Нова медична література Вип. 1. 2013 р.

Нова медична література

Інформаційний бюлетень

Вип. 1. 2013 р.

6/8 Общественные и гуманитарные науки

74.90 А 40 Акредоло, Л. Как разговаривать с ребенком, когда он еще не умеет говорить пер. с англ. / Линда Акредоло, Сьюзен Гудвин, Дуг Абрас.– Минск : Попурри, 2007. – 192 с. : ил.

63.3(4Укр) А 44 Акуленко, В. Відлуння пам’яті : назад у майбутнє / Віктор Акуленко. – К. : Бізнесполіграф, 2008. – 400 с. : іл.

78:73я43 Б 59 Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнародної наук. конф. « Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХI століття» (Київ, 9-10 жовтня 2012 р.) : дод. до зб. наук. праць «Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І.Вернадського. Вип. 33»/ НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І.Вернадського, Асоціація бібліотек України. – К. : НБУ, 2012. – 184 с. - Бібліогр. в кінці розд.

66.74(4Укр):616- 097- 008.64 Г 55 Гляделов, А. = A. Glyadelov Каталог фотовыставки «+Женщина=Жизнь»= Catalogue of photo exhibition «+Woman =Life» / фотограф Александр Гляделов = photographer Alexander Glyadelov ; ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» = All-Ukrainian Network of PLWH. – К. : Бланк- Пресс = К. : Blank – Press, 2012. – 47 с.

73:78 І-74 Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства / НАН України, Нац. б-ка України ім. В .І. Вернадського ; [ О.С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.]. – К. : НБУ, 2012. – 254 с. - Бібліогр. в кінці розд.

88.4:616- 097- 008.64 Л 64 Литвиненко, В. Основы самопомощи / Владимир Литвиненко. – К. : Инжиниринг, 2006. – 278 с. : фото.

73 Р 64 Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна та ін.] – К. : НБУ, 2012. – 246 с. - Бібліогр. в кінці розд.

81.2-4(4Укр) С 48 Словник труднощів української мови / відп. ред. Дорошенко Т. С. – Х. : Торсінг плюс, 2010. – 416 с.

67.52 С 56 Современные возможности судебных экспертиз (методическое пособие для экспертов, следователей и судей) / [Л.Д. Беляева, А.Ю. Бутырин, Ю.М. Воронков и др.]. – М. : Триада-Х, 2000. – 262 с. - Библиогр. в конце глав.

63.3(4Укр)-8 У- 45 Українська біографістика =Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць ін-ту біографічних досліджень. Вип. 9 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського;[ ред. кол. Т.І. Ків-шар та ін.]. – К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012. – 456 с.

9 Литература универсального содержания

91(4Укр) К 53 Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І.Вернадського; ред. кол. О.С.Онищенко, та ін. – К.: НБУ.- Вип. 12, ч. 1 : О-От. – 2009. - 672 с. - Вип. 12, ч. 2 : От-Ош. – 2009. – 616 с. - Вип. 13, ч.1: П-По. – 2010. – 512 с. - Вип. 13, ч. 2 : По-Пя. – 2010. - 518 с. - Вип. 14 : Р. – 2011. - 408 с. -Вип. 15, ч. 1 : С-См. – 2012. - 588 с. - Вип. 15, ч. 2 : Сн-Сю. – 2012.– 588 с.

61 Медицина

61(092)(477.51) Б 87 Брик, О. Врятуй життя…/ Олексій Брик. –Чернігів : Десна, 2012. – 88 с.

61(09)(059) Г 19 Ганіткевич, Я. Український медичний календар на 2013 рік /Ярослав Ганітке-вич ; Нац.наук. мед. б-ка України. - К. : ННМБУ, 2012. – 68 с.

61(09)(059) І-51 Імена в медицині у відгомоні часу 2013 рік (перше півріччя) : календар знаменних та пам’ятних дат / ННМБ України, Укр. бібліотечна асоціація ; уклад.С. М. Бу-лах та ін. – К. : ННМБУ, 2013. – 112 с.- Бібліогр. : С. 109-110.

61(092):84 Л 65 Лицарі пера і скальпеля. Вип. 1 / під ред. О. Кіцери. – Л.: [Львів. НМУ], 2011.- 200 с.: іл. - ( Музи з лікарським саквояжем).

61(061) Л 89 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : річний огляд 16 листопада 2011 - 16 листопада 2012 / під ред. Б. Зіменковського. – К. : Нау-тіліус, 2012. – 63 с.

61(092)(477) М 42 Медицина в Україні. Друга половина XIX – початок ХХ століття. Літери Л-С : Біобібліографічний словник. Вип. 2 / ННМБ України ;[упоряд. С. М. Булах, М.М Гайду-чок]. – К. : СПД Коляда О.П., 2012. – 520 с.

61(063)(477) М 34 Метеріали XI з’їзду ВУЛТ «100 років Українському Лікарському Това-риству», м. Харків, 28-30 вересня 2011 року / [ гол. ред. С. Нечаїв]. - К. : ВУЛТ, 2011. – 400 с.

61:7/8 М 42 Медицина в художніх образах : [ збірник статей]. Вип. 10 / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького та ін. ; [уклад. і гол. ред. Заблоцька К. В.]. – Донецьк : Норд-прес, 2012. – 683 с. - Бібліогр. в кінці статей.

61(062)(477) Мусій, О. Українське Лікарське Товариство : історія та розвиток (1910-2010 рр.) / О. Мусій, С. Нечаїв. – К. : Народна газета, 2010. – 200с.

61(062)(477)(084.121) М 91 Мусій, О. Українське Лікарське Товариство :100 років : (фото-альбом) / О. Мусій, С. Нечаїв. – К. : Типографія від «А» до «Я», 2010. – 104 с.

016:61 Н 12 На допомогу практикуючому лікарю : реком. анот. покажч. вітч. і заруб. книг. Вип. 42 / ННМБ України ; уклад. Терзієва О.Ф. – К., 2012. – Ч. 1. – 95 с. -Ч. 2. – 110 с. – Ч. 3. – 110 с. - Ч. 4. – 80 с.

016:61(092) П 14 Палкий ентузіаст науки : до 150-річчя від дня народження Григорія Фе-доровича Писемського: біобібліогр. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України ; уклад. Л.Є. Кор-нілова, Н. І. Мамедова. – К. : ННМБУ, 2012.- 110 с.

61 : 340.69(075.8) П 22 Пашинян, Г. А. Оформление «заключения эксперта» (экспертиза тру-па) : учеб. пособ. / Г.А. Пашинян.- М. : Мед. книга, 2006. – 92 с. - Библиогр. : С. 91.

61: 340.624.1 П 32 Пиголкин, Б. И. Огнестрельные переломы плоских костей / Ю. И. Пигол-кин, И. А. Дубровин, И. А. Дубровина. – М.: МИА, 2009. – 92 с., [8] л. рис. - Библиогр.: С. 86-92.

61(092) П 33 Н. И. Пирогов : уроки историии (врач, хирург, ученый, педагог, общественный деятель) / [Кучер В. А., Мостовой Ю. М., Ходош Э. М.]; под ред. Э .М. Ходош. - Х.; Винница : НТМТ, 2012. – 56 с.

61:340.627 С 89 Судебно-медицинская диагностика отравлений спиртами / под ред. Ю. И. Пиголкина. – М.: МИА, 2006. – 576 с. – Библиогр.: С. 515-574.

61(03) Ч-45 Червяк, П .І. Медична енциклопедія / П.І. Червяк. –Вид. 3-є, доп. –К. : Просві-та, 2012. – 1504с.

612 Физиология

612.115+616.151.5-085 П 69 Практическая коагулология / М. А. Пантелеев, С А. Васильев, Е. И. Синауридзе и др.; под ред. А. И. Воробьева. – М. : Практ. медицина, 2012. – 190 с. - Библи-огр.: С. 167-190.

613 Гигиена. Охрана индивидуального здоровья

613 А 76 Апанасенко, Г. Л. Книга о здоровье / Г. Л. Апанасенко. – К.: Медкнига, 2007. – 132 с. – (Здоровья Вашему дому). - Библиогр.: С. 130-131.

613.294:615.012.6]:616.33- 008.8 В 80 Вплив харчових добавок із різним механізмом дії на структурно-функціональний стан шлунка / Л. І. Остапченко, Т. М. Фалалєєва, О. І. Цирюк та ін. – К. : Київ. ун-т, 2008. – 160 с. – Бібліогр.: С. 119-153.

[613:611.97]:615.28 К 18 Кампф, Г. Гигиена рук в здравоохранении : пер. с нем. / Гюнтер Кампф. – К. : Здоров’я., 2005.- 290 с.: табл. - Библиогр. в конце глав.

613.62(477) К 91 Кундиев. Ю. И. Профессиональное здоровье в Украине: эпидемиологический анализ / Кундиев Ю. И., Нагорная А. М. – К. :[ Авиценна], 2007. – 396 с.- Библиогр. в конце разд.

614 Здравоохранение. Социальная гигиена

614. 876 Б 73 Богатирьова, Р. В. Атомні опіки людства ( антропосоціоекоцентричний вимір атомної енергії) / Р.В. Богатирьова. – К. : Авіцена, 2013. – 272 с.: додатки.

614.3/.4(477.45) В 76 85 років державній санітарно- епідеміологічній службі України.1923-2007/ упоряд. Бєлєга П. П. – Кіровоград : [б.в.,2007?]. – 24 с.: іл.

614.2(477) В 67 Волков В.В. Стратегічний медичний менеджмент / Волков В. В., Корнійчук В. П., Хом’як К. Д. – К.: Інтертехнодрук, 2007. – 33 с.

614.1:(477)[312.6+313.1](07) Д 46 Динаміка стану здоров’я народу України та регіональні осо-бливості: (Аналіт.-статист.посіб.) / ННЦ «Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска» ;[під ред. Ко-валенка В. М., Корнацького В. М.]. – К.: ННЦ «Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска»,2012.- 212 с.- Бібліогр.: С. 210-211.

614.2(477):658.14(075.8) К 18 Камінська, Т. М. Основи економічної теорії : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / Т. М. Камінська.- К.: Медицина, 2011. – 256 с.

614.253 Л 65 Лихтенштейн, Е. И. Помнить о больном / Е. И. Лихтенштейн.- К.: Здоров’я, 2012. – 152 с.

614.251.3:616.1/6(075.8) М 42 Медсестринство у внутрішній медицині : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред./ за ред.В.В. Стасюка. – К.: Медицина, 2010. – 536 с.- Бібліогр. : С. 536.

614.253(075.8) П 32 Підручник з лікарської етики / Світове Лікарське Товариство, Всеукраїн-ське Лікарське Товариство ; пер. з 2-го англ. вид. за ред. Л. Пирога – [К.: Третє Тисячоліття], 2009. – 136 с.

614.2(477.45) П 37 План основних організаційних заходів управління охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації на 2013 рік. – Кіровоград, 2012. – 163 с.

614.3/4(477.45) Д 70 Державна санітарно-епідеміологічна служба України: 70 років санітарно- епідеміологічній службі Кіровоградської області. 1939-2009.- Кіровоград : Поліграф-Сервіс, [2009?]. - 44 с.: іл.

614.2:34(075.8) С 89 Судова медицина. Медичне законодавство. У 2-х кн. Кн.1 : Судова меди-цина : підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / за ред. В.Ф. Москаленка, Б. В. Михайличенка. –2-е вид., випр. – К.: Медицина, 2012. – 448с. - Бібліогр. : С. 443- 444.

614.8(075.8) Ч-19 Чаплик, В. В. Медицина надзвичайних ситуацій : підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред./Чаплик В.В., Олійник П.В., Омельчук С. Т. – Вінниця: Нова книга, 2012. – 352с.- Бібліогр. : С. 347-350.

615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия

615.32(075.8) A 72 Antonyuk, V.O. A laboratory manual on pharmacognosy :[навч. посіб. для студ.] / Antonyuk V.O., Lysyuk R.M., Antonyuk L.Ya. – Л. : ЛМНУ ім. Д. Галицького, 2012. – 220 с. : іл. [9]л. - Bibliography : S. 212-214.

615.28:616- 085 Б 78 Бокарев, И. Н. Противомикробная терапия в клинической практике тера-певта / И. Н. Бокарев, Л. В. Попова, Т. Б. Кондратьева. – М. : МИА, 2011. – 288 с., [1] л. рис., табл. - Библиогр.: С. 277.

615.82 В 19 Васичкин, В. И. Все о массаже / В. И. Васичкин. – М. : АСТ-ПРЕСС, [2008].- 368 с.– (1000 советов от газеты « Комсомольская правда»).

615.851(075) Г 54 Глива Є. Вступ до психотерапії :[навч. посіб.]/ Євген Глива. – Острог : Ост-розька академія ; К. : Кондор, 2004. – 531 с. - Бібліогр.: С. 505-520.

615.322 Д 23 200 самых полезных лекарственных растенний /[сост. А. Архангельская]. – Донецк : Мультипресс, 2009. – 288 с.

615.322 З-81 Золотой ус, лук, лимон, чеснок: домашние целители /[уклад. Корзунова А.].-Х.: Кн. клуб семейного досуга , 2007. – 288 с.

615.8(07) З-80 Золотарева, Т. А. Медицинская реабилитация : [пособие] /Золотарева Т. А., Ба-бов К. Д. – К. : КИМ, 2012. – 496 с.: рис. -Библиогр.: С. 480-495.

615.11(03) И 59 Ингерлейб, М. Б. Справочник фельдшера и медсестры. Современные лекарст-венные средства / М. Б. Ингерлейб. – М. : АСТ, 2009. – 704с.

615.322 К 64 Коновалова, О. Ю. Цілюще зілля (звіробій у терапії й профілактиці захворювань) / Коновалова О. Ю., Лебедева А. П. – К.: Медкнига, 2008. - 288 с. - Бібліогр.: С. 259-270.

615.89:616.441 Л 53 Лечение щитовидной желез [рекомендации В. Е. Константинова]. –К.: По-лиграфические услуги, 2012. – (Золотая б-ка здоровья; № 4).

615.874 М 18 Малахов, Г. Очищение организма и правильное питание / Г. Малахов. – СПб.: Невский проспект, 2004. – 192 с. – (Сер. «Целительные силы»).

615.83(075):617 М 91 Мурза, В. П. Фізична реабілітація в хірургії : навч.посіб./ В.П. Мурза, В. М. Мухін. – К.: Наук. світ, 2008. – 246 с. - Бібліогр.: С. 234-245.

615.361-089.843:616.8 Н 46 Нейрогенная дифференцировка стволовых клеток / АМН Украины ин-т нейрохирургии им. А. П. Ромоданова ; под ред. Зозули Ю. А., Лисяного Н. И. – К. : ЕксОб, 2005. – 368 с.: рис. - Библиогр. в конце глав.

615.849(07) П 32 Пилипенко, М. І. Вибрані лекції з радіології / М. І. Пилипенко ; Харків. нац. мед. ун-т, Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України. – Х. : Харків. НМУ, 2012. – 200с. –( Сер. «Б-ка Укр. радіологічного журналу»).

615.82(02) П 44 Поддер, Т. Массаж : полное руководство : пер. с англ./ Танушри Поддер. - Х.; Белгород: Клуб семейного досуга, 2007. – 320с.

615.322(03) Р 98 Рябоконь, А. А. Справочник лекарственных растений / А. А. Рябоконь. – Х.: Кн. клуб семейного досуга, 2007.- 352 с.

615.82-053.2 С 18 Санс Менгібар Х.М. Дитячий масаж : пер.з ісп. / Хосе Мануель Санс Менгі-бар – Х. : Фактор, 2011. – 160 с.: іл.

615.322:581.1 С 60 Солдатченко, С. С. Полная книга по ароматерапии. Профилактика и лече-ние заболеваний эфирными маслами / С. С. Солдатченко, Г. . Кащенко, В. А. Головкин. – Симферополь : Таврида, 2005. – 473 с.

615.15.32 Ш 93 Шторх, Г. Гомеотапические лекарства для практики / Гервиг Шторх. – К.: Здоров’я, 2012. – 96 с.

616 Патология. Клиническая медицина.

616-006-009.7-085.03:617-089.5 Б 79 Болевой синдром в онкологии / под ред. М.Е. Исаковой. - М. : Практ. медицина, 2011.- 384 с. : ил.- Библиогр. : С. 367-383.

616-002.77-053.9 Б 91 Бунчук, Н. В. Ревматические заболевания пожилых (Избранные) / Н. В. Бунчук. – М.: МЕДПресс-информ, 2012. – 272 с. - Библиогр. : С.257-270.

616-056.52-08 К 17 Калмыков, З. А. Ожирение : профилактика и лечение /З. А. Калмыков. – К. : Медкнига, 2009. –108 с. – (Библиотечка практикующего врача). - Библиогр. : С. 104.

616-097- 008.64 Л 93 Люди и ВИЧ : книга для неравнодушных / Международный Альянс по ВИЧ/ СПИД. – 5-е изд. – К., 2009. – 704с.

616-073.756.8-073.916:616.831-006 М 15 Макеєв, С. С. Однофотонна емісійна комп’ютерна то-мографія у діагностиці пухлин головного мозку / С. С. Макеєв, Д. С. Мечев, В. Д. Розуменко. – К.: Інтерсервіс, 2012. – 202 с. - Бібліогр.: С. 164-201.

616-083.98(075) Н 40 Невідкладні стани при гострих отруєннях: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Зозуля І. С., Іващенко О. В., Боброва В.І. та ін.; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика – К. : ПП Бакалюк І. Б., 2008. – 102 с. - Бібліогр.: С. 101-102.

616-006(03) С 74 Справочник по онкологии / под ред. С. А. Шалимова, Ю. А. Гриневича, Д. В. Мясоедова. – [2-е изд., перераб. и доп.]- К. : Здоров’я, 2008. – 576 с.

616-002.5:614.21 Ф 47 Фещенко, Ю. І. Організація протитуберкульозної допомоги населенню: сучасні підходи / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник. – К.: Здоров’я, 2012. – 656 с.

616-072.1 Ф 83 Р. де-Франкис Капсульная эндоскопия понятным языком / Р. де-Франкис, Б. С. Льюис, Д. С. Мишкин ; пер. с англ. под ред. Е. Д. Федорова, Е. В. Ивановой. – М.:Практ. ме-дицина, 2012. – 128 с. : рис.

616-091:614.2(477)(03) Ч-45 Червяк, П. І. Патологічна анатомія України / П. І. Червяк ; Асоціа-ція патологів України. – К.: Просвіта, 2012. – 910с.: іл. - Бібліогр.: С. 833-872.

616- 053.2 Педиатрия. Болезни детского возраста

616-053.2 З-53 Земляникина-Огнева, М. Синдром «часто болеющий ребенок».Профилактика и методы лечения / Марина Земляникина- Огнева. – М.: Центрполиграф, 2006. – 125 с. – (Се- мейный доктор).

616-056.3-07-083.98(02) К 49 Клиническая аллергология детского возраста с неотложными со-стояниями : рук. для врачей / под ред. И. И. Балаболкина, В. А. Булгаковой. – М. : МИА, 2011. – 259 с. - Библиогр. в конце глав.

616-053.2-083.98(075.8) Н 52 Неотложные состояния у детей. Диагностика и рекомендации по неотложной помощи на различных этапах : справочник - 2013: учеб. пособ. для студ. ВМУЗ IV уровня акред. – 3-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Изд. Заславский А.Ю., 2013. – 184 с. -Библиогр. в конце разд.

616.1 Болезни органов сердечно-сосудистой системы
(органов кровообращения) и болезни крови

616.1/.8- 009.7- 02 И 24 Ивашкин, В.Т. Боли в животе / В.Т. Ивашкин, А.А. Шептулин. – М. : МЕДпресс-информ, 2012. – 112 с.: ил. - Библиогр. : С. 106-110.

616.12- 008.331.1 П 58 Попова, Е. А. 120 на 80. Давление в норме! Как решить проблему гипе-ртонии без таблеток / [Е. А. Попова]. – Донецк : БАО, 2013. – 288 с.: ил.

616.2 Болезни органов дыхания

616.21(02) Б 79 Болезни уха, горла, носа :[практ. руководство] : пер. с анг. / Ханс Бердом, Оливер Кашке, Тадеус Навка, Эндрю Свифт. – М.: МЕДпресс-информ, 2012.-776 с.: ил.- Библиогр.: С. 770-772.

616.24-07-08 Р 33 Редкие интерстициальные заболевания легких / под ред. В. К. Гаврисюка.- К.: Велес, 2012. – 148 с.: рис.- Библиогр. в конце разд.

616.3 Болезни органов пищеварения

616.36-002.14 В 52 Вирусные гепатиты / К. В. Жданов, Ю. В. Лобзин, Д. А. Гусев, К. В. Коз-лов.- СПб.: Фолиант, 2011. – 304 с. - Библиогр.: С. 253-301.

616.33/34-053.3(075) Г 22 Гастроентерологія дітей раннього віку навч.- метод. посіб. / під ред. О. Г. Шадріна, О. М. Муквіч. – К.: Доктор-Медіа, 2010. – 216 с. – (Б-ка «Здоров’я України». Довідник лікаря : дитячий гастроентеролог).

[616.329+616.33+616.342]-009.7 Г 93 Губергриц, Н. Б. Хроническая абдоминальная боль. Боль при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки / Н. Б. Губергриц.- Донецк : Лебедь, 2009. – 304 с.: рис.

616.379-008.64-092-085 К 46 Кіхтяк, О. П. Патогенетичне лікування цукрового діабету типу 2 / О. П. Кіхтяк. – К.: Софія-А, 2006. -162 с.

616.3-085.874 Н 90 Нутриционная поддержка в гастроэнтерологии / под ред. Л. Н. Костючен-ко.- М.: БИНО, 2012. – 496 с.: ил. – Библиогр.: С. 468-489.

616.3-07-08(075) С 24 Свінціцький, А.С. Діагностика та лікування поширених захворювань ор-ганів травлення : [навч. посіб. для студ. ВМНЗ IV рів. акред.]./А.С. Свінціцький. – К., 2007. - 296 с. – (Сер. «Бібліотечка практикуючого лікаря»). - Бібліогр.: С. 292- 293.

616.379-008.64-085 С 42 Скачко, Б. Г. Цукровий діабет : хвороба століття, чи розплата за лег-коважність? / Б. Г. Скачко, Г. О. Орещук. – К.: Здоров’я, 2012. – 96 с.

616.31 Стоматология. Болезни органов ротовой полости и зубов

616.31(092):616.314-089.843 П 12 Павловський, М. П. Новатор реплантації зубів Небиловець Я. В. (1894-1977) / Павловський М. П., Кухта С. Й., Угрин М. М. – Л. : ГалДент, 2012. -82 с. : іл.- Бібліогр.: С. 76-78.

616.4 Болезни органов кроветворения. Болезни желез внутренней
секреции, эндокринные болезни

616.441-002 П 16 Паньків, В. І. Практична тиреоїдологія / В. І. Паньків.- Донецьк : Вид. За-славський О. Ю., 2011. – 224 с. - Бібліогр.: С. 222-223.

616.441(02) П 31 Петунина, Н. А. Болезни щитовидной железы : [руководство] / Н. А. Петуни-на, Л. В. Трухина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 216 с.- ( Б-ка врача-специалиста. Эндокрино-логия ). - Библиогр.: С. 206-213.

616.441-006-07 Ш 95 Шулутко, А .М. Непальпируемые узловые образования щитовидной же-лезы / А.М.Шулутко,С. И.Семиков, П. С. Ветшев. – М.: Профиль, 2011. – 144 с. -Библиогр. : С. 106-140.

616.6 Урология. Болезни мочеполовой системы

616.65-006.6 В 64 Vozianov, A. Androgen deprivation strategy in prostate/ А.Vozianov, A.Reznikov, I. Klimenko. -K.: Naukova Dumka, 2001. – 240 s.

616.6-083.98(02) Б 43 Белый, Л. Е. Неотложная урология : рук. для врачей / Л. Е. Белый. – М.: МИА, 2011.- 467 с.: рис., табл. - Библиогр.: С. 433-468.

616.65-006.6-076 Л 37 Левицький, Е. О. Сучасні алгоритми діагностики пухлин передміхурової залози / Е. О. Левицький. – Житомир : Полісся, 2007. – 316 с. - Бібліогр.: С. 250-279.

616.6-085(03) С 92 Схемы лечения . Урология : [справочник] / под ред. Н. А. Лопаткина, Т. С. Перепановой. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Литтера, 2012. – 136 с. - (Схемы лечения).

616.6(075.8) Ш 95 Шуляк, О. В. Урологія :[ підручник ] / Шуляк О. В., Возіанов С. О., Банира О. Б. – Л. : ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2012. – 492 с. : іл. - Бібліогр.: С. 443-457.

616.7 Болезни опорно-двигательного аппарата

616.716.8-006.2.03-073(075) А 90 Аснина, С.А. Одонтогенные кисты челюстей : учеб. пособ. / С. А. Аснина. – М.: Практ. медицина, 2012. – 72 с.: рис.

616.71-007.234:616.36-036.12 М 66 Митник, З. М. Остеопороз і остеопенія, асоційовані з хро-нічними захворюваннями печінки / З. М. Митник, І. Ю. Головач. – К.: Моріон, 2009. – 128 с.- Бібліогр.: С. 110-127.

616.72-07-08 С 90 Сустав : морфология, клиника, диагностика, лечение / В.Н. Павлова,Г.Г. Павлов, Н.А.Шостак, Л.И. Слуцкий.- М. : МИА, 2011. – 549 с. - Библиогр. в конце глав.

616.7-085:615.89 Я 47 Яковлев, В. Ф. Исцеление костной системы. Быстрое лечение и восста-новление при переломах, травмах и заболеваниях / В. Ф. Яковлев. – М. : РИПОЛ классик, 2008. – 64 с.- ( Здоровый образ жизни и долголетие).

616.8 Болезни нервной системы. Нервные и психические болезни
Невропатология и психиатрия

616.831-005.4-036.11 В 48 Віничук, С. М. Гострий ішемічний інсульт / Нац. мед. ун-т О. О. Богомольця ; С. М. Віничук ,М. М. Прокопів. – К.: Наукова думка, 2006. – 286 с. -Бібліогр.: С. 255-280.

616.89-053.2 В 75 Воронков, Б. В. Психиатрия детского и подросткового возраста / Б. В. Воро-нков. – СПб.: Наука и техника, 2012. – 284 с.

616.832-006.484-089 Г 54 Глиомы головного мозга (современное состояние проблемы и пути дальнейших поисков)/Ин-т нейрохирургии им. А.П. Ромоданова ;под ред. Зозули Ю.А.- К. :УИПК «ЕксОб», 2007. – 636 с.: рис. - Библиогр. в конце глав.

616.89-053.2(03) Д 38 Детская психиатрия : карманный справочник / сост. Ю. А. Фесенко, Д. Ю.Шигашов. – СПб.: Наука и техника, 2011. – 416 с.

616.89-06:616 Д 58 Довідник сімейного лікаря з питань психосоматики / Н.О. Марута, В. І. Ко-ростій, Г. М. Кожина та ін. ; за ред. І. С. Вітенка. – К.: Здоров’я, 2012. – 384 с.

016:616.8-089(092) З-7 Юрій Панасович Зозуля : бібліограф. покажч./ уклад. С. Б. Кричун, В. І. Приходько. – К.: Наукова думка, 2008. – 128 с. - (Бібліографія вчених України). –Текст парал. укр., рос., англ.

616.833.5-007.271-009.7-089 З-78 Зозуля, Ю. А. Хирургическое лечение нейрокомпресси- он-ных пояснично- крестцовых болевых синдромов / Ю. А. Зозуля, Е. Г. Педаченко,Е.И. Слынь-ко. – К.: УИПК «ЕксОб», 2006. – 348 с.: рис.

616.899(075) З-59 Зиглер, Е. Тлумачення розумової відсталості : [посібник] : пер. з англ./ Ед-вард Зиглер, Роберт М. Ходапп. – К.: Сфера, 2008. –330 с. - Бібліогр.: С. 295-330.

616.89:614.251.3(075.81) П 43 Погорєлов, І . І. Медсестринство в психіатрії і наркологїі: під-руч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. І. І. Погорєлов, С. Ю. Сезін. – 2-ге вид., випр. – К.: Меди-цина, 2013. – 352 с. - Бібліогр.: С. 329-330.

616.85:616(02) Л 36 Левин, О. С. Полиневропатии : клиническое руководство / О.С. Левин. – М.: МИА, 2011. – 469 с : ил., табл. - Библиогр.: С. 471-477.

616.8-009-06:616.711-018.3-002 Н 62 Никифоров, А.С. Неврологические осложнения остео-хондроза позвоночника / А.С. Никифоров, Г. Н. Авакян, О.И. Мендель. – М. : МЕДПРАКТИ-КА - М, 2011. – 256 с. - Библиогр.: С.248- 255.

616.831-005.1-036.1-08 О-79 Острые спонтанные супратенториальны внутримозговые крово-излияния / С. М. Виничук, О. А. Пустовая, С. В. Рогоза, И. С. Виничук. – К. : ПП Люксар, 2012. – 156 с. - Библиогр.: С. 140-155.

[616.832+616.711]-006-089 О-62 Опухоли спинного мозга и позвоночника / ГУ «Ин-т нейрохи-рургии им. А. П. Ромоданова» ; под ред. Зозули Ю. А. – К.: Книга плюс, 2010. – 512 с. : рис.- Библиогр. в конце глав.

616.8-053.2-084 Т 76 Трошин, В. Нервные заболевания детей и подростков: профилактика и методы лечения / Владимир Трошин. – М.: Центрполиграф, 2006. – 240с.- ( Семейный доктор).

616.895.4-08 Ю 49 Юнак, В. Ю. Депрессия / В. Ю. Юнак. – К.: Здоров’я, 2012. - 256 с. - Библиогр.: С. 256.

616.8-089(092) З-78 Юрій Панасович Зозуля – академік АМН України. Творчий шлях та спога-ди : до 80-річчя з дня народження / ДУ «Ін- т нейрохірургії ім. А .П. Ромоданова АМН України ; під ред. В. І. Цимбалюка. – К.: УВПК «ЕксОб», 2007. – 204 с.

616.9 Инфекционные (заразные) и паразитарные заболевания

616.995.121-07-08 Г 90 Грубник, В.В. Эхинококкоз человека : современные методы диагности-ки и лечения / В. В. Грубник, С. Г. Четвериков. – К.: Медицина, 2011. – 224 с. : рис. - Библи-огр.: С. 220-224.

616.988.23-085.373:616-036.22 П 50 Поліомієліт : імунопрофілактика та її вплив на еволюцію епідемічного процесу / В .І. Задорожна, А.Ф. Фролов, Н. Л. Зубкова та ін. ; за ред. В .І. Задо-рожної. – К.: ДІА, 2012. – 272 с.: іл. - Бібліогр.: С. 238-271.

617 Хирургия. Ортопедия. Офтальмология

617-083.98:[614.21:362.11](075) Т 69 Трифонов, И.В. Хирургическое дежурство в больнице скорой медицинской помощи: практ. руководство/ И. В. Трифонов. – М.: Литтера, 2012.-112с.- Библиогр.: С. 95-99.

617.7-007.681-08(03) С 69 Соціальні аспекти попередження сліпоти, організація медичної до-помоги та реабілітація хворих на глаукому:[навч.-метод.посіб.]; за ред.Пасєчнікової Н. В. – К.: Доктор-Медіа, 2009.- 172 с.: мал.– ( Б-ка «Здоров’я України». Довідник лікаря : офтальмолог).

617-072.1(02) Ф 32 Федоров, И. В. Эндоскопическая хирургия : [практ. руководство] / И. В. Федоров, Е. И. Сигал, Л. Е. Славин. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2009. – 544 с.: рис.–(Б-ка врача- специалиста. Хирургия).- Библиогр. в конце глав.

617.55-007.274 Ш 18 Шальков, Ю. Л. Спаечный синдром / Ю. Л. Шальков. –М. : БИНОМ, 2012. – 238 с. - Библиогр.: С. 227-238.

618 Гинекология . Акушерство

618.14-006 Д 56 Доброкачественные заболевания матки / А. Н. Стрижаков, А. И. Давыдов, В. М. Пашков В. А. Лебедев. – М : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 288 с.: рис. – (Б-ка врача- специали-ста. Акушерство. Гинекология ). - Библиогр. в конце глав.

[618.29+618.43]-071.6-073.97(075) М 15 Макаров, И.О. Кардиотокография при беременности и в родах : учеб.пособ. / И. О. Макаров, Е. В. Юдина. – М.: МЕДпресс-информ, 2012. – 112 с.: рис. - Библиогр.: С. 110.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.