Нова медична література Вип. 1. 2016 р.

Нова медична література

Інформаційний бюлетень

Вип. 1. 2016 р.

5 Биология

576.98( 075.8) М 42 Медична паразитологія з ентомологією : посіб. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / за ред. В.М. Козька, В.В. М`ясоєдова. – К. : Медицина, 2015. – 336 с. : табл., рис. - Бібліогр. : С. 332-334.

577.3(075.8) М 42 Медична та біологічна фізика : навч. посіб. для студ. ВМНЗ IV рів. акред./ В.П. Марценюк, В.Д. Дідух, Р.Б. Ладика та ін. - Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2012. -304 с. : рис. - Бібліогр. : С. 298-299.


6/8 Общественные и гуманитарные науки

63.3(4Укр)63 А 28 АД 242. Історія мужності, братерства і самопожертви / [А. Дубчак, А. Рибаков, А. Швидко та ін.] ; фото. С. Лойка. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 [8]с. : фото.

78(4Укр): 61 М 65 Місія медичних бібліотек в умовах реформування медичної галузі України : матеріали XV міжнарод. наук.-практ. конф., 19-20 трав. 2016 р. / ННМБ України, ДЗ «Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України», КЗ «Дніпропетр. ОНМБ». – К. ; Д. : ННМБ, 2016. -100 с.

75.0я73 П 77 Присяжнюк, С.І. Використання здоров`я збережувальних технологій у фізичному вихованні студентів спеціального медичного відділення. Теорія та практика / С.І. Присяжнюк. – К. : Компринт, 2012. – 460 с. : табл. - Библиогр. : С. 392-435.

88.37 П 86 Психологічна діагностика обдарованості / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [Р.О. Семенова, Д.К. Корольов, М.О. Мельник та ін.] ;за ред. Р.О. Семенової. – К .: Кіро- воград: Імекс- ЛДТ, 2012.-172 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. і підрозд.

88.4 Р 69 Романчук,О. Розлади спектру аутизму в запитаннях та відповідях / Навч.-реабілітац. центр «Джерело»; Олег Романчук. – Л.: Колесо, 2010. -168с.

88.4 Ш 52 Шестопалова, Л.Ф. Доверие в отношениях врача и пациента / Л.Ф. Шесто- палова, О.А. Бородавко ; ГУ «Ин-т неврологии, психитарии и наркологии НАМН Украины», Харк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. - Х. : ХНУ, 2014. -132 с. : рис. - Библиогр. : С. 121-131.


61 Медицина

61(092):78 В 43 Віки живуть в старому фоліанті. Скарби медичної думки : до 85-річчя Нац. наук. мед. б-ки України / ННМБ України ; авт.-уклад. Павленко В.І., Остапенко Т.А., Харченко Н.С. та ін. – К. : ФОП Коляда О.П., 2015. – 60 с. : іл.

61(08)(477) Г 19 Ганіткевич, Я. Український медичний календар / Ярослав Ганіткевич ; Нац. наук. мед.б-ка України. – К.: ННМБ, 2016. – 220с.

61(061) Л 89 Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького : річний огляд 16 лист. 2014 року – 16 лист. 2015 року / гол. ред. Б. Зіменковський. – Л. : ЛМНУ, 2015. – 84 с.

016 : 61 Н 12 На допомогу практикуючому лікарю : реком. анот. покажч. вітч. і зарубіж. книг. Вип. 45 / ННМБ України ; уклад. Терзієва О.Ф. – К., 2015. –Ч. 1. – 82 с. – Ч. 2. – 70 с. Ч. 3. – 67 с. – Ч. 4. – 90 с.

61:620.3 Н 25 Нанонаука, нанобіологія, наноінформація / І.С. Чекман, З.Р. Ульберг, В.О. Маланчук та ін. – К.: Поліграф плюс, 2012. – 328 с.: рис. - Бібліогр. в конце розділів.

016:61 Н 73 Нові надходження медичних книг за 2015 рік до єдиного фонду Кіровоград- ської ЦБС : бібліогр. покажч. Вип. 10 / КЗ «КОНМБ» ; уклад. Дегтярьова О.М. -Кіровоград : ФОП Лисенко С.В., 2016. - 20 с.


612 Физиология

612.6.05(075.8) М 42 Медецинская генетика : учеб.для студ. ВМУЗ IV уров.аккред./ [В.Н. Запорожан, Ю.И. Бажора, А.В. Шевеленкова, М.М.Чеснокова].; Одес. нац. мед. ун-т – О.: ОНМУ, 2012. – 278 с. : рис.– (Сер.« Б-ка студента-медика»). - Библиогр. : С. 263-264.

(612.67+577.91) :612.115 М 77 Монастирський, В. Відкриття, яке дозволило створити дієвий спосіб системного омолодження організму / Володимир Монастирський ; Львів. НМУ ім. Д. Галицького. – Л. : Ліга-Прес, 2015. – 156 с. - Бібліогр. : С. 128-131.


614 Здравоохранение. Социальная гигиена

614.251.3(075.8) А 72 Антропова, Т.О. Медсестринство в сімейній медицині : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред / Т.О. Антропова. – 4-те вид., випр.. – К. : Медицина, 2015. – 488 с. : табл. - Бібліогр. : С. 484-486.

614.251.3:613.6(075.8) Б 40 Безпека життєдіяльності, основи охорони праці : навч. посіб. для студ. ВМНЗ / за заг. ред. О.П. Яворовського – К.: Медицина, 2015. – 288 с. : табл. - Бібліогр. в кінці тем.

614.3(477.45) Н 12 На варті профілактики : до 90-річчя державної санітарно- епідеміологічної служби України / [Гол. упр. Держсанепідслужби у Кіров. обл.; Протас С.В., Сидоренко П.І., Присяжнюк С.С. та ін.]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014.-264с.:фото. - Бібліогр. : С. 260-261.

614.2(477) О-92 Охорона здоров`я України : стан, проблеми, перспективи / за ред. В.В. Лазоришинця. – К. : Медінформ, 2014. – 608 с. : табл.

614.2(477) С 17 Самоходський, В.М. Соціально-гігієнічні та економічні реформи системи охорони здоров’я в Україні: проект / В.М. Самоходський, Б.А. Голяченко. – Т.: Лілея, 2015. -56с. - Бібліогр.: С. 54-55.

614.1/.7(477)(042.5) Щ 92 Щорічна доповідь про стан здоров`я населення, санітарно- епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров`я України. 2014 рік / ДУ «Укр. ін-т стратегічних досліджень МОЗ України» ; [за ред. Квіташвілі О.]. – К. : Медінформ, 2015.–460 с. : табл., рис. - Бібліогр. : С. 448-460.


615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия

615.89(063) А 43 Актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині. Здоров`я та довголіття : фундаментальні дослідження, впровадження : наук. симпозіум з міжнарод. участю, 8-9 квіт. 2016 р. / за ред. Т.П. Гарник, В.А. Туманова. – К.: Б.в., 2016. – 132 с. : рис.

615.82(075.8) Л 56 Лікувальний масаж : підруч. студ. ВМНЗ I-II рів. акред. та для закл. післядиплом. освіти молодш. мед. спец. / Л.О. Вакуленко, Г.В. Прилуцька, Д.В. Ваку- ленко, П.П. Прилуцький. – 2-ге вид, без змін. – Т. : ТДМУ : Укрмедкнига, 2014. – 466с.: рис. - Бібліогр. : С. 466.

615.874-053.2(02) К 49 Клиническая диетология детского возраста : рук. для врачей / под ред. Т.Э. Боровик, К.С. Ладодо. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : МИА, 2015. -720 с. : табл.- Библиогр. в конце глав.

615.874:616.379-008.64 П 35 Питание при сахарном диабете / [Калугина Л.А.]. – М. : Аделант, 2015. – 384 с. – (Сер. «Домашняя б-ка»).

615.38 Р 35 Реінфузія крові / Заневська Л.Й., Сергієнко О.В., Гайдукова С.М., Видиборець С.В.; за ред. Видиборця С.В., Сергієнка О.В. – К. : НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2013. -158 с. : рис. - Бібліогр. : С. 137-156.

615.811.2 С 13 Савинов, В.А. Пиявки лечат все / В.А.Савинов, Т.В.Павлова. - Изд.2-е, доп. и перераб.- М.; СПб.: Диля, 2013. – 172с.: рис.

615.851.111 С 17 Самовнушение (путь к господству над собой или метод Эмиля Куэ) : [сборник] – К. : Медкнига, 2012. – 96 с. - (Б-ка практикующего врача. Здоровья Вашему дому; № 3).

615.849.19-006-07(075) С 77 Старенький, В.П. Апарати дистанційної променевої терапії : (навч.посіб.) / В.П.Старенький, Л.О. Авер’янова ; ДУ «Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор`єва НАМН України», Харк. НМУ радіоелектроніки, кафедра біомедичної інжене- рії. – Х. : Планет-Прінт, 2015. -160 с. : рис. - Бібліогр.: С. 155-159.

615(075.8) Ф 24 Фармакологія : підруч. для студ. стомат. ф-тів ВМНЗ IV рів. акред. / [Чекман І.С., Бобирьов В.М., Кресюн В.Й та ін.]. – Вінниця : Нова книга, 2014. – 432 с. : рис.


616 Патология. Клиническая медицина.

616-07-08-039.76 А 46 Александрович, Ю.С. Оценочные и прогностические шкалы в медицине критических состояний / Ю.С.Александрович, В.И. Гордеев. – 3-е изд. доп. и испр. – СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2015. – 320 с. : табл. - Библиогр. : С. 311-320.

616-083.98(075.8) А 72 Антонов, А.Г. Основи домедичної допомоги : підруч. для ВНМЗ / Антонов А.Г., Колесніков А.М., Коміссарова Н.О.; Донец. юрид. ін-т МВС України, каф.судових експертиз.– Вид. 2- ге, перероб. та доп. - К.: ТОВ«КНТ», 2014. – 338 с. : табл., мал. - Бібліогр. : С. 330-335.

616-083.98(075.8) Б 24 Баран, С.В. Невідкладні стани у внутрішній медицині : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / С.В. Баран. – 3-є вид., випр. – К.: Медицина, 2015. – 136 с.: табл.

616-074/076(075.8) Б 77 Бойко, Т.І. Клінічні лабораторні дослідження : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред./ Т.І. Бойко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Медицина, 2015.- 352 с., [6] кол. арк. - Бібліогр. : С. 350.

616-053.9:577.74(075.8) В 18 Варенюк, І.М. Основи геронтології та механізми старіння клітин : навч. посіб. / Варенюк І.М., Дзержинський М.Е. – К., 2010.- 144 с .- Бібліогр. : С. 142-144.

616-036.22:61:355(075.8) В 42 Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій : [підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред.] / М.А. Андрейчин, О.Д. Крушель- ницький, В.С. Копча, І.В. Огороднійчук / за ред. М.А. Андрейчина. - Т. : ТДМУ : Укрмедкнига, 2015. – 320 с. : рис., табл. - Бібліогр. : С. 317-319.

616-083.98(07) В 99 Вялов, С.С. Общая врачебная практика: неотложная медицинская помощь: учеб пособ. для с-мы послевуз. проф. образования врачей / С.С. Вялов. – 6-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2014. – 112 с.: табл.

616-056.7 (03) Г 34 Генетические заболевания. Краткий справочник / Е.Н. Суспицын, Д.Л. Стрекалов, Г.А. Янус, Е.Н. Имянитов. – СПб. : Изд. дом СПбМАПО, 2015. – 216 с. : табл.

[616-002.5+616-097-008.64]-07-08(02) З-62 Зимина, В.Н. Туберкулез и ВИЧ-инфекция у взрослых : руководство / В.Н. Зимина, В.А. Кошечкин, А.В. Кравченко. – М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. – 224 с.,[6] л. рис.: рис. - Библиогр. : С. 217-222.

616-074/078(075.8) К 29 Катеренчук, І.П. Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загальнолікарській практиці : навч. посіб. для ВМНЗ III-IV рів. акред. / І.П.Катеренчук. – К. : Медкнига,2015.- 224 с. : табл. - Бібліогр. : С. 216.

616-074/078-053.2(075) К 39 Кильдиярова, Р.Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра / Р.Р. Кильдиярова.– 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. –176 с. : табл. – (Б-ка врача-специалиста. Педиатрия). - Библиогр. : С. 175-176.

616-074/076(02) К 46 Кишкун, А.А. Биохимические исследования в клинической практике : рук. для врачей / А.А. Кишкун. – М. : МИА, 2014. -528 с. : табл. - Библиогр. : С. 511-527.

616-006.6-039.75-07(02) К 65 Контроль симптомов в паллиативной медицине : [руковод- ство] /под ред. Г.А. Новикова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -248 с. : табл., рис. – (Б-ка врача-специалиста. Онкология.). - Библиогр. : С.228-242.

616-006.6-085.89 К 66 Корман, Д.Б. Альтернативная терапия рака / Д.Б. Корман. – М. : Практ. медицина, 2016. – 192 с. - Библиогр. в конце подразделов.

616-071(075.8) К 72 Костенко, І.Ф. Обстеження та оцінювання стану здоров`я людини : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / І.Ф. Костенко. – К. : Медицина, 2014.– 280 с.: рис., табл. - Бібліогр. : С. 278.

616-097(075.8) К 49 Клінічна та лабораторна імунологія: нац. підруч. для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів ВМЗ IV рів. акред. та ВМЗ післядиплом. освіти / за заг. ред. Кузнецової Л.В., Бабаджана В.Д., Фролова В.М.- К.: Поліграф плюс, 2012. – 922 с. : табл.

616-036.838(075) М 42 Медицинская реабилитация : учеб. для студ. и врачей / под общ. ред. Сокрута В.Н.. Яблучанского Н.И. ; [Сокрут В.Н., Яблучанский Н.И., Думанский Ю.В. и др.] - Краматорск : Каштан, 2015.– 576 [4]с., [10] л. рис. - Библиогр. : С. 573.

616-07(075) М 74 Моісеєнко, Р.О. Керівництво з основ доказової медицини. Особли- вості курсу і методи викладання : навч.-метод. посіб. / Р.О.Моісеєнко. О.О. Дудіна, Г.О. Слабкий.- К. : Коломіцин В.Ю., 2012. – 262 с. : рис., табл.

616-073.75(084.4) М 47 Меллер, Т.Б. Карманный атлас рентгенологической анатомии / Т.Б. Меллер, Э. Райф ; пер. с англ. А.А. Митрохина. – 5-е изд. – М. : Лаборатория знаний, 2016. – 399 с. : ил.

616-083.98(075):614.2:362.121 О-64 Організація роботи і обсяг невідкладної медичної допомоги на фельдшерсько-акушерському пункті : навч. посіб. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / за ред. Р.І. Поцюрка. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Медицина, 2015. –152 с. : табл.

616-091(075.8) П 20 Патоморфологія : нац. підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / за ред. В.Д. Марковського, В.О. Туманського. – К. : Медицина, 2015. – 936[2] с. : кольор. рис. - Бібліогр. : С.937-938.

616-099 Т 16 Талотоксикози / А.М. Сердюк, Д.Д. Зербіно, В.І. Білоус, В.В. Білоус. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2012. –304 с. : табл. - Бібліогр. : С. 295-303.


616- 053.2 Педиатрия. Болезни детского возраста

616-053.2(075) А 43 Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря : навч. посіб для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл.(ф-тів) післядип.освіти /за ред. Ю.В.Вороненка, В.В. Бережного. – К. : Заславський, О.Ю., 2015. : табл.: рис. – (Сер. «Сімейна медицина»). Бібліогр. : С. 334-340.

616-053.2(075) К 39 Кильдиярова, Р.Р. Здоровый ребенок. Медицинский контроль / Р.Р. Кильдиярова. – М.: МЕДпресс - информ, 2013. – 108 с. – Библиогр.: С. 108.

616-053.2(03) К 39 Кильдиярова, Р.Р. Педиатру на каждый день / Р.Р. Кильдиярова. – 8-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 177 с. : табл. – ( Б-ка врача-специалиста. Педиатрия ).

616-053.31(075) Л 59 Ліндн, Д. У. Недоношені діти : безцінний посіб. дл батьків недоно- шених дітей : пер. з англ. /Дана Уекслер Ліндн, Емма Тренті Паролі, Д-р Міа Уексл Дорон ; Фонд Допомоги і Розвитку дітям Чорнонобиля - 2-е вид. – К., 2012. - 466 с. : табл.

616-053.2-083.98(02) Н 52 Неотложная помощь и интенсивная терапия в педиатрии : руководство / под ред. В.В. Лазарева. – М.: Медпресс-информ, 2014. – 568 с. : рис., табл. Библиогр. в конце ст.

616-053.2-083.98(075.8) Н 52 Неотложные состояния у детей. Диагностика и рекомендации по неотложной помощи на различных этапах : справочник 2013 : учеб. пособ. для студ. ВМУЗ IV уров. аккред./ Волосовец А.П., Нагорная Н.В., Кривопустов С.П. – 3-е изд., перераб. и доп. - Донецк : Заславский А. Ю., 2013. -184 с.: табл.


616.1 Болезни органов сердечно-сосудистой системы
(органов кровообращения) и болезни крови

616.15-006.4(02) З-68 Злокачественные новообразования гемопоэтической системы : [руководство] / Дягиль И.С., Клименко С.В., Матлан В.Л. и др.] ; под ред. В.Ф. Чехуна, О.В. Пономаревой. – К. : Доктор-Медиа, 2012. – 590 с. : табл. – ( Б-ка «Здоров`я України». Онколог-гематолог.).

616.132-089: 616.379-008.64 І-97 Ішемічна хвороба серця у пацієнтів із цукровим діабетом /ДУ «Нац. Ін-т серцево-судин. хірургії ім. М.М.Амосова»; за заг. ред. А.В. Руденко, О.І. Мітченко. – К.:Агат-Принт, 2016.– 181с.: табл.: рис.- Бібліогр. в кінці розд.

616.126.42-089:615.38 К 53 Кнышов, Г.В. Хирургическое лечение митральных пороков серца в условиях искусственного крообращения без использования донорской крови и ее компонентов / Кнышов Г.В., Попов В.В. – К.: Интерсервис, 2012. – 132 с.: табл.- Библиогр.: С. 117-131.

[616.127-005.8+616.831-005.1](07) Л 61 Липовецкий, Б.М. Инфаркт, инсульт, внезапная смерть. Факторы риска, предвестники, профилактика :[учеб. пособ.] / Б.М. Липовецкий.– СПб. : СпецЛит, 2015. –191с., [1] л. рис. : рис. - Библиогр. : С. 166-191.

616.1-083.98(03) Н 52 Неотложные состояния в кардиологии : [справочник] / под ред. С. Майерсона, Р. Чаудари, Э. Митчелла ; пер. с англ. под ред. Г.Е. Гендлина. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 392 с. : рис., табл.

616.1-085(075) О-75 Основи кардіоваскулярної профілактики в загальній лікарській практиці. Актуальні питання статинотерапії : навч. посіб./ [Соломенчук Т.М., Слаба Н.А., Климкович О.Ю.]. – Л.: Б.в., 2015. – 86 с. - Бібліогр. : С. 81-85.

616.12-007-036.838 О-75 Особливості медико-соціальної експертизи та реабілітація при вроджених вадах серця / Беляєва Н.М., Куриленко І.В., Яворенко О.Б., Павліченко Г.В. – Вінниця : ФОП Данилюк В.Г., 2012. –136 с. : табл. - Бібліогр. : С. 130-133.

616.13/14(07) П 69 Практична ангіологія : збірник клінічних рекомендацій. - К. : Здоров`я України. Медичні видання, 2015. – 104 с.

[616.1+612.176](044)(042.4) С 84 Стресс та серцево-судинні захворювання : національна стратегія в сучасних умовах України : лекції Української кардіологічної школи ім. М.Д. Стражеска : 15-річчя проведення УКШ ім. М.Д. Стражеска / за ред. В.М. Коваленка ; Асоціація кардіологів України, ДУ «ННЦ «Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України. – К. : Четверта хвиля, 2016. -144 с. : табл.

616.12-008.313-08-035(042.4) Т 15 Тактика ведення хворих з миготливою аритмією (мастер-клас) : зб. лекцій / Асоціація кардіологів України, Асоціація аритмологів України, ДУ «ННЦ «Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України та ін. – К.: Четверта хвиля ,2016.- 116 с. : рис., табл.

616.12-005.4-098 У-72 Урсуленко, В.И. Хирургия осложненных форм ишемической болезни сердца / В.И.Урсуленко. – К. : Агат-Принт, 2016. – 189. с. : рис.,табл. - Библиогр. : С. 185-189.

616.127-005.8-07 Ш 34 Швед, М.І Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда / Швед М.І., Левицька Л.В. – К. : Медкнига, 2015. -152 с. : табл.- (Б-ка практикуючого лікаря). - Бібліогр. : С. 129-147.


616. 1/.9 Частная патология и терапия

616.1/.6-083.98(075.8) А 45 Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці : навч. посіб. для студ. ВМНЗ I-II рів. акред. / за ред. Є.М. Стародуба. - 2-ге вид., без змін. - Т. : ТДМУ : Укрмедкнига, 2015. – 196 с. - Бібліогр. : С. 194-195.

616.1/7(075.8):614.251.3 М 42 Медсестринство в терапії : підруч. для студ.ВНМЗ I-II рів. акред./ за заг. ред. М.І. Шведа, Н.В. Пасєчко. – 2-ге вид. – Т.: ТДМУ: Укрмедкнига, 2015. – 546 с. - Бібліогр. : С. 544-545

616.1/.7-07-08(07)(083.75) С 56 Современные классификации и стандарты лечения заболеваний внутренних органов : [справ. пособ. ] / под ред. Ю.М. Мостового. – 17-е изд., перераб. и переведено на рус. язык. - К. : Центр ГЗК, 2014. – 336 с. : табл.

616.1/7-083.98-085(03) С 91 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії : [ довідник ] / за ред. Ю.М. Мостового. – 19-те вид., доп. і перероб. - К. : Центр ДЗК, 2015. – 680 с. : табл.


616.2 Болезни органов дыхания

616.28-008.55 А 47 Алексеева, Н.С. Головокружение. Отоневрологические аспекты / Н.С. Алексеева.– М.: МЕДпресс-информ, 2014. – 184 с., [1] л. рис. : рис., табл.- Библиогр.: С. 174-183.

616.24-002.582 Б 87 Браженко, Н.А. Саркоидоз в клинике туберкулеза органов дыхания / Н.А. Браженко, О.Н Браженко. – СПб. : СпецЛит, 2015. – 240 с.: рис., табл. -Библиогр. : С. 210-234.

616.2-07-08(075.8) Ж 91 Журавльова, Л.В. Основи діагностики, лікування та профілак- тики захворювань органів дихання : навч. посіб. для студ. ВНЗ IV рів. акред./ Л.В. Журав- льова, О.М. Кривоносова. – К. : Медкнига, 2012. – 212с.-(Сер.«Б-ка практикучого лікаря»)- Бібліогр. : С. 208-211.

616.21-085.281 Н 34 Науменко,О.М. Антимікробна терапія в оториноларингології / Науменко О.М., Задорожня А.Г., Юрочко Ф.Б. - К.: МЕДКНИГА, 2016.-104 с.- (Сер. «Біб-чка практикуючого лікаря»; №4). - Бібліогр.: С.98-102.

616.21-002(02) Р 85 Руководство по очаговой инфекции в оториноларингологии / под ред. В.Т. Пальчуна, А.И. Крюкова, М.М. Магомедова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -224 с. – (Сер. «Б-ка врача- специалиста»). - Библиогр. : С. 207-217.


616.3 Болезни органов пищеварения

616.3-07-08(03) А 45 Алгоритми в практиці гастроентеролога : довідник / за ред. О.Я. Бабака, Н.В. Харченко. – К.: Б-ка «Здоров`я України», 2015.-162 с. : табл. - (Б-ка «Здоров`я України». Гастроентеролог).

616.361/367-036.11(02) Б 90 Буеверов, А.О. Хронические заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей : краткое рук. для практикующих врачей / А.О. Буеверов. – М. : МИА, 2015. – 144 с. : рис. - Библиогр. : С. 137-138.

[616.391:577.161.2]-07-08 Д 39 Дефицит и недостаточность витамина D: эпидемиология, диагностика, профилактика и лечение / под ред. В.В.Поворознюка, П .Плудовски. – К.: Заславский А.Ю., 2015.- 262с.: рис. - Библиогр.: С. 217-261.

616.34-008.1-053.3-07-08(075) Д 48 Дисфункции кишечника у детей раннего возраста (клиника, диагностика, лечение) : пособ. для врачей / [А.П. Разживин, Т.С. Лазарева, Е.Ф. Лукушкина и др.]. – Н.Новгород : НГМА, 2004. – 56 с. - Библиогр. : С. 52.

616.36-008.5(02) Ж-52 Желтухи : рук. для врачей / [Абдулкадыров К.М., Барановский А.Ю., Борисов А.Е. и др.] ; под ред. А.Ю. Барановского, К.Л. Райхельсон. – СПб. : Изд. дом СПб: МАПО, 2014. - 392 с. : табл. - Библиогр. : С. 387-391.

616.32/36-053.2(075.8) К 39 Кильдиярова, Р.Р. Болезни органов пищеварения у детей. Алгоритмы диагностики, лечения и реабилитации : учеб. пособ. / Р.Р. Кильдия- рова. – М. : Умный доктор, 2015. – 320 с., [4] л. рис. : рис., табл. - Библиогр. : С. 319.

616.3-003.233-06:616(02) К 60 Колесникова, И.Ю. Диагностика и лечение кислотозави- симых заболеваний пищеварительного тракта : рук. для врачей / И.Ю. Колесникова, В.С. Волков. – М. : МИА, 2014. – 432 с. : табл. - Библиогр. : С. 427-430.

616.37-002-07-08 Л 64 Литовский, И.А. Панкреатиты (вопросы патогенеза, диагностики, лечения) / И.А. Литовский, А.В. Гордиенко.– СПб.: СпецЛит, 2015. –231 с., табл., [1] цв. л. -Библиогр. : С. 210-231.

616.329/33-008.6-07-08(07) М 13 Маев, И.В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и ассоциированная патология : [учеб. пособ.] / И.В. Маев, С.Г. Бурков, Г.Л. Юренев. - М. : Литтера, 2014. – 352с., [4] л. рис. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав.

616.33/34-022.7:576.85 М 13 Маев, И.В. Инфекция Helicobacter pylori / И.В.Маев, А.А. Самсонов, Д.Н. Андреев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 256 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 197-250.

616.3-072(03) И 24 Ивашкин, В.Т. Справочник по инструментальным исследованиям и вмешательствам в гастроэнтерологии / В.Т. Ивашкин, И.В. Маев, А.С. Трухманов.– М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -560 с.: рис., табл. - Библиогр. : С. 554-560.

616.34-009.11-053.2(075) С 38 Синдром закрепів у дітей : навч.-метод. посіб. / за ред. В.Ф. Рибальченка, В.В. Бережного, П.С. Русака, В.М. Грони. – К. : ВІТ-А-ПОЛ, 2015. – 234 с. : іл. - Бібліогр. : С. 221-229.

616.31-07(075).8 С 81 Стоматологічний діагноз (За МКХ-10) : навч. посіб. для студ. стомат. ф-тів ВМНЗ IV рів. акред. / В.А. Кльомін, П.В. Іщенко, І.В. Борисова та ін. – К. : Медицина, 2015. – 216 с. : мал. - Бібліогр. : С. 213-214.

[616.379-008.64-06:616.833.5]-07-08 Т 48 Ткаченко, О.В. Больовий попереково-крижовий синдром при цукровому діабеті : діагностичні та лікувальні аспекти / Ткаченко О.В., Кононець О.М. – К. : Заславський О.Ю., 2016. – 96 с. : рис., табл. - Бібліогр. : С. 83-95.

616.34/35-006.6-08 Ш 18 Шалимов, С.А. Современные направления в лечении коло- ректального рака / Шалимов С.А., Колесник Е.А., Гриневич Ю.А. – К. : ВІПОЛ, 2005.- 112 [6] с.: табл., рис. – (В помощь практикующему врачу-онкологу) - Библиогр. в конце ст.


616.4 Болезни органов кроветворения. Болезни желез
внутренней секреции. Эндокринные болезни

616.45-092.196616-001 А 64 Анатомия стресса. Ганс Селье и его последователи / [Влас Е.А. – 2-е изд.]. – К. : Медкнига, 2016. – 128 с.- (Библиотечка практикующего врача. Здо- ровье Вашему дому).

616.43/45-053.2(03) Д 26 Дедов, И.И. Справочник детского эндокринолога / И.И. Дедов, В.А. Петеркова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Литтера. 2014. – 496 с. : табл. - Библиогр. : С. 480.

616.441-006.6-089 Р 19 Рак щитовидной железы : эпидемиологические, радиобиологи- ческие и иммуноэндокринологические аспекты с обоснованием иммунотерапии / под ред. Ю.А. Гриневича, А.А.Чумака. – К. : Здоров`я, 2001.– 208 с.: табл., рис.


616.5 Дерматология. Кожные болезни

616.5-053.2(075)(084.4) К 17 Калюжная, Л.Д. Атлас заболеваний кожи у детей / Л.Д. Калюжная. – К. : Грамота, 2012. – 128 с. : рис.

[616.5+616.97](075/8) C 79 Степаненко, В.І. Практикум з дерматології і венерології: навч. посіб. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред./ В.І.Степаненко, А.І.Чоботарь, С.О. Бондарь.- К. : Медицина, 2015. – 360 с. : табл. - Бібліогр. : 358.


616.6 Урология. Болезни мочеполовой системы

616.61(075) А 43 Актуальні питання нефрології у практиці сімейного лікаря : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл.(ф-тів) післядип. освіти / за ред. Ю.В. Воронен-ка, О.Г. Шекери, Д.Д. Іванова. – К. : Заславський, О.Ю., 2015. – 328 с. : табл., рис. – (Сер «Сімейна медицина»). - Бібліогр. в кінці розділів

616.61(075.8) Н 58 Нефрологія : нац. підруч. / за ред. Л.А. Пирога, Д.Д. Іванова. – Донецьк : Заславський О.Ю., 2014. - 316 с. : рис. - Бібліогр. в кінці глав.

616.6(075.8) У 71 Урологія (Методичні розробки практичних занять для студентів) : навч.-метод. посіб. для студ. ВМЗ IV рів. акред./ В.П. Стусь, О.В. Люлько, Р.М. Молчанов та ін. – Д. : Акцент ПП, 2012. -239 с.: табл. - Бібліогр. в кінці модулів.


616.7 Болезни опорно-двигательного аппарата

616.7-018.2-053.2-056.7 А 85 Арсентьев, В.Г. Наследственные заболевания соедини- тельной ткани как конституциональная причина полиорганных нарушений у детей / В.Г. Арсентьев, В.С. Баранов, Н.П. Шабалов. – СПб : СпецЛит, 2015. – 231[6]с : табл.- Библиогр. : С. 194-231.

616.71-007.234(03) Р 96 Рэйд, Д.М.Справочник по остеопорозу / Давид М. Рэйд ; пер. с англ. под ред. Л.Я. Рожинской. – М.: Практ. медицина, 2015.-128 с. - Библиогр. в конце глав.


616.8 Болезни нервной системы. Нервные и психические болезни.
Невропатология и психиатрия

616.8(075.8) А 43 Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря : навч. посіб для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл.(ф-тів) післядип. освіти / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Н.К. Сквиродової. – К. : Заславський, О.Ю., 2015. - табл.: рис. – (Сер «Сімейна медицина»).

616.832-004.2-07-053.2 В 68 Волошина, Н.П. Рассеянный склероз у детей и подростков и варианты его лечения / Волошина Н.П., Егоркина О.В., Василовский В.В.; ГУ «Ин-т неврологии, психитарии и наркологии НАМН Украины». – Х. : ХНУ, 2014. – 83 с. : рис.- Библиогр. : С. 81-83.

616.839:615.8 В 77 Восстановительное лечение пациентов с вегетативными дисфунк- циями разного генеза / под ред. К.Д. Бабова ; Гоженко Е.А., Коршняк В.А., Малев А.В. и др. ; ГУ «Укр. НИИ мед. реабилитации и курортологии МЗ Украины». – О.: ТОВ ИНВАЦ, 2012. – 148 с. : табл., рис. - Библиогр. : С.114-146.

616.8-07 Д 44 Д 44 Діагностичні алгоритми в неврології / Яворська Н.П., Гриб В.А., Смілевська В.В., Геник С.І.; за ред. Яворської Н.П., Гриб В.А. – К. : Медкнига, 2016. – 40с. : схеми. – ( Б-ка практикуючого лікаря ; № 2).

[616.831-005:616.14]-07-08-06:618.3 З-78 Зозуля, І.С. Діагностика венозної дисциркуля- торної енцефалопатії у вагітних із обтяженим перебігом першого триместру гестації та її корекція / Зозуля І.С., Чемер Н.М.; за ред. І.С. Зозулі. – Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2015. –110 с. - Бібліогр. : С.83-108.

616.831- 005.1-036.11-083.98 З-78 Зозуля, І.С .Шляхи оптимізації діагностики та лікування гострого ішемічного інсульту на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах / Зозуля І.С., Мошенська О.П.; під ред. І.С. Зозулі. – Вінниця : ПП Балюк, 2012. -164 с. : рис. - Бібліогр. : С. 129-160.

616.831-005-082 З- 78 Зозуля, І.С. Шляхи оптимізації надання допомоги хворим з гемо- рагічним інсультом в умовах нейросудинного відділення багатопрофільної лікарні / Зозуля І.С., Кіт І.В. ; за ред. Зозулі І.С. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2015. –112 с. : рис., табл.- Бібліогр. : С. 92-110.

616.831-006.484:615.37 Л 63 Лисяный, Н. Иммунология и иммунотерапия злокачественных глиом головного мозга / Н.И. Лисяный. – К.: Интерсервис, 2011. – 240 с. - Библиогр.: С. 229-236.

616.8-009.836.14-085(07) М 33 Матвієнко, Ю.О. Медикаментозне лікування поширених диссомнічних розладів у клінічній практиці (огляд фармакотерапевтичних можливостей): посіб. для лікарів / Ю.О. Матвієнко, Н.Л. Боженко ; [Львів. НМУ ім. Д. Галицького].– Л. : ЛНМУ, 2015. – 82 с. - Бібліогр. : С.80.

616.89(075.8) М 42 Медична психологія : держ. нац. підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. МОЗ України / [І.Д. Спіріна, І.С. Вітенко,О.К. Напреєнко та ін.] - Д. : «Ліра» ЛТД, 2012. – 442 с. : табл.

616.8-071(075.8) М 54 Методи обстеження неврологічного хворого : посіб. для студ. лікарів-інтернів, викладачів ВМНЗ III-IV рів. акред. / Л.І.Соколова, Т.М. Черенько, Т.І. Ілляш та ін.; за ред. Л.І. Соколової, Т.І. Ілляш. – К. : Медицина, 2015. -144 с. : табл., рис. - Бібліогр. : 143.

616.831-005.1-07-08(03) С 90 Суслина, З.А. Клиническое руководство по ранней диагностике, лечению и профилактике сосудистых заболеваний головного мозга / З.А. Суслина, Ю.Я. Варакин. – М. : МЕДпресс-информ, 2015. – 440 с. : табл. - Библиогр. в конце глав.

616.8(075) Ш 66 Шкалы в общей и детской неврологии : науч.-практ. и метод. пособ. / под ред. С.К. Евтушенко. – К. : Заславский А.Ю., 2015. – 80 с. : табл. - Библиогр. : С. 78-79.


616.9 Инфекционные болезни (заразные)
и паразитарные заболевания

616.921.5-07-08 Д 44 Діагностика, лікування та профілактика грипу / І.В. Дзюблик, С.Г. Вороненко, А.П. Міроненко, Н.О. Виноград; (за ред. І.В. Дзюблик). – К.: Медкнига, 2011. -190 с.: табл., рис.- (Сер. «Б-ка практикуючого лікаря» ; № 1) - Бібліогр. : 179-181.

616.97(075.8) І-74 Інфекції, що передаються статевим шляхом : іл. навч. посіб. для студ. ВМНЗ I-IV рів. акред. / А.Д. Дюдин, О.Є. Нагорний, С.В. Захаров та ін. – Д. : К. : Поліграф плюс, 2012. – 136 с. : кол. фото.


617 Хирургия. Ортопедия. Офтальмология

617.856-022-06:616.379-008.64(02) Б 46 Бенсман, В.М. Хирургия гнойно-некротических осложнений диабетической стопы : рук. для врачей / В.М. Бенсман. – 2-е перераб. и доп. изд. – М. : Медпрактика, 2015. – 496 с. : рис. - Библиогр. : С. 472-495.

617-089.843(075.8) В 19 Васильева, Л.И. Основы трансплантологии : [учеб. пособие для студ. ВМУЗ IV уров. аккред.] / Л.И. Васильева ; ГУ «Днепропетр.- мед. акад.МЗ Украины». – Д. : Акцент ПП, 2015. – 152 с. - Библиогр. : С.147-151.

617:355(078.8) В 42 Військова хірургія з хірургією надзвичайних ситуацій : підруч. для студ. ВМНЗ III-I рів. акред. / В.Я. Білий, П.І. Білінський, В.В. Бігуняк та ін. ; за ред. В.Я. Білого. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – 323 с. - Бібліогр. : С 319-323.

617:355(07) В 56 Вказівки з воєнно-польової хірургії / за ред. Я.Л. Заруцького, А.А. Шудрака ; МО України, Військово- медичний департамент, каф. військової хірургії Укр. військ.- мед. акад. – К.: СПД Чалчинська Н.В., 2014.– 400с. : табл.

617-089(075.8)(042.4) Д 75 Дронов, О.І. Курс лекцій з загальної хірургії : навч.- метод. посіб. для студ. ВМЗ III-IV рів. акред./ О.І. Дронов. - вид. 3-є. - К. : МВЦ «Медінформ», 2015. – 487 с. - Бібліогр. в кінці лекцій.

617-089:615.84 О-18 Обладнання і технологія зварювання в медицині : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. спец. 6.051003 «Приладобудування» / НТУ України «Київ. політех. ін-т»; [уклад. Максименко В.Б., Лебедєв О.В., Дубко А.Г]. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 44 с. : табл.

617-089.5-06:616.89(02) О-79 Острые психические расстройства в интенсивной терапии: практ. рук. для анестезиологов-реаниматологов, хирургов, неврологов и психиатров / под ред. Б.Р.Гельфанда, И. Н.Краснова. - М.: МИА, 2014. - 232с., [4] л.: табл. - Библиогр. в конце глав.

617-089.5 Р 26 Рафмелл, Дж. П. Регионарная анестезия : самое неоходимое в анестезиологии : пер. с англ. / Джеймс П. Рафмелл, Джозеф М. Нил, Кристофер М. Вискоуми ; под общ. ред. А.П. Зильбера, В.В. Мальцева. – 4-е изд.- М. : МЕДпресс-информ, 2015. - 272 с. : [2] л. рис.: рис.

617-001.36 Р 27 Рациональная инфузионная терапия / В.И. Черний, А.Н. Колесников, К.Н. Олейников и др. – Донецк : Заславский А.Ю., 2012. – 184 с. : табл.

617-002.3(075.8) Х-50 Хирургическая инфекция : учеб.для слушат.-хирург. Укр. военно-мед. акад., врачей-интернов, практ. хирургов / под ред. Я.Л. Заруцкого ; МО Украины, Укр. военно-мед. акад., Главный военно - мед. клин. центр «Главный воен. клин. гопи - таль». – К.: Б.и., 2009. - 295 с. : рис. - Библиогр. : С. 293-295.

617(075.8) Х-50 Хірургія : підруч. для студ. ВМНЗ I-II рів. акред. / О.М. Кіт, О.Л. Ковальчук, І.С. Вардинець, А.О. Боб. – 2-ге вид., без змін. - Т. : ТДМУ : Укрмедкнига, 2014. – 644 с. : рис. - Бібліогр. : С. 626-629.

617-001.4(075) Ш 39 Шейко, В.Д. Хирургия повреждений при политравме мирного и военного времени : учеб. пособ. / В.Д. Шейко. – Полтава : АСМИ, 2015. – 557 [6] с. : рис.


618 Гинекология . Акушерство

618.179 Б 31 Бацилєва, О.В. Репродуктивне здоров`я жінки : медико-психологічні та соціальні аспекти / О.В. Бацилєва О.В. – Донецьк : Донбас, 2011. - 236 с. - Бібліогр. : С. 203-235.

618-005.6-06:616.14 В 29 Венозные тромбоэмболические осложнения в акушерстве и гинекологии / Л.А. Озолиня, С.Б. Керчелаева, И.А. Лапина, О.В. Макаров. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 256 с., [8] л. рис.: рис., табл. - Библиогр. : С. 246-253.

618.19-006 К 90 Куликов, Е.П. Непальпируемые опухоли молочных желез / Е.П.Куликов, А.П.Загадаев.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.-152с.: рис. - Библиогр.: С.133-149.

618.3-07(02) М 24 Манухин, И.Б. Пропедевтика пренатальной медицины : рук. для врачей / И.Б. Манухин, Л.В. Акуленко, М.И. Кузнецов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 320 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 302-314.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.