Нова медична література Вип. 2. 2017 р.

Нова медична література

Інформаційний бюлетень

Вип. 2. 2017 р.


6/8 Общественные и гуманитарные науки

83.3(4Укр) Б 44 Бєляєва, Л.В. «Кобзар» Т.Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : книгознавче та бібліографічне дослідження / Л.В. Бєляєва, І.Д. Войченко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : ННБУ ім. В.І. Вернадського, 2015. – 994 с.

60.5 І-74 Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загально- українській єдності / НАН України , Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт. кол.

В. Горовий та ін.]. – К. : ННБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. - 202 с. - Бібліогр. : С. 181-201.

60.56(4Укр) О-75 Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу

в сучасній Україні / НАН України , Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт. кол. В. Попик та ін.]. –К. : ННБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. – 220 с. - Бібліогр. : С. 198-218.

70/78 П 19 Пастушенко, О. Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України : соціокомунікаційний аспект / Олена Пастушенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : ННБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. – 564 с.

78.37 Т 12 Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК : ББК станом на 1997 рік, УДК - на 2011 рік / ДНУ «Книжкова палата України ім. Івана Федорова» ; [уклад. М.Й. Ахвердова та ін.] – К.: Кн. палата України, 2017. - 84 с.

78.37 У-59 Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Алфавітно-предметний покажчик (зведений) / ДНУ «Книжкова палата України ім. Івана Федорова» ; [підгот. вид. М.Й. Ахвердова та ін.]. – К.: Кн. палата України, 2017. - 903 с.

78.37 У-59 Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Допоміжні та основна таблиці (станом на 2011 рік) : [пер. з англ.] / ДНУ «Книжкова палата України ім. Івана Федорова» ; [підгот. вид. М.Й. Ахвердова та ін.] – К.: Кн. палата України, 2017. - 1096 с.

70(4Укр) У-45 Україна : наука і культура. Вип. 36 /НАМН України, Т-во «Знання» України, МАН України ; [ред. рада А. Загородній та ін.]. – К. : Знання, 2015. – 512 с.

63.3 (4Укр)-8 У-45 Українська біограф істика =Biographistica ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біографічних досліджень. Вип. 12 / НАН України , Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол. В.І. Попик та ін.]. - К. : ННБУ ім. В.І. Вернадського, 2015. – 496 с.


9 Литература универсального содержания

91.9 (4Укр) К 53 Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. Вип. 19 : Ч-Я / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; [зібрали С. Й. Петров, С.С. Петров]. – К. : ННБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. – 663 с.

57 Биологические науки

577.3(075.8) М 42 Медична та біологічна фізика : підруч. для студ. ВМНЗ III-IV рів. акред. / за ред. О.В. Чалого. – 2-ге вид. – Вінниця : Нова книга, 2017. – 528 с. : рис.

577.3(075.8) С 24 Свідрук, Т.А. Основи біологічної фізики і медична апаратура : навч. посіб. для студ. ВМНЗ I-Ш рів. акред. / Т.А. Свідрук. – К. : Медицина, 2017. – 264 с. : мал. - Бібліогр. : С. 263.


61 Медицина

61(092)(477) Н 57 Нетяженко, В.З. Лікар, науковець, педагог : до 90-річчя від дня народження Олександра Йосиповича Грицюка / В.З. Нетяженко, Т.Й. Мальчевська, В.С. Потаскалова. – К. : КІМ, 2014. – 2014. – 160 с. : фото.

016:61 Н 73 Нові надходження медичних книг за 2016 рік до єдиного фонду Кіровог- радської ЦБС : бібліогр. покажч. Вип. 11 / КЗ «КОНМБ» ; уклад. Дегтярьова О.М. – Кропивницький : ФОП Лисенко С.В., 2017. – 20 с.

61.001.5 П 27 Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. Вип. 3 / Укрмед- патентінформ МОЗ України. – К. : ФОП Поліщук О.В., 2017. – 543 с.

61:340.64:616.31(075) Р 70 Ромодановский, П.О. Судебно-медицинская идентификация личности по стоматологическому статусу : учеб. пособ. / П.О. Ромодановский, Е.Х. Баринов. – М. : ГЭОТАР- Медиа, 2017. – 208 с. - Библиогр. : С. 205-207.

61(063)(477) Ш 64 XVI з’їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства, 28 вересня-1 жовтня 2017 року, Кам’янець-Подільський : матеріали. – О. : Вид. Бартенєва, 2017. – 264 с.


611 Анатомия

611(075.8) Г 51 Гістологія, цитологія та ембріологія. У 3-х кн. Кн. 1 : Цитологія і загальна ембріологія : навч. посіб. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. /за ред. Е.Ф. Барінова, Ю.Б. Чайковського. – К. : Медицина, 2010. – 216с. [16] л. рис. : рис.

611(075.8) К 62 Коляденко, Г.І. Анатомія людини : підруч. для студ./ Г.І. Коляденко. – 6-те вид. – К. : Либідь, 2014. -384 с. : рис.

611 П 12 Павлова, Т.В. Клиническая и экспериментальная морфология / Т.В. Павлова, В.Ф. Куликовский, Л.А. Павлова. – М. : МИА, 2016. – 256 с. : рис. - Библиогр. : С. 245-255.


612 Физиология

612.015(075.8) Г 65 Гонський, Я.І. Біохімія людини : підруч. для студ. ВМНЗ III-IV рів. акред. / Я.І. Гонський, Т.П. Максимчук ; за ред. Я.І. Гонського.- 3-тє вид., випр. і доп. – Т.: ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. - 732 с. : рис. - Бібліогр. : С. 720 -721.

613 Гигиена. Охрана индивидуального здоровья

613.97 А 25 Аграваль, П. Сила в тобі. Здоров’я тіла, емоцій і духу в другій половині життя / Пріті Аграваль ; пер. з пол. Алли Урбановіч. - Х. : НТМТ, 2017. – 336 с.

613.221-053.3 К 39 Кильдиярова, Р.Р. Питание здорового ребенка и больного ребенка : учеб. пособ. / Р.Р. Кильдиярова. – 2-е изд., испр. и доп. - М. :МЕДпресс-информ, 2015. – 128 с. - Библиогр. : С. 127.

613.633 Т 51 Токсикологія аерозолів / Ю.І. Кундієв, М.М. Корда, М.О. Кашуба, О.В. Демецька. - Т. : ТДМУ : Укрмедкнига, 2015. – 256 с. : рис. - Бібліогр. : С. 226-254.


614 Здравоохранение. Социальная гигиена

614.876:616-001.28(075) Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря : навч. посіб. / за ред.. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Д.С. Мечева. – К. : Вид. Заславський О.Ю., 2017. – 208 с. : табл. - Бібліогр. : С. 203-206.

614.876(075.8) Базика, Д.А. Радіаційна медицина : підруч. для студ. ВМНЗ III-IV рів. акред. / Д.А Базика, Г.В. Кулініч, М.І. Пилипенко ; за ред. М.І. Пилипенка. – К. : Медицина, 2013. - 232 с. : рис.

614.876(075) Р 15 Радіо-біофізичні та медико-гігієнічні наслідки Чорнобильської катас-трофи : шляхи пізнання та подолання : практ. посіб. сімейного лікаря / [за ред. В.Г. Бебешко, Б.С. Прістер, М.І. Омельянець]. – Ужгород : Патент, 2017. – 504 с.: табл., рис.


615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия

615.874 З-23 Залесский, В.Н. Противовоспалительное питание в профилактике и лечении хронических неинфекционных (в том числе опухолевых) заболеваний человека. Молеку- лярные защитные механизмы биоактивных компонентов пищи / В.Н. Залесский, Н.В. Великая, С.Т Омельчук. - Винница : Нова книга, 2014. – 736 с. : рис. - Библиогр. : С. 494-734.

615.89 К 65 Константинов, М. Лечение головной боли народными средствами / Максим Константинов. – Х. : Виват, 2017. – 224 с. - ( Полезная книга).

615.82 С 16 Салтыков, С. Как укрепить суставы, связки и мышцы / Сергей Салтыков. – М. : Изд. «Э», 2015. –160 с. : ил. – (Клуб здоровья).


616 Патология. Клиническая медицина.

616-089.98(075) А 43 Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (фак-тів) післядиплом. освіти / за ред. Вороненко Ю.В., Шекери О.Г., Зозулі І.С. – К. : Вид. Заславський О.Ю., 2016. – 124 с. : рис. - Бібліогр. : С. 118 - 122.

616-074(075) А 64 Аналізи : нормативні показники, трактування змін : довідник для студ. та лікарів / Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова ; [уклад. Ю.М. Мостовой, А.А. Сідоров]. – К. : Центр ДЗК, 2016. – 90с. - Бібліогр. : С. 90.

[616-092:612.017.1](02) А 93 Аутоимунные заболевания: диагностика и лечение : рук. для врачей / А.В. Москалев, А.С. Рудой, В.Н. Цыган, В.Я. Апчел. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 218 с. : рис. - Библиогр. : С. 216 - 218.

616/617(03) Б 79 Большой справочник симптомов. Большой справочник анализов / [уклад. Пенделя А.А. ]. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. – 606 с.- (Для всей семьи).

616-083.98(02) В 99 Вялов, С.С. Неотложная помощь : практ. рук. (разработано в соот- ветствии со стандартами неотложной медициской помощи) / С.С. Вялов. – 6-е изд., испр. и доп. – М. : МЕДпресс-информ, 2017. - 196 с. : табл.

616-073:618.19-006 Г 61 Головко, Т.С. Ультразвуковая и рентгеновская маммография в диагностике опухолевых заболеваний молочной железы / Т.С. Головко, Р.Я. Абдуллаев, А.С. Крахмалева.- Х. : Факт, 2017. – 206 с. : рис. - Библиогр. : С. 203-205.

616-083.98:616.1/2-036.882-08(075) Д 66 Домедична допомога. Серцево-легенева реанімація (алгоритми та маніпуляції) : метод. посіб. / Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Кузьмінський І.В. та ін. - К. : Оліва, 2017. – 73 с. : іл. : мал.

616-083.98:617-001(075) Д 66 Домедична допомога. Травма (алгоритми та маніпуляції) : метод. посіб. / Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Кузьмінський І.В. та ін. - К. : Оліва, 2017. – 84 с. : іл. : мал.

616-074/078 К 29 Катеренчук, І.П. Клінічна оцінка, діагностичне та прогностичне значення результатів лабораторних досліджень. Ч.1: Кардіологія / І.П. Катеренчук. – К., Медкнига, 2015. – 96 с. : рис. – (Б-ка практикуючого лікаря). - Бібліогр. : С. 93.

616-097-008.64:616.8(075.8) М 34 Матиевская, Н.В. ВИЧ-инфекция. Оппортунис- тические инфекции и заболевания : пособ. для студ. мед. ун-тов и врачей / Н.В. Матиевская, В.М. Цыркунов, Д.Е. Киреев. – М. : БИНОМ, 2016. - 320 с. : табл. - Библиогр. : С. 312 - 316.

616-074(03) М 84 Мостовой, Ю.М. Аналізи : нормативні показники, трактування змін. Довідник для лікарів / Ю.М. Мостовой, А.А. Сідоров. – К., 2016. – 108 с.- Бібліогр. : С. 108.

616-002.5-07(075) П 12 Павлунин, А.В. Обследование больного во фтизиатрической клинике : учеб. пособ./ А.В. Павлунин, Р.Ф. Мишанов, Н.И. Панченко. – 2-е изд. – Н.Новгород : НижГМА, 2016. - 150 с. : табл., рис.

616-091(092)(477) П 20 Патоморфолог, історик медицини Сергій Микитович Старченко: До 100-річчя від дня народження : біографічний нарис / ННМБ України ; уклад. Л.Є. Корнілова, П.І. Червяк. – К.: ННМБ України,2017. - 88 с. : фото.

616-083.98(03) Т 67 30 невідкладних станів у терапії : [довідник] / Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова ; за ред. Ю.М. Мостового ; Мостовой Ю.М., Сідоров А.А., Томашкевич Г.І. та ін. – 5-те вид., перероб. і доп. – К. : Центр ДЗК, 2016. - 112 с. : табл.

616-056.52-055.2 Т 76 Трошина, Е.А. Ожирение у женщин / Е.А. Трошина, В.Н. Покусаева, Е.Н. Андреева ; под ред. Г.А. Мельниченко, Н.К. Никифоровского. – М.: МИА, 2017. – 268 с. : табл. - Библиогр. : С. 264 - 268.

616-005.2(075) Ф 47 Фещенко, Ю.І. Санітарно-освітня робота з туберкульозу : посібник / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, М.В. Береговий. – К. : Медицина, 2008. – 192 с.


616-006 Онкология. Учение об опухолях (новообразованиях).

[616.36+616.37]-006.04-089(084) А 92 Атлас операций при злокачественных опухолях печени и билиопанкреатодуоденальной зоны / В.А. Кубышкин, А.В. Чжао, В.А. Вишнев- ский и др. ; под ред. А.Д. Каприна, А.Х. Трахтенберга, В.И. Чиссова. – М. : Практ. медицина, 2017. – 160 с. : рис.

616-006(091)(092)(477.83) П 16 Панишко, Ю.М. Гаврило Парфентійович Ковтунович - засновник Львівської онкологічної школи / Ю.М. Панишко ; Львів. НМУ ім. Д. Галицького – Л.: ПП Сорока Т.Б., 2017. – 208 с. : фото. - Бібліогр. : С. 178 - 207.

616-006-085.277.3(075) П 32 Підтримуюча терапія онкологічних хворих : посіб. для лікарів / за ред. О.С. Зотова. – К. : Вид. Заславський О.Ю., 2015. - 98 с.

616-006(075) С 28 Севідов, В.В. Онкологія : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / В.В. Севідов, Н.М. Касевич ; за ред. В.П. Баштана. – К. : Медицина, 2011. – 232 с. - Бібліогр. : С. 232.

616.33-006-089-06 Ч-49 Черноусов, А.Ф. Осложения гастрэктомии / А.Ф.Черноусов, Т.В. Хоробрых, П.В. Ногтев .–М.: Практ. медицина, 2017.– 136 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 126 - 134.


616-053.2 Педиатрия. Болезни детского возраста

616.9-053.2-085.28(03) А 72 Антимикробная терапия у детей по Нельсону / гл. ред. Дж. Брэдли, Дж. Нельсон ; под. ред. А.И. Мазуса, А.П. Продеуса ; пер. с англ. под. ред.. Н.В. Первуховой. – М. : Гранат, 2016. – 367 с.: табл. - Библиогр. : С. 270 - 325.

616.1-053.3 Д 70 Дослідження в перинатології . Серцево-судинні захворювання у новонароджених [пер. з англ.] / відпов. ред. Гил Верновський, С. Давід Рубенстайн. – К. : Молодь, 2004. – 312 с. : рис. - Бібліогр. в кінці розд.

616-053.2:615.28/2.282(03) К 39 Кильдиярова, Р.Р. Противомикробная терапия в педиатрии : справочник / Р.Р. Кильдиярова, М.Ю. Денисов. – М. : МЕДпресс-информ, 2014. – 128 с.: табл.

616.9-053.2-085.28(02) К 39 Кильдиярова, Р.Р. Руководство по антимикробной терапии в педиатрии / Р.Р. Кильдиярова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 262 с. - Библиогр. : С. 250-253.

616-074-053.2(02) М 26 Марина, А.С. Анализ крови и мочи в клиничской диагностике : справочник педиатра / А.С. Марина, Ю.В. Наточин. – СПб. : СпецЛит, 2016. -160 с. - Библиогр. : С. 157-159.

616.39-053.2-056.43-02-07-08:613.2 М 37 Мачарадзе, Д.Ш. Пищевая алергия у детей и взрослых : клиника, диагностика, лечение / Д.Ш. Мачарадзе. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 389 с. : рис. - Библиогр. в конце тем.

616-053.2-083.98(075) Н 52 Неотложная медицинская помощь детям на догоспитальном этапе : пособие / Г.И. Постернак, М.Ю. Ткачева, Л.М. Белецкая, И.Ф. Вольный.– Л.: Медицина світу, 2004.– 188 с. - Библиогр. : С. 185 - 186.

616.2-053.2(03) Р 69 Романцов, М.Г. Респираторные заболевания у часто болеющих детей : настольный справочник врача / М.Г. Романцов, И.Ю. Мельникова, Ф.И. Ершов ; под. ред.Ф.И. Ершова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. -160 с. - Библиогр. : С. 157 - 159.


616.1 Болезни органов сердечно-сосудистой системы
(органов кровообращения) и болезни крови

616.12-073.97(075.8) А 65 Андрейчин, С.М. Практична електрокардіографія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С.М. Андрейчин, Н.А. Бількевич, Т.Ю. Чернець. – Т. : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. – 156 с. : рис. - Бібліогр. : С. 155.

616.12-073.97 А 86 Арустамов, А.С. Анализ показателей электрокардиограмм и причины их разночтений / А. С. Арустамов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Триада-Х, 2015. – 62 с. : рис. – (В помощь практическому врачу). - Библиогр. : С. 61 - 62.

616.15-053.3 А 89 Аряев, Н.Л. Диагностика и лечение гемолитической болезни плода и новорожденного / Н.Л. Аряев, А.А. Зелинский, Н.Л. Мерикова. – О.: Астропринт, 2005. -264 с. : рис. - Библиогр. : 245 - 259.

616.1/8-085-06:616 Б 44 Белялов, Ф.И. Лечение болезней в условиях коморбидности / Ф.И. Белялов. –10-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 544 с.,табл. - Библиогр. : С. 498 - 543.

616.1-053.3 Д 70 Дослідження в перинатології . Серцево-судинні захворювання у новонароджених [пер. з англ.] / відпов. ред. Гил Верновський, С. Давід Рубенстайн. – К. : Молодь, 2004. – 312 с. : рис. - Бібліогр. в кінці розд.

616.1/7-002.77(075.8) К 64 Кондратюк, В.Є. Внутрішня медицина : ревматологія. Змістовий модуль : Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб кістково- м’язової системи та сполучної тканини : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.Є. Кондратюк, М.Б. Джус. – К. : Медицина, 2017. – 272 с. - Бібліогр. : С.264 - 271.

616.12-008.318(042) Н 72 «Нове в аритмології» для лікарів за спеціальностями «кардіологія», «загальна практика - сімейна медицина», «внутрішні хвороби», «неврологія» : зб. лекцій за ред. О.С. Сичова / ДУ « ННЦ «Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН та ін. ; авт.-укл. О.С. Сичов, О.О. Ханюков, О.І. Іркін та ін. – К. : Четверта хвиля, 2017. – 144 с. : рис.

616.1(042) П 27 Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини : зб. лекцій Укр. кардіологічної школи ім. М.Д. Стражеска / ДУ «ННЦ «Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України ; за ред. В.М. Коваленка. – К. : Четверта хвиля, 2017. – 128 с. : табл.

616.1:614:31(075) П 78 Проблеми здоров’я і тривалості в сучасних умовах : посібник / ННЦ «Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска» ; [під ред. Коваленка В.М., Корнацького В.М.]. – К. : ННЦ «Ін-т кардіології»,2017. – 300 с. : табл., рис. - Бібліогр. в кінці розд.

616.155.194-053.3(075) П 99 Пясецька, Н.М. Сучасний погляд на розвиток, клінічний перебіг, профілактику та лікування анемій у новонароджених і дітей раннього віку : (навч. посіб. для лікарів) / Н.М. Пясецька ; НМА післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – К. :ФОП Сторожук, 2015. – 92 с. : табл. - Бібліогр. : С. 86 - 89.

616.12-083.98(02) Р 85 Руксин, В.В. Неотложная амбулаторно-поликлиническая кардиология : краткое руководство / В.В. Руксин. – 2-е изд. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 256 с. - Библиогр. : С. 254 - 255.

616.12-008.331.1-084 Т 80 Трэш, А. Гипертония. Обширная программа естественного контроля над заболеванием или Жизнь без лекарств. Природные методы лечения гипертонии : пер. с англ./ А. Трэш, К. Трэш. – К. :Джерело життя, 2015. - 256 с. - Библиогр. : С. 238 - 241.

616.1/7-085(03) С 91 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів / за ред. Ю.М. Мостового. – 22-ге вид., перероб. – К. : Центр ДЗК, 2017. – 616 с. : табл.

616.147.3-002.44 Ч-75 Чонка, І.І. Амбулаторне лікування венозних трофічних виразок / І.І. Чонка. – Т. : ТДМУ : Укрмедкнига, 2015. - 112 с. : рис. - Бібліогр : С. 97 - 104.

616.15(02) Ш 65 Шиффман, Ф.Дж. Патофизиология крови / Фред Дж. Шиффман ; пер. с англ. под ред. Е.Б. Жибурта, Ю.Н. Токарева; под. общ. ред. Ю.В. Наточина. – М. : БИНОМ, 2017. – 448 с.: табл. - (Сер. «Патофизиология). - Библиогр. в конце глав.


616.2 Болезни органов дыхания

616.211-002.022.8(035) А 50 Аллергический риноконьюктивит (клинические рекомен- дации) / под. ред. А.С. Лопатина. – М. : Практ. медицина, 2015. -78 с.

616.24-002-02-07-08(02) К 14 Казанцев, В.А. Внебольничная пневмония : рук. для практикующих врачей / В.А. Казанцев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 112 с.

616.24-073.7(03) К 49 Клиничекая интерпретация рентгенограммы легких : справочник / пер. с англ. под. ред. В.Н. Трояна. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. -216 с. : рис.

616.24-002.31-073.75 Л 87 Лучевая диагностика острых деструктивных воспалительных процессов в легких / А.П. Дунаев, Ж.В. Шейх, Г.Г. Кармазановский, Н.С. Дребушевский. –М. : Изд. дом. Видар-М, 2016. – 104 с. : рис. - Библиогр. : С. 103.

616.21(03) Н 63 Николаев, М.П. Оториноларингология : справ. практ. врача / М.П. Николаев.- 2-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2017. -272 с. - Библиогр. : С. 271.

616.2(03) Р 64 Розинова, Н.Н. Эпонимические синдромы в пульмонологии : справочник / Н.Н. Розинова, Н.С. Лев, А.Е. Богорад. –М. : Практика, 20011. – 87 с. : табл., рис.

616.2-053.2(03) Р 69 Романцов, М.Г. Респираторные заболевания у часто болеющих детей : настольный справочник врача / М.Г. Романцов, И.Ю. Мельникова, Ф.И. Ершов ; под. ред.Ф.И. Ершова. – М. : ГЭОТАР- Медиа, 2017. -160 с. - Библиогр. : С. 157-159.


616.3 Болезни органов пищеварения

[616.36+616.37]-006.04-089(084) А 92 Атлас операций при злокачественных опухолях печени и билиопанкреатодуоденальной зоны / В.А. Кубышкин, А.В. Чжао, В.А. Вишнев- ский и др. ; под ред. А.Д. Каприна, А.Х. Трахтенберга, В.И. Чиссова. – М. : Практ. медицина, 2017. – 160 с. : рис.

[616.391:577.161.2]-07-08 Д 39 Дефіцит та недостатність вітаміну D : епідеміологія, діагностика, профілактика та лікування / за ред. В.В. Поворознюка, П. Плудовські. – Донецьк : Вид. Заславський О.Ю., 2014. – 262 с. - Бібліогр. : С. 207 - 252.

616.36-092-08 И 24 Ивашкин, К.В. Аутоимунные заболевания печени : от патогенеза к прогнозу и лечению / К.В. Ивашкин, Е.Н. Широкова, В.Т. Ивашкин. – М. : МЕДпресс-информ, 2017. – 96 с., [4] л. рис. : рис. - Библиогр. : С. 93.

616.33-008.3(02) И 24 Ивашкин, В.Т. Функциональная диспепсия : краткое практ. рук. / В.Т. Ивашкин, А.А. Шептулин, В.А. Киприанис. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : МЕД – пресс-информ, 2017. – 144 с. : табл. - Библиогр. : С. 121 - 142.

616.329/33-008.6-07-08 Г 22 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь : диагностика и лечение / под ред. Майкла Ф. Ваези ; пер. под ред. В.А. Ахмедова. – М. : ГЭОТАР-Медиа,2016. - 224 с.: рис., табл. - Библиогр. : С.218 - 221.

616.33/34-002.44-07-08 Л 64 Литовский, И.А. Гастродуоденальные язвы и хронический гастрит (гастродуоденит). Дискуссионные вопросы патогенеза, диагностика, лечения / И.А. Литовский, А.В. Гордиенко. – СПб : СпецЛит, 2017. – 304 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце разд.

616.31(091)(092)(477.83) М 15 Макєєв, В.Ф. Лікар, науковець, вчитель – професор Збарж Яків Михайлович / Макєєв В.Ф., Зіменковський Б.С., Гриновець В.С. ; Львів. НМУ ім. Д. Галицькогоюю. – Л. : Кварт, 2017. – 44 с. : фото.

616.39-053.2-056.43-02-07-08:613.2 М 37 Мачарадзе, Д.Ш. Пищевая алергия у детей и взрослых : клиника, диагностика, лечение / Д.Ш. Мачарадзе. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 389 с. : рис. - Библиогр. в конце тем.

616.379-008.64(02) С 22 Сахарный диабет и репродуктивная система : [руководство] / под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой. – М. : МИА, 2016. – 176 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

616.33/34-002-079.3(075) Т 80 Трухан, Д.И. Дифференциальный диагноз основних гастроэнтерологических синдромов и симптомов : [учеб. пособ.] /Д.И. Трухан, С.Н. Филимонов. - М. : Практ. медицина, 2016. – 176 с. - Библиогр. : С. 172 - 175.

616.3(02) Х-38 Хендерсон, Дж.М. Патофизиология органов пищеварения / Джозеф М. Хендерсон ; под. общ. ред. Ю.В. Наточина ; ред. В.Ю. Голофеевский. - М. : БИНОМ, 2016. – 272 с. : рис. – (Сер. «Патофизиология).

616.33/35-008-07-08 Ф 94 Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта. Практический поход на основе клинического опыта / под. ред. Брайана Е. Лэйси и др. ; пер. с англ. под. ред. С.В. Демичева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 345 с. : рис., [4]л. рис . - Библиогр. в конце глав.

616.33-006-089-06 Ч-49 Черноусов, А.Ф. Осложения гастрэктомии / А.Ф.Черноусов, Т.В. Хоробрых, П.В. Ногтев. – М.: Практ. медицина, 2017. – 136 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 126-134.

[616.33-002.44+616.342]-089(02) Ч-49 Черноусов, А.Ф. Хирургия язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки : руководство / А.Ф. Черноусов, Т.В. Хоробрых, П.М.Богопольский. – М.: Практ. медицина, 2016. – 352 с. : рис. - Библиогр. : С. 344 - 351.


616.5 Дерматология. Кожные болезни

616.5-053.2-085.83 М 54 Методы физиотерапии в детской дерматологии / Л.С. Круглова, К.В. Котенко, Н.Б. Корчажкина, С.Н. Турбовская. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 342 с., [20] л. рис. : табл. - Библиогр. : С. 329 - 338.


616.7 Болезни опорно-двигательного апарата

616.711-007.43 Б 90 Бубновский, С. Грыжа позвоночника - не приговор!/ Сергей Бубновский. – М. : Эксмо, 2015. - 192 с. : фото – (PRO здоровье).

616.7 Є-15 Євдокименко, П. Велика книга здоров’я лікаря Євдокименка / Павло Євдокименко. - Т. : Навч. книга-Богдан, 2013. – 656 с.

616.72-002.77 П 12 Павлов, В.П. Ревмоортопедия / В.П. Павлов, В.А. Насонова. – 3-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2017. - 468 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

616.72-002.77-07-08 С 24 Свінціцький, А.С. Діагностика та лікування ревматичних захворювань : [навч. посіб.] / А.С. Свінціцький. – К. : Медкнига, 2017. – 327 с. – (Б-ка практикуючого лікаря).

616.717.5-001.5-07-08(02) С 83 Страфун, С.С. Переломы дистального метаэпифиза лучевой кости : [руководство] / Страфун С.С., Тимошенко С.В. – К. : Феникс, 2015. – 307 с. : рис. - Библиогр. : С. 295 - 307.

616.711-008.6-085.825(02) Ф 68 Фишер, П. Тесты и упражнения при функциональных нарушениях позвоночника : [руководство] : пер. с англ. / Петер Фишер .– М.: МЕДпресс-информ, 2017. - 224 с. : рис. - Библиогр. : С. 221 - 222.


616.8 Болезни нервной системы. Нервные и психические болезни.
Невропатология и психиатрия

616.89(075) Б 42 Беккер, И.М. Работа врача-психиатра над ошибками : [пособие] / И.М. Беккер. – М. : БИНОМ, 2016. -304 с. - Библиогр. : С. 301.

616.8-009.832(02) П 12 Бехзад Б. Паври Обмороки : рук. для врачей / Бехзад Б. Паври ; пер. с англ. под ред. А.В. Певзнера. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2016. – 174 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

616.89-008.441.13 Г 74 Гофман, А.Г. Клиническая наркология / А.Г. Гофман. – 2-е изд. – М. : МИА, 2017. – 376 с. - Библиогр. : С. 349 - 375.

616.895.4:616.1 Д 43 Дзяк, Г.В. Депресивні розлади у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця / Г.В. Дзяк, Л.М. Юр’єва, О.О. Дукельський. – К. : Рема-Прінт, 2014. –108с.: рис. - Бібліогр. : С. 93 - 107.

616.832-004.2 Е 27 Евтушенко, С.К. Рассеянный склероз у детей (клиника, диагностика, лечение) : рук. для врачей / С.К. Евтушенко, М.А. Москаленко. – К.: Випол, 2009. – 254 с. : рис. - Библиогр. : С. 248 - 254.

616.831-085.849.11 К 89 Кузнецов, В.В. Неинвазивная стимуляция головного мозга / Кузнецов В.В., Скачкова Н.А. – К. : Фенікс, 2016. - 246 с. : рис. - Библиогр. в конце разд.

616.8-009.7-039 П 14 Паліативна медична допомога при хронічному больовому синдромі : метод. рек. по впровадженню уніфік. клін. протоколу первинної мед. допомоги та адаптованої клін. настанови /Колесник П.О., Кедик А.В., Шаповал К.Ю., Андріїшин Л.І. ; під заг. ред. Чопея І.В. – Вид. 2-ге, доп. – Ужгород, 2016. – 46 с., додатки.

616.89 П 86 Психиатрические аспекты неврологических заболеваний / под. ред. Константина Г. Ликетсоса и др. ; пер. с англ. Н.Н. Яхно. – М. : МЕДпресс-информ, 2017. – 325 с. - Библиогр. в конце тем.

616.892-02:616-097-008.64 Х-93 Хритинин, Д.Ф. Психические расстройства при ВИЧ-инфекции в ХХI веке / Д.Ф. Хритинин, В.В. Новиков. – М.: Бином, 2016.–224 с., табл.-Библиогр. : С. 191 - 223.

616.831-005.4-089 Х-50 Хирургия массивного ишемического инсульта / В.В. Крылов, А.С. Никитин, В.Г. Дашьян и др. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -129 с.: рис. - Библиогр. в конце тем.


616.9 Инфекционные болезни (заразные)
и паразитарные заболевания

616.9-053.2-085.28(03) А 72 Антимикробная терапия у детей по Нельсону / гл. ред. Дж. Брэдли, Дж. Нельсон ; под. ред. А.И. Мазуса, А.П. Продеуса ; пер. с англ. под. ред.. Н.В. Первуховой. – М. : Гранат, 2016. – 367 с.: табл. - Библиогр. : С. 270 - 325.

616.9-07-08(03) И 74 Инфекционные болезни : [справочник] / под ред. Л.В. Мороз. – К. : Б-ка «Здоровье Украины», 2016. - 324 с. : табл. – ( Б-ка «Здоров’я України». Инфек- ционист).

616.9(075.8) И-7 Инфекционные болезни : учеб. для студ. ВМУЗ IV уров. аккред. /под ред. О.А. Голубовской. – К. : Медицина, 2014. - 784 с., [6] л. рис. - Библиогр. : С. 775 -778.

616.9-053.2-085.28(02) К 39 Кильдиярова, Р.Р. Руководство по антимикробной терапии в педиатрии / Р.Р. Кильдиярова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 262 с. - Библиогр. : С. 250-253.


617 Хирургия. Ортопедия. Офтальмология

617.735-002:616.379-008.64(084.4) А 92 Атлас по диабетической ретинопатии : практ. рук. для врачей / Д.В. Липатов, Е.Г. Бессмертная, А.Г. Кузьмин и др. ; под. ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой. – М. : МИА, 2017. - 64 с. : рис. - Библиогр. : С. 63.

617-001.17(084.4) А 92 Атлас термических поражений / В.А. Сизоненко, К.Г. Шаповалов, А.М. Мироманов, С.А. Сумин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 74 с. : рис. -Библиогр. : С. 73-74.

617-089.5-039.72(02) Б 83 Борщофф, Д. С. Критические ситуации в анестезиологии : практ. рук. / Дэвид С. Борщофф ; пер. с англ. под ред. М.С. Данилова, К.М. Лебединского. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 80 с.

617-001.45(075) В 16 Вогнепальні поранення м’яких тканин склепіння черепа : навч. посіб./ [А.О. Данчин, М.Є.Поліщук, А.П. Казмірчук, Є.Г. Педаченко ;за ред. А.В. Верби, О.Г. Данчина] : Укр. війск.-мед. акад., НМА післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – К. : Лазурит-Поліграф, 2017.-116 с. : рис. - Бібліогр. : С. 116.

617.7-073.756.8(02) Л 84 Лумбросо, Б. ОКТ (сетчатка, сосудистая оболочка, глаукома) : практ. рук. / Бруно Лумбросо, Марко Рисполи ; пер. с англ. К.С. Турко. – М. : Изд. Панфилова, 2016. - 208 с. : рис., схемы.

617.3-053.2 М 70 Мицкевич, В.А. Ортопедия первых шагов / В.А.Мицкевич. – 3-е изд. – М. : Лаборатория знаний, 2017. - 560 с. : рис. - Библиогр. : С. 328 - 354.

617-083.98(075.8) Н 40 Невідкладні стани в хірургії : навч. посіб. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / за ред. Л.М. Ковальчука. – К. : Медицина, 2017. – 560 с. : табл. - Бібліогр. : С. 556 - 559.

616.717.5-001.5-07-08(02) С 83 Страфун, С.С. Переломы дистального метаэпифиза лучевой кости : [руководство] / Страфун С.С., Тимошенко С.В. – К. : Феникс, 2015. – 307 с. : рис. - Библиогр. : С. 295 - 307.

616.831-005.4-089 Х-50 Хирургия массивного ишемического инсульта / В.В. Крылов, А.С. Никитин, В.Г. Дашьян и др. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 129 с.: рис. - Библиогр. в конце тем.

616.33-006-089-06 Ч-49 Черноусов, А.Ф. Осложения гастрэктомии / А.Ф.Черноусов, Т.В. Хоробрых, П.В. Ногтев . – М.: Практ. медицина, 2017.– 136 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 126 - 134.

[616.33-002.44+616.342]-089(02) Ч-49 Черноусов, А.Ф. Хирургия язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки : руководство / А.Ф. Черноусов, Т.В. Хоробрых, П.М. Богопольский. – М.: Практ. медицина, 2016. – 352 с. : рис. - Библиогр. :С. 344 - 351.


618 Гинекология . Акушерство

618.2-083 В 23 Ваш малыш родится здоровым! - М. : МедЭкспертПресс, 2005. - 112 с.

618.17-008.14(02) В 75 Ворник, Б.М. Женская сексология и сексопатология / Б.М. Ворник. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 426 с. - Библиогр. : С. 401 - 426.

618.18-006.6-084 Р 83 Рудень, В.В. Рак молочної залози у жінок : управління факторами ризику / Рудень В.В., Москвяк - Лесняк Д.Є / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, кафедра соц. медицини, економіки та орг. охорони здоров’я. – Л. : ЛНМУ, 2017. – 129 с. : рис., табл. - Бібліогр. : С. 105 - 129.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.