86 Арутюнов, Г.П. Терапия факторов риска сердечно- сосудистых заболеваний: [руководство] / Г.П. Арутюнов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 672с. – ( Библиотека врача -специалиста. Кардиология ) .- Библиогр.: С. 640-651.

616.12- 073.97 А 61 Амбулаторне ЕКГ-моніторування. Рекомендації Асоціації кардіологів України : скорочений варіант / Асоціація кардіологів України, Робоча група з порушення ритму серця, Робоча група з атеросклерозу та ішемічної хвороби серця ; авт.- уклад. О.С. Сичов та ін. – К. : Санофі - Авентіс Україна, 2010. - 44 с. : 9 табл.

616.14-005.6/7-07-08 В 29 Венозний тромбоемболізм : діагностика, лікування, профілактика :Міждисциплінарні клінічні рекомендації / В.Н. Бойко, Я.С. Березницький, І.К. Венгер та ін. – К. : [ Санофі - Авентіс Україна], 2011. – 63 с. - Бібліогр. : С. 62-63.

616.12- 008.331.1 Г 50 Гипертонические кризы / под ред. С.Н. Терещенко, Н.Ф. Плавунова.- М. : МЕДпресс-информ, 2011. – 207 с. - Библиогр. : С. 188-207.

[616.1+616.7+616.9]- 002.77- 053.2(02) Д 38 Детская кардиология и ревматология : практическое руководство / под общ. ред. Л.М. Беляевой. – М.: МИА, 2011. – 584 с.:рис. - Библиогр. : С. 567-578.

616.125 -009.3-07-08 Д 44 Діагностика та лікування фібриляції передсердь : рекомендації робочої групи по порушенням серцевого ритму Асоціації кардіологів України / О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк та ін. – К. : АКУ, 2011. – 159 с. - Бібліогр. : С.148-158.

616.126-02 И 74 Инфекционный эндокардит / Ин-т кардиологии им. Н. Д. Стражеска ;Г.В. Кнышов, В.Н. Коваленко, А.В. Руденко и др. – К.: МОРИОН, 2004.– 256 с. -Библиогр. : С. 237-255.

616.12-008.331.1:616.379-008.64 К 29 Катеренчук, І.П. Артеріальна гіпертензія у хворих на цукровий діабет (посіб. для студ. ВМЗ IV рів. акред. та лікарів-інтернів) / Катеренчук І.П., Катеренчук В.І. – К. : [ Б. в], 2005. – 164 с. - Бібліогр. : С. 154-164.

616.12-008.331.1-08 Л 53 Лечение артериальной гипертензии в особых клинических ситуациях / Ин-т кардиологии им. Н.Д. Стражеска ; под ред. В.Н. Коваленко, Е.П. Свищенко. – Каменец-Подольский : Ин-т кардиологии, 2005. – 504 с. - Библиогр. в конце тем.

616.12- 007- 053.2(02) М 91 Мутафьян, О.А. Пороки сердца у детей и подростков : руководство для врачей / О.А. Мутафьян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 560 с. : рис. : (Б-ка врача-специалиста. Кардиология. Педиатрия). - Библиогр. : С. 544-556.

616.12- 008.331.1- 08 Н 32 Настанова з артеріальної гіпертензії / Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска ; за ред. В.М. Коваленка, Є.П. Свищенка, Ю.М. Сіренка. – К. : МОРІОН, 2010. – 492 с. : рис. , табл. +1 електрон. опт. диск (CDROM). - Бібліогр. : С. 491.

616.12- 008.331.1- 07- 08 Н 34 Наукові засади програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні : зб. наук. праць / за ред. В.М. Коваленка. – К.: ВІПОЛ, 2010. - 352 с. - Бібліогр. : С. 343-346.

616.132.2- 008.64- 07- 08 О-79 Острый коронарный синдром : патогенез, диагностика, лечение / В.А.Шумаков, Т.В.Талаева, А.Н.Пархоменко, В.В. Братусь.- К.: Четверта хвиля, 2006. – 608 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

616.12- 008.331.1(07) Р 36 Рекомендації Української Асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії : посібник до Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії / Свіщенко Є.П., Багрій А.Е., Єна Л.М. та ін. ; Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска . – 4-е вид., випр. і доп.–К.: ПП ВМБ, 2008.–80 с.: табл.

616.12- 008.46- 036.11- 07- 08 Р 36 Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики, лікування та профілактики гострої серцевої недостатності у дорослих (2009) : метод. рек. / Асоціація кардіологів України – К., 2009. – 22 с.

616.12- 008.331.1- 085.322 С 24 Свищенко, Е.П. Фитотерапия артериальной гипертензии с позиций доказательной медицины / Е.П. Свищенко, Л.А. Мищенко.- К.: Морион, 2009.- 112 с.-Библиогр.: С. 109 – 111.

616.12- 008.331.1(02) С 24 Свищенко, Е.П. Артериальная гипертензия : практическое руководство / Е.П. Свищенко, В.Н. Коваленко ; под ред. В.Н. Коваленко. – К. : МОРИОН, 2001. – 528 с. - Библиогр. : С. 518-524.

616.1- 07- 08 С 32 Серцево-судинні захворювання : класифікація, стандарти діагностики та лікування / Асоціація кардіологів України ; за ред. В. М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка. – К. : АКУ, 2011. – 96 с.

616.1- 053- 07- 08 С 32 Серцево-судинні захворювання у віковому аспекті : особливості діагностики та лікування : лекції Української кардіологічної школи ім. М.Д. Стражеска / Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска ; за ред. В.М. Коваленка. – К., 2011. - 212 с. : табл.

616.1/.7-085 (03) С 91 Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів: довідник- посібник / за ред.Ю.М. Мостового.-14 вид., доп. і перероб.-Вінниця: ДКФ, 2012.- 576с.

616.12-071.6 (075) Ю 20 Юзбашев, З.Ю. Аускультация сердца: новые возможности старого метода: учеб. пособ. / З.Ю. Юзбашев.- М.: МИА, 2012.- 208с. - Библиогр.: С. 197-207.

616.2 Болезни органов дыхания

616.24-008.4:615.816.2 С 21 Сатишур, О.Е. Механическая вентиляция легких / О. Е.Сатишур.- М.: Мед. лит, 2011.-352с.- Библиогр.: С. 328-335.

616.21 Оториноларингология

616.21 (03) Н 63 Николаев, М.П. Оториноларингология: справочник практического врача / М.П. Николаев - М.: МЕДпресс-информ, 2012.- 272с.- Библиогр.: С. 271.

616.21 (075.8) О-85 Оториноларингология: учеб. для студ. ВМУЗ IV уров. аккред. / Д.И. Заболотный, Ю.В. Митин, С.Б. Безшапочный, Ю.В. Деева.- К.: Медицина, 2010.- 495с.

616.3 Болезни органов пищеварения

616.32(075.8) Б 72 Бобкова, І.А. Фармакогнозія : підруч. для студ. вищ. мед.(фарм.) закл. освіти I – III рів. акред. / І.А. Бобкова, Л.В.Варлахова, М.М. Маньковська. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Медицина, 2010. - 512 с. : мал.

616.36- 002.14- 036.12(02) Е 61 Еналеева, Д.Ш. Хронические вирусные гепатиты В, С и D : руководство для врачей / Д.Ш. Еналеева, В.Х. Фазылов, А.С. Созинов. – М. : МЕДпресс-информ, 2011. – 464 с. : рис ,табл. - Библиогр. : С. 417-463.

[616.329+616.33] – 072.1 К 68 Королев, М.П. Эндоскопия в диагностике и удалении инородных тел пищевода и желудка / М.П. Королев, М.В. Антипова. - М.: МИА, 2010. - 128с.- Библиогр.: С. 108-124.

616.361/367(075) Т 80 Трухан, Д.И. Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей : учеб. пособ. / Д.И.Трухан, И.А. Викторова, Е.А. Лялюкова. – СПб. : СпецЛит, 2011. – 128 с.- Библиогр. : С. 127.

616.34- 077.43-089 Ч-46 Черепанин, А.И. Хирургия послеоперационных вентральных грыж у больных с различной степенью риска / А.И.Черепанин, О. Н. Антонов .- М.: Триада-Х, 2011.- 96с. - Библиогр.: С.81-94.

616.31 Стоматология. Болезни органов ротовой полости

616.31- 083.98(02) Б 67 Бичун, А.Б. Неотложная помощь в стоматологии : [руководство] / А.Б. Бичун, А.В. Васильев, В.В. Михайлов. – М. : ГЭОТАР - Медиа, 2010. – 316 с. – (Б-ка врача специалиста).

616.4 Болезни органов кроветворения. Болезни желез внутренней
секреции. Эндокринные болезни

616.4-07-08 (02) К 35 Кеннеди, Ли. Диагностика и лечение в эндокринологии. Проблемный подход:[руководство для врачей] / Ли Кеннеди, Басу Ансу; пер. с англ. под ред. В.В. Фадеева.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2010.- 304с.- Библиогр.: С. 283.

616.43/.45- 07- 08- 053.2(03) Р 27 Раціональна діагностика та лікування ендокринних захворювань у дітей та підлітків : довідник лікаря / за ред. М.Д. Тронька, О.В. Большової. – К. : Доктор-Медіа, 2008. – 380 с. - ( Б-ка «Здоров’я України». Дитячий ендокринолог).

616.379-008.64:616.89(02) С 22 Сахарный диабет: психосоматические аспекты: руководство для врачей / П.И. Сидоров, А.Г. Соловьев, И.А. Новикова, Н.Н. Мулькова; под ред. П.И. Сидорова.- СПб.: СпецЛит, 2010.- 174с.- Библиогр.: С. 172-174.

616.5 Дерматология. Кожные болезни

616.5- 083.98 А 56 Альбанова, В.И. 03 : Дерматология. Первая помощь при поражениях кожи / В.И. Альбанова. – М. : БИНОМ, 2011. – 128 с.

616.6 Урология. Болезни мочеполовой системы

616.6-001-055.1 (02) Д 58 Довлатян, А.А. Травма органов мочеполовой системы. Клиника, диагностика, тактика лечения: руководство для врачей / А.А. Довлатян.- М.: БИНОМ, 2012.- 280 с.- Библиогр.: С. 263-279.

616.61/.69- 007- 053.1(075) П 75 Природжені аномалії сечової системи у дітей : посіб. для лікарів / за ред. М.М. Кассараби, Д.Д. Іванова, О.О. Добрик. – Донецьк : Заславський О.Ю., 2010. – 416 с. : рис. - Бібліогр. : С. 392-414.

616.7 Болезни опорно-двигательного аппарата

016:617Бойко Б 77 В.В. Бойко. Бібліографія :[до 50-річчя] / [ уклад. І.А. Тарабан, Л.Й. Гончаренко, О.В. Пастернак, С.Ю. Басилайшвілі ; за заг. ред. І. А. Тарабана] ; Ін- т заг. та невідкладної хірургії НАМН України. – Х. : НТМТ, 2012. – 290 с.

616.727.2- 07- 08 Г 16 Галиенко, Б.И. Нестабильность системы движения плечевого сустава. Патогенетическое обоснование раннего восстановительного лечения больных с нестабильностью плечевого сустава / Б.И. Галиенко, А.Б. Галиенко. – Винница : Книга-Вега, 2007. – 230 с. : рис. - Библиогр. : С. 214-230.

616.711 Ж 79 Жолондз, М. Новый взгляд на остеохондроз : причины и лечение / Марк Жолондз. – СПб. : Питер, 2010. – 156 с. – ( Семейный доктор +).

616.72-007.248 К 56 Коваленко, В.М. Остеоартроз : практична настанова / В.М. Коваленко, О.П. Борткевич ; Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска. - 3-є вид., доп., зі змінами. – К. : МОРІОН, 2010. - 608 с. - Бібліогр. : С. 551-605.

616.72- 002(02) Л 97 Лялина, В.В. Грамматика артрита :[практическое руководство] / В. В. Лялина, Г.И. Сторожаков. – М. : Практика, 2010. –168 с. : рис. - Библиогр. : С. 166 с.

616.71:612.76 Н 46 Нейматов, Э.М. Настольная книга остеопата. Основы биомеханики движения тела / Э.М. Нейматов, С.Л. Сабинин.- М.: МИА, 2012.- 480с.: рис.- Библиогр.: С. 452-476.

616.714/716- 006- 073.756.8(084.4) О-62 Опухоли основания черепа : атлас КТ, МРТ-изображений / Б.И. Долгушин, Е.Г. Матякин, А.М. Мудунов и др. ; под ред. Б.И. Долгушина.- М.: Практ. медицина, 2011. – 120 с. : рис. - Библиогр. : 118-119.

616.72 – 002.77 П 12 Павлов, В.П. Ревмоортопедия / В.П. Павлов, В.А. Насонова.-М.: МЕДпресс-информ, 2011.- 464с.:ил.

616.72- 007.248 Р 83 Рудницкая, Л. Артрит и артроз. Профилактика и лечение / Людмила Рудницкая. – СПб. : Питер, 2010. - 220 с. – ( Семейный доктор).

616.74-009.17-07-08 (02) С 18 Санадзе, А.Г. Миастения и миастенические синдромы: [руководство для врачей] / А.Г. Санадзе.- М.: Литтерра, 2012.- 256с.: ил.- Список лит. после глав.

617.7- 082(078.5):614.251.3 Ш 38 Шегедин, М.Б. Медсестринство в офтальмології : навч. посіб. для студ. ВМНЗ I-II рів.акред / Шегедин М. Б., Антоненко Ю.О., Ольхова О.В. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 102 с. : табл. - Бібліогр. : С. 100.

616.711 Ч- 43 Ченцов, В. Первая скрипка позвоночника. Рекомендации мануального терапевта / Виктор Ченцов. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Питер, 2012. – 122 с. – ( Семейный доктор + ).

616.8 Болезни нервной системы. Нервные и психические болезни
Невропатология и психиатрия

616.89-008.454(075.8) В 60 Внутрішня медицина і тривожно- депресивні розлади: підруч. для студ. ВМНЗ ІІІ-ІV рів. акред./ В.І.Денисюк, В.З. Нетяженко, І.С.Вітенко та ін./ за заг. ред. В.І. Денисюка.-Вінниця: Консоль,2011.- 571с.- Бібліогр.: С. 560-563.

616.8- 071 (075.8) Г 96 Густов, А.В. История болезни неврологического больного : методические рекомендации / А.В. Густов, В.Н. Григорьева, С.В.Копишинская. – 2-е изд. – Н. Новгород : НГМА, 2010. – 64 с. - Библиогр. : С. 60.

616.831-005.4-036.838 М 42 Медицинская реабилитация постинсультных больных / под ред. И.З.Самосюка, В.И. Козявкина, М.В.Лободы.- К.: Здоров`я, 2010.- 425с.- Библиогр.: С.418-423.

616.831-008-053.2 (075) М 61 Мінімальна мозкова дисфункція: навч. посіб. / В.Ю.Мартинюк, С.М. Зінченко.- К.: Інтермед, 2011.- 168с.- Бібліогр.: С. 157-164.

[616.89+616.89-008.441.3](075.8) П 86 Психіатрія і наркологія : підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / за ред. В.Л. Гавенка, В.С. Бітенського. – К. : Здоров’я, 2009. – 512 с. - Бібліогр. : С. 507-508.

616.9 Инфекционные (заразные) и паразитарные заболевания

616.94-053.2-039.72-08 А 46 Александрович, Ю.С. Интенсивная терапия инфекционных заболеваний у детей / Ю.С. Александрович, В. И. Гордеев, К. В. Пшениснов. - СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2010.- 320с.- Библиогр.: С. 307-311.

616.972 Д 53 Дмитриев, Г.А.Сифилис: феномен, эволюция, новации / Г.А. Дмитриев, О.В. Доля, Т.И. Василенко.- М.: БИНОМ, 2010.- 256с. - Библиогр.: С. 245-255.

616.993.161.22(075) Л 97 Лямблиоз : учеб. пособ. для врачей / Санкт-Петербургская гос. педиатрическая мед. академия ; [Новикова В.П., Калинина Е.Ю., Шабалов А.М., Осмаловская Е.А.] – СПб. : ИнформМед, 2010. – 120 с.

616.9 (075.8) П 50 Поліклінічна інфектологія. Кабінет інфекційних захворювань: навч посіб. для студентів ВМНЗ ІІІ-ІV рів. акред. / Р.Ю.Грицко, І.О. Кіселик, О.Л. Івахів та ін.- К.: Медицина, 2012.- 224с.

616.94(02) С 31 Сепсис: классификация, клинико- диагностическая концепция и лечение: практическое руководство / под ред. В.С. Савельева, Б.Р. Гельфанда.- 2-е изд., доп. и перераб.- М.: МИА, 2011.- 352с.- Библиогр.: С. 346-351.

617 Хирургия. Ортопедия. Офтальмология

617- 089.5- 053.2 С 34 Сидоров, В.А. Ингаляционная анестезия в педиатрии / В.А. Сидоров, Л.Е. Цыпин, В.А. Гребенников. – М. : МИА, 2010. – 182 с. : табл. - Библиогр. в конце глав.

617.7- 085 Ф 51 Филатова, С.В. Как снять очки и восстановить зрение за 30 дней / С.В Филатова. – Х. ;Белгород : Клуб семейного досуга,2011. –320 с. : [10 табл.] - Библиогр. : С. 311-312.

617.7- 082(078.5):614.251.3 Ш 38 Шегедин, М.Б. Медсестринство в офтальмології : навч. посіб. для студ. ВМНЗ І - ІІІ рів.акред. / Шегедин М.Б., Антоненко Ю.О., Ольхова О.В.- Вінниця : Нова книга, 2008.- 102с. : табл.- Бібліогр. : С. 100.

617-001.17-053.2 Ш 47 Шень, Н.П. Ожоги у детей / Н.П. Шень.- М.: Триада-Х, 2011.- 148с. - Библиогр.: С.136-147.

618 Гинекология . Акушерство

618.1-085.256.3:615.357(02) Г69 Гормональная контрацепция:[руководство] / В.Н. Прилепская, Е. А. Межевитинова, Н. М., Назарова, Л. Л. Бостанджян ; под общ . ред. В.Н. Прилепской.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2011.- 256с.- Библиогр.: С. 223-243.

618.177-08:612.663.5 Н 19 Назаренко, Т.А. Бесплодие и возраст: пути решения проблемы / Т.А. Назаренко, Н.Г.Мишиева - М.: МЕД- пресс-информ, 2010.- 208с.- Библиогр.: С. 196-207.

618.177-08: 618.11 Н 19 Назаренко, Т.А. Стимуляция функции яичников / Т.А. Назаренко.- М.: МЕДпресс- информ, 2008.- 272с.- Библиогр.: С. 243-271.

618.173(02) П 20 Патология климактерия : руководство для врачей / под ред. Л.В. Аккер. – М.: МИА, 2010. – 440 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

618.15/16- 002 П 76 Прилепская, В.Н. Вульвовагинальный кандидоз : клиника, диагностика, принципы терапии / В.Н. Прилепская, Г.Р. Байрамова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. -73 с. - Библиогр. : С. 70-73.

618.39(02) С 34 Сидельникова, В.М. Подготовка и ведение беременности у женщин с привычным невынашиванием : методические пособия и клинические протоколы / В.М. Сидельникова. - 2-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2011. – 224 с. : рис.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.