Нова медична література Вип. 1. 2015 р.

Нова медична література

Інформаційний бюлетень

Вип. 1. 2015 р.

2 Естественные науки

20.1я7 О-75 Основи екології : підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / за ред. В.Г. Бардова, В.І. Федоренко. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 421 с. : рис., табл. - Бібліогр. : С. 409-410.

6/8 Общественные и гуманитарные науки

78:73(4Укр) Б 59 «Бібліотечні цінності в епоху сучасних інформаційних технологій» : матеріали наук.-практ. конференції з міжнарод. участю, Чернівці, 14-15 трав. 2015 р. : до 85-річчя Нац. наук. мед. б-ки України та 70-ї річн. Буковинського держ. мед. ун-ту. – К. : БДМУ, 2015. –214 с.

73:78 І-74 Інформаційні технології у медичних бібліотеках України [Електронний ресурс] : матеріали дослідж. / авт.-уклад. О. Бурай ; наук. ред. Я. Сошинська; макет Ю. Смольянова ; Нац. наук. мед. б-ка України, Укр. бібл. асоц., Секція працівників мед. б-к. – К., 2014. – 1 електрон. опт. диск [CD -ROM]. – 87 с. : 19 рис., 25 табл.

63.3(4Укр) К 26 Карпов, В.Є. В пошуках істини / Карпов В.Є. ; Наук.–дослід.Центр «Інноваційні технології». – Кіровоград : ПП Лисенко С.В., 2014. – 534 с. - Бібліогр. : С. 523-533.

67.9(4Укр) К 65 Україна. Конституція. Конституція України. Станом на 16 лютого 2015 року. Відповідає офіційному тексту. – Х. : Право, 2015. – 64 с.

88.4я7 М 48 Мельник, В.М. Душевні переживання вмираючих хворих та їх оточу- ючих : [метод. посіб.] / В.М. Мельник, S. Lueftl ; ДУ «Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України. – К. , 2015. – 52 с. - Бібліогр. : С. 50-52.

68.9я7 Р 59 Рогозина, И.В. Медицина катастроф : учеб. пособ. / И.В. Рогозина. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 145 с. : рис. - Библиогр. : С. 145.

86.42 С 60 Соляник, К. Лучшая книга гороскопов / Катерина Соляник. – Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. – 240 с.


61 Медицина

61(08)(477) Г 19 Ганіткевич, Я. Український медичний календар на 2015 рік / Ярослав Ганіткевич ; Нац. наук. мед. б-ка України. – К. : ННМБУ, 2014. – 76 с.

016:61(092) Ж 74 Життя, присвячене людям : до 160-річчя від дня народження Володи- мира Костянтиновича Високовича : біобібліогр. покажч./ Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Вінницького НМУ ім. М.І. Пирогова ; уклад. Л.Є. Корнілова, Є.О. Корнілова, С.П. Руда, О.А. Юрчишина. – К. : ННМБУ, 2014. – 83 с.- (Сер. «Т-во київських лікарів в особах»).

016:61(092)(477.85) З-36 Засновники кафедр - корифеї науки Буковинського державного медичного університету : біобібліографіч. покажч. : [до 70-річчя заснування БДМУ та наукової бібліотеки університету] / уклад. Єнькова Л.Д., Жук Н.Р., Задерей С.І. та ін. – Чернівці : БДМУ, 2015. -311 с. : іл.

61(09)(059) І-51 Імена в медицині у відгомоні часу. 2015 рік : календар знаменних та пам’ятних дат / Нац. наук. мед. б-ка України; уклад. С.М. Булах, Л.Є. Корнілова, М.С. Слободенюк. – К. : ННМБУ, 2014. -114 с.

61(061)(477) : 616.8- 089 І-71 Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України. Історія та особистості : [до 55-річчя створення інституту] / під ред. Ю.П. Зозулі, В.І. Цимбалюка. – К., 2006.- 409с.: фото

016:61 Н 12 На допомогу практикуючому лікарю : рек. анот. покажч. вітчизн. і зарубіж. книг. Вип. 44 / Нац. наук. мед. б-ка України ; уклад. Терзієва О.Ф. – К. : ННМБУ, 2014.- Ч. 1. – 92 с. – Ч. 2.- 97 с.

61.001.5 Н 34 Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендовано до впровадження у практику охорони здоров’я : інформ. бюл. / упоряд.О.І. Плиска, Петриченко О.О. – К., 2014. – 279 с. – (Дод. до «Журналу Національної академії медичних наук України» ; Вип. 37).

61:378.1(4) П 32 Підаєв, А.В. Болонський процес в Європі : Що це таке і чи потрібний він Україні? Чи можлива інтеграція медичної освіти України в Європейський освітній простір? / А.В. Підаєв, В.Г. Передерій. – [2-е вид.]. - К. : ВІПОЛ, 2004. -190 с. : табл.

61(092)(044)(477.44) П 50 Поліщук М. Ще тільки 70! : (роздуми) / Микола Поліщук. – Вінниця : Нова книга, 2014. – 2014. – 304 с.

61:355(075.8) Ц 58 Цивільний захист : підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / П.В. Олійник, С.Т. Омельчук, В.В. Чаплик та ін. – Вінниця : Нова книга, 2013. - 326 с. : рис. -Бібліогр. : С. 290-299.


613 Гигиена. Охрана индивидуального здоровья

613.95 Г 61 Голобородько, Н. Отцам о детях / Н. Голобородько, А. Ситенко. – Х. : ТО Ексклюзив, 2013. – 280 с. - Содерж. : Общество. Государство. Коллективы. Семья. Индивидуумы.

613.5:[616-06:577.4] Э 40 Экологическое бремя болезней, связанных с неудовлетво- рительными жилищными условиями : метод. рук. по количественной оценке влияния на здоровье некоторых факторов риска, связанных с жилищными условиями, в Европей- ском регионе ВОЗ : резюме доклада / Всемирная организация здравоохранения, Европей- ское региональное бюро. – Copenhagen, 2013. – 13 с. : ил.

614 Здравоохранение. Социальная гигиена

614.251.3(075.8) К 28 Касевич, Н.М. Медсестринська етика і деонтологія : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / Н.М. Касевич. – 3-є вид., випр. – К. : Медицина, 2013. – 200 с.- Бібліогр. : С. 196.

614.8(075.8) М 42 Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги : навч. посіб. для студ. ВМНЗ II-IVрів. акред. / [В.С. Тарасюк, М.В. Матвійчук, В.В. Паламар та ін.] ; за ред. В.С. Тарасюка. - 2-е вид., випр. – К. : Медицина, 2013.– 526 с. : мал., табл. - Бібліогр. : С. 523-526.

614.21:342.261-052 Р 92 Prisons and Health / World Health Organization ; S. Enggist, L. Moller, G. Galea and C.Udesen. - Copenhagen, 2014. - 190 s.

614.876(075) Р 15 Радіаційна гігієна : [нац.] підруч. для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закл.(ф-тів) післядиплом. освіти / [ Мурашко.В.О., Мечев Д.С., Бардов В.Г. та ін.]. - Вінниця : Нова книга, 2013. – 374 с. : рис., табл. - Бібліогр. : С. 372-374.

614.1(477):616.1:313.1 Х-32 Хвороби системи кровообігу як медико-соціальна і сус- пільно-політична проблема : (Аналіт. – стат. посіб.) / ДУ «Нац. наук. центр «Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска» ; [під ред. Коваленка В.М., Корнацького В.М.]. – К., 2014. -279 с. : табл. - Бібліогр. : С. 259-261.


615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия

615.45:616.31 Л 56 Medications Commonly Used in Conservative Dentistuy = Лікарські форми, що застосовуються в консервативній стоматології / A. Mahlovanyy and оther. – L., 2015. – 104 s.

615.38(02) Д 67 Донсков, С.И. Группы крови человека : рук. по иммуносерологии / С.И. Донсков, В.А. Мороков. – М. : БИНОМ, 2014.– 1013 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав.

615.38(02) Д 67 Донсков, С.И. Новая тактика гемотрансфузионной терапии - от совместимости к идентичности : рук. для специалистов производственной и клинической трасфузиологии / С.И. Донсков, Б.М. Уртаев, И.В. Дубинкин. – М. : БИНОМ, 2015. – 270 с. : табл. - Библиогр. : С. 249-250.

616.594(02) З-68 Злотогорский, А. Трихология : [руководство] / А. Злотогорский, Дж. Шапиро ; под ред. А. Литуса ; пер. с англ. Ю. Овчаренко. – К. : Родовід, 2013. – 149 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

[615.849+616-073](075.8) К 56 Ковальський, О.В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика : підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / О.В. Ковальський, Д.С. Мечев, В.П. Данилевич. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 512 с., [4] л. рис.: рис. : додаток.-Бібліогр. : С. 474-475.

615.2:614.2(083.75) П 83 Протоколи провізора (фармацевта) при відпустку безрецеп- турних лікарських засобів / [ уклад. Бездітько Н.В., Зіменковський А.Б., Зупанець І.А. та ін.] – К. : Б-ка «Здоров’я України», 2014. – 274 с. – (Б-ка «Здоров’я України». Провізор, фармацевт).

615.33(03) С 74 Справочник по антимикробной терапии / под ред. Р.С. Козлова ; [Андреева И.В., Белькова Ю.А., Беденков А.В. и др.]. – 3-е изд., доп. – К. : Доктор- Медиа, 2012.– 460 с. : табл. - (Б-ка «Здоров’я України»).


616 Патология. Клиническая медицина.

616-056.43(083)(02) А 50 Аллергология. Фармакотерапия без ошибок : рук. для врачей / под ред. Р.М. Хаитова. – М. : Е-ното, 2013. – 495 с. : табл. – (Сер. «Фармакотерапия без ошибок»).

616-07(02) В 19 Вассон, Дж. Клинические симптомы от жалоб больного до дифферен- циального диагноза : полное систематизированное руководство : пер. с англ. / Дж. Вассон. – М. : БИНОМ, 2014. – 424 с., [2]л.

616-083.98(075) В 35 Верткин, А.Л. Скорая медицинская помощь : рук. для фельдшеров : учеб. пособ. для студ. мед. вузов / А.Л. Верткин. – М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. -396 с. : табл.

616-036.22(075.8) В 49 Виноград, Н.О. Загальна епідеміологія : навч. посіб. для студ. ВМНЗ III-IV рів. акред. і лікарів- інтернів / Н.О. Виноград, З.П. Василишин, Л.П. Козак. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : Медицина, 2014. - 200с. : табл. - Бібліогр. : С. 196-198.

616-097- 008.64(02) В 54 ВИЧ-инфекция и СПИД : национальное руководство. Краткое издание / под ред. В.В.Покровского. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. –521 с., [8] л. рис. : рис., табл.

616-073.756.8- 036.11 К 63 Компьютерная томография в неотложной медицине / С. Мирсадре, К. Мэнкад, Э.Чалмерс ; пер. с англ. О.В. Усковой, О.А. Эттингер. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 239 с. : рис. - (Сер. «Неотложная медицина»).

616-006(075.8) О-58 Онкологія : вибрані лекції для студентів і лікарів : навч. посіб.для студ. ВМНЗ III-IV р. акред./ за ред. В.Ф. Чехуна ; Ін-т експеримент. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького.– К.: Здоров’я України, 2010. – 768 с. : рис., табл. – (Б-ка «Здоров’я України»).

616-002.5-085.281-06(075.8) П 30 Петренко, В.И. Побочные реакции противотуберкулезных препаратов : учеб. пособ. для иностр. студ. ВМУЗ IV уровня аккред. / В.И. Петренко, Е.Н. Разнатовская, А.В. Радыш. – К. : ВІТ-А-ПОЛ : ІНПОЛ ЛТМ, 2014. -104 с.-Библиогр. : С. 97-103.

616-073:616.728.2(02) Т 80 Труфанов, Г.Е. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений тазобедренного сустава : [руководство] / Труфанов Г.Е., Пчелин И.Г., Медведева О.Ю. – СПб. : ЭЛБИ - СПб, 334 с. : рис. – (Конспект лучевого диагноста).

616-097-008.64:614.2(083.75) У-59 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дітям. ВІЛ-інфекція: наказ Мін.охорони здоров’я від 24 лютого 2015 р. № 92 / Мін. охорони здоров’я Украаїни ; Держ. служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції /СНІДУ та ін.соц. небезпеч. захворювань ; Видано за сприяння Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. – К.: МОЗ, 2015. – 60 с.

616-097-008.64:616.89 Ф 43 Фернандез, Ф. Психиатрические аспекты ВИЧ / СПИДа :[пер. с англ.] / Ф. Фернандез, П. Руиз. – К. : Сфера, 2009. – 492 с. - Библиогр. в конце глав.

616-006-085.849.1(02) Х-19 Хансен, Э.К. Лучевая терапия в онкологии : [руководство] / Эрик К. Хансен, Мэк Роач III ; пер. с англ. под ред. А.В.Черниченко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 986 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав.

616-006-073.75(084.4) Х-93 Хричак, Х. Методы визуализации в онкологии. Стандарты описания опухолей : цветной атлас / Хедвига Хричак, Джанет Хасбэнд, Дэвид М. Паничек ; пер. с англ. под ред. И.Е. Тюрина. – М. : Практ.медицина, 2014. - 286 с. : ил. - Библиогр. в конце глав.

616- 053.2 Педиатрия. Болезни детского возраста

616.1-018.2-053.2(075) Г 56 Гнатюк, О. І. Кардіологія дитячого і підліткового віку. Системні захворювання сполучної тканини (колагенози) : наук.-практ. посіб. / О.І. Гнатюк, В.П. Попов. – Вінниця : Глобус-Прес, 2014. -180 с. : табл.

616.5-053.2-056.3(083) Л 48 Лепори , Л.Р. Аллергические заболевания кожи у детей : мини-атлас : [пер. с англ. / Луис Рауль Лепори]. – 2-е изд. – М. : МЕДпресс- информ, 2012. – 72 с. : ил. - Библиогр. : С. 66-67.

616-053.2-083.98(03) М 98 Мюллер, З. Неотложная помощь у детей : справочник пер. с нем. / З. Мюллер, М. Тёнс ; под ред. Л.С. Намазовой-Барановой, Т.В. Куличенко. –М. : МЕДпресс-информ, 2014. - 302 с. : ил.

616-053.31-083(07) : 614.251.3 П 61 Посібник для дитячих медичних сестер відділень новонароджених / Андрієць Ж.І., Бондаренко Т.В., Гойдан Н.Г. та ін. – К. : Логос, 2014. – 132 с. : іл.

616.9- 053.2(075) Р 33 Редкие для Украины инфекционные болезни у детей в практике врача : [пособие] / под ред. Крамарева С.А. – К. : Б-ка «Здоровье Украины», 2014.– 176 с. : рис.- (Б-ка «Здоров’я України». Детский инфекционист). - Библиогр. : С. 169-170.

616-097-008.64:614.2(083.75) У-59 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дітям. ВІЛ-інфекція: наказ Мін.охорони здоров’я від 24 лютого 2015 р. № 92 / Мін. охорони здоров’я Украаїни ; Держ. служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції /СНІДУ та ін. соц. небезпеч. захворювань ; Видано за сприяння Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. – К.: МОЗ, 2015. – 60 с.

616-053.2-039.71 Ц 93 Цыбулькин, Э.К. Угрожающие состояния в педиатрии. Экстренная врачебная помощь / Э.К.Цыбулькин. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2013. – 223 с. : табл. – (Б-ка непрерывного медицинского образования).


616.1 Болезни органов сердечно-сосудистой системы (органов кровообращения) и болезни крови

616.15-07(02) Г 33 Гематологические методы исследования. Клиническое значение показателей крови : рук. для врачей / В.Н. Блиндарь, Г.Н. Зубрихина, И.И. Матвеева, Н.Е. Кушлинский. – М. : МИА, 2013. – 94 с. : рис. - Библиогр. : С. 91.

616.15(02)(084.4) Г 33 Гематологический атлас : настольное рук. врача- лаборанта / Г.И. Козинец, Т.Г. Сарычева, С.А. Луговская и др. – М. : Практ. медицина, 2014. – 192 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 182-187.

616.125-009.3-07-08 Д 44 Діагностика та лікування фібриляції передсердь : рекомен- дації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України / Асоціація аритмологів України ; [О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк та ін.]. – К., 2014. – 167 с. : рис., табл.

616.12(06) К 21 Кардиологический альманах – 2014 : практические аспекты диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний : [ред. А.Н. Пархоменко].– [К.], 2013. – 296 с.: табл. – (Medicine review).

616.1-07-08(042.4) М 19 Малосимптомний пацієнт з високим кардіоваскулярним ризиком : від первинної ланки до високоспеціалізованого лікування : лекції Української кардіологічної школи імені М.Д. Стражеска / за ред. В.М. Коваленка. – К. : Четверта хвиля, 2015. – 158 с. : схеми, табл.

616.151.5(02) М 22 Мамаев, А.Н. Практическая гемостазиология : [рук. для врачей] / Мамаев А.Н. – М. : Практ. медицина, 2014. – 233 с.: табл., [1] л. рис., рис. - Библиогр. в конце глав.

616.1(477):312.2:616 М 42 Медико - демографічний атлас України. Вип. 16 : Україна в європейському контексті : вплив соціально-економічних чинників на смертність від пов’язаної з віком патології / ДУ «Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова», Лабораторія математичного моделювання процесів старіння ; авт. В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель та ін. – К. : Фенікс, 2014. – 44 с. : рис., табл., карти.

616.151.5-07-08(02) Н 30 Нарушение свертывания крови. Практические рекомендации по диагностике и лечению: [практ. рук.] / под ред. Й. Антовича, М. Бломбек; пер. с англ. Л.Е. Беляева, Ф.И. Плешков. - М. : Мед. лит., 2014. – 303 с. : табл. - Библиогр. : С. 121-122.

616.1-083.98(075) Н 52 Неотложные состояния в кардиологии : учебное пособие / [М.Т. Сальцева, Н.В. Аминева, В.П. Носов, Л.Ю. Королева] ; под ред. Н.Н. Боровкова. - Н. Новгород. : НижГМА, 2012. – 102 с. - Библиогр. : С. 92-93.

616.1(092)(08) П 84 Профессия- врач кардиолог : посвящается 50-летию Ассоциации кардиологов Украины : альбом. – К., 2013. – 85 с. : фото.

616.1/.6-085(02) Р 27 Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутре -нних органов : [руководство] / под ред. А.Н. Беловола, Г.Д. Фадеенко, О.Я. Бабака. – 3-е изд., доп. – К. : Б-ка «Здоровье Украины», 2013. - (Б-ка «Здоров’я України». Семейный врач-терапевт).- Т. 1. – 552 с. – Т. 2. – 438 с.

616.1/.7-083.98-085(03) С 91 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії / за ред. Ю.М. Мостового. – 16-е вид., доп. і перероб. – К. : Центр ДЗК, 2014. – 680 с. : табл.

616.12-073.97 Ш 96 Шумаков, В.О. Електрокардіографія. Основи діагностики / В.О. Шумаков, В.К. Тащук. - К. : Четверта хвиля, 2014. – 248 с. : рис., табл


616.2 Болезни органов дыхания

616.27-007.63-07-08 А 13 Абакумов, М.М. Спонтанная эмфизема средостения (клиника, диагностика, лечение) / М.М. Абакумов, Х.Л. Шамба. – М. : БИНОМ, 2015. – 102 с. : рис.- Библиогр. в конце глав.

616.24-002.5(07) Д 81 Дужий, І.Д. Диференціальна діагностика інфільтративних процесів у фтизіопульмонології : навч. посіб. / І.Д. Дужий. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2010. – 236 с. - Библиогр. : С.233-235.

616.211/.216-002-036.12(075) Л 77 Лопатин, А.С. Острый и хронический риносинусит : этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения : учеб. пособ./А.С. Лопа- тин, В.П. Гамов. - 2-е изд., испр. и перераб. - М.: МИА, 2014. – 80 с.: табл. - Библиогр. : С. 77-79.

616.21-039.74(02) У-69 Ургентная оториноларингология. Руководство по оказанию неотложной помощи больным с патологией уха, горла и носа / под ред. А.Н. Науменко, В.М. Васильева, Ю.В. Деевой. – К. : Б-ка «Здоров’я України», 2013.– 218с.- (Б-ка «Здоров’я України». Оториноларинголог).


616.3 Болезни органов пищеварения

616.379-008.64-009 Д 44 Діабетичні нейропатії / О.О. Сергієнко, А.С. Эфімов, Д.А. Эфімов, Ю.Я. Кривко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Л. ; К. : Атлас, 2003. – 196 с. : рис., табл.- Бібліогр. : С. 191-196.

616.36-006.6-08 К 65 Консервативное лечение первичного и метастатического рака печени / под ред. В.А. Горбуновой. – М. : МИА, 2013. – 288 [2] с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав.

616.36-008.64-036.1 М 20 Малый, В.П. Острая печеночная недостаточность у больных вирусными гепатитами и герпесвирусными инфекциями / В.П. Малый, Д.В. Мальцев. – Х. : Щедра садиба плюс, 2014. – 216 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 177-215.

616.314(075.8) М 80 Мороз, К.А. Карієс та некаріозні ураження твердих тканин зубів : навч. посіб. для лікарів-інтерн. ВМНЗ IV рів. акред. та закл. післядиплом. освіти / К.А. Мороз. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 236 с. : рис. - Бібліогр. : С. 232-236.

616.381-002-089 П 62 Послеоперационный перитонит. Хирургические концепции и методы экстракорпоральной гемокоррекции / А.В. Ватазин, А.М. Фомин, А.И. Лобаков, А.Б. Зулькарнаев. – М. : БИНОМ, 2014. – 416 с. : рис. - Библиогр. : С. 383-416.

616.3-089(084.4) Ш 18 Шалимов, А.А. Атлас операций на органах пищеварения. В 2-х т. Т. 2. : Операции на печени, желчевыводящих путях, поджелудочной железе и наруж- ных грыжах живота / А.А. Шалимов, А.А. Радзиховский. – К. : Наукова думка, 2005. – 288 с.: ил. - Библиогр. : С. 282-284.


616.4 Болезни органов кроветворения. Болезни желез внутренней секреции. Эндокринные болезни

616.4-071-08(075) Д 44 Діагностика та лікування захворювань системи крові. : посіб. для студ. та лікарів-інтернів. Ч.1 / А.С. Свінціцький, С.А. Гусєва, С.В. Скрипниченко, І.О. Родіонова. – К. : Медкнига, 2010. – 148 с., [2]арк. мал. : мал. схеми. - Бібліогр. : С.147.

616.411(02) М 71 Мкртумян, А.М. Заболевания щитовидной железы : рук. для врачей / А.М. Мкртумян, С.В. Подачина, Н.А. Петунина. – М. : Медфорум, 2012. – 124 с., [2] л. рис. : рис.- (Эндокринология).

616.43/.45-071(02) Ш 97 Шустов, С.Б. Клиническая эндокринология : [руководство] / С.Б. Шустов, В.Л. Баранов, Ю.Ш. Халимов. – М. : МИА, 2012. – 630 с. : табл. - Библиогр. : С. 629-630.


616.5 Дерматология. Кожные болезни

616.5-053.2-056.3(083) Л 48 Лепори , Л.Р. Аллергические заболевания кожи у детей : мини-атлас : [пер. с англ. / Луис Рауль Лепори]. – 2-е изд. – М. : МЕДпресс- информ, 2012. – 72 с. : ил. - Библиогр. : С. 66-67.

616.594(03) С 38 Синклер, Р. Коротко о главном : заболевания волос и кожи головы : [справочник] / Родни Синклер, Виктория Джоллиф ; пер. с англ. под ред. В.П. Адаскевича. – М. : БИНОМ, 2014. – 134 с. : рис. - Библиогр. в конце разд.


616.6 Урология. Болезни мочеполовой системы

616.6-006-085(02) О-58 Онкоурология. Фармакотерапия без ошибок : рук. для врачей / под ред И.Г. Русакова, В.И. Борисова. – М. : Е-ното, 2014. – 544 с.: табл. – (Сер. «Фарма- котерапия без ошибок»).

[616.61/.62+616.65/.68]-006-091(02) О-62 Опухоли мочевыделительной системы и мужских половых органов. Морфологическая диагностика и генетика : рук. для врачей / под ред. Ю.Ю. Андреевой, Г.А. Франка. – Изд.2-е, доп. - М.: Практ. медицина, 2014. – 216 с. : рис. - Библиогр.: С. 214-216.

616.69(07) Р 41 Репродуктивне здоров’я чоловіків: посіб. для лікарів заг. практики-сімейних лікарів / Матюха Л.Ф., Хіміон Л.В., Банніков В.І. та ін. – К.: Поліграфцентр«ТАТ», 2004. – 84 с. - Бібліогр. : С. 84.


616.7 Болезни опорно-двигательного аппарата

616.711-085 Б 51 Берсенев, В. Метамерная теория медицины / Владимир Берсенев. – К. : Саммит-Книга, 2014. - 40 с. : рис.

616.72(02) З-12 Заболотных, И.И. Болезни суставов : рук. для врачей / И.И. Заболотных.– 3-е изд., испр. и доп. - СПБ. : СпецЛит, 2013. – 270 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 267-270.

616.7(03) Л 84 Лукьяненко, Т.В. Здоровые суставы, сосуды и мышцы / Лукьяненко Т.В. – Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. - 320 с. - (Домашняя медицинская энциклопедия). - Библиогр. : С. 310-312.


616.8 Болезни нервной системы. Нервные и психические болезни. Невропатология и психиатрия

616.89-008.42 Г 47 Гиляровский, В.А. Учение о галлюцинациях / В.А.Гиляровский. – 3-е изд., испр. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.-224 с. : рис. - Библиогр. : С. 219-222.

616.831-005.1-036.838(07) І-72 Інсульт. Інформація для всіх, кого це стосується : [посібник] / Укр. асоціація боротьби з інсультом ; під ред. М.Є. Поліщука. – К. : Вид. Д.В. Гуляєв, 2014. – 64 с.

616.89:614.8 К 75 Коханов, В.П. Психиатрия катастроф и чрезвычайных ситуаций (Теория и практика) / В.П. Коханов, В.Н. Краснов. – М. : Практ. медицина, 2008. – 448 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 433-447.

616.833-002-07-08(075) М 33 Матвієнко, Ю.О. Запальні демієлінізуючі полінейропатії у загальній практиці : посіб. для лікарів / Ю.О. Матвієнко, Н.Л. Боженко. – К. : ТОВ «Люди в білому», 2014. – 36 с. - Бібліогр. : С. 35.

616.89-08:615.862 М 59 Микросоциальная среда и психиатрическая помощь / Д.Ф. Хритинин, Д.С. Петров, О.Е. Коновалов, М.А. Ландышев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 172 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 155-169.

616.89-008.441.42 Р 24 Расстройства пищевого поведения : [пер. с англ.] / под ред. М. Мэйа, К. Халми,Х.Х.Лопез-Ибора, Н. Сарториуса. – К. : Сфера, 2008. – 430 с. – ( Сер. «Принципы доказательной медицины и практика психиатрии» ; Т. 6.). - Библиогр. в конце ст.

616-097-008.64:616.89 Ф 43 Фернандез, Ф. Психиатрические аспекты ВИЧ / СПИДа : [пер. с англ.] / Ф. Фернандез, П. Руиз. – К. : Сфера, 2009. – 492 с. - Библиогр. в конце глав.


616.9 Инфекционные болезни (заразные) и паразитарные заболевания

616.9(075.8) А 92 Атлас инфекционных болезней : учеб. пособ. для студ. мед. вуз. / под ред. В.И. Лучшева, С.Н. Жарова, В.В. Никофорова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 221 с. : рис. - Библиогр. : С. 213.

616.9-053.2(075) Р 33 Редкие для Украины инфекционные болезни у детей в практике врача : [пособие] / под ред. Крамарева С.А. – К. : Б-ка «Здоровье Украины», 2014.– 176 с. : рис. - (Б-ка «Здоров’я України». Детский инфекционист). - Библиогр. : С. 169-170.


617 Хирургия. Ортопедия. Офтальмология

617.55-001 А 13 Абакумов, М.М. Повреждения двенадцатиперстной кишки / М.М. Абакумов, Р.Н. Чирков. – М. : БИНОМ, 2014. – 152 с. : рис. - Библиогр. : С. 144-150.

617-089.5-053.2(075) А 46 Александрович, Ю.С. Анестезия в педиатрии : пособ. для врачей / Ю.С. Александрович, К.В. Пшениснов, В.И. Гордеев. – СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2013. – 160 с. : табл. - Библиогр. : С. 159-160.

617-089.5(02) А 66 Анестезиология : национальное руководство. Краткое издание / под ред. А. А. Бунятяна, В. М. Мизикова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 652 с. : табл.

617.7-001(02) Б 23 Банта, Дж. Т. Травма глаза : [практ. рук.] / Дж. Т.Банта ; пер. с англ. Г.В. Ситник, Т.А. Смотрикова : под ред. : Т.А. Имшенецкая, Г.А. Малиновский, Г.Р. Семак и др.– М. : Мед. лит., 2013. – 243 с. : рис. - Библиогр. в конце частей.

617-089.5-031.83:611.83 Б 98 Бюттнер, Й. Блокады периферических нервов : пер. с нем. / Йоханнес Бюттнер, Гизела Майер ; под ред. А.М. Овечкина. – М. : МЕДпрессинформ, 2013. - 272 с. : рис. - Библиогр. : С. 249.

617-089.5-06(03) О-60 Опасности и осложнения общей анестезии : Краткий справочник для анестезиологов / под ред. В.В. Лихванцева. – М. : МИА, 2014. -199 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

617-089.5-073.48(02) П 51 Поллард, Б.А. Анестезиологические манипуляции под контролем УЗИ : [руководство] / Б.А.Поллард; под ред. В.А. Гурьянова ; пер. с англ. П.А. Волкова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 92 с. : рис.

617-001.4-022-08 Р 22 Раневой процесс : нанобиотехнологии оптимизации / под ред. В.А. Попова. – СПб. : СпецЛит, 2013. -200 с., [2] л. рис. : рис. - Библиогр. : С. 185-198.

617.55-036.11-053.2 Р 88 Русак, П.С. Проблема гострого живота в педіатрії : монографія / П.С. Русак. – Житомир : Полісся, 2015. –168 с. : кол. рис. - Библиогр. : С. 147-162.

617-053.2(063) С 91 Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю заснування Житомирської обл. дитячої клін. лікарні та 10-річчю відкриття філії каф. дит. хірургії НМАПО ім. П.Л. Шупика, 22 січ. 2015 р., м. Житомир. – Житомир : Полісся, 2015. -272 с. - Бібліогр. в кінці наук. праць.

617-089-039.74(02) Э 64 Эндохирургия при неотложных заболеваниях и травме : [руководство] / под ред. М.Ш. Хубутия, П.А. Ярцева. – М. : ГЭОТАР- Медиа, 2014. – 234 с., [16] л. рис. : рис. - Библиогр. в конце глав.


618 Гинекология. Акушерство

618-005.1(075) К 83 Кровотечі в практиці акушера-гінеколога : навч. посіб. / [Голя -новський О.В., Леуш С.С., Романенко Т.Г. та ін.] ; за ред. Голяновського О.В. – К. : Поліпрінт, 2013. – 238 с. : рис., табл. + 1 електрон. опт. диск. - Бібліогр. : С. 229-238.

618.177-07-08(02) К 78 Краснопольская, К.В. Клинические аспекты лечения бесплодия в браке : диагностика и терапевтические программы / К.В. Краснопольская, Т.А. Назаренко. – М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 374 с. : рис., табл. - (Б-ка врача-специалиста. Андрология. Гинекология. Репродуктология).

618.1-006.52 Р 59 Роговская С.И. Папилломавирусная инфекция у женщин и пато- логия шейки матки. / С.И. Роговская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 92 с. : табл. – (В помощь практикующему врачу). - Библиогр. : С. 177-188.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.