Нова медична література Вип. 2. 2016 р.

Нова медична література

Інформаційний бюлетень

Вип. 2. 2016 р.


2 Естественные науки

24я73:61 М 80 Мороз, А.С. Медична хімія : підруч. для студ. ВМНЗ III-IV рів. акред. / А.С. Мороз, Д.Д. Луцевич, Л. П. Яворська. – Вид. 4-е. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 776 с. : рис. - Бібліогр. : С. 760 -761.

24я73:61 М 89 Музиченко, В.П. Медична хімія : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / В.П. Музиченко, Д.Д.Луцевич, Л.П. Яворська ; за ред. Б.С. Зіменковського. – Вид. 2-е, перероб. та доп. – К. : Медицина, 2015. – 496 с. - Бібліогр. : С. 476 - 477.

26.89[(4Укр)+(0)]я6 Т 19 Тарабан, И. Хочу поделиться увиденным…: 50 чудесных мгновений : фотоальбом / Игорь Тарабан. - К. : Авіцена, 2016. – 52 с.


6/8 Общественные и гуманитарные науки

78я43 Б 59 Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч. – практ. и теорет. сб. Вып. 12. / Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; редкол. А.С. Онищенко и др. - К. : НБУ, 2014. – Библиогр. в конце статей.

78.34(4Укр-4Кір)я5 Б 59 Бібліотечна орбіта Кіровоградщини : [зб. ст.]. Вип. 4 / Кіровоград. ОУНБ ім. Д.І. Чижевського ; упоряд. і ред. Козлова В.А. – Кіровоград : Центр. –Укр. вид-во, 2015. – 354 с.

63.3(4Укр-4Кір)я2 Б 85 Босько, В. Історичний календар Кіровоградщини на 2016 рік.: Люди. Події. Факти / Володимир Босько ; [Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. педа- гогічної освіти ім. В. Сухомлинського]. – Кіровоград : Центр. – Укр. вид-во, 2015. - 260 с.

60.56(4Укр) Г70 Горовий, В.М. Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації / В.М. Горовий ; Нац. б-ка Україны ім. В. И. Вернадського. – К. : НБУ, 2015. – 332 с.

88.37 Г 56 Гнатишин, М. Таємний володар : хто насправді керує вашим життям / Микола Гнатишин, Олександр Белов. – Вінниця : Консоль, 2015. – 192 с. : іл.

78.5 : 63.3(4Укр)6 Д 55 Добко, Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України : становлення та розвиток (ХХ ст. - перше десятиліття ХХI ст. ) / Тетяна Добко ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУ, 2013. - 376 с. - Бібліогр. : С. 312 - 359.

76.17(4Укр) Д 76 Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. праць / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол. О.С. Онищенко, В.П. Леонов, П.Т. Тронько та ін.]. – К. : НБУ, 2011. – 264 с.

78:73:60.56 І-74 Інформатизаці і модернизація соціокультурної сфери суспільства : зваємодія та розвиток / Нац. б-ка України ім. В. . Вернадського ; [О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та ін.]. – К. : НБУ, 2013. – 204 с. – Бібліогр. в кінці розділів.

78.33Сірополко К 38 Ківшар, Т. Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872-1959) /Таісїя Ківшар ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУ. 2015. -532 с. – Бібліогр. : С. 434 - 464.

78:73 Л 68 Лобузіна, К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності / Катерина Лобузіна ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУ, 2012. – 252 с. - Бібліогр. : С. 221 - 249.

73:78 М 42 Медведєва, В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек ( на прикладі служби інформацій- но-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) / Валентина Медведєва ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К. : НБУ, 2013. – 176 с. – Бібліогр. : С. 151-176.

78.3:73 М 65 Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнарод. наук. конф. (Київ, 21-23 жов. 2014 р.) / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К. : НБУ, 2014. – 544 с.

73:78 Н 34 Наукова періодика України та бібліометричні дослідженння / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [Л.Й. Костенко, О.І. Жабін, Є.О. Копанєва, Т.В. Симоненко]. – К. : НБУ, 2014. – 212 с. - Бібліогр. : С. 182 - 208.

78:73 Н 34 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : зб. / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУ, Вип. 39 / гол. ред. О.С. Онищенко. – 2014. - 488 с. – Бібліогр. в кінці ст. – Вип. 40. / гол. ред. О.С. Онищенко. – 2014. – 428 с. - Бібліогр. в кінці ст. – Вип. 41. / гол. ред. В.І. Попик. – 2015. - Бібліогр. в кінці ст. – Вип. 42. / гол. ред. В.І. Попик. – 2015. - Бібліогр. в кінці ст.

016:78 Н 35 Національна наукова медична бібліотека України (2010-2015): бібліогр. покаж. видань б-ки та л-ри про її діяльність : до 85-річчя Національної наукової медичної бібліотеки України / ННМБ України ; уклад. Л.. Корнілова, Д.Л.Супрун. – К., 2015. – 41 с.

73:78 Н 35 Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та ін.]. – К. : НБУ, 2014. – 295 с. - Бібліогр. в кінці розділів.

73:78 Н 35 Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інфор- маційному просторі / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та ін.] . - К. : НБУ, 2014. - 218 с. - Бібліогр. в кійці розділів.

83.3(4Укр)5 Н 37 Нащадки корифеїв - Івану Франку : до 150-річчя від дня народження І. Франка : [зб.] / Кіровоград. обл.орг. Укр. т-ва охорони пам`яток історії та культури, Кіровоград.ОУНБ ім. Д.І. Чижевського. – Кіровоград : Центр. –Укр. вид-во, 2006. – 52 с.

78:73:67.4 П 14 Пальчун, В. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади / Валентина Пальчун ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського.- К. : НБУ, 2014. – 280 с. – Бібліогр. : С. 254 - 280.

60.56 П 78 Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [В.Попик, В.Горовий, О.Онищенко та ін.]. – К. : НБУ, 2015. – 200 с .- Бібліогр. в кінці розділів.

87.7я73 С 12 Савельєв, В.П. Етика : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Савельєв В.П., Пинда Л.А. – 2-ге вид., випр. – Л. : Магнолія 2006, 2016. – 244 с. - Бібліогр. : С. 238 - 240.

60.5 С 69 Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик, та ін.]. – К. : НБУ, 2014. – 260с. – Бібліогр. в кінці розділів.

60.56(4Укр) С 69 Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик, та ін.]. – К. : НБУ, 2013. – 250 с. - Бібліогр. в кінці розділів.

60.5:73:88 С 69 Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [В. Горовий, В. Попик, О. Онищенко та ін.]. – К. : НБУ, 2015. – 228 с.

81.2(4Укр)-4 С 76 Ставицька, Л. Українська мова без табу : словник нецензурної лексики та її відповідників : обсценізми, евфемізми, сексуалізми / Леся Ставицька. – К. : Критика, 2008. – 456 с. - Бібліогр. : С. 435 - 454.

73:78 Т 38 Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [В. Горовий, О. Онищенко, Ю. Половинчак та ін.]. – К. : НБУ, 2015. – 296 с. - Бібліогр. в кінці розділів.

88я73 Т 48 Ткалич, М. Гендерна психологія : навч. посіб. для ВНЗ / Маріанна Ткалич. – 2-ге вид., випр., доп. - К. : Академвидав, 2016. – 256 с. – (Сер. «Альма-матер»). - Бібліогр. : С. 249-254.

65.290-2 Р 18 Райхельд, Ф. Искренняя лояльность. Ключ к завоеванию клиентов на всю жизнь / Фред Райхельд, Роб Марки ; пер. с англ. С. Филина, И. Борымовой. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. -348 с.

63.3(4Укр)-8 У- 45 Українська біографістика =Biographistic Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біограф. дослід. Вип. 11 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [В.І. Попик, Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. - К. : НБУ, 2014. – 416 с. - Бібліогр. в кінці статей.

88.4я73 Х-22 Харцій, О. М. Візуальна психодіагностика : навч. посіб. для студ. ВНЗ (Модульний варіат) / О.М. Харцій. – Л. : Магнолія 2006, 2016. – 224 с. - Бібліогр. : С. 206-208.

73:78 Ч-92 Чуприна, Л. Оперативна інтернет - інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України / Л. Чуприна ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУ, 2014. – 208 с. : табл. - Бібліогр. : С.150-177.


9 Литература универсального содержания

91.9(4Укр) К 53 Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. Вип. 18. / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [О. Онищенко, Л. Бєляєва, Л. Дубровіна та ін.]. – К. : НБУ. – 2014. – 440 с.

91.9:63.3(2)61Петлюра П 29 Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917-1920 років : матеріали до біобібліографії / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [О.А. Авкульчук, Т.О. Борисенко, О.С. Залізнюк. - К.: НБУ, 2015. – 379с.


57 Биология

575 М 74 Моалем, Ш. Властелин ДНК. Как гены меняют нашу жизнь, а наша жизнь-гены / Шарон Моалем. - М. : Лаборатория знаний, 2016. – 224 с. - (Серия « Universum»).- Библиогр. : С. 206 - 221.

577.2 П 50 ПЦР в реальном времени / под ред. Д.В. Ребрикова. – 6-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 223 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

57:61(075.8) С 16 Саляк, Н.О. Практикум з медичної біології : навч. посіб. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / Н.О. Саляк. – 2-ге вид., випр. – К. : Медицина, 2015. – 152 с. : мал.- Бібліогр. : С. 150.

576.89(03) С 74 Справочник по медицинской паразитологии / Укр. мед. стомат. акад. ; С.И. Дубинин, А.В. Ваценко, В.А. Пилюгин и др. - Полтава : УМСА, 2008. – 80 с. : рис.- Библиогр. : С. 80.


61 Медицина

61(03) Н 59 Нечай, С. Російсько - український медичний словник з іншомовними назвами (московсько-руський або москвинсько-русинський лікарський словник): 15000 слів / С. Нечай . – К. : УЛТК, Фонд ТТ, 2000. – 432 с.

61(03) Н 59 Нечай, С. Російсько - український медичний словник з іншомовними назвами (московсько-руський або москвинсько-русинський лікарський словник) : більше 20000 слів / С. Нечай. - Вид. 3-є. - К. : УЛТК, Фонд ТТ, 2002. – 592 с.

61(091)(03) П 32 Пиковер, К. Великая медицина . От знахарей до роботов-хирургов : 250 основных вех в истории медицины / Клиффорд Пиковер ; пер. с англ. Ю.Ю. Поповой. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 547 с.: ил.


611 Анатомия

611(075.8) А 64 Анатомія людини : у 3-х т. Т. 1. : нац. підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред./ [А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін та ін.] . – Вид. 3-є, доопрац.– Вінниця : Нова книга, 2013. – 364 с. - Бібліогр.: С. 365.

611(075.8) А 64 Анатомія людини : у 3-х т. Т. 2. : нац. підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред./ А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін та ін. ; за ред. В.Г. Черкасова, А.С. Головацького. - Вид. 4-е, доопрац. – Вінниця : Нова книга, 2016. - 456 с. - Бібліогр. : С. 452 - 454.

611(075.8) А 64 Анатомія людини : у 3-х т. Т. 3. : нац. підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред ./ А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А.І. Парахін. ; за ред. В.Г. Черкасова, А.С. Головацького. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 376 с. - Бібліогр. : С. 374-375.

[611.61/.62+611-012]-053.2(075) А 64 Анатомия мочевой и половой систем, их аномалии и особенности строения у новорожденных : учеб. пособ. / Укр. мед. стомат. акад. ; [О.А. Шерстюк, Т.Ф. Дейнега, А.К. Солдатов и др.]. - Полтава : УМСА, 2007. – 139 с. : рис.- Библиогр. : С. 136 - 137.

611.8(084.4) А 64 Анатомія центральної нервової системи та провідних шляхів головного і спинного мозку : атлас схем : посібник : у 4-х кн. Кн. 1. / В.О. Козлов, В.Д. Маковецький, С.Є. Стебельський, Я.І. Федонюк. – Д. : Пороги, 2006. - 200 с.: рис.

[611-013+611-018](075.8) К 72 Костиленко, Ю. П. Основні періоди внутрішньоутробного розвитку людини, гістогенез і загальні відомості про тканини : навч. посіб. для студ.ВМЗ IV рів. акред / Укр. мед. стомат. акад. ; Костиленко Ю.П., Шепітько В.І. – Полтава : Полімет, 2007. – 132 с. : іл. - Бібліогр. : С. 132.

611(075) Т 33 Теоретические основы анатомии человека : учеб. пособ. для иностранных студ. стомат. ф-та / Укр. мед. стомат. акад. ; Костиленко Ю.П., Старченко И.И., Рогуля В.А., Прилуцкий А.К. - Полтава : УМСА, 2006. – 270 с. : рис. - Библиогр. : С 268 - 270.

611.83(075) Ф 94 Функціональна морфологія сенсорних систем людини : навч. посіб./ Укр. мед. стомат. акад.; Ю.П. Костиленко, І.І.Старченко, О. К. Прилуцький, В.О. Рогуля. – Полтава : УМСА, 2007. – 104 с. : рис. - Бібліогр. : С.100-103.

611.81(075) Х-76 Хомутов, А.Е. Анатомия центральной нервной системы: учеб. пособ. / А.Е. Хомутов, С.Н. Кульба. – Изд. 3-е. – Ростов на/Дону : Феникс, 2007. –316 с. : [7] рис., рис. - (Сер. «Высшее образование»). - Библиогр. : С. 308 - 312 с.

611-018.82 Ц 94 Цымбалюк, В.И. Нейрогенные стволовые клетки / В.И. Цымбалюк, В.В. Медведев ; Ин-т нейрохирургии им. А.П. Ромоданова. – К. : Коваль, 2005. – 596 с. : [7] л. цв. рис. - Библиогр. в конце глав.


613 Гигиена. Охрана индивидуального здоровья

613(091) Л 27 Латишев, Є.Є. Еволюція дефініції «Здоров`я» / Є.Є. Латишев.– К.: Медицина України, 2015.– 80 с. : табл.

[613.888.15:615.477.86]:618.77(076.5) М 54 Методи контрацепції відповідно до періодів життя (післяпологовий та післяабортний періоди) : навч. курс: (посіб. для викладача)/ МОЗ України та Корпорація Інститут Досліджень та Тренінгів JSI ; [Адамова Г.М., Банніков В.І., Бондаренко О.А., та ін.]. – К. :[Б.в.], 2013.– 320с. - (Програма «Здоров`я жінок України» з допомогою Агенства США з Міжнародного Розвитку).

[613.888.15:615.477.86]:618.77(075) М 54 Методи контрацепції відповідно до періодів життя (післяпологовий та післяабортний періоди) : навч. посіб. / [МОЗ України та Корпо – рація Інститут Досліджень та Тренінгів JSI ; Г.М Адамова., В.І. Банніков, О.А Бондаренко та ін.].– Вид. 2-ге, доп. - К. : [Б.в.], 2015. – 272с. - (Програма «Здоров`я жінок України» з допомогою Агенства США з Міжнародного Розвитку). - Бібліогр. : С. 265-270.

613.888.15:614.2(083.75)(477) П 78 МОЗ України. Накази. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з питань планування сім`ї : наказ № 59 від 21.01.2014. - К., 2014. – 252 с. - Бібліогр. : С.248 - 251.

[613.888.15:615.477.86/87]:618.77(075) П 37 Планування сім`ї : навч.– метод. посіб. для викладачів інтернатури за фахом акушерство і гінекологія / МОЗ України та Корпорація Інститут Досліджень та Тренінгів JSI ; [Н.Г. Гойда, О.В. Грищенко, В.П. Квашенко та ін.]. - К.: [Б.в.],2016. – 444с.- (Програма «Здоров`я жінок України» з допомогою Агенства США з Міжнародного Розвитку).

613.888.15(075) П 61 Посібник для тренера / МОЗ України та Корпорація Інститут Досліджень та Тренінгів JSI ; [Адамова Г.М., Бондаренко О.А., Грищенко О.В. та ін.].– К. : [Б.в.], 2012. – 99с.- (Програма «Здоров`я жінок України» з допомогою Агенства США з Міжнародного Розвитку).

613.888.15 С 56 Современная контрацепция / А.Я. Сенчук, Б.М. Венцковский, А.А. Зелинский, И.А. Доскоч. – О.: ТЭС, 2008.– 288 с.: рис. - (Б-ка акушера – гинеколога; Сер. «Гинекологическая эндокринология»). - Библиогр. : С.273 - 280.

[613.888.15:615.477.86]:618.77(075)(076.5) С 91 Сучасні аспекти планування сім`ї : навч. курс (посіб. для викладача) / МОЗ України та Корпорація Інститут Досліджень та Тренінгів JSI ; [Адамова Г.М., Бондаренко О.А., Грищенко О.В. та ін.].– К. : [Б.в.], 2012.– 452 с.- (Програма «Здоров`я жінок України» з допомогою Агенства США з Міжнародного Розвитку).

[613.888.15:615.477.86]:618.77(075) С 91 Сучасні аспекти планування сім`ї : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. післядиплом. освіти / МОЗ України та Корпорація Інститут Досліджень та Тренінгів JSI ; [ Адамова Г.М., Бондаренко О. А., Грищенко О.В. та ін.]. – К. : [Б.в.], 2015.– 320с. - (Програма «Здоров`я жінок України» з допомогою Агенства США з Міжнародного Розвитку). - Бібліогр. : С. 317 - 320.


614 Здравоохранение. Социальная гигиена

614.2:312.6(477.81) З-46 Здоров`я населення Рівненщини та організація медичної допомоги (за даними управлінського аудиту) / [Слабкий Г.О., Бойко В.Я., Шевченко М.В. та ін.]. – Рівне, 2011. – 140 с. : табл.

614.2:658.3(075) М 50 Менеджмент в охороні здоров`я : наук.-метод. посіб./ Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; за заг. ред. Ю.В. Вороненка.- К. : Медицина України, 2014. – 352 с. - Бібліогр. : С. 350 - 351.

614.253(075.8) О-75 Основы биоэтики и биобезопасности : учеб. пособ. для студ. мед. ВУЗов / под ред. О.И. Осокиной, В.А. Абрамова ; ДНМУ им. М. Горького. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Краматорск : Каштан, 2016. – 356 с. - Библиогр. : С. 354 - 355.

614.2(083.75)(477):618 П 78 МОЗ України. Накази. Про затвердження Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення : наказ № 423 від 24.05.2013. – К., 2013. – 23 с.

614.2(083.75)(477):618 П 78 МОЗ України. Накази. Про удосконалення системи планування сім`ї та охорони репродуктивного здоров`я в Україні : наказ № 1030/102 від 29.11. 2013. – К., 2013. - 52 с.

614.2(477):613.888.15 П 13 Пакет аргументів на користь планування сім`ї / МОЗ України та Корпорація Інститут Досліджень та Тренінгів JSI. – К. : [Б.в], [Б.р.]. - (Програма «Здоров`я жінок України» з допомогою Агенства США з Міжнародного Розвитку).

614.252 Т 80 Труш, В. Справочник финансового роста врача : [бизнес-книга] / Виктор Труш. - К. : РедМедАгенство Популярных Мед. Изд., 2015.– 48 с.: ил. - (Сер. «Бизнес-книга для врачей»).

614.2:658.3(075) С 91 Сучасні напрями менеджменту в охороні здоров`я : навч.-метод. посіб./ Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика; за заг. ред. Ю.В. Вороненка.- К. : Медицина України, 2015. – 336 с. - Бібліогр. : С. 330 - 335.


615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия

615.322 А 40 Акопов, И.Э. Важнейшие отечественные лекарственные растения и их применения / И.Э. Акопов. – Ташкент : Медицина, 1986. – 567 с., [32] л. рис., рис. -Библиогр. : С. 539 - 545.

615.322(575.4) Б 48 Бердимухамедов, Г. Лікарські рослини Туркменістану / Губангули Бердимухамедов. – [К.]: АДЕФ-Україна, - Т. 6 – 2016. - 328с. - Бібліогр.: С. 314 - 327. - Т. 7. – 2016. - 358с. - Бібліогр.:С. 340 - 358.

615.1/4(03) Б 82 Борисова, О.А. Универсальный справочник севременных лекарст- венных средств / О.А. Борисова, И.А. Павлов, А.Е. Половинко. – М.: АСТ ; СПб. : Сова, 2007. – 892 с.

615.475(075.8) Б 90 Будова і принципи роботи медичного обладнання : [посібник] / В.Д. Дідух, Ю.А. Рудяк, Б.Б. Ладика та ін. – Т. : ТДМУ ; Укрмедкнига, 2015. – 268 с. : рис.- Бібліогр. : С. 266 - 267.

615.849.19-053.2(02) Л 15 Лазерная терапия в педиатрической практике : рук. для врачей /А.В. Картелишев, А.Р. Евстигнееев, А.Н. Наседкин и др. – М. : Бином, 2016. – 672 с. : рис. - Библиогр. : С. 662 - 671.

615.811.2(02) С 13 Савинов, В.А. Комплексная гирудотерапия : рук. для врачей / В.А. Савинов. – М. : БИНОМ, 2016. – 512 с. : рис. - Библиогр. : С. 497 - 510.

615.322 Т 65 Травник. Советы народной целительницы Евдокии.- Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2009. - 560 с.,[8 л.].


616 Патология. Клиническая медицина.

616-053.9(075.8) А 43 Актуальні питання геронтологі і геріатрії у практиці сімейного лікаря : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів- слухачів (ф-тів) післядиплом. освіти / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Л.А. Стаднюка. – К. : Вид. Заславський О. Ю., 2015.- 530 с.– (Сер. «Сімейна медицина»). - Бібліогр. в кінці тем.

616-083.98(075.8) Е 45 Екстренна та невідкладна медична допомога : підруч. для студ. ВНЗ / [М.І. Швед, А.А. Гудима, С.М. Геряк та ін.] ; за ред. М.І. Шведа. - Т. : ТДМ : Укрмедкнига, 2016. – 448 с. : рис. - Бібліогр. : С. 444 - 447.

616-074/076(08) Л 12 Лабораторная диагностика в таблицах. – [Б.м : б.и.], 2016. – 30 с.

616-083.98 Н 52 Неотложная медицина в вопросах и ответах : [пер. с англ.] / под ред. К.Кениг. – СПб. : Питер, 1997. – 508 с. – (Сер. «Практическая медицина»).

616-036.838(075.8) О-75 Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві : навч. посіб. для студ. ВМНЗ I-II рів. акред. / за заг. ред. Л.О. Вакуленко. - Т.: ТДМУ ; Укрмедкнига, 2016. - 444 с. : рис.

616-091(075.8) П 14 Пальцев, М.А. Патологическая анатомия : в 2-х т. : учеб.для студ. мед. вузов / М.А. Пальцев, Н.М. Аничков. – М. : Медицина, 2001. – (Учеб. л-ра для студ. мед. вузов). - Т. 1. : Общий курс. – 526 с. – Т. 2. : Ч. 1. : Частный курс. – 731 с. – Т. 2. : Ч. 2. : Частный курс. – 679 с.

616-097-008.64-053.2:618.3 П 84 Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах /[ Координатор проекту Тарасова Т.І. ; роб. гр. Бочкова Л.В., Булах Л.В., Вієвський А.М. та ін.]. - К. : ЮНІСЕФ, 2016. – 116 с. : табл.

616-097-008.64-053.2:614.2(083.75) У-59 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо-спеціалізованої) медичної допомоги. Профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини : Наказ МОЗ України 16.05.2016 № 449 (у ред. МОЗ 02.07.2016 № 655). – К. : МОЗ ; ЮНІСЕФ, 2016. - 84с.

616-072.7:614.253(075.8) Ф 95 Функциональные методы диагностики в практике семейного врача : учеб. пособ. для студ. ВМУЗ / [Н.Я. Доценко, С.С. Боев, И.А. Шехунова]. - К. : Медицина, 2016. – 176 с. - Библиогр. : С. 172 -175.


616 - 053.2 Педиатрия. Болезни детского возраста

616-053.2-07(075.8) К 49 Клиническое обследование ребенка : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. учреждений / Катилов А.В., Дмитриев Д.В., Дмитриева Е.Ю., Макаров С.Ю. – Винница : Нова книга, 2016.– 560 с. : рис., табл. – (Педиатрия). - Библиогр. :С. 554 - 556.

616.1-053.2-083.98 М 91 Мутафьян, О.А. Неотложная кардиология детского и подрост- кового возраста / О.А. Мутафьян. - СПб. : Фолиант, 2015. – 400 с. : рис. - Библиогр. : С.394 - 399.

616-053.2(075.8) Н 15 Навчальний посібник з педіатрії : навч. посіб. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / Н.О. Курдюмова, Т.Г. Поліщук , О.А. Пашко та ін. – 2-ге вид., випр. - К. : Медицина, 2015. – 208 с. : табл.

616-053.2-085.322 Н 16 Нагорная, Н.В. Ароматерапия в педиатрии : лечение и профилактика заболеваний у детей и подростков природными ароматами / Н.В. Нагорная. – [Б. м.] : Cosmetic Karl Hadek International, 1998. – 288 с. : табл. - Библиогр. : С. 263 - 271.

616-053.2-083.98(075.8) Н 40 Невідкладні стани в педіатричній практиці : навч. посіб. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / Ю. В. Марушко, Г.Г. Шеф, Ф.С. Глумчер, С.М. Ярослав- ська. – К. : Медицина, 2016. - 400 с. : табл. - Бібліогр. : С. 395 - 399.

616-053.2-082:614.251.3(075.8) О-75 Основи догляду за дітьми. Техніка лікувальних процедур і маніпуляцій : навч. посіб. для студ. ВМНЗ III-IV рів. акред. / за ред. О.В. Тяжкої. – 2-ге вид., випр. – М. : Медицина, 2014. - 152 с. : мал., табл. - Бібліогр. : С. 151.

616-053.2-07(075.8) П 24 Педіатрія з оцінкою результатів досліджень : навч. посіб. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред./ за заг ред. О.Є. Федорців, Л.А. Волянської. - Т. : ТДМУ : Укрмедкнига, 2015. – 348 с. : табл. - Бібліогр. : С. 343 - 347.


616.1 Болезни органов сердечно-сосудистой системы (органов кровообращения) и болезни крови

616.12-008.331.1 А 86 Артеріальна гіпертензія : оновлена та адаптована клінічна настанова, заснована на доказах (скорочений варіант): метод. рек./ Асоціація кардіологів України, Асоціація аритмологів України ; Є. Свіщенко та ін. – К., 2012. – 63 с.

616.12/13-07-08 Б 87 Братусь, В. В. Атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, острый коронарный синдром : патогенез, диагностика, клиника, лечение / В.В. Братусь, В.А. Шумаков, Т.В. Талаева. – К. : Четверта хвиля, 2004. – 576 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

616.127-005.8-073.97 Б 87 Брискин, В. Электрокардиограмма инфаркта миокарда / Владимир Брискин. – Винница : Теза, 2006. – 144 с. : рис. - Библиогр. : С. 142 - 144.

616.12-008.331.1-084 Г 50 Гіпертонія під контролем : Рекомендації розроблені Робочою групою з артеріальної гіпертензії Асоціації кардіологів України / ДУ«ННЦ «Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска» АМН України ; уклад. Є.П. Свіщенко, Ю.М. Сіренко, І.М. Горбась. – К., 2014. – 28 с.

616.1(03):614.21(477) Е 45 Експертні консультативно-діагностичні та лікувальні центри : інформ. довідник / ДУ «ННЦ «Ін-т кардіології ім.М.Д. Стражеска» НАМН України ; за ред. В.М. Коваленка. – К., 2016.– 23 с. : фото.

616.1-002.77-085:615.355 К 56 Коваленко, В. Н. Сердечно-сосудистая патология при системных ревматических заболеваниях : возможности системной энзимотерапии / В.Н. Коваленко, А.И. Терзов, В.В.Братусь. - К. : Четверта хвиля, 2016. - 224 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце глав.

616.124-08:616.12-036.88 Л 56 Лікування шлуночкових порушень серця та профілактика раптової серцевої смерті : Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України (скорочений варіант) : метод. рек. / Асоціація кардіологів Україїни, Асоціація аритмологів України ; авт.-уклад. О.С. Сичов та ін. – К., 2012. - 27 с.

616.1-053.2-083.98 М 91 Мутафьян, О.А. Неотложная кардиология детского и подрост- кового возраста/ О.А. Мутафьян.- СПб. : Фолиант, 2015. – 400 с. : рис. - Библиогр. : С. 394 - 399.

616.1(09)(477) Н 35 ДУ «Національний науковий центр «Ін-т кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (1936-2016). - К. : Санофі-Авентіс, 2016. – 104 с. : фото. - Текст парал. : укр., англ.

616.1-083.98(03) Н 40 Невідкладні стани при серцево-судинних захворюваннях : алгоритми діагностики та лікування / Укр. асоціація з невідкладної кардіології, Євр.т-во кардіологів ; за ред. О.М. Пархоменка. – адаптовано і доп.- К., 2016. – 104 с.

616.12-008.318-085 Н 76 Новые оральные антикоагулянты-дополнения к рекомендациям Европейской ассоциации ритма серца (2015) : в таблицах и схемах. - [Б. м.: б. и], 2015. – 16с.

616.13/14(07) П 69 Практична ангіологія : збірник клінічних рекомендацій. – К. : Здоров`я України. Медичні видання, 2016. - 137 с.

616.1-082 П 78 Проблеми здоров`я і медичної допомоги та модель покращання в сучасних умовах : (посібник) / ДУ «ННЦ «Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України ; [під ред. Коваленка В.М., Корнацького В.М.]. – К. : Гордон, 2016. – 262 с. : табл. - Бібліогр. : С. 205 - 206.

616.12-008.4 Р 36 Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики, лікування та профілактики хронічної серцевої недостатності у дорослих (2009) : скорочений варіант : метод. рек./ Асоціація кардіологів Україїни, Асоціація аритмологів України ; Воронков Л.Г. та ін. – К., 2010. – 48 с.

616.12-008.311 Р 36 Рекомендации по диагностике и лечению суправентрикулярных тахикардий : метод. рек./ Ассоциация кардиологов Украины, Ассоциация аритмологов Украины ; авт. сост. О.С.Сычев и др. – К., 2012. – 26 с.

616.12-073.97 Р 60 Родионов, А. О чем расскажет ЭКГ / Антон Родионов. – М. : ЭКСМО, 2015. – 156 с. - (Академия доктора Родионова; Кн. 3).

616.1-07-08(083.75) С 33 Серцево-судинні захворювання : Класифікація, стандарти діагностики та лікування / ДУ «ННЦ «Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, Асоціація кардіологів України ; за ред. В.. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. – К.: Моріон, 2016. – 192 с. : табл.

616.12-005.4-098 У -72 Урсуленко, В. И. Хирургическое лечение ишемической болезни сердца в НИССХ имени Н.М. Амосова : история становления и развития (1971-2000 годы) / В.И. Урсуленко.- К. : Агат-Принт, 2016. - 54 с. : рис.

616.12-001.4-089 Х-50 Хірургія серцевих ушкоджень. Особливості сучасної доктрини / В.В. Бойко, П.М. Замятін, І.В. Полівенок, О.В. Бучнєва. – Х. : Промінь, 2015. –156 с. : рис. - Бібліогр. : С. 70-82.

616.127-005.8-07 Ш 34 Швед, М.І. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда / Швед М.І, Левицька Л.В. – К.: Медкнига,2013. – 144 с.: табл. - (Б-ка практикуючого лікаря ; № 7). - Бібліогр. : С. 123 - 142.

616.127-005.8-08 Ш 34 Швед, М І. Сучасні технології та методи кардіореабілітації / Швед М.І., Левицька Л.В. – К. : Медкнига, 2016. – 144 с. : табл. – (Б-ка практикуючого лікаря № 8). - Бібліогр. С : 125 - 136.


616. 1/.9 Частная патология и терапия

616.1/4-071(075.8) А 65 Андрейчин, С.М. Методика обстеження терапевтичного хворого : навч. посіб. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / С.М. Андрейчин, Н.А. Бількевич, Т.Ю. Чернець. – Т.: ТДМУ ; Укрмедкнига, 2016. – 260 с. : рис. - Бібліогр. : С. 259.

616.1/.8(061) № 41 Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім П.Л. Шупика. / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; [гол. ред. Ю.В. Вороненко]. – К., - : рис., табл. – Бібліогр. в кінці статей. - Вип. 7. кн.1. – 1998. – 852 с. - Вип. 7. кн.2 - 1998. - 948 с. – Вип. 8. кн 2. -1999. – 552 с. - Вип. 9. кн. 4. – 2000. - 1132 с. – Вип.17. кн 3. – 2008. – 439 с. – Вип.18. кн.3. - 2009. – 728 с. – Вип.19. кн.2. – 2008. - 871 с. – Вип.19. кн.3. – 2010. - 950 с.

616.1/9-07 З-41 Збірник рекомендацій з актуальних проблем клінічної медицини / мед. ред. А. Артюх. – К.: Аванпост-Прим, 2009. - 236с. - (Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія).

616.1/7-083.98(075) Н 40 Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря : навч. посіб. / А.В. Єпішин, Н.. Хабарова, П.Я. Шерстюк та ін.; за заг. ред. А.В. Єпішина. - Т. : ТДМУ : Укрмедкнига, 2016. – 380 с. : табл., рис. - Бібліогр.: С. 373 - 374.

616.1/.7-07(075) П 81 Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими : підруч. для студ. ВМНЗ III-IV рів. акред / [А.В Єпішин, С.М. Андрейчин, Б.Г. Бугай та ін.] ; за заг. ред. А.В. Єпішина. – 2-ге вид., без змін. - Т. : ТДМУ : Укрмедкнига, 2015. – 768 с. : рис. - Бібліогр. : С. 762 - 763.

616.1/7-083.98-085(03) С 91 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії / за ред. Ю.М. Мостового. – 21-е вид, доп. і перероб. – К. : Центр ДЗК, 2016. – 688 с. : табл.

616.1/.4-06:616.89-008.441.13(075) Ш 18 Шаленкова, М.А. Алкогольное поражение внутренних органов : учеб. пособ. для врачей / М.А. Шаленкова, З.Д. Михайлова, Д.В. Пикулев. – Н. Новгород : НижГМА, 2015. - 166 с. : рис. - Библиогр. : С. 159 - 160.


616.2 Болезни органов дыхания

616.24 Г 12 Очерки клинической пульмонологии / ГУ «Нац. ин-т фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины» ; под ред. В.К. Гаврисюка. – К., 2016.– 336с.: рис. - Библиогр. в конце разд.

616.2-07(03) С 74 Справочник симптоматики заболеваний органов дыхания / А.К. Герман, А.И. Ахтырский, А.С. Шальмин и др. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Запорожье : [Б.и.], 2004. - 138 с. - Библиогр. : С. 137.


616.3 Болезни органов пищеварения

616.33-006.6-089 А 86 Артефіціальний шлунок. Пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника / ДУ «Ін-т заг. та невідклад. хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України» ; В.В. Бойко, С.О. Савві, В.О. Лазирський, В.М. Лихман. – Х. : Промінь, 2014. – 124 с. : рис.

616.3(02) В 99 Вялов, С.С. Гастроэнтерология : практ. рук. / С.С. Вялов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : МЕДпресс-информ, 2015. - 224 с. - Библиогр. : С. 207 - 212.

616.36-036.12(03) Р 27 Раціональна фармакотерапія хронічних захворювань печінки : довідник для прак. лікарів / під заг. ред. М.Б. Щербиніної. – К.: Здоров`я України, 2015.– 442с. : табл. - (Б-ка «Здоров`я України»).

616.348/352(075) С 24 Свистунов, А.А. Практическая колопроктология : учеб. пособ./ А.А.Свистунов, М.А. Осадчук, А.М. Осадчук. – М. : МИА, 2016. – 331 с.,[3] л. рис. : табл., рис. - Библиогр. : С. 326 - 331.

(616.36-002.14+616.36-004)(02) Х-94 Хронический вирусный гепатит С и цирроз печени : рук. для врачей / А.. Рахманова, А.А. Яковлев, В.А. Кащенко, В.В. Шаройко ; под ред. А.Г. Рахмановой. - СПб. : СпецЛит, 2016. – 380 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце глав.

616.3-07:576.85 Ц 61 Циммерман, Я.С. Трудный диагноз и лечение в гастроэнтерологии / Я.С. Циммерман. – М. : МИА, 2015. - 256 с. - Библиогр. в конце глав.


616.5 Дерматология. Кожные болезни

616.53(075) А 45 Альбанова, В.И. L 70. Угри : учеб. пособ. врачей / В.И. Альбанова, О.В. Забненкова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 184 с. : рис. - Библиогр. : С. 179.


616.7 Болезни опорно-двигательного аппарата

616.711-085.825(075) Г 93 Губенко, В.П. Мануальная терапия в вертеброневрологии : [пособие] / В.П. Губенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Медицина, 2006. – 496 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 493 - 495.

616.711-001-036.838(02) Е 67 Епифанов, В.А. Восстановительное лечение при забо-леваниях и повреждениях позвоночника : [руководство] / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов, А.Н. Баринов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : МЕДпресс-информ, 2016. – 376 с. : рис. - Библиогр. : С. 368 - 373.

616.727.2-001.6-009.7 М 70 Мицкевич, В.А. Плечевой сустав : вывихи и болевые синдромы / В.А. Мицкевич. – М. : МИА, 2016. - 552 с. : рис. - Библиогр. : С. 526 - 551.


616.8 Болезни нервной системы. Нервные и психические болезни. Невропатология и психиатрия

616.8(075.8) А 43 Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти / за ред Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Н. К. Свиридової. – К. : Заславський, Ю.О., 2015. – 240 с. : рис., табл. – (Сер. «Сімейна медицина»). - Бібліогр. : С.231 - 238.

616.8-07(075) А 43 Актуальные вопросы клинической неврологии : учеб. пособ. для студ. IV и VI курсов мед. ф-та, врачей-неврологов и врачей-интернов / Запорож. гос. мед. ун-т ; сост. Козелкин А.А., Ревенько А.В., Визир И.В. и др. – Запорожье : ЗГМУ, 2010. – 160 с. : табл. - Библиогр. С. 109 - 116.

616.833:616.711(075) В 35 Вертеброгенные заболевания нервной системы (Диагностика, клиника, лечение) : учеб. пособ. для студ. мед. ВУЗов, врачей-интернов и врачей-невролов / Запорож. гос. мед. ун-т ; сост. Козелкин А.А., Ревенько, А.В., Визир И.В. и др. – Запорожье : ЗГМУ, 2010. – 62 с. - Библиогр. : С. 55 - 62.

616.89 Г 56 Гнатишин, М. Ворота в царство тіней : світ очима пацієнтів психіатричної лікарні / Микола Гнатишин, Олександр Белов. – Вінниця : Консоль, 2015. – 192 с. : іл.

616.8-07(075) Д 44 Диагностика неотложных состояний в неврологии (в таблицах) : учеб.–метод. пособ. для врачей-интернов / Запорож. гос. мед. ун-т ; [Козелкин А.А., Ревенько А.В., Медведкова С.А.]. – Запорожье : ЗГМУ, 2008. – 120 с. - Библиогр. : С. 118 - 119.

616.89-053.2(075.8) Д 49 Дитяча психіатрія : підруч. для студ. ВМНЗ III-IV рів. акред. ; за ред. Г.М. Кожиної, В.Д. Мішієва. – К.: Медицина, 2014. - 376 с. - Бібліогр. : С. 374 - 375.

616.8-07(02) Гринберг, Д. Г 85 Клиническая неврология : пер с. англ. / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, Р.П. Саймон ; под общ. ред. О.С. Левина.– М. : МЕДпресс-информ, 2004. - 512 с. : рис.

616.8(075) Г 85 Грицай, Н. М. Неврологічні захворювання у практиці сімейного лікаря : навч. посіб. для сімейних лікарів, лікарів-інтернів, студ. ВМЗ освіти III- IV р. акред. / Укр. мед. стомат. акад. ; Н.М. Грицай, Н.В. Литвиненко, Ю.О. Фисун. – Полтава : Гротеск, 2002. - 200с. - Бібліогр. : С. 200.

616.8-07 Д 44 Діагностичні алгоритми в неврології / Гриб В.А., Яворська Н.П., Смілевська В.В., Геник С.І. ; за ред. Гриб В.А., Яворської Н.П. – 2-ге вид., доп. – К. : Медкнига, 2016. – 44 с. : схеми. – (Б-ка практикуючого врача ; № 7).

616.8-072.5-085.217.4 Ж 67 Живолупов, С.А. Малоинвазивная терапия (блокады) в неврологии / С.А. Живолупов, И.Н. Самарцев. – М. : МЕДпресс-информ, 2016. – 120 с. : рис. - Библиогр. : С.116 - 118.

616.833-009:616.711(075) К 59 Козелкин, А.А. Диагностика и лечение вертеброгенных болевых синдромов : рук. для студ. мед. ВУЗов, интернов, врачей-неврологов, вертебро- неврологов / Запорож. гос. мед. ун-т ; А.А. Козелкин, С.А. Медведкова, О.А. Лисовая. – Запорожье : ЗГМУ, 2008.– 123с. - Библиогр. : С. 111 - 123.

616.8:614.2(477)(083.75) Н 40 Неврологія : зб. нормативних документів / упоряд. та гол. ред. Заболотько В. М. – К. : МНІАЦ мед. статистики ; МВЦ «Медінформ», 2009. – 491 с.- (Нормативні, директивні, правові документи).

616.8(075.8) Н 40 Неврологія : нац. підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / [ І. А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук та ін.] ; за ред. І. А. Григорової, Л. І. Соколової. – К. : Медицина, 2014. -640 с., [16] л. рис. - Бібліогр. : С. 638 - 639.

616.8-089(075.8) Н 46 Нейрохірургія : підруч. для студ. ВМНЗ I V рів. акред. / НМУ ім. О. О. Богомольця ; [Цимбалюк В.І., Лузан Б.М., Дмитерко І.П. та ін.] ; за ред. В.І. Цимбалюка. – Вид. 2-ге, стереотип.- Вінниця : Нова книга, 2016. – 304 с. : рис. - Бібліогр. : С. 289 - 291.

616.895.8(075) О-75 Осокина, О.И. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства : учеб. пособ. / О.И. Осокина ; ДНМУ им. М. Горького. - Краматорск : Каштан, 2016. – 280 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 270 - 278.

616.833(02) П 57 Попелянский, Я.Ю. Болезни периферической системы : рук. для врачей / Я.Ю. Попелянский. – 2-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 351 с. : рис.- Библиогр. : С. 323 - 351.

616.853-085-06 П 94 Пылаева, О.А. Побочные эффекты антиэпилептической терапии : диагностика, профилактика и терапевтическая коррекция / О.А. Пылаева, К.Ю. Мухин, А.С. Петрухин. – М.: ГРАНАТ, 2016. – 232 с., [2] л. рис. - Библиогр. : С. 205 - 231.

616.8(075.8) С 44 Скоромец, А.А. Нервные болезни : учеб. пособ. для студ. мед. вузов / А.А. Скоромец, А.П. Скоромец, Т.А. Скоромец. – М. : МЕДпресс-информ, 2005. - 543 с. : рис.

616.8-079.2(02) С 44 Скоромец, А.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы : рук. для врачей / А.А. Скоромец, Т.А. Скоромец. - 4-е изд., стереотип. – СПб.: Политехника, 2002.- 398 с. : рис. - Библиогр. : С. 392.

616.8-07(02) Т 68 Триумфов, А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы : краткое рук. / А.В.Триумфов. – 14-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2004. – 261 с. : рис.

616.89-07 Ц 69 Циркин, С.Ю. Аналитическая психопатология / С.Ю. Циркин. – 3-е изд. – М. : Бином, 2016. – 288 с.

616.831-005.1(075) Ш 76 Шнайдер, Н.А. Инсульт. Церебральные осложнения артериальной гипертонии : учеб. пособ. / Н.А.Шнайдер, С.Ю. Никулина. – Ростов н/Дону : Феникс; Красноярск : Изд. проекты, 2007. –318 с. – (Сер. «Высшее образование»).


616.9 Инфекционные болезни (заразные) и паразитарные заболевания

616.9 :[618+616-053.31]-07-08 В 12 Важнейшие инфекционные заболевания, представ- ляющие наибольшую угрозу для беременных и новорожденных : (клиника, диагностика, лечение) : метод. рек. для студ. интернов, врачей общего профиля и гомеопатов / [Аршинов П.С., Каримов И.З., Пинчук В.В. и др.]. – Симферополь : Форма, 2011. – 112 с. - Библиогр. : С. 108 – 110.

616.9(075) І -74 Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині : навч. посіб. / [М.А. Андрейчин, Н.А. Васильєва, О.А. Івахів та ін.]; за ред. М.А. Андрейчина. – 2-ге вид., без змін. - Т. : ТДМУ : Укрмедкнига, 2016. – 500 с.

616.9:614.251.3(075.8) К 49 Клінічне медсестринство в інфекційних хворобах : навч. посіб. для студ. ВМЗ освіти I-III рів. акред. / за ред. В.С. Тарасюка. – К. : Медицина, 2006. – 176 с. : табл.

616.9-053.2:614.251.3(075.8) М 42 Медсестринство в дитячій інфектології : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / за ред. В.С. Тарасюка, Н.В. Титаренка. – К. : Медицина, 2014. - 294 с. - Бібліогр. : С. 293 – 294.

616.9-083.98-036.11-06:616.1/8(075.8) Н 40 Невідкладна інфектологія : навч. посіб. для студ. ВМНЗ / [В.М. Козько, А.В. Бондаренко, Г.О. Соломенник та ін.] ; за ред. В.М. Козька. - К. : Медицина, 2016. – 120 с. : табл. - Бібліогр. : С. 112 - 115.

616.9-053.2 (03) С 74 Справочник по инфекционным болезням у детей : для участ. педиатров, семейных, шк. и врачей скорой мед.помощи / [Богадельников И.В., Бобровиц- кая А.И., Бобрышева А.В. и др.].– Симферополь : Н. Оріанда, 2010. - 304 с. : табл.


617 Хирургия. Ортопедия. Офтальмология

617-089-002.3(02) Г 72 Гостищев, В.К. Клиническая оперативная гнойная хирургия : [рук. для врачей] / В.К. Гостищев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 448 с. : рис. - Библиогр. : С. 434 - 436.

617.7-084 К 56 Коваленко, В.В. Зрение человека : проблемы и их решение / Коваленко В.В. – К. : Медкнига, 2016. – 100 с. – (Б-ка практикующего врача ; № 6).

617-089.5(084.4) М 14 Майер, Г. Периферическая регионарная анестезия : атлас / Г. Майер, Й. Бюттнер ; под ред. П.Р. Камчатнова ; пер. с англ. Д.А. Бассэ, А.А. Митрохина. – 2-е изд., испр. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 260 с. : рис. - Библиогр. : С. 251 - 254.

617.55-089.844(02) М 59 Микрохирургические технологии в абдоминальной хирургии : практ. рук. для врачей / И.И. Каган, А.А. Третьяков, В.К. Есипов и др. ; под ред. И.И. Кагана, А.Третьякова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. : рис. - Библиогр. : С. 185.

617-089.5 П 71 Предупреждение интраоперационного стресса и его последствий / В.И. Страшнов, О.Н. Забродин, А.Д. Мамедов и др. – СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2015. – 160 с. : табл. - Библиогр. : С. 150 - 159.

617-089.5-053.2:616-006 С 16 Салтанов, А .И. Общая анестезия в клинике детской онкологии / А.И. Салтанов, Н.В. Матинян. – М. : МИА, 2016. – 256 с., [1] л. рис : табл. - Библиогр. : С. 246 - 251.

617-089-07(075) С 37 Симптоми і синдроми у хірургії : навч. посіб. для студ. ВНМЗ / [Герич І.Д., Хіміч С.Д., Барвінська А.С. та ін.] ; за ред. І.. Герича, С.Д. Хіміча. – К. : Медицина, 2016.- 304 с.

617.76-001 Т 65 Травматические повреждения глазницы и слезоотводящих путей В.А. Стучилов, А.А. Никитин, М.Ю. Герасименко, В.А. Ободов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 248 с. : рис. - Библиогр. : С. 233 - 246.

[617-001+617.3](075.8) Т 65 Травматология & ортопедия : учеб. для студ. ВМУЗ IV уров. акред. / под ред. Голки Г.Г., Бурьянова А.А., Климовицкого В.Г. - Винниця : Нова книга, 2016. – 448 с. : рис. - Бібліогр. : С. 405.

[617-001+617.3]-053.2(075.8) Т 65 Травматология и ортопедия детского возраста : учеб. пособ. / под ред. М.П. Разина, И.В. Шешунова. – М. :ГЕОТАР- Медиа, 2016. – 240 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 230.

617-001:614.8(075) Х-50 Хірургія надзвичайних ситуацій : навч. посіб. для студ. стомат. ф-ту / Укр. мед. стомат. акад. ; під заг. ред. В.Д. Шейко. - Полтава : УМСА, 2010. – 146 с. : табл. - Бібліогр. в кінці тем.

617.5-007.253-085.27 Ч-49 Черноусов, А.Ф. Консервативное лечение несформированных свищей пищеварительного тракта / А.Ф. Черноусов, Т.В.Хоробрых. – М.: Практ. медицина, 2016. – 112 с. : рис. - Библиогр. : С. 105 - 111.

617.5-072-073-089(075) Ч-76 Чрезкожные вмешательства в абдоминальной хирургии : [учеб. пособ.] / [Кулезнева Ю.М., Израилов Р.Е., Мусаев Г.Х. и др.] ; под ред. Б.В. Кулезневой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -192 с.. [6] л. рис : рис. - (Б-ка врача-специалиста. Хирургия. Рентгенология. Ультразвуковая диагностика). - Библиогр. в конце глав.


618 Гинекология . Акушерство

618.2/.7(075.8) А 44 Акушерство : підруч. для студ. ВМНЗ III-IV рів. акред./ Укр. мед. стомат. акад. ; за ред. В.К. Ліхачова. – Полтава : Дивосвіт, 2015. – 336 с. - мал. - Бібліогр. : С. 323 - 326.

618.1(03) Г 49 Гинекология : новейший справочник / [Н.А. Татарова, Л.А. Суслопаров, В.В. Ветров и др.]. – М. : Эксмо ; СПб. : Сова, 2006. – 688 с. : рис. - Библиогр. : С. 682 - 687.

618-07(03) Гитун, Т .В. Г 46 Диагностический справочник акушера- гинеколога / Т. В. Гитун. - М.: АСТ, 2006. - 608 с.

618.177-08(07) Д 68 Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя : навч. посіб. для лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом.освіти / за ред. Ф.В. Дахна, В.В. Камінського, О.М. Юзька. – К., 2011. – 338 с. : схеми, фото.

618.146/16 З-12 Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы : (клинические лекции) / под ред. В.Н. Прилепской. – 2-е изд. – М. : МЕДпресс, 2000. – 427 с. - Библиогр. : С. 422-427.

618.2(07) В 26 Ведення фізіологічної вагітності : метод. посіб. для викладача / МОЗ України, Нац. мед. акад.післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Харк. мед. акад. після -диплом. освіти та ін.; [ заг. ред. Лесовська С.Г. та ін. ; Бабінець Л.С., Банадига Н.В., Бойчук А.В. та ін.]. – К. : [Б.в.], 2012. - 128 с. - (Програма «Здоров`я жінок України» з допомогою Агенства США з Міжнародного Розвитку).

618.1-006 (02) К 49 Клиническая онкогинекология : [рук. для врачей] / [Аксель Е.М., Баринов В.В., Бокина Л.И. и др.] / под ред. В. П. Козаченко. - Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Бином, 2016.- 424 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце статей.

618:614.2(083.75)(477) З-41 МОЗ України. Накази. Збірник клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги : накази № 899, № 900, № 901, № 906 від 27.12.2006. – К., 2006. – 49 с.

618.2:614.2(083.75)(477) К 49 МОЗ України. Накази. Клінічний протокол з акушерської допомоги «Нормальні пологи» : наказ МОЗ України № 624 від 03.11.08 : керівництво для учасника навч. семінару. – К., 2009. – 92 с.

618.2:614.2(083.75)(477) П 78 МОЗ України. Накази. Про затвердження клінічного протоколу «Комплексна допомога під час небажаної вагітності» : наказ № 1177 від 31.12. 2010. – К., 2010. – 32 с.

618-022:614.2(083.75)(477) П 78 МОЗ України. Накази. Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах : наказ № 234 від 10.05. 2007р. – К., 2007. – 85 с.

618.17:616.43/.45(02) Р 41 Репродуктивная эндокринология : [руководство] / Генри М. Кроненберг, Шломо Мелмед, Кенне С. Полонски, П. Рид Ларсен ; пер.с англ. под ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. – М. : Рид Элсивер : ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 416 с. : рис., табл. – (Сер.«Эндокринология по Вильямсу»). - Библиогр. в конце глав.

618.2./7-085.281(075) Р 93 Рыбалка, А.Н. Антибактериальная терапия в акушерстве и гинекологии :пособ. для врачей и студ. / А.Н. Рыбалка, В.А. Заболотнов, А.А. Бабанин. – К. : Старт-98, 2010. – 152 с. - Библиогр. : С. 149 - 150.

618.145-007.415+618.177 С 13 Савицкий, Г.А. Перитонеальный эндометриоз и бесплодие (клинико-морфологические исследования) / Г.А. Савицкий, С.М. Горбушин. – СПБ : Элби-СПб, 2002. – 170 с. - Библиогр. : С. 149 - 69.

618.1-084 Т 48 Ткачук, Т. Є. Актуальна гінекологія : від лікаря до пацієнта / Ткачук Т.Є. – К. : Медкнига, 2016. – 76 с. – (Б-ка практикуючого лікаря; № 5 ).

618.16-006-036.3 Т 48 Ткачук, Т.Є. Передракові захворювання вульви. Вульварні інтраепітеліальні неоплазії / Ткачук Т.Є. – К. : Медкнига, 2016. -72 с. : фото.- (Б-ка практикуючого лікаря № 9). - Бібліогр. : С. 69 - 71.

618.177-085 Я 47 Яковенко Е.М. Современные методы преодоления бесплодия / Е.М. Яковенко, С.А. Яковенко. – М. ; Казань : Идеал-Пресс, 2010.– 280 [16] с.: рис. -Библиогр. : С. 274 - 278.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.