Нова медична література Вип. 2. 2012 р.

Нова медична література

Інформаційний бюлетень

Вип. 2. 2012 р.

Биология

579.6я73 А 72 Антипчук, А.Ф. Водна мікробіологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ /А.Ф. Анти-пчук, І.Ю. Кірєєва.- К. : Кондор, 2005. – 256 с. - Бібліогр. : С. 241-254.

6/8 Общественные и гуманитарные науки

68.5(4Укр) Б 32 Бачинська, О. Козацтво в «післякозацьку» добу української історії (кінець ХVIII- ХIХст.) / Олена Бачинська. – К. : Вища школа, 2011. – 288 с.

72.3(4Укр)я5 - Вернадський В.І. В 41 Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Т. 1 : Володимир Іванович Вернадський і Україна / НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. Вер-надського та ін. ; [О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова та ін.] – К.: НБУ, 2011. – Кн.1 : Науково-організаційна діяльність (1918-1921). – 699 с. - Кн.2 : Вибрані праці. – 584 с.

73:78 Е 50 Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства/НАН України, Нац. б-ка ім. В.І.Вернадського ; [О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна , В. М. Горовий та ін. ] – К.: НБУ, 2011.- 248 с.

88.4 З-13 Завьялов, В.Ю. У смерти твои глаза. Дианализ фобий / Завьялов В.Ю. - К. : Поли-ум, 2004. – 324 с.- (Сер. «Дианализ трудных вопросов жизни»).

73:78 І-73 Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій / НАН України, Нац. б-ка ім. В.І. Вернадського ;[О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, В.М. Горовий та ін. ]. – К.: НБУ, 2011. – 222 с.

66.3(4Укр) К 26 Карпов, В.Е. В ожидании выстрела «Авроры» / Карпов В.Е., Горбенко Е.В. – Кировоград : Б.И., 2012. - 556 с. - Библиогр. : С. 552-555.

66.72(4Укр) Н 28 Нариси історії професійних спілок України/ Федерація профспілок України; [Реєнт О.П., Андрусишин Б.І.,Балан Д.М. та ін]. – К. : Місіонер, 2002. – 732 с. : іл.

60.5(4Укр) Н 35 Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір / Нац.б-ка України ім. В.І. Вернадського ; за ред.О.С. Онище-нко, Б.А. Маліцького. –К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2007. – 680 с.

73 : 78 Н 35 Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інфор-маційних технологій / НАН України, Нац. б-ка ім. В.І. Вернадського ; [О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та ін. ]. – К., 2011. – 159 с.

79.3 л6 О-75 Особові архівні фонди інституту рукопису : путівник / Нац. б-ка України ім.В.І. Вернадського ; [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова та ін. ; ред. кол. О.С. Онищен-ко та ін]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2002. – 768 с.

79.3(4Укр)я4 П 15 Пам’ятки : археологічний щорічник. Т. 4. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вер-надського ; ред. кол. Матяш І.Б. та ін. –К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2003. – 264 с.

81.2Укр- 03:86 П 27 Пересопницьке Эвангеліє 1556-1561.Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / НАН України, Нац. б-ка ім. В.І. Вернадського та ін. ; [О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк та ін. – Вид. 2-ге, доп. – К.: НБУ, 2011. – 700 с.+ [48] арк.

88.37 П 86 Психологічні закономірності розвитку духовності особистості /[ Боришевський М.Й., Шевченко О.В., Володарська Н.Д. та ін.] – К. : Педагогічна думка, 2011. – 200 с. - Бібліогр. в кінці розділів.

88.37 С 24 Свияш, А. Улыбнись, пока не поздно! Позитивная психология для повседневной жизни / Александр Свияш, Юлия Свияш. – М. : АСТ ; Астрель ; Владимир : ВКТ, 2009. – 350 с. : ил. - Библиогр. : С. 352.

88.3 С 38 Синельников, В. Формула жизни. Как обрести личную силу / Валерий Синельнков.-М. : Центрполиграф, 2009. – 254 с.- ( Тайны познания).

88.3 Т 23 Тат, Э. Карма женщины. Карма мужчины. В 2-х ч. / Эль Тат. – СПб. : Невский проспект, 2002.- 350 с.

66.2(4Укр)я43 У 45 Україна в глобалізованому світі : зб. наук. праць / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2007. – 176 с.

63 История. Исторические науки

63.3(4Укр-4Кіров)668.5 К 26 Карпов. В.Є. Козацькому роду нема переводу / Карпов В.Є. – Кіровоград : [б.в.], 2012. – 492 с. - Бібліогр. : С. 487-491.

63.3(2) 622 Н 69 Ніхто не забутий, ніщо не забуте : [збірник]. – К. : Україна, 2011. – 854 с. Зміст : Перший удар прийняли застави / В.Д. Ольшанецький. Наш четвертий партизанський батальйон / В.К. Бондар. Розкажи, прапор полковий / М.А. Царьов.

63.3(4Укр) Р 98 Рябченко, Л. Снітин в огні / Леонід Рябченко.- Полтава : РІК, 2009. – 436 с.

63.3(4Укр)622 У 45 Україна в другій світовій війні : погляд з ХХIст. : історичні нариси. У 2-х кн. / ред. кол. В.А.Смолій, Г.В.Боряк, Ю.А.Левенець та ін. – К. : Наукова думка, 2011. – Кн. 1. – 735 с. – Бібліогр. в кінці статей. – Кн. 2. – 943 с. – Бібліогр. в кінці статей.

63.3(5)я43 У 45 Україна-Монголія : 800 років у контексті історії : зб. наук. праць / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; ред. кол. О.С. Онищенко та ін. – К. : НБУ ім. В.І. Вер-надського, 2008. –142 с.

63.3(4Укр)-8 У 45 Українська біографістика : зб. наук. праць ін-ту біографічних досліджень. Вип. 5 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ред. кол. Т.І.Ківшар та ін.].- К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2009. - 296 с.

63.3(4Укр)-8 У 45 Українська біографістика : зб.наук. праць / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського та ін. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського.-Вип. 3. – 2005. – 374 с. – Вип. 4. – 2008. – 554 с.

78 Библиотечное дело. Библиотековедение.
Библиография. Библиографоведение

78:73 К 65 Копанєва, В. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів інтернету / В. Копанєва ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2009. – 200 с.

78.34(4Укр):5 М 42 Медичні бібліотеки України в сучасному світі науки, культури, освіти : матеріали міжнародної наук.-практич. конф., 16-17 травня 2012 р. – Полтава, 2012. -110 с.

78.37 У 59 Універсальна десяткова класифікація (УДК). Алфавітно-предметний покажчик (зведений) : до другого видання таблиць УДК / [підгот. М.Й.Ахвердова та ін. ; Кн. палата України ім. Івана Федорова]. – К. : Кн. палата України, 2011. – 148c

78.37 У 59 Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2007-2008) : пер. з англ. / [підгот. М.Й.Ахвердова та ін.;н. палата України ім. Івана Федорова]. – К.: Кн. па-лата України, 2011. – 136 с.

78.37 У 59 Універсальна десяткова класифікація (УДК).Основна таблиця: 6 Прикладні наки. Медицина.Техніка:основні ділення. 63/65 Сільське, лісове, рибне та мисливське господарство. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв’язку,поліграфії. Бухгалтерія. Реклама: пер.с англ./ [підгот. М.Й.Ахвердова та ін.; Кн. палата України ім. Івана Федорова]. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Кн. палата України, 2011.-152с.

91 Библиографические пособия

91:67 Д 36 Держава і право. Бібліографічні посібники: анот. каталог/ Нац. б-ка України ім.В.І. Вернадського ; [уклад. В.Ю.Радченко, В.А.Шкаріна].- К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2010. – 290 с.

91 :63 К 53 Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: матеріали до бібліографії (2001-2003 рр.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; ред. кол. О.С. Онищенко та ін. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2006. - 204 с. – (Сер.«Джерела української біографістики»;Вип.2).

91.9 :78 Н 35 Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (1993-2003 рр.): наук.-бібліогр. покажч. видань б-ки та літератури про її діяльність / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2005.- 518 с.

91.9:78 Н 35 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет (1918-2008) : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка ім. В.І. Вернадського;[авт.-уклад. Н.Ф. Самохіна (кер.), О.С. Залізнюк].-К.: НБУ, 2008. – 344 с.

61 Медицина

61:82 А 97 Ачкасов, Е.Е. Афоризмы и мудрые высказывания о медицине / Е.Е. Ачкасов, И.А. Мискарян.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 284 с. - Библиогр. : С. 282-284.

61(092)(477) Б 77 Бойчак, М.П. Их путь в медицину начинался с Киево-Могилянской академии / М.П. Бойчак, Р.Н. Лякина. – К. : Мединформ, 2011. – 329 с. : ил. -Библиогр. : С. 285-316.

61(09) В 36 Верхатський, С.А. Історія медицини / С.А. Верхатський.- К. : Здоров’я, 2011. - 325 с. : фото.

61(061)(477.53):616.31 В 55 Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» : 90 років. - Полтава, 2011. – 28 с.

61(03) Д 66 Домашняя медицинская энциклопедия. Здоровье от А до Я / под общ. ред. В.И. Бородулина. – Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 508 с.

61(092) Ж 74 Життя і чудотворіння професора, доктора медицини, хірурга, Архієпископа Луки (Войно- Ясєнєцького) 27 квітня 1877 - 11 червня 1961 / [Галина Компанієць]. – Черкаси, [2012]. – 20 с.

61:614.2:[654.1+004] І-74 Інформатизація охорони здоров’я та розвиток телемедичних технологій/ [В.В. Лазоришинець, Г.О. Слабкий, О.С. Коваленко та ін.; за ред. З.М. Митника]. – К. : Полісся, 2010. – 252 с. : табл. - Бібліогр. : С. 193-223.

016 : 61(09) І-90 Історія медицини та охорони здоров’я в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. Ч. 3 (1992-2011рр.) / Національна наукова медична бібліотека України ; уклад. Л.Є. Корнілова, Н.І. Мамедова. – К. : ННМБ, 2012. – 108 с.

61(092) Л 56 Лікарський збірник. Т.XVII : Ярослав Ганіткевич. Вибрані праці : до 80-ліття від дня народження / Наук. т-во ім. Шевченка, Укр. лікарське т-во у Львові. – Л. : НТШ, 2009. – 424 с. : іл.[48 c.]

61:84 М 42 Медики шутят : [сборник ] / [сост. Н. В. Биденко].– К.: Книга плюс, 2009. – 304 с.

61. 001.5 Н 34 Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендовано до впрова-дження у практику охорони здоров’я : інформ. бюл. /упоряд. О.І. Плиска, О.О. Петриченко – К., 2012. – 268 с. – (Додаток до «Журналу Національної академії медичних наук України» ; Вип. 33).

016:61(092)(477) П 33 Пиріг, Л. Біобібліографія / Любомир Пиріг.-Вид. 3-є, доп. - К. : Світ Успіху, 2012. – 288 с. :фото.

61(092)(477) П 50 Микола Поліщук : лікар, вчений, громадський діяч : до 60-річчя від дня народження / під ред. В.І. Цимбалюка, Л.Л.. Поліщук ; упоряд. А.В. Муравський, В.М. Бурик. –К., 2004. – 248 с. : фото.

61(038):615.322 М 91 Мусій, О. Медичний словник лікарських рослин (російсько-латинсько-український). 4320 назв / Олег Мусій. – К. : КЛТ, Фонд ТТ, 2002. – 208 с.

61(09) П 19 Пасько, В. Звання-слухач. Нотатки лікаря – генерала / Володимир Пасько. – К. ; Л. : ВМС, 2011. – 405 с.

61.001.5 Р 33 Реєстр галузевих нововведень. Вип. 34-35 / Укр. центр наук. мед. інформ. і патентно- ліцензійної роботи. - К., 2011. – 280 с.

61(09)(075.8) Ш 38 Шегедин, М.Б. Історія медицини та медсестринства : підруч. для студ. ВМНЗ I – II рів. акред./ М.Б. Шегедин, Н.О. Мудрик. – Т. : Укрмедкнига, 2003. – 328 с. : іл.- Бібліогр. : С. 321-327.

611 Анатомия

611 А 64 Анатомия человека. Как работает ваше тело : пер. с англ. - М. : Мир книги, 2009. – 320 с. : ил.

611- 01(084.4) Т 13 «Таємниці тіла» : виставка [по методиці пластинації Френсіса Бекона] : каталог /Далянський мед. ун-т, Каф. анатомії ; Суй Хунцзинь. - [Атланта, Джорджія], 2012. – 74 с. : іл.

612 Физиология

612.6- 053.2/6(02) В 99 Вялов, С.С. Нормы в педиатрии : справочник / С.С. Вялов. – 3-е изд. – М. : МЕДпресс- информ, 2012. – 192 с. : ил., табл.

612.17:616.12- 008:616- 092 Э 64 Эндогенные механизмы кардиопротекции как основа пато-генетической терапии заболевани сердца / под ред. А.А. Мойбенко, В.Е. Досенко,А.Н. Пархо-менко. – К. : Наукова думка, 2008. – 520 с. : рис. - Библиогр. : С. 403-511.

613 Гигиена. Охрана индивидуального здоровья

613.2 В 17 Ванханен, В.Д. Учение о питании. Т. 3 : Культура питания : избранные труды науч.-попул. публикации / В.Д. Ванханен. – Донецк :Донеччина, 2007. – 456 с. : табл.–( Сер. «Медицина»). - Библиогр. : С. 418-448.

613(477)(063) Г 46 «Гігієнічна наука та практика : сучасні реалії» : матеріали XV з’їзду гігієністів України , 20-21 вересня 2012 року (Львів) / під ред. А.М. Сердюка, Ю.І. Кундієва, М.Р. Гжегоцького. –Л.: Друк. Львів. НМУ ім. Д. Галицького, 2012. – 548 с.

613.2:616 Н 30 Народный лечебник Майи Гогулан. Целительные свойства нашей пищи. – М. : АСТ, 2009. – 156 с. – (Советы Майи Гогулан).

613.2 С 46 Скурихин, И. М. Как правильно питаться / И.М. Скурихин, В.А. Шатериников. – 2-е изд., перераб. и доп.- М. : Агропромиздат, 1989. – 256 с.

613.888(075) С 91 Сучасні аспекти планування сім’ї : навч. посіб. / МОЗ України та Корпора-ція Інститут Досліджень та Тренінгів JSI ; [Г.М. Адамова, О.А. Бондаренко, Н. Г. Гойда та ін.] – К., 2012. – 320 с. – (Програма «Здоров’я жінок України» з допомогою Агенства США з Міжнародного розвитку).

614 Здравоохранение. Социальная гигиена

016:614.2(092)(477) Г 19 Ганіткевич, Я. Українські лікарі : біобібліогр. довідник. Кн. 3 : Учасники національно – визвольної боротьби й українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України / Ярослав Ганіткевич, Павло Пундій ; наук. ред. Л. Пиріг. –Л. : Видавнича фірма Афіша, 2008. – 428 с. : фото.

614.7(082) Г 4 Гігієна населених місць : зб. наук. праць / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва АМН України ; гол. ред.А.М. Сердюк – К.: Полімед, 2010. – Вип. № 55.– 472 с. - Вип. № 56. – 457 с.

614.7(082) Г 46 Гігієна населених місць : зб. наук. праць / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва АМН України ; гол. ред. А.М.Сердюк – К.: Полімед, 2010. –Вип. № 55.– 472с. - Вип. № 56. – 457 с.

614.251(477)(075.8) Г 87 Громадське здоров’я і громадське медсестринство : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / за ред. Є.Я. Склярова, М.Б. Шегедин, Б.Б. Лемішка. -2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Медицина, 2008. – 224 с.

614.253 И 46 Ильина, С. Здоровье на вашем столе / Светлана Ильина. – 4-е изд.стереотип.- К. : Медицина, 2008. – 424 с. – (Энциклопедия народной медицины).

614.251.3(03) К 75 Кочнева, С.А. Новейший справочник участковой медсестры / С.А. Кочнева, Н.Д. Леванова, Н.Н. Полушкина. – Ростов н / Д : Феникс, 2008. – 316 с. – ( Медицина).

614.1(477)6314.14 М 42 Медико-демографічний атлас України. Вип. 14 : Україна в європей-ському контексті : смертнісь від головних причин / Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова, Лабораторія математичного моделювання процесів старіння ; В.П. Войтенко, А.В.Писарук, Н.М. Кошель та ін. – К. : Фенікс, 2012. – 62 с. : табл., рис., карти.

614.251.3(075) М 84 Мостицкая, Р.М. Медсестра врача общей (семейной) практики : пособие / Р.М. Мостицкая. – 2-е изд. - Ростов н/ Д : Феникс, 2008. – 478 с. – ( Сер. «Медицина для Вас»).

614.2:371.38(075) Н 73 Нові технології навчання менеджменту в медицині : навч. посіб. для лікарів / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; за ред. Ю.В. Вороненка, Н. Г. Гойди, О. П. Мінцера, М. Мітчелла. – К. : Книга плюс, 2009. –416 с.- Бібліогр. : С. 410-414.

614.2- 039.57 П 26 Первинна медико-санітарна допомога /сімейна медицина /[Митник З. М., Слабкий Г. О., Кризина Н. П. та ін. ; за ред. В.М. Князевича]. – К., 2010.- 404 с. : додатки.

614.2(6/9):005 П 60 Портер, М. Переосмысление системы здравоохранения. Как создать конкуренцию, основанную на ценности и ориентированную на результат: пер с англ./ Майкл Портер, Э.О. Тайсберг.– К.: Изд-во А. Капусты, 2007. – 600 с. - Библиогр. : С. 557-592.

614.31 Р 83 Рудницкий, Л. Что мы едим? Как определить качество продуктов / Леонид Руд-ницкий. – СПб. : Питер, 2011. – 158 с. – (Семейный доктор +).

614.2:34(075.8) С 89 Судова медицина. Медичне законодавство. У 2-х кн. Кн. 2 : Медичне законодавсто : правова регламентація лікарської діяльності : підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / за ред. В.Ф. Москаленка, Б.В. Михайличенка. – 2-е вид, випр. – К. : Медицина, 2012. – 496 с. - Бібліогр. : С. 486-491.

614.253.83 У 45 Україна крізь призму Європейської хартії прав пацієнтів : результати виконання в Україні другого етапу європейських досліджень на відповідність стандартам ЄС з прав пацієнтів / Лікарська осоціація Миколаївського регіону ; Глуховський В.В. та ін. - К. : Дизайн і поліграфія, 2012. – 158 с. : табл. – (Європейська програма Міжнародного Фонду Відродження «Розвиток Співпраці аналітичних центрів України та країн Західної Європи»).

[614.449.57/.932+614.48](075.8) Ш 66 Шкарин, В.В. Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация : рук. для студ. мед. вузов и врачей / В.В. Шкарин. – Н. Новгород : НГМА, 2006. –580 с. : рис.- Библиогр. : С. 572-575.

615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия

615.322(575.4) Б 48 Бердимухамедов, Г. Лікарські рослини Туркменістану. В 3-х т. / Гурбангули Бердимухамедов. – [К.] : АДЕФ-Україна, 2012. – Т. 1. – 344 с. – Бібліогр. : С. 337-342.- .Т. 2. – 304 с. – Бібліогр. : С. 300-303.-Т. 3. – 286 с. – Бібліогр. : С. 276-286.

615.8(075.8) Е 67 Епифанов, В.А. Восстановительная медицина : учебник для студ. мед. ВУЗов / В.А. Епифанов. – М. : ГЭОТАР- Медиа, 2012. – 304 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 290-292.

615.37(02) И 53 Иммунотерапия : руководство для врачей / под ред. Р.М. Хаитова, Р.И. Атауллаханова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 672, [4] с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 622-665.

615.11 К 63 КОМПЕНДИУМ : лекарственные препараты 2010 / под ред. В.Н. Коваленко, А.П. Викторова. – К. : МОРИОН, 2010. – 2240 с.

[615.821.2+615.322+615. 015.32](075.8) Л 63 Лисенюк, В.П. Основи рефлексотерапії, фітоте-рапії та гомеопатії : підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред./ В. П. Лисенюк. – К. : Медицина, 2010. – 424,[3]с. додатки: мал.

615.89 Н 30 Народный целебник № 1 : как от болезней сердца, спины, ног, головы и желудка-избавляться / Целительница Евдокия. – Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 400с.

615.874.2 П 32 Пилат, Т.П. Детоксикационное питание / Т.Л. Пилат, Л.П. Кузьмина, Н.И. Измерова ; под ред.Т.Л. Пилат. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. –688 с. : табл.- Библиогр. : С. 509-554.

615.814.1(031) С 18 Самосюк, И.З. Акупунктура:энциклопедия /И.З.Самосюк, В.П. Лысенюк. – К. ; М. : Укр. энцикл. : АСТ-ПРЕСС, 1994. – 544 с. : рис.

615.89 Т 19 Тарабукин, Ю. Четыре элемента жизни (Солнце, Воздух, Вода, Земля) /Ю. Та-рабукин. – Донецк : Донеччина, 2010. – 111 с.

615.82:798 Ц 26 Цверава, Д.М. Иппотерапия. Лечебная верховая езда / Цверава Д.М. – К. : Изд. Дом Укр. Медиа Холдинг, 2012. – 52 с. : цв. ил. - Библиогр. : С. 149-152.

615.874:616- 002.77 Х-22 Харчування та здоров’я. Профілактично-лікувальне харчування при ревматичних хворобах :[посіб для мед. працівників] / Ін-т кардіології ім.М.Д. Сражеска. – К. : ВІПОЛ, 2008. – 111 с. : табл. - Бібліогр. : С.109-111.

615.384(03) Х-63 Хлябич, Г.Н. Кровезаменители : справочник лекарственных средств для инфузионной терапии / Г.Н. Хлябич, Г.Т. Черненко. - Изд. доп. и перераб. – М. : Практич. медицина, 2011. – 272 с.

616 Патология. Клиническая медицина.

616- 084 Б 35 Бебешко, П.С. Основи профілактичної медицини : підруч. для студ. ВМНЗ I-II рів. акред./ П.С. Бабешко, Ю.С. Скоробреха, О.П. Коріняк. – К. : Медицина. 2010. – 184с.- Бібліогр. : С. 174-175.

[616.12- 008.331.1+616.379- 008.64]- 08 В 14 Вакалюк, І.І. Кардіобіомаркери та їх корекція у хворих із метаболічним синдромом та постінфарктним кардіосклерозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук. : 14.01.11 / Івано-Франків. НМУ ; Вакалюк І.І. -Івано-Франківськ, 2011. – 20 с.

616- 083.98(075) Д 30 Демичев, С.В. Первая помощь при травмах и заболеваниях : учебное пособие / С.В. Демичев. – М. : Гэотар-Медиа, 2011. – 154 с.

616- 053.2- 079(03) Д 70 Доскин, В.А. Дифференциальная диагностика детских болезней : [справочник] / В.А. Доскин, З.С. Макарова. – М. : МИА, 2011. – 600 с. :табл. - Библиогр. : С. 596-599.

616- 002.77 З-41 Зборовская, И.А. Ревматические заболевания в практике врача / И.А. Збо-ровская. – М. : МИА, 2011.- 672 с. - Библиогр. : С. 660-667.

616- 073.48(02) З-69 Змитрович, О.А. Ультразвуковая диагностика в цифрах : справ.-практич. руководство / О.А. Змитрович. – СПб. : СпецЛит, 2011. – 72 с. - Библиогр. : С. 70-71.

616- 073.75:616.711 И 55Имхоф, Г. Лучевая диагностика. Позвоночник : [практ. руководство]: пер. с англ. / Гервиг Имхоф ; соавторы Б. Хальперн, А.М. Гернет, К.М.Фридрих и др. – М.: МЕДпресс-информ, 2011. –320с.: ил. - (Сер. «Dx- Direct»). - Библиогр. в конце разд.

616/.617- 039.72(02) И 73 Интенсивная терапия : рук. для врачей / под ред. В.Д. Малышева, С.В. Свиридова. –2-е изд., перераб. И доп. – М. : МИА, 2009. – 705 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

616.6- 072.1- 089 К 13 Кадыров, З.А. Лапароскопические ретроперитонеальные операции в урологии / З.А. Кадыров. – М. : БИНОМ, 2012. – 184 с. : рис. -Библиогр. : С. 181-183.

616- 07:617- 089.5- 039.72(02) К 70 Корячкин, В.А. Диагностика в анестезии и интенсивной терапии : руководтсво для врачей / В.А. Корячкин, В.Л. Эмануэль, В.И. Страшнов. – СПб. : СпецЛит, 2011. – 414 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 404-406.

616- 097- 008.64- 053.2 К 43 Кириленко, В.А. ВИЧ / СПИД у детей / В.А. Кириленко ; Винниц. НМУ им. Н.И. Пирогова, Кафедра дет. инфекц. болезней. – Винница : ФармаМЕд, 2011. – 48 с. - Библиогр. : С. 43-45.

616(100)(03)(083.1) К 49 Клинические рекомендации. Стандарты ведения больных. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 900 с.

616- 006- 085.357 К 66 Корман, Д.Б. Эндокринная терапия злокачественных опухолей / Д.Б. Корман. – М. : Практ.медицина, 2010. – 393 с. - Библиогр. : С. 351-392.

616- 073.75:617.54 К 67 Корн, Дж. 100 рентгенограмм грудной клетки /Джонатан Корн, Кейт Пойнтон ; пер. с англ. Л.Д. Линденбратена. – М. : Практ.медицина. 2010. – 206 с. : ил.

[616- 073.48+615.849]:618(02) Л 87 Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинеко-логии : национальное руководство / гл. ред. сер. С.К. Терновой) ; гл. ред. тома Л.В.Адамян, В. Н. Демидов, А.И. Гус, И.С. Обельчак. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 655 с. : рис. – ( Сер. «Национальные руководства по лучевой диагностике и терапии»).- Библиогр. к вонце глав.

616.43/.45- 07- 08 М 48 Мельниченко, Г.А. Эндокринология. Типичные ошибки практическо-го врача / Г.А. Мельниченко, О.В. Удовиченко, А.Е. Шведова. – М. : Практ. медицина, 2012. – 176 с. - Библиогр. в конце глав.

616- 008.9 М 54 Метаболическая терапия / под ред.В.Д. Ванханена, В.А. Марченко. – Донецк: СПб. : Донеччина, 2010. – 320 с. - Библиогр. : С. 314-319.

616.4- 083.98(03) О-51 Окороков, А.Н. Неотложная эндокринология / А.Н. Окороков. – М. : Мед. лит., 2011.-192 с. : табл. – (Карманный справочник врача).

616- 073.75:616.348- 002- 053.2(084.4)(075) П 94 Пыков, М.И. Атлас рентгеновских иссле-дований колитов у детей : учебное пособие / М.И.Пыков, Д.С. Шаплов. - М.: Видар, 2012. – 128 с. : рис. - Библиогр. : С. 127.

616- 073.75(075.8) Р 15 Радіологія (променева діагностика та променева терапія) : підруч. для студ. ВМЗ IV рів. акред. / за заг. ред. М.М. Ткаченка.- К. : Книга плюс, 2011. – 720 с. : рис., табл. - Бібліогр. : С. 702-703.

616- 036.882 Р 15 Радушкевич, В.Л. Реанимация и интенсивная терапия для практикующего врача / В.Л. Радушкевич, Б.И. Барташевич. – М. : МИА, 2011. – 567с.: рис., табл. - Библиогр. в конце глав.

616- 002.77- 085.357 (075) С 56 Современные аспекты глюкокортикоидной терапии ревмати-ческих заболеваний. Пульстерапия. Локальная терапия глюкокортикоидами : пособие для врачей / Насонова В.А., Абасов Э., Абдуллаев С.П. и др. ; под ред. В.А. Насоновой. – [К., 2008]. – 68 с. : цв. рис.- Библиогр. : С. 65-68.

616- 074/.076 Х-42 Хиггинс, К. Расшифровка клинических лабораторных анализов / К. Хиг-гинс ; пер. с англ. Е.К. Вишневской, Н.Н. Поповой под ред. В.Л. Эмануэля.- 5-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 456 с.

616- 053.2- 039.74- 07- 08 Ц 93 Цыбулькин, Э.К. Неотложная педиатрия. Алгоритмы диаг-ностики и лечения / Э.К. Цыбулькин.- М. : Гэотар- Медиа, 2012. – 156 с.- ( Б-ка врача-специалиста). - Библиогр. : С. 156.

616- 053.2- 039.71 Ц 93 Цыбулькин, Э.К. Угрожающие состояния в педиатрии. Экстренная врачебная помощь / Э.К. Цыбулькин. – М. : Гэотар-Медиа, 2012. –224 с. –(Б-ка непрерыв-ного медицинского образования).

616.1 Болезни органов сердечно-сосудистой системы
(органов кровообращения) и болезни крови

616.12- 008.331.1 А 86 Артериальная гипертензия у особых категорий больных / по ред. В.Н. Коваленко, Е.П. Свищенко. – К.: МОРИОН, 2009. - 376 с. - Библиогр. в конце глав.

616.12- 005.4- 071 Б 72 Бобров, В.О. Адаптаційні ішемічні і реперфузійні синдроми у хворих ішемічною хворобою серця : механізми, діагностика, обгрунтування терапії / В.О. Бобров, С.К. Кулішов.-Полтава : Дивосвіт, 2004. – 240 с. : рис. - Бібліогр. : С. 190-238.

616.13/.14- 089- 072.1:577.23 Б 72 Бобров, В.Нанотехнологии в разработке и исследовании новых тромборезистентных и антипролиферативных покрытий стентов для сосудов малого диаметра / В.А. Бобров, О.Н. Лазаренко, В.И. Сморжевский ; под ред. В.А. Боброва. – К. : Здоровье Украины, 2007. – 156 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

616.12- 008.331.1:612.349.8 Б 72 Бобров, В.О. Стан інсулінорезистентності при есенціальній гіпертензіі / Бобров В. О., Обертинська О.Г. ; під ред. В. А. Боброва. - Вінниця : ВНМУ ім М.І. Пирогова, 2008- 100 с. - Бібліогр. : С. 79-96.

616.15- 07- 08- 039.57(02) Б 79 Болезни крови в амбулаторной практике : [руководство] / под ред.И.Л.Давыдкина.–М.: Гэотар-Медиа, 2011.–183 с.–( Б-ка врача- специалиста. Гематология). - Библиогр. : С.180-183.

616.12- 008.46- 036.12(075) В 75 Воронков, Л.Г. Хроническая сердечная недостаточность: пособие для кардиологов в таблицах и схемах / Л.Г. Воронков.– К. : Инфо-Ф,2002.-136 с.- Библиогр. : С. 130-136

616.1/.6(075.8) В 60 Внутрішні хвороби : навч. посіб. для студ. ВМНЗ III-IV рів. акред. / за ред. І.М. Ганджі, В.М. Коваленка.- К. : Здоров’я, 2002. – 1000 с.

616.1 Г 12 Гавриш, А.С. Проатерогенная эндотелиопатия /А.С. Гавриш. – К.: Четверта хвиля, 2009. – 416 с. - Библиогр. : С. 363-414.

616.132.2- 008.64- 036.11- 07 Г 72 Гострий коронарний синдром. Діагностичні заходи та алгоритми ліку вання / Асоціація лікарів - інтерністів України;за ред.В.З.Нетяженка. -2-ге вид. – К., 2009.-191 с.

[616.12:616]- 071- 08 Д 33 Денисюк, В.И. Болезни сердца и сосудов в сочетании с патологией других органов и систем / В.И. Денисюк.- Винница : Держ. картографічна фабрика, 2002. – 350 с.

616.1/.6- 07- 08(075) Д 33 Денисюк, В.І. Доказова внутрішня медицина.Таємниці, стандарти діагностики та лікування : [ навч. посіб. ] / В.І. Денисюк, О.В.Денисюк. – Вінниця : ДП ДКФ, 2006. – 704 с.

616.12- 008.313 Д 43 Дзяк, Г.В. Фібриляція передсердь / Г.В. Дзяк, О.Й. Жарінов. – К. : Четверта книга, 2011. – 192 с. - Бібліогр. : С.169-190.

616.13- 004.6:617.85 Г 97 Гуч, А.А. Диагностика и лечение хронической артериальной недостаточности нижних конечностей / Гуч А.А. – Кировоград : Полиум, 2005. – 360 с.: 51 цв.ил. - Библиогр. : С. 340-358.

616.125-009.3- 07- 08 Д 44 Діагностика та лікування фібриляції передсердь : рекомендації робочої групи по порушенням серцевого ритму Асоціації кардіологів України / О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк та ін. – К. : АКУ, 2011. – 159 с. - Бібліогр. : С. 148-158.

616.12- 07(075) Ж 34 Жарінов, О.Й. Навантажувальні проби в кардіології: навч. посіб. для лікарів / О.Й. Жарінов, В.О. Куць, Н.В. Тхор. – К.: Медицина світу, 2006. – 89 с. : додатки.- Бібліогр. : С. 89.

[616.12:616.43/.45]-07-08 З-91 Зубкова, С.Т.Сердце при эндокринных заболеваниях / Зубко-ва С.Т., Тронько Н.Д. – К.: ДСГ Лтд, 2006. – 200 с.–(Б-ка практикующего врача). - Библиогр. в конце разд.

616.127- 005.8- 084 К 29 Катеринчук, І.П. Кроки до та від інфаркту міокарда : поради тим, хто переніс інфаркт міокарда і тим, хто хоче його уникнути /І.П. Катеринчук.- К., 2007. – 68с.

616.12- 056.2/.6(075) К 21 Кардіологія дитячого та підліткового віку (вибрані питання): [по-сібник] / під ред. Казак С.С. – Донецьк : ДМД, 2004. – 224 с. - Бібліогр. : С. 222-223.

616.12- 032- 073.43:611.329 К 56 Коваленко, В.Н. Клиническая чреспищеводная эхокардио-графия / Ин-т кардиологии им.Н.Д. Стражеско ; Коваленко В.Н., Коношевич С.Н. – Запоро-жье : Мотор Сич, 2003. – 178 с. : рис. - Библиогр. : С. 164-178.

616.12(075) К 93 Курс лекций по клинической кардиологии / под ред. В.И. Целуйко. - Х. : Гриф, 2004. – 576 с. - Библиогр. : С. 571-574.

616.12- 008.331.1- 08 Л 53 Лечение артериальной гипертензии в особых клинических ситуациях / Ин-т кардиологии им. Н.Д. Стражеска ; по ред. В.Н. Коваленко, Е.П. Свищенко. –Каменец- Подольский : Ин-т кардиологии, 2005. – 504 с. - Библиогр. в конце тем.

616.127- 005.8- 036.11 Л 56 Лікування гострого інфаркту міокарда у пацієнтів з елевацією сегмента ST : рекомендації Асоціації кардіологів України / Асоціація кардіологів України.- К., 2009. – 50 с.

616.15- 07- 08(02) М 22 Мамаев, А.Н. Коагулопатии : [руководство] / А.Н. Мамаев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 261 с. - Библиогр. в конце глав.

616.12- 007- 053.4/.6(075.8) М 91 Мутафьян, О.А. Пороки и малые аномалии сердца у детей и подростков : пособие для преподавателей и студ. мед. вузов / О.А. Мутафьян. – СПб. : СПбМАПО, 2005. – 480 с. : рис. -Библиогр. : С. 470-479.

616.12- 008.318(02) Н 30 Нарушения сердечного ритма и проводимости : руководство для врачей / под ред. В. Н. Коваленко, И.С. Сычева. – К., 2009. – 654, [3] с. приложение : рис.-Библиогр. : С. 628-654.

616.12- 008.331.1:614.2(477) Н 32 Настанова та клінічний протокол надання медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія» / Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМН України. – К., 2012. – 108 с. - Бібліогр. в кінці розд.

616.12- 008.331.1- 084(477) Н 35 Національна стратегія профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні / Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска ; за ред. Р.В. Богатирьової, В.М. Коваленка. – К. : МОРИОН, 2012. -117 с. - Библиогр. : С. 115-116.

616.12- 008.318- 008- 039.74(075) Н 52 Неотложные состояния при нарушениях ритма сердца : учеб.-метод. пособ. / под ред. А.В.Суворова. – Н.Новгород : НижГМА, 2012.- 96 с. : рис.- Библиогр. : С. 92-93.

616.12- 008.3- 072.7(02) Р 85 Руководство по функциональной диагностике в кардиологии. Современные методы и клиническая интерпретация / под ред. Ю. А. Васюка. – М. : Практ. медицина, 2012. – 164 С. : рис. - Библиогр. в конце глав.

616.12- 073.97(02) О-66 Орлов, В.Н. Руководство по электрокардиографии / В.Н. Орлов. – 7-е изд., испр. – М. : МИА, 2012. – 560 с. - Библиогр. : С. 556-560.

616.12- 073.97(075) О-75 Основи елекрокардіографії: навч. посіб. для лікарів / О.Й. Жарінов, В.О. Куць, В.А.Несукай, А.В. Вершигора ; за ред. Зозулі І.С. – Л. : Вид-во МС, 2012. – 132 с. : рис. - Бібліогр. : С. 130.

616.12- 008.3- 073.43(02) Р 18 Райдинг, Э. Эхокардиография : практ. рук. : пер. с англ. / Элисдэйр Райдинг. – 2-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2012. – 280 с. : рис. +1 электрон. опт. диск.

616.12(02) Р 85 Руководство по кардиологии / Ин-т кардиологии им. Н.Д. Стражеско ;под ред. В.Н. Коваленко. – К. : Морион, 2008. – 1424 с. : рис., табл. + 1 электрон. опт. диск. - Библиогр. в конце глав.

616.1- 07- 08(075) С 33 Серцево-судинні захворювання : рекомендації з діагностики, профілактики та лікування / [Ін-т кардіології ім. М.Д. Сражеска ; за ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая]. – К. : МОРІОН, 2011. - 408 с.

616.1/.4 (03) С 37 Сімейна медицина : у 5-ти томах : енциклопедія / [Б.Т. Білинський, І.Й. Влох, Є.Х. Заремба та ін.] ; за ред. В.Г. Передерія, Є.Х. Заремби. – К. : Здоров’я, 2005. - Т. 4 : Онкологія. Акушерство та гінекологія. Сексопатологія. Проктологія.Туберкульоз. – 2011. – 712 с.

616.1- 07- 08 (477) С 91 Сучасні стратегії діагностики і лікування серцево-судинних захворювань та їх імплементація в Україні : лекції Української кардіологічної школи ім. М. Д. Стражеска / Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска ; за ред. В.М. Коваленка. – К. : Четверта хвиля, 2012. – 150 с.

616.12- 073.97 Х-19 Хан М. Габриэль Быстрый анализ ЭКГ / М. Габриель Хан ; пер. с англ. под общ. ред. Ю.М. Позднякова. – 3-е изд. – М. : БИНОМ, 2012. – 406 с.

616.1- 005- 092:57(075) Х-92 Хьюстон, М. Сосудистая биология в клинической практике (гипертензия, гиперлипидемия, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца): [пособие] : пер. с англ. / Марк Хьюстон. – Л. :«Вид-во «Мс», 2007. – 166 с. : ил. - Библиогр. : С. 160-165

616.2 Болезни органов дыхания

616.24- 005.1 Л 38 Легочные кровотечения / Н.Е.Чернеховская,И. Ю. Коржева, В.Г. Андреев, А.В. Поваляев. – М. : МЕДпресс-информ, 2011. – 128 с. : рис. - Библиогр. : С. 125-127.

616.2/3.03:616.21(03) А 72 Анготоева, И. Б. Лекарственные средства в практике оториноларинголога : справочник / И.Б. Анготоева, Г.З. Пискунов. – М. : МИА, 2012. – 176с.

616.248(083.1) К 49 Клинические рекомендации.Бронхиальная астма / под ред. А.Г. Чучали-на. – М. : Атмосфера, 2008. – 224 с. : ил. - Библиогр. : С. 208-209.

616.24- 002.5:614.251.3(075.3) М 67 Митрофанова, Н.А. Сестринское дело во фтизиатрии : учеб. для мед. училищ и колледжей / Н.А. Митрофанова, Ю.В. Пылаева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 254 с. - Библиогр. : С. 253-254.

616.248- 053.2- 08 Н 73 Новик, Г.А. Бронхиальная астма у детей. Медикаментозные и немедикаментозные методы лечения / Г.А. Новик ; под ред. И.М. Воронцова. – СПб. : Фолиант, 2009. – 352 с.- Библиогр. : С. 332-349.

616.21- 073(02) О-25 Обследование оториноларингологического больного: [руководство] / В.Т. Пальчун, Л.А. Лучихин, М.М. Магомедов, Е.И. Зеликович.- М. : Литтерра, 2012. -336 с. – (Сер. «Практ. руководство»). - Библиогр. : С.329-332.

616.25- 003.2(075) П 38 Плевральные выпоты : учебное пособие / С.Б. Шустов, В.Л. Баранов, Б.Б. Удальцов и др. – СПб. : ВмедА, 2006. – 96 с.- Библиогр. : С. 95-96.

616.3 Болезни органов пищеварения

616.36- 002- 07- 08 В 52 Вирусные гепатиты : клиника, диагностика, лечение / Н.Д. Ющук, Е.А. Климова, О.О. Знойко и др. – М. : Гэотар-Медиа, 2012.– 151 с. –(Б-ка врача-специалиста).

616.36- 002.14+616.36- 006.6 В 52 Вірусні гепатити і рак печінки / М.А. Андрейчин, В.І. Дрижак, О.В. Рябоконь, В.С. Копча ;Терноп. ДМУ ім. І.Я. Горбачевського. – Т.: Укрмедкнига, 2010. – 188 с. - Бібліогр. : С.156-187.

616.3(083) Г 22 Гастроэнтерология и гепатология : клинический справочник / Н.Дж. Талли, В.А. Исаков, А. Сигал, М.Д. Уэлтман. – М. : Практ. медицина, 2012. – 565 с. - Библиогр. в конце глав.

616- 074/078- 053.2(075) К 39 Кильдиярова, Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра :учеб.пособ./ Р.Р. Кильдиярова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. –160 с. : табл. - Библиогр. : С.158-159.

616.32/.34- 072.1(084.4) К 79 Креймер, В.Д. Атлас цифровой гастроинтестинальной эндоскопии (диагностика воспалительно-деструктивных заболеваний и структурных изменний верхних отделов желудочно- кишечного тракта методом цифровой видеоэндоско-пиии) / В.Д. Креймер, В.П. Тюрин, Е.А. Коган ; под общ.ред.В.Д. Креймера. – М.: БИНОМ, 2011. -120 с.: рис. - Библиогр. : С. 118-119.

[616.36+616.37+616.411+616.45]- 07- 091 П 16 Панфилов, С.А. Диагностика заболеваний печени, билиарного тракта, поджелудочной железы, селезенки и надпочечников с курсом патологической анатомии / С.А. Панфилов, Е. В. Панфилова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. –215 с.:рис. +1 электр. опт. диск.

616.3(083) Р 45 Рецептурный справочник гастроэнтеролога / Е.Н. Панкова, И.В. Панова, Н.В. Голубчик и др. - Ростов н / Дону : Феникс, 2012. – 351 с. – (Медицина).

616.35(03) С 74 Справочник по колопроктологии : под ред. Ю.А. Шелыгина, Л.А. Благодарного.- М. : Литтерра, 2012. – 596 с. : рис. - Библиогр. : С. 595-596.

616.379- 008.64:617.586(02) У 31 Удовиченко, О.В. Диабетическая стопа : рук. для врачей / О.В. Удовиченко, Н.М. Грекова. – М. : Практ. медицина, 2010. – 272 с. : рис.- Библиогр. в кон-це глав.

616.31 Стоматология. Болезни органов ротовой полости и зубов

616.31- 039.57- 089.5- 031.84(075.8) К 64 Кононенко, Ю.Г. Местное обезболивание в амбулаторной стоматологии : пособ. для студ. стомат. фак./ Ю.Г. Кононенко, Н.М. Рожко, Г.П. Рузин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Книга плюс, 2012. – 303 с. -Библиогр. : С. 295-296.

616.31- 039.74(075.8) Н 52 Неотложные состояния на амбулаторном приеме у стоматолога : пособ. для студ. / И.Г.Купновицкая, Ю. Г. Кононенко, Н. В. Нейко, Н. М. Рожко ; под ред. Ю.Г. Кононенко. - Изд. 2-е. –Винница : Нова книга, 2012. – 272с. - Библиогр. : С. 268-271.

616.31- 07 Цепов, Л.М. 555 заболеваний слизистой оболочки рта, языка и губ / Л.М. Цепов, Е.Л. Цепова, А.Л. Цепов. – М. : МЕДпресс-информ, 2011. – 224 с. : табл. - Библиогр. : С. 217-222.

616.4 Болезни органов кроветворения. Болезни желез внутренней
секреции, эндокринные болезни

616.441 Р 69 Романова, Е.А. Болезни щитовидной железы / Е.А. Романова. – М. : АСТ; Владимир: ВКТ, 2009. – 125 с. – (Здоровье и жизнь).

616.43/45- 07- 08 С 76 Стандарти діагностики та лікування ендокринних захворювань / Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України;авт.–уклад.О.І.Данілова, А.С.Єфімов, І. В. Комісаренко та ін. ; за ред. М. Д. Тронька. – К.: Здоров’я України, 2005.- 312 с.-(Б-ка «Здоров’я України»).

616.441- 006.5 Т 76 Трошина, Е.А. Зоб / Е.А. Трошина. – М. : МИА,2012. –336 с. : рис. -Библиогр. в конце глав.

616.7 Болезни опорно-двигательного аппарата

[616.723.3+616.728.3]- 009.7- 079.8(02) Б 79 Боль в области коленного и плечевого сустава. (алгоритмы дифференциальной диагностики): клин. рук. для практ. врачей / И.В. Меньшикова, С.А.Сергиенко, Ю.В. Пак и др. – Изд. 2-е испр. и доп. – М. : МЕДПРАКТИКА, 2011. – 144 с.- Библиогр. : С. 142-143.

616.72- 002.77(075) П 69 Практичні навички в ревматології : навч. посіб. / за ред. В.М. Коваленка, Н.М. Шуби. – К. : МОРІОН, 2008. – 256 с.: табл.: рис.

616.721- 002.77 А 67 Анкилозирующий спондилит (Болезнь Бехтерева) / М.В. Полулях, С.И. Герасименко, Е.Т. Скляренко и др. – К. : Медкнига, 2008. – 144 с. : ил.- Библиогр. : С. 124-137.

616.72- 007.248(02) К 56 Коваленко, В.Н. Остеоартроз : практическое руководство/ В.Н. Коваленко, О.П. Борткевич. – 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Морион, 2003.– 592 с.: рис., табл.-Библиогр. : С. 546-589.

616.72- 007.248(02) К 56 Коваленко, В.Н. Остеоартроз : практическое руководство/ В. Н. Коваленко, О.П. Борткевич. – 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Морион, 2005.– 592 с.: рис., Библиогр. : С. 546-589.

616.72- 009.7- 07- 084 М 92 Муха, Л.Г. Боли в суставах : причины, лечение, профилактика / Л.Г. Муха. – Изд. 3-е доп. и перераб. – Ростов н/Дону: Феникс, 2011. – 224 с. - Библиогр. : С. 220.

617.7- 007.681- 072.1(084.4) О-53 Олвэрд, У.Л.М. Атлас по гониоскопии / Уоллес Л.М. Олвэрд, Рейд А.Лонгмуа ; пер. с англ. под ред. Т.В. Соколовской. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 120 с. : рис. + 1 электрон. опт. диск. - Библиогр. : С.112-116.

616.711- 018.3- 002- 085.8:615.89 О-76 Остеохондроз излечим. Современные методы лечения / Юлия Ингус. – Донецк : БАО, 2011. – 224 с. : ил.

616.72- 002.77 П 12 Павлов, В.П. Ревмоортопедия / В.П. Павлов, В. А. Насонова. – М. : МЕДпресс-информ, 2011. - 464 с. : рис., табл.

616.74- 009.12- 085.82(02) П 25 Пенину, Ж.. Мышечное напряжение. От диагностики к лечению :[клиническое руководство] : пер. с фр. / Жиль Пенину, Серж Тикса ; под ред. М.Б. Цыкунова. – М. : МЕДпресс-информ, 2012. – 368 с. : рис. - Библиогр. : С. 354-358.

616.72- 002.78 П 44 Подагра : [ руководство] / А.Н.Максудова, И. Г. Салихов, Р.А. Хабиров, Т.Н. Халфина. – 2-е изд., доп. – М. : МЕДпресс- информ, 2012. – 110, [1]с. : рис. -Библиогр.: С. 104-110.

616.728.3- 002.77 (075) Р 32 Ревматоидное поражение коленного сустава :[пособие] / С.И.Герасименко,Е.Т.Скляренко,М.В.Полулях и др. – К. :ДСГ Лтд, 2004. – 140 с. : рис. – (Б-ка практикующего врача). - Библиогр. : С. 118-133.

616.72- 002.77 Р 32 Ревматоидный артрит : диагностика и лечение / В.Н. Коваленко, Н.М. Шуба, Л.Б. Шолохова, О.П. Борткевич; под ред. В.Н. Коваленко. – К. : Морион, 2001. – 270 с. - Библиогр. : С. 244-268.

616.72- 002.77- 085 С 34 Сигидин, Я.А. Биологическая терапия в ревматологии / Я.А. Сигидин, Г.В. Лукина. – 2-е изд., доп.- М. : Практ. медицина, 2009. – 302 с. -Библиогр. : С. 256-302.

616.72- 08 Р 83 Рудницкая, Л. Лечение и профилактика суставных заболеваний / Людмила Рудницкая. – СПб. : Питер, 2011. – 220 с. – (Семейный доктор).

616.8 Болезни нервной системы. Нервные и психические болезни
Невропатология и психиатрия

616.8- 008.6(02) Г 62 Голубев, В.Л. Неврологические синдромы : рук. для врачей/ В.Л. Голубев, А.М. Вейн. – 4-е изд.- М. : МЕДпресс-информ, 2012. – 736 с. - Библиогр. : С. 711.

616.831- 005.1- 036.838(02) К 26 Карреро, Л. Инсульт. Программа реабилитации : [руково-дство] : пер.с англ. А.А. Шур /Лоренцо Карреро ; гл. 1, 2, 4 написаны Н.П. Базеко, Ю.В. Алексеенко, гл. 3 опубл. ВОЗ.-М. : Мед. лит., 2012. – 148 с. : рис.

616.8 (075.4) К 32 Квалификационные тесты по неврологии / [В.Н. Шток, О.С. Левин, Ю.В. Павлов и др.]- 5-е изд., испр. и перераб. – М. : МЕДпресс-информ, 2012. - 208 с. : табл.

616.858- 008.6- 08 Л 36 Левин, О.С. Болезнь Паркинсона /О.С.Левин, Н.В. Федорова. – 2-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2012. – 352 с. - Библиогр. : С. 330-351.

616.8- 053.32(02) П 14 Пальчик, А.Б. Неврология недоношенных детей : [руководство]/ А.Б. Пальчик, Л.А.Федорова, А.Е. Понятишин. – 2-е изд., доп.– М.: МЕД-пресс-информ, 2011. – 352 с. : ил., табл. -Библиогр. в конце глав.

616.831- 005.1- 08 Р 32 Ревенько, І.Л. Серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання. Регіональні шляхи оптимізації медичної допомоги / І.Л. Ревенько, В.А. Гандзюк ; за ред. В.М. Корнацького. – К. : СПД ФО Коломіцин В.Ю., 2012. – 192 с.: додатки. - Бібліогр. : С. 149-169.

616.8- 009.7(02) Р 61 Роенн, Дж. Х. Ван. Диагностика и лечение боли : [руководство] / Дж. Х. Ван Роенн, Дж. А. Пэйс, М.И. Преодер ; пер. с англ. под ред. М.Л. Кукушкина, - М. : БИНОМ, 2012. – 493 с. : табл.- Библиогр. в конце статей.

616.8(075.8) С 90 Суслина, З.А. Частная неврология : учеб. пособ. для студ. мед. ВУЗов / З.А. Суслина, М.Ю. Максимова. – М. : Практика, 2012. – 272 с. : рис. - Библиогр. : С. 235.

616.831- 005.4- 07 Т 48 Ткаченко, О.В. Ішемічний інсульт : прогностичні аспекти клінічних, лабораторних та нейровізуальних характеристик / О.В. Ткаченко, І.О. Цьоха. –Донецьк : Видавець Заславський О.Ю., 2012.-112 с. : рис.- Бібліогр. : С. 96-111.

616.8- 06:616.9(02) Ц 64 Цинзерлинг, В.А. Инфекционные поражения нервной системы. Воп-росы этиологии, патогенеза и диагностики : руководство для врачей / В.А. Цинзерлинг, М.Л. Чухловина. – СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2011. – 584 с. - Библиогр. : С. 564-579.

616.89 Психиатрия, психопатология. Психические (душевные)
болезни. Психозы

616.89- 008.441.13(02) А 50 Алкоголизм : рук. для врачей / под ред.Н. Н. Иванца, М.А. Винниковой. – М. : МИА, 2011. – 851 с.

616.895.4 Г 56 Гнатишин, М. Депресія : прості кроки до яскравого життя / Микола Гнатишин, Олександр Белов. – Вінниця : Консоль, 2011. – 200 с. – ( Ваш сімейний психолог).

616.899(02) Д 30 Деменции : рук. для врачей / Н.Н. Яхно, В.В. Захаров, А.Б. Локшина и др. - 3-е изд.- М. : МЕДпресс-информ, 2011. – 264 с. - Библиогр. в конце статей.

616.89- 07(02) М 50 Менделевич, В.Д. Психиатрическая пропедевтика : практ. рук. / В.Д. Менделевич. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 576 с. - Библиогр. : С.569.

616.89- 008.441.13 Н 29 Наркологія. Психічні та поведінкові розлади, спричинені зловживанням психоактивними речовинами / за ред. О. К. Напрєєнка. – К. : Здоров’я, 2011. – 208 с.-Бібліогр. : С. 206-207.

616.89- 085.84 Н 49 Нельсон, А.И. Электросудорожная терапия в психиатрии, наркологии и неврологии / А.И. Нельсон. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 368 с. : рис. -Библиогр. : С. 296-350.

616.89- 008.486 С 52 Смулевич, А.Б. Расстройства личности. Траектория в пространстве психической и соматической патологии / А.Б. Смулевич. - М. : МИА, 2012. – 332 с.- Библиогр. : С. 291-331.

616.899 Ф 43 Фёрстл, Х. Деменция : иллюстрированное руководство : пер. с нем. / Ханс Фёрстл, Альфред Мелико, Клаус Вайхель ; под общ. ред. О.С. Левина. – М. : МЕДпресс- информ, 2011. – 112 с. : ил. - Библиогр. : С. 98-103.

616.89- 008.441.13(02) Ш 12 Шабанов, П.Д. Наркология : руководство для врачей / П.Д. Шабанов. – 2-е изд., перераб. и доп. –М. : Гэотар-Медиа, 2012. -830 с. – (Б-ка врача-специалиста. Наркология). - Библиогр. : С. 814-824.

616.9 Инфекционные болезни

616.988.7(075.8) Г 72 Гострі респіраторні вірусні інфекції : навч. посіб. для студ. ВМНЗ III-IV рів. акред. /за ред. М. А. Андрейчина, В.П. Малого. – Т. : Укрмедкнига,2011. – 303с., [2] арк. іл. : рис.

616.921.5- 07- 08(02) Г 85 Грипп : эпидемиология, диагностика, лечение, профилактика : [руководство] / под ред.О.И. Киселева, Л.М. Цыбаловой, В.И.Покровского. – М. : МИА, 2012. – 496 с. - Библиогр. в конце глав.

616.981.48(02) О-79 Острые кишечные инфекции : [руководство] / Н.Д. Ющук, Ю.В. Мартынов, М.Г. Кулагина, Л.Е. Бродов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Гэотар-Медиа, 2012.-397 с. – (Б-ка врача- специалиста. Терапия. Инфекционные болезни). - Библиогр. : С. 391-392.

617 Хирургия. Ортопедия. Офтальмология

617.5(075.8) О-60 Оперативна хірургія та топографічна анатомія : підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / за ред. М.П. Ковальського. – К. : Медицина, 2010. – 504 с., [13] арк. іл.: рис.

617- 072.1(02) О-75 Оспанов, О.Б. Лапароскопическая хирургия (практ. рук. для врачей-хирургов) / Оспанов О.Б., Грубник В.В., Малиновский А.В. – Астана : BG-print, 2012. – 344 с. : рис., табл. - Бібліогр. : С. 342-343.

617- 001(03) С 74 Справочник травматолога / Ин-т патологии позвоночника и суставов им. М.И. Ситенко НАМН Украины ; под ред. Коржа Н.А., Радченко В.А. – 2-е изд., доп. – К. : Доктор-Медиа, 2012. – 494 с. – ( Б-ка «Здоров’я України»).

617.54(06) Т 59 Торакальна хірургія : зб. наук. праць. Вип. 2 / Асоціація торакальних хірургів України ; гол. ред. Макаров А. В. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. - 128 с. : рис.

617.5- 089 Х-46 Хіміч, С.Д. Довідник хірурга / С. Д. Хіміч. – К. : Здоров’я, 2011. – 208 с. - Бібліогр. : С. 207.

618 Гинекология . Акушерство

618.1:616.43/.45(02) М 24 Манушарова, Р.А. Руководство по гинекологической эндокринологии / Р. А. Манушарова, Э. И. Черкезова. – 2-е изд., перераб. и доп.– М. : МИА, 2011. – 496 с. : ил.

618.1- 073.48(084.4) О-46 Озерская, И.А. Атлас гинекологической ультразвуковой нормы / И.А. Озерская. – М. : Видар, 2010.- 225 с. : рис.

618.2- 06:616.12- 036(02) С 87 Стрюк, Р.И. Заболевание сердечно – сосудистой системы и беременность : руководство для врачей / Р.И. Стрюк. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 277 с. : рис.- Библиогр. : С. 276-277.

618.173 Ф 53 Филлипс, Э. Менопауза без проблем. Здоровье. Питание. Уход за собой. Контроль веса : пер. с англ. / Элен Филлипс. – 2-е изд., испр. – Х. : Книжный клуб,2008. – 474 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.