Нова медична література Вип. 1. 2017 р.

Нова медична література

Інформаційний бюлетень

Вип. 1. 2017 р.


2 Естественные науки

26.89(4Укр-4Кір) К 77 Краєзнавчий вісник Кіровоградщини. Вип. IX : спец. вип., присвячений 130-річчю «Театру Корифеїв». – Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2013. – 140 с.

26.89(4Укр-4Кір) М 58 Між Бугом і Дніпром : наук.- краєзнав. вісник Центральної України. Вип. IV : присвячений 90-річчю створення Держ. архіву Кіровогрд. обл. та 90-річчю нац. спілки краєзнавців України / Держ. архів Кіровоград. обл. – Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2015. – 372 с.


6/8 Общественные и гуманитарные науки

63.3 (4Укр-4Кір)я2 Б 85 Босько, В. Історичний календар Кіровоградщини на 2017 рік. Люди. Події. Факти / Володимир Босько ; КЗ «Кіровоград. обл. ін.-т післядиплом. пед. освіти ім. В. Сухомлинського. – Кропивницький : Цент.-Укр. вид-во, 2016. – 260 с. : фото.

88.4я73 Г 17 Гальчук, О.Я. Клінічна психологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Гальчук О.Я. - К. : Атіка, 2012. – 216 с. - Бібліогр. : С. 210-215.

88.4я82 В 42 Військова психологічна підготовка та реабілітація : [метод. матеріал. / Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, від. військово - соц. роб. соц. - психолог. управління]. – К. : Вид. Філюк, 2016.– 496 с. – ( Патріоту України. Військова справа). - Бібліогр. в кінці тем.

78.37 В 42 Визначення індексів УДК для наукових документів : метод. рек. / ДНУ«Книжкова палата України ім. І. Федорова». – К. : КПУ, 2016. – 32 с.

63.3(4Укр-4Кір)62 Д 21 Даценко, В. За те, що євреї... Трагедія Голокосту в межиріччі Південного Бугу та Дніпра (1941-1944) / Василь Даценко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 178 с. : фото.

74.58:56.6 К 90 Кульбашна, Я. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматології : теоретичні й методичні основи / Ярослава Кульбашна. – К. : Компас, 2014. – 416 с. : табл. - Библиогр. : С.353-390.

63.5(4Укр.-4Кір) М 16 Маковій, Г. Затоптаний цвіт : народознавчі оповідки / Гарафина Маковій. – К. : Укр. письменник, 1993. – 208 с.

63.3(4Укр) М 34 Матівос, Ю. Вулицями рідного міста / Юрій Матівос. – 2-ге вид., оновл. та доп. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2016. –186 с. : фото.

88я73 О-75 Основи психології : підруч. для студ. ВНЗ / за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – Вид. 6-те, стереопит. - К. : Либідь, 2006. – 632 с.

78.38 Т 12 Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК. УДК станом на 2011 рік, ББК - на 1997 рік. – Вид. 2-ге, без змін /ДНУ «Книжкова палата України ім. І. Федорова». – К. : КПУ, 2017. – 72 с.


9 Литература универсального содержания

92(4Укр) Е 64 Енциклопедія Сучасної України / гол. ред. колегія Дзюба І.М., Жуков- ський А.І., Романів О.М. та ін. – К. : Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України. - Т. 16. – Куз-Лев. – 2016. – 712с. - Т.17. - Лег-Лощ. – 2016. – 712с.


57 Биологические науки

579(076.5) А 72 Антипчук, А.Ф. Практикум з мікробіології : навч. посіб. / А.Ф. Антипчук, А.І. Піляшенко - Новохатний, Т.М. Євдокименко. – К. : Ун-т «Україна», 2011.– 156 с. : рис., табл. - Бібліогр. : С. 151-155.

579(075.8) Л 96 Люта, В.А. Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / В.А. Люта, О.В. Кононов. – К. : Медицина, 2017. - 576 с. : табл. - Бібліогр. : С. 311.

577.3(075.8) М 42 Medikal and biological physics (медична та біологічна фізика) : textbook for the students of higher medical institutsons of the IV accreditation level / Chalyi A.V., Tsekhmister Ya.V.,Agapov B.T. [et al.]. –Vinnytsia, Nova Knyha, 2013. – 480 p.

577.17:616.12-008.331.1 П 22 Пашкова, Ю.П. Поліморфізм гена мозкового натрійуретич-ного пептиду та плазмові концентрації М- та С- натрійуретичних пептидів у чоловіків з гіпертонічною хворобою, ускладненою хронічною серцевою недостатністю. Клінічне значення : автореф. дис…канд. мед. наук. : 14.01.11/ Вінниц. НМУ ім. Пирогова МОЗ України ; Пашкова Ю.П. – К., 2017. – 20 с.


61 Медицина

61(092)(477) В 44 Виленский, Ю. Маньковские. Эпоха и судьбы / Юрий Виленский, Виктория Яснопольская. – [Киев] : Полиграф, [2016?]. – 184 с. : фото.

016:61(092)Захарія З-38 Захарія Катерина Андріївна - засновниця кафедри клінічної лабораторної діагностики Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького : до 90-ліття з дня народження : біобібліогр. покажч. / ННМБ України ; уклад. Захарія А.В., Корнілова Л.Є. – К. : ННМБ, 2016. -100 с.

61(063) М 34 Матеріали навчально-наукової конференції «Сучасна післядипломна освіта : досягнення, проблеми, перспективи», 7-8 лист. 2013 р. / МОЗ України, Харк. мед. акад. післядипломної освіти.– Х. : Оберіг, 2013. - 230с.

61(092) М 12 Магльований, А.В. Професор Володимир Анатолійович Монастирський- відомий український вчений в галузі біології та медицини / Магльований А.В., Гриновець В.С. –Л. : Кварт, 2015. – 106 с. : фото.

016:61 Н 12 На допомогу практикуючому лікарю : рек. анот. покажч. вітч. і зарубіж. книг. Вип. 46 / ННМБ України ; уклад. Терзієва О.Ф. – К. : ННМБ, 2016. - Ч. 1. – 89 с. – Ч. 2. – 92 с. – Ч. 3. – 92 с.

016.61(092) Н 34 Наукові праці І.І. Мечникова та його харківських учнів у фонді Харківської наукової медичної бібліотеки : друкований каталог : укр. та рос. мовами / КЗОХ Харк. наук. мед. б-ка ; [уклад. О.І. Мікуліна, Л.П. Беззубець]. – Х. : Вид-во Федорко, 2016. – 150 с.

016:61(092)Никула Н 65 Никула, Т. Моє Київське півстоліття (мемуари) / Тарас Никула. – К. : Задруга, 2015. – 422 с. : мал.

016:61(092)Никула Н 65 Никула, Т. Родом із Буковини (мемуари) / Тарас Никула. – К. : Задруга, 2015. –512 с. : мал.

016:61(092) О-23 Образцов Василь Парменович - видатний лікар-науковець світового рівня : біобібліогр. покажч./ ННМБ України ; [уклад. Мамедова Н.І., Корнілова Л.Є]. – К. : ННМБ, 2017. – 104 с. : фото.

61.001.5 П 27 Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. Вип. 2 /Укрмед- патентінформ МОЗ НАМН України. – К. : ФОП Поліщук О.В., 2016. – 706 с.


611 Анатомия

611-018(075.8) Г 51 Гістологічна термінології : міжнародні терміни з цитології та гістології людини = Terminologia Histologica international terms for human cytology and histolody : навч. посіб. для студ. і викл. ВМНЗ I-IV рів. акред. / за ред. Ю.Б.Чайков- ського, О.Д. Луцика / Федеративний міжнарод. комітет з анатомічної термінології. – К. : Медицина, 2010. – 304 с. - Текст : укр., англ.

611(084.4)(075) С 19 Сапін, М.Р. Атлас нормальної анатомії людини : навч. посіб. : пер. з рос. / М.Р. Сапін, Д.Б. Нікітюк, Е.В. Щвецов ; за ред. В.Г.Черкасова. –М. : МЕДпресс-информ, 2008. – 636 с. : рис.

611.71(075.8) (084.4) Ч-75 Чорнокульський, С.Т. Анатомія кісток та іх з’єднань (остео- артросиндесмологія) : атлас схем і фотоілюстрацій : навч.-метод. посіб. для студ. ВМЗ III-IV рів. акред.– вид. 4-те, доп.- К. : Книга плюс, 2015. –160 с. : мал.


612 Физиология

[612.66+613.71]-053.2(075.8) А 72 Антонік, В.І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.І. Антонік, І.П. Антонік, В.Є. Андріанов.– К. : Професіонал, 2016. - 336 с. - Бібліогр. : С. 317-319.

612(075.8) Ф 50 Фізіологія. Короткий курс : [навч. посіб. для мед. і фармацевт. ВНЗ] / за ред. В.М. Мороза, М.В. Йолтухівського. - Вінниця : Нова книга, 2015. – 406 с. : схеми., рис. - Бібліогр. : С. 365-368.

612(075.8) Ф 50 Фізіологія : підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. /за ред. В.Г. Шевчука.- Вид. 3-є. – Вінниця : Нова книга, 2017. – 448 с. : рис. - Бібліогр. : С. 434-438.


613 Гигиена. Охрана индивидуального здоровья

613.99+618 З-46 Здоровье женщины : [пер. с англ. / рук. проекта Хорди Виге]. – М. : Лабиринт Пресс, 2008. - 281 с. : фото. - ( Б-ка здоровья ).

613.2:614.21:362.11(477) О-64 Організація лікувального харчування в закладах охорони здоров’я України / за заг. ред. О.В. Швеця ; Асоціація дієтологів України. – К. : Вид-во КІМ, 2016. – 368 с. : табл.


614 Здравоохранение. Социальная гигиена

614.1:31(477.74):616-097-008.64 Е 67 Епідеміологія ВІЛ-інфекції в Одеській області / Н.С. Гойдик, В.С. Гойдик, В.В. Шухтін, А.І. Гоженко. - О. : Фенікс, 2016. – 84 с. - Бібліогр. : С. 68-82.

614.253 З-38 Захист прав тяжкохворих (невиліковних) в Україні : поради та рекомендації для лідерів неурядових організацій / [Вольф О.О., Гавришева І., Говда Н.І. та ін. ; БО «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги»].– К. : [У-т «Україна»], 2013. – 51 с.

614.21(092)(477.45) З- 11 З любов’ю до людей. Історія Кіровоградської обласної лікарні у спогадах, фактах, світлинах : до 70-річчя – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 176 с. : фото.

616.24-004-07-08(075) І-29 Ідіопатичний легеневий фіброз : клініка, діагностика, лікування (метод. посіб.) / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України. – К., 2016. – 50 с. - Бібліогр. : С. 49-50.

614.3(075.8) О-75 Основи екології та профілактична медицина : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / [Д.О. Ластков, І.В. Сергета, О.В. Швидкий та ін.]– К. : Медицина, 2017. – 472 с. : мал.

614.876(06) П 78 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : зб. наук. праць. Вип. 20 / Нац. наук. центр радіаційної медицини ; за заг. ред. Д.А. Базики. – К. : ДІА, 2015. - 600 с. : табл. - Бібліогр. в кінці статей.

614.252 Т 80 Труш, В.В. Первый миллион молодого врача : руководство / В.В. Труш. – К. : РедМед Агенство Популярных Медицинских Изданий, 2015. – 200 с. – (Бизнес-книга для врачей). : ил.

614.8(075.8) Х-17 Халмурадов, Б.Д. Медицина надзвичайних ситуацій : підруч. для студ. ВНЗ / Б.Д. Халмурадов, П.Б. Волянський. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 208 с. : рис. - Бібліогр. : С. 207.


615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия

615.89 Б 73 Богдана (потомственная целительница). Бабушкин лечебник. Миллион исцеляющих секретов и рецептов народных знахарей / Богдана (потомственная цели- тельница). - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. – 320 с.

615.811.2(03) К 72 Костикова, Л.И. Гирудотерапия. Энциклопедия лечения медицин- скими пиявками / И. Костикова. – М. : Изд-во «Э», 2016. – 512 с. – (Врачебный гид для пациента). - Библиогр. : С. 510-511.

615.874.2 Л 83 Лужковская, Ю. Омолаживающая диета. Продлите молодость с помощью питания / Ю. Лужковская. – СПб. : Питер, 2010. – 173 с. : табл.

615.8(03) М 17 Максимов, А. Целительные точки тела: полный справочник. Массаж: полное руководство.- Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. – 510 с. : рис.

615.2(03) Б 79 Современные лекарственные препараты. Большой энциклопедический справочник. 5000 / [сост. В.А. Георгиянц, И.Н. Владимиров].– Х. ; Белгород : Клуб семей- ного досуга, 2013. – 544 с.

615.83(075.8) Ф 50 Фізіотерапія : навч. посіб. для студ. ВНМЗ / Федорів Я.-Р.М., Регеда М.С., Гайдучок І.Г. та ін. ; за ред. Я.-Р.М. Федоріва / Львів. НМУ ім. Д. Галицького. - Л. : Магнолія, 2017. - 542 с. : мал. табл. - Бібліогр. : С. 551-558.


616 Патология. Клиническая медицина.

616-056.3(075) А 43 Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря : навч. посіб. / за ред. Вороненка Ю.В., Шекери О.Г., Кузнецової Л.В.- К. : Вид. Заславський О.Ю., 2016. – 324 с. : рис. - (Сер. «Сімейна медицина»). - Бібліогр. : С. 321-322.

616-083.98(075) А 43 Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря : навч. посіб. / за ред. Вороненка Ю.В., Шекери О.Г., І.С Зозулі. – К. : Вид. Заславський О.Ю., 2016. –124 с. : рис., табл. – (Сер. «Сімейна медицина»). - Бібліогр. : С. 118-122.

616-002.5(075) А 43 Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря : навч. посіб. / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Ю.І. Фещенка .– К. : Вид. Заславський О. Ю., 2016. – 346 с. : рис., табл. - (Сер. «Сімейна медицина»).

016:616-006:615.849(061)(477.83) Б 59 Бібліографічний покажчик наукових робіт працівників кафедри онкології та медичної радіології. Т. 3 (1997-2006 рр.) / Львів. НМУ ім. Д. Галицького ; уклад. Білинський Б.Т. та ін. – Л., 2016. - 70 с.

[616-002.5+616-097-008.64]- 085(075) В 26 Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко-інфекцію (туберкульоз / ВІЛ-інфекція / СНІД) : метод. посіб. для лікарів / ДУ «Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України ; уклад. Фещенко Ю.І. та ін. – К., 2016. - 93 с.

616(092) Д 43 Дземан, М.І. Цицурін Федір Стапанович : погляд крізь сторіччя (дискурс про спадкоємність традицій клінічної медицини до 200-річного ювілею Родоначальника Київської школи терапевтів) / М.І. Дземан. – К. : Медкнига, 2015. : фото. – (Класики медицини. Б-ка практикуючого лікаря ; Вип. 11).

616-056.3:615.065(02) К 15 Кайдашев, И.П. Гиперчувствительность к лекарственным препаратам : рук. для врачей / Кайдашев И.П. – К. : Медкнига, 2016.– 288 с. : рис., табл. - (Б-ка практикующего врача ; Вып. 12).

616-071/-076(02) К 46 Кишкун, А.А. Назначение и клиническая интерпретация резуль- татов лабораторных исследований : [руководство] / А.А. Кишкун. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 448 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 434-436.

616-073.756.8-036.11(02) К 63 Компьютерная томография в неотложной медицине : [руководство] / С. Мирсадре, К.Мэнкад, Є.Чалмерс пер. с англ. О.В. Усковой, О.А. Эттингер. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. –239 с. : рис. – (Сер. «Неотложная медицина»).

616-083.98(03) М 12 Мавродий, В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. Программы успешной практики для грамотних врачей / Мавродий В.М. – 5-е изд., перераб. и доп. – К. : Изд. Заславский А.Ю., 2016. – 582 с. : табл. - Библиогр. : С. 564-581.

616-097 М 21 Мальцев, Д.В. Малі імунодефіцитні хвороби / Мальцев Д.В. – Вид. 2-ге доп. і перероб. – К. : Вид. Заславський О.Ю., 2016. – 500 с. : рис. - Бібліогр. в кінці тем.

616-083.98(075.8) М 42 Медицина невідкладних станів екстренна (швидка) медична допомога : нац. підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / за ред. І.С. Зозулі. – 3-є вид., перероб та доп. - К. : Медицина, 2017. – 960 с. : табл. - Библиогр. : С. 954-958.

616-083(075.8) М 42 Медичні маніпуляції в алгоритмах : посіб. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред./ за ред. Л.С. Білика. – 3-тє вид., без змін. –Т. : ТДМУ ; Укрмедкнига, 2016. – 324 с. - Бібліогр. : С .309-310.

616-002.5-039.75(075.8) П 14 Паліативна та хоспісна допомоги хворим та туберкульоз : навч. посіб. для студ. ВНМЗ / Ю.І. Фещенко, В.М. Князевич, О.М. Разнатовська, Н.А. Гріцова. – К. : Медицина, 2017. – 128 с.

616-083.98(075.8) П 27 Перша долікарська допомога : навч. посіб. для студ. ВФармНЗ IV рів. акред./ О.М Кіт, О.Л. Ковальчук, І.С. Вардинець, А.О. Боб. – Т. : ТДМУ ; Укрмед- книга, 2016. - 336 с. : рис. - Бібліогр. : С. 330-332.


616- 053.2 Педиатрия. Болезни детского возраста

616-053.2-083.98-085(075) К 49 Клініка та синдромна терапія невідкладних станів у дітей / В.Ф. Лобода, Є.Ф. Бузько, Л.М. Слободян та ін. – 2-ге вид., без змін. – Т. : ТДМУ ; Укрмедкнига, 2016. – 208 с. – (Лікарська практика). - Бібліогр. : С. 205-207.

616-053.2-071(02) С 32 Сергеев, Ю.С. Клинический диагноз в педиатрии формули- ровка, классификации : рук. для врачей / Ю.С. Сергеев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 234 с. : табл. - Библиогр. : С. 221-234.

616-053.2(075.8) П 24 Педіатрія : підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред./ за ред. О.В. Тяжкої. - Вид. 4-е, випр. та доп. – Вінниця : Нова книга, 2016.– 1152 с., [8]л рис. : рис., табл. - Бібліогр. : С. 1102-1105.

616-053.31-039.74(02) Ш 17 Шайтор, В.М. Неотложная неонатология : краткое рук. для врачей / В.М. Шайтор, Л.Д. Панова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 320 с. : табл. - Библиогр. : 301-302.


616.1 Болезни органов сердечно-сосудистой системы
(органов кровообращения) и болезни крови

616.12(075.8) І-73 Intetnal medicine : educational book (внутрішня медицина : кардіологія) / V. F. Orlovskyi, L.N. Prystupa, N.M. Kyrychenko et al.- Sumu : Sumu State University, 2013.- 243 p.

616.1:613.166 А 23 Агеев, Ф.Т. Жара и сердечно-сосудистая система / Ф.Т. Агеев, М.Д. Смирнова, О.В. Родненков. – М. : Практика, 2015. - 184 с. , [6] л. илл : табл., рис.

616.127-007.1-053.1:611.12(03) К 82 Крижанівський, В.О. Природжені вади серця : короткий анатомічний довідник / В.О. Крижанівський. – К. : Такі справи, 2005.– 80 с. : рис. - Бібліогр. : С.72-73.

616.12-008.318(042) М 14 «Майстер-клас з аритмологіїї» для лікарів за спец. «загальна практика-сімейна медицина», «кардіологія», «внутрішні хвороби», «неврологія» : зб. лекцій за ред. О.С. Сичова / ДУ «ННЦ «Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН, Асоціація кардіологів України, Асоціація аритмологів України та ін. ; авт.-уклад. О.С. Сичов, Т.В. Гетьман, О.М. Романова та ін. – К., 2017. – 114 с.

616.1:614.2(083.75)(477) У 59 Міністерство охорони здоров’я. Накази. Уніфіковані клінічні протоколи екстренної первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (висо- коспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації : Гострий коронарний син-дром з елевацією сегмента ST : наказ 02.07. 2014 № 455. Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST : наказ 03.03.2016 № 164. Стабільна ішемічна хвороба серця : наказ 02.03.2016 № 152. –[К., 2016?]. – 228с.

616.12-008.331.1 Р 83 Руденко, Ю.В. Клініко – патогенетичне обґрунтування підходів до оптимізації контролю офісного і домашнього артеріального тиску та зниження його варіабельності в хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією : автореф. дис…канд. мед. наук. : 14.01.11 / НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України ; Руденко Ю.В. – К., 2017. – 30 с.


616. 1/.9 Частная патология и терапия

616.1/3(075.8) М 74 Module 1. Principles of internal medicine (endocrinology, gastroente- rology, hematology. pulmonary diseases) (Модуль 1 : Основи внутрішньої медицини (ендокринологія, гастроентерологія, гематологія, пульмонологія): study guide / [Smiyan S.I., Komorovsky R.R., Lepyavko A.A. et al.] - Ternopil : TSMU, 2013.- 474 p.

616.1/.9-07(03) Х-78 Хопкрофт, К. Справочник симптомов в общей врачебной практике / Кит Хопкрофт, Винсент Форте ; пер. с англ. под. ред. В.А. Кокорина. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 480 с.

616.1/.9-039.72:615.032(075) Ш 68 Шлапак, І.П. Інфузійна терапія в практиці лікаря внутрішньої медицини : навч. посіб. / І.П. Шлапак, В.З. Нетяженко, О.А. Галушко. – К. : Логос, 2013. – 308 с. : рис. - Бібліогр. : С. 298-307.


616.2 Болезни органов дыхания

616.21-083.98(075.8) Н 40 Невідкладна допомога в отоларингології : навч. посіб. / О.М. Науменко, В.М. Васильєв, Ю.В. Дєєва, С.Б. Безшапочний. – К. : Медицина, 2017. – 144 с. - Бібліогр. : С. 141-142.

616.24-006.6-07-08 Р 19 Рак легкого : клиника, диагностика, лечение / Е.В. Кижаев, В.И. Борисов, А.В. Столбовой, Н.Е. Чернеховская. – М. : Бином, 2015. – 144 с. : рис. - Библиогр. : С. 140-144.

616.2(075.8) Х-32 Хвороби органів дихання : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Я.Р.М. Федорів, М.С. Регеда, І.Г. Гайдучок та ін. ; Львів. НМУ ім. Д. Галицького – Л. : «Магнолія 2006», 2017. – 480 с. : рис., табл. - Бібліогр. : С. 470-480.


616.3 Болезни органов пищеварения

616.366-009.7:616.36 Г 93 Губергриц, Н.Б. Хроническая абдоминальная боль. Билиарная боль. Боль при заболеваниях печени / Н.Б. Губергриц. – Донецк : ООО «Лебедь», 2006. – 352 с. : рис. - Библиогр. : С. 333-351.

616.37-036.11/.12 К 17 Калинин, А.В. Острый и хронический панкреатиты / А.В. Калинин. – М. : МЕДпресс -информ, 2016. – 160 с. : рис. - Библиогр. : С. 149-159.

616.379-008.64-082 Н 62 Никберг, И.И. Медицинский самоконтроль и образ жизни больного сахарным диабетом / И.И. Никберг. – Донецк : Изд. Заславский А.Ю., 2012. – 544 с. - Библиогр. : С. 541-542.

616.34(075) С 24 Свистунов, А.А. Болезни кишечника : [учеб. пособ.] / А.А. Свистунов, М.А. Осадчук. – М. : Лаборатория знаний, 2016. – 277 с. : табл., [4] л. рис.- Библиогр. : С. 265-277.

616.333-006.6-089 Х-50 Хирургическое лечение рака кардии / А.Ф. Черноусов, Т.В. Хоробрых, Ф.А. Черноусов, Д.В. Вычужанин. – М. : Практ. медицина, 2016.– 128 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 117-126.


616.31 Стоматология. Болезни органов ротовой полости и зубов

616.31(075.8) Г 14 Gasiuk p.A. (Гасюк П.А.) Album from propedeutics of orthopedic Stomatology ( альбом із пропедевтики ортопедичної стоматології) : Studu Guide P.A. Gasiuk, A. O. Hrad, T.I. Dzetsiukh. - Ternopil : TSMU, 2014. – 212 p.

616.314.17(075) Б 79 Болезни пародонта. Лечение. Преподавание раздела в системе модулей : учеб. пособ. / под. ред. О.О. Янушевича. – М. : Практ. медицина, 2014. - 166 с. - (Учеб. лит. для мед. вузов). - Библиогр. в конце модулей.

616.314.2:612.789.1:612.825.249 П 12 Павленко, О.В. Особливості функції мовлення у стоматології / О.В. Павленко, О Хохліч, І.М. Шупяцький. – Л. : ГалДент, 2014. – 108 с. : мал. - Бібліогр. : С. 106.


616.4 Болезни органов кроветворения. Болезни желез
внутренней секреции. Эндокринные болезни

616.43/.45-079(02) Ф 94 Функциональная и топическая диагностика в эндокринологии : руководство для врачей / С.Б. Шустов, Ю.Ш. Халимов, В.В. Салухув, Г.Е. Труфанов. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 272 с. : табл., [4] л. рис. - Библиогр. : С. 261-266.

616.43/.45-053.2(02) Э 64 Эндокринные заболевания у детей и подростков : рук. для врачей / под. ред. Е.Б. Башниной. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 410 с. : табл. - Библиогр. : С. 376-387.


616.5 Дерматология. Кожные болезни

[616.5+616.97](03) С 59 Соколова, Т. Практические навыки в дерматовенерологии : справочник для врачей /Т.В. Соколова, В.В. Гладько, Л.А. Сафонова ; под ред. Т.В. Соко- ловой. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : МИА, 2016. – 176 с. : табл. - Библиогр. : С. 168-171.


616.6 Урология. Болезни мочеполовой системы

616.61-07-08(075) С 24 Свінціцький, А.С. Діагностика та лікування хвороб нирок : [навч.-метод. посіб.]/ А.С. Свінціцький, В.О. Мойсеєнко. – К. : Медкнига, 2014.– 404 с. : іл., табл. - (Б-ка практикуючого лікаря).


616.7 Болезни опорно-двигательного аппарата

616.711(075.8) К 60 Колісник, П.Ф. Лекції з клінічної вертебрології :[навч. посіб. для студ. ВМНЗ] / П.Ф. Колісник ; Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 184 с. : рис. - Бібліогр. : С. 180-181.

616.728.2-053.3 П 20 Патология тазобедренного сустава у детей : теоретическое, экспериментальное и биомеханическое моделирование / под. ред. А.И. Королькова, З.М. Мителевой ; [Ин-т патологии позвоночника и суставов им. М.И. Ситенко]. – Х., 2016. – 276 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.


616.8 Болезни нервной системы. Нервные и психические болезни.
Невропатология и психиатрия

616.831-005.2:614.2(083.75)(477) Г 33 Геморагічний інсульт (внутрішньомозкова гематома, аневризмальний субарахноїдальний крововилив) : екстрена, первинна, вто- ринна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована) медична допомога та медична реабілітація : уніфікований клінічний протокол медичної допомоги / Укр. асоціація боротьби з інсультом МОЗ. – К. : Вид. Д.В. Гуляєв, 2014.- 96 с.

616.831-005.4:616.127-005.8-071 З-78 Зозуля, І.С. Клініко-інструментальна характерис- тика кардіогенного ішемічного інсульту, зумовленого гострим інфарктом міокарда / за ред. І.С. Зозулі ; Зозуля І.С., Муравська О.М. – Вінниця : Меркьюрі Поділля, 2014. – 116 с. - Бібліогр. : С. 100-116.

616.831-008.918-07-08 К 85 Крылов, В.В. Внутричерепная гипертензия / В.В. Крылов, С.С. Петриков, А.А. Солодов. - М. : Бином, 2016. – 216 с. – рис. - Библиогр. в конце глав.

616.833-002-031.14(02) Л 36 Левин, О.С. Полиневропатии : клиническое руководство / О.С. Левин. – 3-е изд., испр. и доп. - М. : МИА, 2016. – 480 с. : ил., табл. - Библиогр. : С. 454-460.

616.833.1-07-08(075) М 33 Матвієнко, Ю.О. Поширені захворювання черепно-мозкових нервів у практиці невролога і загального лікаря : практ. посіб. / Ю.О. Матвієнко, Н.Л. Боженко. – К. : Люди в білому, 2016. - 62 с. : табл. - Бібліогр. : С. 60.

[616.8:616.39]-053.2-07-08(02) М 69 Михайлова, С.В. Нейрометаболические заболевания у детей и подростков. Диагностика и подходы к лечению : [руководство] / С.В. Михайлова, Е.Ю. Захарова, А.С. Петрухин. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Литтера, 2017. – 360с. : табл., рис. - (Практ. рук.). - Библиогр. в конце глав.

616.8-053.3 Н 40 Неврология раннего детского возраста / под ред. С.К. Евтушенко. – К. : Изд. Заславский А.Ю., 2016. – 288с. : табл. - Библиогр. : С. 270-287.

616.831-005.1-07-08 О-74 Осложнения и последствия инсультов. Диагностика и лечение ранних и поздних нарушений функции / под ред. Г.Я. Юнгехюльзинга, М. Эндреса ; пер.с нем. под ред. Л.В. Стаховской.– М. : МЕДпресс-информ, 2017. – 264 с. : рис. - Библиогр. : С. 228-257.

616.8-089(075.8) Ц 61 Цимбалюк, В.І. Нейрохірургія : навч. посіб. для студ. ВМЗ III-IV рів. акред. / В.І. Цимбалюк, П.С. Гудак, Т.І. Петрів. - Т. : ТДМУ ; Укрмедкнига, 2015. – 256 с. : рис. - Бібліогр. : С. 253-254.


616.9 Инфекционные болезни (заразные)
и паразитарные заболевания

616.988.15-006.52 Б 33 Башмакова, М.А. Папилломавирусная инфекция / М.А. Башма- кова, А.М. Савичева. - М. : Мед. книга ; Н. Новгород : НГМА, 2002. - 20 с. : рис.

[616.9+616-097-008.64]-039.75-07-08(075.8) И-74 Инфекционные болезни с курсом ВИЧ (клиника, лечение, паллиативная помощь) : учебник / С.Г. Пак, Е.В. Волчкова, Л.Н. Кокорева, М.Н. Алленов.– М. : Практ. медицина, 2017. – 336 с., [1] л. рис. - Библиогр : С.331.

616.9-053.2(075.8) І-74 Інфекційні хвороби в дітей : підруч. для студ. ВМНЗ закл. IV рів. акред. / за ред. С.О. Крамарьова, О.Б. Надраги. – 2-ге вид., випр. – К. : Медицина, 2016. – 392 с. : табл., [3] л. рис. - Бібліогр. : С. 389.

616.9- 057 П 84 Професійні інфекційні хвороби / Ю.І. Кундієв, М.А. Андрейчин, А.М. Нагорна, Д.В. Варивончик. – К. : Авіцена,2014. – 528 с. : рис. - Бібліогр. в кінці розд.

616.98-002.8 С 32 Сергеев А.Ю. Кандидоз. Природа инфекции, механизмы агрессии и защиты, лабораторная диагностика, клиника и лечение/ А.Ю. Сергеев, Ю.В. Сергеев. –М. : Триада- Х, 2001. – 472 с. : табл. - Библиогр. в конце глав.

[616.921.5+616.988.7]-085.37(07) Ш 34 Швец, Н.И. Диагностика, лечение, иммунопро- филактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций : учеб. пособ. для врачей / Швец Н.И., Пидаев А.В., Бенца Т.М. – К. : Изд. Балюк И.Б., 2009. – 220 с. : табл., рис. - Библиогр. : С. 219-220.


617 Хирургия. Ортопедия. Офтальмология

617-001-039.57-053.2(02) Ж 72 Жила, Г.Н. Амбулаторная травматология детского возраста : рук. для врачей / Н.Г. Жила, В.И. Зорин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 254 с., [8] л. рис. : рис. - Библиогр. : С. 235-236.

617:614.251.3(075.8) К 45 Кіт, О.М. Медсестринство в хірургії : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / О.М. Кіт, А.О. Боб, С.О. Коноваленко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Т. : ТДМУ ; Укрмедкнига, 2017. – 624 с. : рис. - Бібліогр. : С. 618-619.

617.7-73.581 К 56 Коваленко, В.В. Практическая оптометрия для офтальмологов / Коваленко В.В. – К. : Медкнига, 2015. – 142 с. – (Б-ка практикующего врача ; №. 10).

617-001-089.98:61:355(082) М 42 Медицина неотложных состояний. Избранные клини- ческие лекции. Т. 7 : Травма в условиях чрезвычайных и конфликтных ситуаций / под ред. Никонова В.В., Велигоцкого Н.Н., Феськова А.Э., Федака Б.С. ; Харк. акад. післядиплом. освіти – Х. : ХМАПО, 2014. – 366 с. [8] л. рис. - Библиогр. : С. 358-364.

617.54/55-001 Т 82 Тулупов, А.Н. Торакоабдоминальная травма / А.Н. Тулупов, Г.И. Синенченко. – СПб. : Фолиант, 2016. – 312 с. : табл., цв. ил. - Библиогр. : С. 246-256.


618 Гинекология. Акушерство

618.2/.7(075) А 43 Актуальні питання акушерства практиці сімейного лікаря : навч. посіб. / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Ю.П. Вдовиченка.– К. : Вид. Заславський О.Ю., 2016. – 346 с. : рис., табл. – (Сер. «Сімейна медицина»). - Бібліогр. : С. 323-333.

618.1./2-002-022(02) И-074 Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии : рук. для врачей / под ред. Э.К. Айламазяна. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 320 с. : табл. - Библиогр. в конце глав.

618.1/.5-039.74(075) Н 52 Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии : учеб. пособ. / под ред. С.-М.А. Омарова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.– 272 с.: табл. - Библиогр. в конце глав.

618.146-076.5(02) П 52 Полонская, Н.Ю. Цитологическое исследование цервикальных мазков- ПАП-тест : [руководство] / Н.Ю. Полонская, И.В. Юрасова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 168 с. : рис., табл. - (Б-ка врача - специалиста. Цитология. Гинекология). - Библиогр. : С. 146-147.

618.2/.7-039.72-089.5(083.75) С 48 Сложные акушерские состояния, требующие проведения оптимизированной анестезии, реанимации и интенсивной терапии. Клинические рекомендации, протоколы лечения / под ред. В.И. Краснопольского, Е.М. Шифмана, А.В. Куликова. – М. : Умный доктор, 2016. - 236 с. : табл. - Библиогр. в конце тем.

618.12-006.04-039.1 С 89 Сумцов, Г.А. Первичный рак маточних труб / Г.А. Сумцов, Д.Г. Сумцов. – Сумы : Сум. гос. ун-т, 2015. – 230 с. : ил., табл. - Библиогр. : С. 193-226.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.