Нова медична література Вип. 1. 2017 р.

Нова медична література

Інформаційний бюлетень

Вип. 1. 2019 р.


02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

026.61 П 12 Павленко, Р. Бібліотека у намисті слова / Нац. наук. мед. б-ка України; [Р. Павленко, Т. Остапенко, Ю. Віленський]. – К. : ФОП Коляда, 2018. – 288 с. : іл.

02:658.58(075) Х-46 Хіміч, Я. О. Інноваційні міни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. / Я. О. Хіміч ; Укр. бібл. асоц., НАКККіМ, Центр безперервн. інформ. бібл. освіти, Головний тренінговий центр для бібліотекарів . – К. : Самміт-книга, 2012. – 88 с.

030 Універсальні довідкові видання

030(477) Е 64 Енциклопедія Сучасної України / гол. ред. Дзюба І.М., Романів О.М. та ін. Т. 18. Лт – Малицький. – К.: Ін-т енцикл. досліджень Нац. акад. наук України, 2018. – 712 с.

030(477) Е 64 Енциклопедія Сучасної України / гол. ред. Дзюба І.М., Романів О.М. та ін. Т. 19. Малиш - Медицина. – К.: Ін-т енцикл. досліджень Нац. акад. наук України, 2018. – 688с.

030(477) Е 64 Енциклопедія Сучасної України / гол. ред. Дзюба І.М., Романів О.М. та ін. Т. 20. Медична - Мікоян. – К.: Ін-т енцикл. досліджень Нац. акад. наук України, 2018. – 688 с.

159.9 Психологія

159.9 Б 87 Браун, Б. Дари недосконалості. Як полюбити себе таким, який ти є : ваш путівник до повнокровного життя / Брене Браун ; переклад з англ. О. Замойської. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2017 . – 208 с.

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

37.01Сухомлинський Б 24 Баранюк, І. Г. Слово-Природа-Краса в педагогічній системі Василя Сухомлинського / Ірина Баранюк. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 252с.

93/94 Історія

94(477)(059.3) Б 85 Босько, В. М. Історичний календар Кіровоградщини на 2018 рік. Люди. Події. Факти / В. М. Босько. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 260 с.

94(477.45) К 26 Карпов, В. Є. Відголоски родинної пам’яті : документально-художнє видання. Перша книга / В. Є Карпов. – Кропивницький : Вид-во Льотної академії НАУ, 2019. – 452 с. : мал. – Бібліогр. : С. 444 - 451.

61 Медичні науки

61(063) Б 98 Бюллетень Х1У чтений им. В. В. Подвысоцкого 27-28 мая 2015 года : [материалы науч. конференции] / Укр. НИИ медицины транспорта МЗ Украины ; Одес. отд. науч. тов-ва патофизиолог. Украины ; Академия технологических наук Украины ; [гл. ред. Гоженко А.И.] – Одесса : Фенікс, 2015. – 240 с.

61(063) Б 98 Бюллетень Х1V чтений им. В. В. Подвысоцкого 19-20 июня 2014 года : [материалы науч. конференции] / Укр. НИИ медицины транс. МЗ Украины ; Одес. отд. науч. тов-ва патофизиолог. Украины ; Академия технологических наук Украины ; [гл. ред. Гоженко А.И.] – Одесса : Фенікс, 2014. – 320 с.

016:61(092) Ганіткевич Г 19 Ярослав Ганіткевич : бібліографічний покажчик / уклад. : З. Служинська, Г. Белявська. – Львів : ПАІС, 2018. – 104 с.

61(09)(059) І-51 Імена в медицині у відгомоні часу. 2017 рік (січень-червень) : календар знаменних та пам’ятних дат / ННМБ України, Укр. бібліотечна асоціація ; [уклад. С. М. Булах та ін.] – К. : ННМБУ, 2017. – 86 с.

61(09)(059) І-51 Імена в медицині у відгомоні часу. 2017 рік (липень-грудень) : календар знаменних та пам’ятних дат / ННМБ України, Укр. бібліотечна асоціація ; [уклад. С. М. Булах та ін.]. – К. : ННМБУ, 2017. – 86 с.

61(09):005.745(06) І-90 Історія медичної науки, практики та освіти : зб. ст. та тез науково-практич. конф. 26-27 квітня, м. Київ / НАМН Укр. ; ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН Укр. ; ред. кол.: Сердюк А. М., Полька Н. С. – К., 2018. – 428с. – Бібліогр. в кінці ст.

61(092)(477.83) Н 44 Незалежний культурологічний часопис «Ї» : 27 рік вид. / Львів. нац. ун-т ім. Д. Галицького. – Львів: Кичма, 2018. – Число 91: Львів епохи Євгена Озаркевича = Nezaleznyj kul turolohicnyj сasopys «Ї» / [ ред. числа О. Заячківська (голов. ред.) та ін.]. – 2018. – 119 с. : іл.

61(09)(477)”18” Н 44 Незабутні лікарі Києва (До ювілейних дат професорів Університету Святого Володимира Ю. Мацона, Ф. Мерінга, Є. Афанасьєва, К. Трітшеля) : бібліографічний нарис / уклад. : Н. І. Мамедова, Л. Є. Корнілова ; Нац. наук. мед. б-ка України. – К. : ННМБУ, 2018. – 100 с. – (Серія «Товариство київських лікарів в особах»).

61:57 О-51 Околитенко, Н. Антидогмы медицины. Биологические обоснование новой медицинской парадигмы. Информационные взимодействия в живых системах / Н. Околитенко, Н. Колбун. – 2-е изд., доп. – Житомир : ПП «Рута», 2017. – 128 с.

61(477)(092) Шалімов Ш 18 Олександр Олексійович Шалімов. Миттєвості життєвого шляху / П. І. Червяк, О. Ю. Усенко, В. Й. Сморжевський, Л. Є. Корнілова ; Нац. наук. мед. б-ка, за заг. ред. П. І. Червяка. – К. : ВЦ «Просвіта», 2018. – 192 с.: іл.

611:001.4 Б 79 Болгов, Ю. А. Проблемные вопросы анатомической терминологии / Ю. А. Болгов. – К.: ИПЦ «Экспресс», 2013. – 68 с. – Библиогр.: С. 67.

613 Гігієна загалом. Особисте здоров’я та гігієна

613.1(063) А 43 Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки країни : зб. тез. доп. наук.-практ. конф. (одинадцяті марзєєвські читання, 2015 рік). Вип. 15, 8 - 9 жовт. 2015р. / ред. кол. Сердюк А. М. та ін. – Івано-Франківськ: Рекламне агентство TR Studio, 2015. – 364 с.

613/614:001.891(06) А 43 Актуальні питання захисту довкілля та здоров’я населення України (результати наук. розробок 2014р.) / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН Укр. ; за ред. Седюка А. М. – К. : Рекламне агентство ТR Studio, 2015. –432 с.

613.99 Л 43 Лелюх, Н. Відверта розмова про жіноче здоров’я: просто про головне / Наталія Лелюх. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2018. – 256 с.: мал.

613.6 С 34 Сидоренко, С. Г. Гігієнічна оцінка умов праці і стану здоров’я робітників, які контактують з фумігантами на етапах зернового транспортного конвеєру : автореф. дис. канд. мед. наук. : 14.02.01 / Ін-т медицини праці НА МНУ; Сидоренко С. Г. – К., 2017. – 24 с.

614 Охорона здоров’я та гігієна. Попередження нещасних випадків

614.1:314.144:355.422(477)(075) А 43 Актуальні проблеми здоров’я та мінімізація їх в умовах збройного конфлікту в Україні: посіб / ННЦ «Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска» ; під ред. Коваленка Н. М., Корнацького В. М. – К.: ННЦ «Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска», 2018. – 216 с.: табл. – Бібліогр в кінці розд.

614.2:005.3 (075) Б 61 Білинська, М. М. Політика та управлінн в секторі економіки та фінансування системи охорони здоров’я України: навч. посіб. / М. М. Білинська, Н. О. Васюк, С. Г. Бойко. – К. : НАДУ, 2017. – 98 с. – Бібліогр.: С. 92 - 99.

614.2:005.3 (075) Б 61 Білинська, М.М. Управління змінами сфери охорони здоров’я : навч. посіб. / М. М. Білинська, Т. П. Юрочко ; Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. соц. і гуманіт. політики. – К. : НАДУ, 2017. – 107 с. : табл. – Бібліогр. : С. 104-107.

614.88(477+100) М 13 Мазуренко, О. В. Координація національної та міжнародної допомоги при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного Характеру / О. В. Мазуренко. – К. : Гордон, 2017. – 320 с.

614.25(02.062) М 4 Медведь, В. Небайдужі думки про медицину і медиків / В. Медведь. – К. : Авіцена, 2018. – 216 с.

614.876 Н 43 Health effects of Chornobyl accident / Ministry of Ukraine of Emergencies and Affairs of Population Protection from the Consequences of Chornobyl Catastrophe, Academy of Medical Sciences of Ukraine, Research Center for Radiation Medicine ; ed.: A. Vozianov, V. Bebeshko, D. Bazyka. – Kyiv : DIA, 2003. – 512 p. : ill., tab., graphics. – (Англійська мова).

614.462(03) М 80 Морская фумигация: словарь-справочник по обеззараживанию грузов на судах и в портах / Е. П. Белобров, Л. М. Шафран, Я. Б. Мордкович, В. М. Курбанов ; под. ред. Л. М. Шафрана. – О. : Черномор’я, 2012. – 354 с. – Библиогр. : С. 268 - 274.

614.876(06) П 78 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : зб. наук. праць. Вип. 20 / Нац. наук. центр радіаційної медицини ; за заг. ред. Д. А. Базики. – К. : ДІА, 2015. – 600 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.

614.876(06) П 78 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : зб. наук. праць. Вип. 21 / Нац. наук. центр радіаційної медицини ; за заг. ред. Д. А. Базики. – К. : ДІА, 2016. – 538 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.

614.876(06) П 78 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : зб. наук. праць. 25-річчю Нац. акад. мед. наук Укр. присвячено. Вип. 22 / Нац. наук. Центр радіаційної медицини ; за заг. ред. Д. А. Базики. – К. : ДІА, 2017. – 516 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.

614.876(075) Р 15 Радіо-біофізичні та медико-гігієнічні наслідки Чорнобильської катастрофи: шляхи пізнання та подолання : практ. посіб. сімейного лікаря / [ В. Г. Бебешко, Б. С Прістер, М. І. Омельянець]. – Ужгород: ТДВ «Патент», 2017. – 504 с.: кол. карт. Бібліогр. в кінці розд.

614.3/4(477)(06) Р 45 Реформування системи державного управління у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення: сьогодення та майбутнє : зб. мат. наук. - практ. конф. Держ. сан.- епід. служби Укр. 12-14 червня, м. Кіровоград / Гол. упр. Держслужби у Кіровогр. обл.; Кіровогр. обл. лаборат. центр Держсанепідслужби Укр.; за ред. Протас С. В., Касьяненко І. І. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 98 с.

614.2:616-082(075) У-67 Управління якістю медичної допомоги : науково-практичні підходи до вдосконалення : навч. посіб. / за заг. ред. Ю. В. Вороненка ; [ Ю. В. Вороненко, В. М. Михальчук, В. В. Горячук]. - Біла Церква: Вид. Пшонківський О.В., 2018. – 132 с. – Бібліогр. : С. 124 - 130.

614.2:005.3 (042) У-67 Управління якістю медичної допомоги як основа національної політики у сфері охорони здоров’я : конспект лекцій / [М. М. Білинська та ін.] ; Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. соц. і гуманіт. політики. – К. : НАДУ, 2017. – 107 с. : табл.

614.1/7(477)(042.5) Щ 92 Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / ДУ «Укр. ін-т стратегічних досліджень МОЗ України» ; [за ред. П. С. Мельник та ін.]. – К. : Коломіцин В.Ю., 2017. – 516 с.: граф., табл. – Бібліогр.: С. 502 - 516.

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія

615.38 В 52 Виробнича трансфузіологія / В. В. Любчак, А. С. Тимченко, В. А. Сміянов; Сумський держ. ун-т, ДУ «Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України». – Суми : Сум. держ. ун-т, 2017. – 272 с. : рис, табл.

615.89 Д66 Домашний лекарь. Рецепты исцеления от всех болезней при помощи : хозяйственного мыла, соды, активированного угля / [ сост. Шелест О. Н.]. – Х.: Клуб Семейного Досуга, 2017. – 288 с.

615.874 І-46 Ільїна, С. Здоров’я на вашому столі / С. І. Ільїна. – К. : ВСВ «Медицина», 2018. – 336 с. – Бібліогр. : С. 334.

615.874.2 Ж 66 Живая еда от 1000 болезней : Рецепты, которые лечат позвоночник, суставы, сердце, диабет, сосуды / [сост. Пернатьев Ю. С.] . – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2016. – 240 с.

615.89 К 49 Климова, Т. Варикоз, остеопороз, артрит, артроз и другие заболевания ног. Лечимся без химии / Татьяна Климова. – Х. : Виват, 2018. – 224 с. – (Серия «Полезная книга»).

615.89 Л 53 Лечение радикулита и ревматизма народными средствами : [отвары и настои, примочки и компрессы, массаж и лечеб. упражнения, диета и профилактика] / сост. Попович Н. – Х. ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. – 128 с.

615.322 (075) Л 55 Лизогуб, В. Г. Сучасні фітотерапевтичні засоби та фітопрепарати: [навч. посіб.] / В. Г. Лизозогуб, В. П. Лисенюк. – К. : Книги для бізнесу, 2009. – 568 с. – Бібліогр. : С. 547 - 549.

615.9(038) М 26 Марков, Ю. І. Тлумачний словник з клінічної токсикології / Марков Ю. І., Недашковський С. М., Лоскутов О. А. ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К. : ФОП Коляда О. П., 2018. – 152 с. – Бібліогр. : С. 148 - 151.

615.82(02) М 32 Массаж: полное руководство ; Целительные точки тела : полный справочник / [Максимов А.]. – 2-е изд. – Х. ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2017. – 448с.

615.1:57(075.8) П 69 Практикум з біофармації: навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Тихонов, О. Є. Богуцька, Т. Г. Ярних та ін. – Х. : Оригінал, 2011. – 80 с. – (Англ. мовою).

615.89(063) Р 68 Роль і місце інформаційно-хвильової терапії в охороні здоров’я ХХ1 століття (матер.конф. 28.10.2017) 27 років безальтернативній медицині / Між. асоц. лік. інформ.-хвильов. терапії; Ін-т інформ.-хвильов. техн.; під заг. ред. Колбуна М. Д.– К. : Інтердрук, 2017. – 150 с.: табл.

615.874 С 30 Семенда, С. Лечение и правильное питание при заболеваниях пищеварительной системы / Светлана Семенда. – Х.: Виват, 2017. – 224 с. – (Серия «Полезная книга»).

615.83(075) Ф 50 Фізіотерапія. Організація роботи фізіотерапевтичних кабінетів і відділень в центрах медичної реабілітації та санаторно-курортних закладах : метод. посіб. / наук. керів. : І. З. Самосюк, Л. І. Фісенко ; за ред. В. В. Пожидаева. – К. : Купріянова, 2006. – 320 с.: табл. – Бібліогр. : С. 190.

615.874 Х-15 Хайд, Дж. Здоровый кишечник : обновить организм и сбросить вес за 4 недели! Подробный план / Дженнет Хайд ; пер. с англ. А. Луис. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2017. – 192 с.

616 Патологія. Клінічна медицина

616-097-008.640-073:614.1 В 43 Використання методики Clinical Assessment for Systems Strengthening (CLASS) для моніторингу діяльності закладів охорони здоров’я України за напрямком протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу : метод реком. / ДУ «Укр. центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України» ; Коллінз С. Р., Пеннер Дж. та ін. – К. : КІМ, 2016. – 136 с.

616-074/078(075) В 99 Вялов, С. С. Диагностическое значение лабораторних исследований : учеб. пособ. / С. С. Вялов. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2016. – 320 с. : табл.

616-083.98(075) Е 45 Екстрена медична допомога травмованим на догоспітальному етапі : навч. посіб. / [ В. О. Крилюк, С. О. Гур‘ев, А. А. Гудима, Н. І. Іскра та ін.]. – К., 2016. – 400 с. : мал. – Бібліогр. в кінці розділ.

616/618-071(075) Е 88 Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини (навч.-метод. посіб.) / Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П. Л. Шупика ; Ін-т сімейної медицини ; за ред. Вороненка Ю. В., Лисенка Г. І. – К., 2013. – 624 с.

616-083(075.8) К 28 Касевич, Н. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акредит. / Н. М. Касевич ; за ред. В. І. Литвиненка. –7-е вид., виправ. – К. : ВСВ «Медицина», 2017. – 424 с.

616-073.756.8:616.24 К 45 Китаев, В.М. Компьютерная томография в пульмонологии / В. М. Китаев, И. Б. Белова, С. В. Китаев. – М. : МЕДпресс-информ, 2017. – 138 с. : рис. – Библиогр. : С. 137 - 138.

616-07 К 60 Колесник, Н. А. Теория и практика доказательной медицины / Н. А. Колесник, С. П. Фомина. – К. : Полиграф плюс, 2017. – 248 с. : ил. - Библиогр. : С. 240 – 246.

616-006.6-039.75-07(02) К 65 Контроль симптомов в паллиативной медицине : [руководство] / под. ред. Г. А. Новикова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 262 с. : табл., рис.– (Б-ка врача-специалиста. Онкология). – Библиогр.: С. 244 - 261.

616-036.838(075.8) М 42 Медична і соціальна реабілітація: підруч. для студ. мед. уч-щ, коледжів, акад. та ін-тів медсестринства / В. Б. Самойленко, Н. П. Яковено, І. О. Петряшев та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 464 с.

616-006.6-02 О-51 Околитенко, Н. Рак – ошибка формообразования. Где? Когда? Почему? Как? / Н. Околитенко, Н. Колбун. – К.: Гнозис, 2007. – 296 с. : ил. – Библиогр. : С. 280 – 290.

616-006(075.8) О-58 Онкологія: вибрані лекції для студентів і лікарів : навч. посіб. для студ. ВМНЗ III-IV рів. акред. / за ред. В. Ф. Чехун ; ін-т експеримент. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – К .: Здоров’я України, 2010. – 768 с.: рис, табл. – (Б-ка «Здоров’я України»). – Бібліогр. в кінці лекції.

616-006.04(075.8) Т 66 ТNМ класифікація злоякісних пухлин: метод посіб. / [ пер. з англ. О. П. Колесника та ін.; за ред. А. І. Шевченка; Запоріж. держ. мед. ун-т]. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 88 с.

616-073.756.8 Т 92 Тшебятовська, Э. Техника выполнения МРТ – исследований / Эльжбета Тшебятовская, пер. с нем. под ред. С. С. Шлыкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2017. – 136 с.: рис. – Библиогр.: С. 135.

616-006-009.7-036.12-083.98(075) Ф 50 Физиология, диагностика и лечение болевого синдрома в онкологии: [учеб.пособ.] / [Н. В. Красносельский, Е. Н. Крутько, А. Н. Белый; под общ. ред. Красносельского Н. В. ; ин-т мед. радиолог. им. С. П. Григорьева НАМН Укр.]. – Х.: Планета-Принт, 2018. – 96 с.: табл. – Библиогр.: С. 92 - 95.

616-083.98 (03) Ф 88 Фриммель, М. Экстренные ситуации в клинической практике. Неотложные состояния одним взглядом : [ справочник] / Марсель Фриммель; пер с нем. яз.: Ф. И. Плешков, О. В. Козлова . – М.: Мед.лит., 2018. – 224 с.: ил.

616-053.2 Хвороби немовлят та дітей загалом

616.9-053.2-085.28(02) А 72 Антимикробная терапия детей / В. С. Шухов, Е. Н. Байбарина, И. И. Рюмина, В. В. Зубков. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 320 с.; табл. – Библиогр.: С. 289 - 314.

618.33+616-053.31]:616-053.1(06) Д 44 Діагностика та лікування природжених вад розвитку у плодів, новонароджених та дітей раннього віку : зб. наук. праць ДУ «ІПАГ НАМН України» / Слєпов О. К., Гордієнко І. Ю., Авраменко Т. В., Пономаренко О. П. ; ін-т пед., акуш. та гін. НАМН Укр. – К. : Задруга, 2018 . – 222 с. : рис. – Бібліогр. в кінці розд. – (Присвячено 25 річниці НАМН України).

616.155.194-053.3(075) П 99 Пясецька, Н. М. Анемія новонароджених і дітей раннього Віку : навч. посіб. для лікарів / Н. В. Пясецька ; [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. – К. : СПД Коляда О.П., 2006. – 88 с. : табл.

616.27-001.35-006-053.2-089 С 47 Слєпов, О. К. Внутрішньогрудна компресія дихальних шляхів при об’ємних утвореннях межистіння дітей / Слєпов О. К., Риженко О. В., Латишов К. В.; ін-т пед., акуш. та гін. НАМН Укр. – К.: Задруга, 2018. – 288 с.: рис. – Бібліогр.: С. 259 - 287.

616.1/.9 Систематична патологія

616.1/.9 (075.8) Д 33 Денесюк, В. І. Внутрішня медицина: підруч. для студ. закл. ВМО III- IV акредит. та лік. післядиплом. освіти на основі реком. доказов. Медицини / В. І. Денесюк, О.В. Денесюк ; за ред. В. М. Коваленка.– 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: Моріон, 2019. – 960 с.

616.1/.8(03) П 51 Полный медицинский справочник. Симптоматика. Диагностика. Лечение: Все системы организма / [под общ. ред. Стеценко Т. В.]. - Х.: Клуб Семейного Досуга, 2017. – 512 с.

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові

616.1-07 Б 44 Белялов, Ф. И. Прогнозирование и шкалы в кардиологии / Ф. И. Белялов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2019. – 208 с.: табл. – Библиогр.: С. 162 - 207.

616.12-007-053.1:618.3 В 82 Вроджені вади серця і вагітність / [В. К Ковалено, В. І. Медведь, М. М. Долженко та ін.]; ННЦ «Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска НАМН Укр.» ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова Укр. – К. : Наукова думка, 2016. – 168 с. – (Сер. «Кардіологія. Класика та сучасність»). – Бібліогр.: С. 159 - 163.

616.12-008.318(02) Д 33 Денесюк, В. І. Аритмії та блокада серця: 30-річний наук.-практ. досвід вивчення порушень ритму серця з урахуванням рекомендацій доказової медицини : практ. керів. / В. І. Денесюк, В. М. Мороз, О. В. Денесюк. – К.: Центр ДЗК, 2017. – 560 с. : мал., табл. – Бібліогр. в кінці розд.

616.145:612.12:616-006 Д 44 Діагностика та інтенсивнатерапія порушень нейро-кардіо-гемодинаміки у онкологічних хворих з синдромом верхньої порожнистої вени / [М. В. Красносельський, Є. М. Крутько, С. О. Пилипенко] ; ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор’єва ; за ред. М. В. Красносельського. – Х.: Планета-Принт, 2019. – 116 с.: іл. – Бібліогр. : С. 98 - 114.

616.12-073.43(07) К 56 Коваленко, В. М. Настанови з клінічної ехокардіографії / В. М. Коваленко, М. М. Долженко, С. В. Поташев. – К.: Наукова думка, 2018. – 328 с. – (Сер.: «Кардіологія, класика та сучасність»).

616.12-008.3-073.43 Л 86 Лутра, А. ЭхоКГ понятным языком / А. Лутра; пер. с англ. под. ред. А. Васюка. – 3-е изд. – М. : Практ. медицина, 2017. – 224 с.: ил.

616.1-083.98(03) Н 40 Невідкладні стани при серцево-судинних захворюваннях :алгоритми діагностики та лікування / Укр. Асоціація з невідкладної кардіології, Євр. тов-ва кардіологів ; за ред. О. М. Пархоменка. – Адапт. і доп. – [К.:Б.В.], 2017. – 112 с.

616.1-083.98(03) Н 40 Невідкладні стани при серцево-судинних захворюваннях :алгоритми діагностики та лікування / Укр. Асоціація з невідкладної серцево-судинної допомоги Євр. тов-ва кардіологів ; за ред. О. М. Пархоменка. – 4-е, змін. та доп. – [К.:Б.В.], 2018. – 126с. : табл.

616.12-008.318(042) Н 72 «Нове в аритмології»: зб лек. для. лік. за спец. «кардіологія», «внутрішні хвороби», «неврологія», «загальна практика-сімейна медицина» / за ред. О. С. Сичова ; авт.- уклад. : О. С. Сичов та ін. – К. : Четверта хвиля, 2019. – 142 с.: табл.

616.12-008.318(042) Н 72 «Новітні досягнення в аритмології» для лікарів за спеціальностями «кардіологія», «внутрішні хвороби», «неврологія», «загальна практика – сімейна медицина» : зб. лекцій за ред. О. С. Сичова / ННЦ «Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска» ; авт.- уклад.: О. С. Сичов, О. О. Ханюков, С. М. Кожухов та ін. – К. : Четверта хвиля, 2018. – 222 с. : рис.

616.155.194-053.3(075) П 99 Пясецька, Н. М. Анемія новонароджених і дітей раннього віку : навч.посіб. для лікарів / Н. В. Пясецька; [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. – К. : СПД Коляда О.П., 2006. – 88 с.: табл.

616.1 Р 69 Романова, Е. А. Скажи «нет» болезням сердца : традиционные и народные способы лечения ; Скажи «нет» высокому давлению : традиционные и народные способы лечения / Е. А. Романова . – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2016 . – 448 с.

616.1-07-08(477)(083.75) С 33 Серцево-судинні захворювання : Класифікація, стандарти діагностики та лікування / ННЦ «Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН Укр. ; Асоціація кардіологів Укр. ; за ред. В. М. Коваленка та ін. – К.: Моріон, 2018. – 224 с. : табл.

616.1-07-08(042) С 33 Серцево-судинні захворювання: від профілактики до сучасних технологій лікування : зб. лек. / Асоц. кардіол. Укр.; ННЦ «Ін-т кардіолог. ім. М. Д. Стражеска НАМН Укр.» ; за ред. В. М. Коваленка. – К.: Четверта хвиля, 2018. – 150 с. : табл.

616.1-07-08(042) С 33 Серцево-судинні захворювання : зб. лек. Укр. кардіолог. школи ім. М. Д. Стражеска / ННЦ «Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска НАМН Укр.; за ред. В. М. Коваленка. – К.: Четверта хвиля, 2019. – 144 с.: табл.

616.12-073.97-083.98 С 42 Скибчик, В.А. Електрокардіографічна діагностика і лікування в невідкладній кардіології / В. А. Скибчик, Я. В. Скибчик. – 2-ге доп. вид. – Л. : Простір-М, 2019. – 164 с.: рис. – Бібліогр.: С. 154.

616.1 С 42 Скибчик, В. А. Практичні аспекти сучасної кардіології / В. А.Скибчик, Соломенчук Т. М. – 2-е доп. вид. - Л.: Видавництво «Мс», 2019. – 424 с.: іл. – Бібліогр.: С. 417 - 419.

616.12-082 С 76 Стан здоров’я народу України та медичної допомоги третинного рівня : посіб. / ННЦ «Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска НАМН Укр.» ; під ред. Коваленка В. М., Корнацького В. М. – К. : ННЦ «Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска», 2019. – 224 с.: табл.

616.13/.16(083.75) У-59 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Фібриляція передсердь : Наказ № 597 МОЗ України 15.06.2016. – К. ; 2018. – 96 с.

616.13/.16(083.75) У-59 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Фібриляція Передсердь : Наказ № 597 МОЗ України 15.06.2016. – К.; 2019. – 96 с.: табл.

616.1-072.7(075) Ф 94 Функціональна діагностика : підруч. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (фак-ів) післядип. освіти МОЗ Укр. / за ред. О. Й. Жарінова, Ю. А. Іванова, В. О. Куця. – К. : Четверта хвиля, 2018. – 736 с.: рис. – Бібліогр.: С. 729 - 732.

616.2 Патологія дихальної системи

616.2 (075.8) Б 12 Бабінець, Л. Захворювання органів дихання в сімейній медицині : навч. посіб. / Л. С. Бабінець, І. О. Боровик, Л. В. Адріюк. – К. : Медицина, 2019. – 312 с.+2 с. кольор. вкл. – Бібліогр. : С. 311.

616.23/.25(075) Б 88 Бронхіальна астма. Хронічне обструктивне захворювання легень в світлі сучасних рекомендацій GINA(2017), SIGN 153 (2016), GOLD (2017), NICE (2010) : посіб. / за ред. Фещенко Ю. І. – К. : Доктор-Медіа-Груп, 2018. – 220 с. – (Практикум лікаря).

616.233-072.1 Б 88 Бронхоскопия в диагностике и лечении заболеваний органов дыхания / Г. Ф. Паламарчук, А. Л. Акопов, А. И, Арсентьев, А. В. Деревянко, О. А. Нагорная. – СПб. : Фолиант, 2019. – 328 с. – Библиогр. : С. 324 - 327.

616.24-007.17 Г 12 Гаврисюк, В. К. Легочный альвеолярный протеиноз / В. К. Гаврисюк, О. В. Шадрина . – К. : Велес, 2018. – 50 с. – Библиогр. : С. 47 - 50.

616.28-008.1:616.24-002.5-085 І-26 Ігнатьєва, В. Порушення слуху у хворих на туберкульоз легень / В. І. Ігнатьєва, М. І. Гуменюк, С. О. Черенько ; [Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського]. – К. : Велес, 2019. – 122 с. – Бібліогр. : С. 116 - 120.

616.24-006.6-085.849 І-60 Індукція церамідного шляху апоптозу в радіаційній онкології / Н. А. Мітряєва, В. П. Старенький, Н. В. Білозір, Т. В. Рубльова, Л. В. Гребіник; Ін-т мед. радіології ім. Г. П. Григор’єва НАМН України. – Харків : Діса Плюс, 2018. – 188 с. – Бібліогр. в кінці розділів.

616.24-07(02) И 73 Интерстициальные и орфанные заболевания легких : руководство / под ред. М. М. Ильковича. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560 с. – (Б-ка врача специалиста. Пульмонология). – Библиогр. : С. 504 - 546.

616.24-002.16(075) Л 56 Лікування хворих на саркоїдоз легень : (метод. посіб.) / Нац. ін-т фтиз. і пульман. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України ; уклад. Гаврисюк В. К. та ін. – К. : Велес, 2018. – 51с. – Бібліогр. : С. 50.

616.27-001.35-006-053.2-089 С 47 Слєпов, О. К. Внутрішньогрудна компресія дихальних шляхів при об’ємних утвореннях межистіння дітей / Слєпов О. К., Риженко О. В., Латишов К. В. ; ін-т пед., акуш. та гін. НАМН Укр. – К. : Задруга, 2018. – 288 с. : рис. – Бібліогр. : С. 259 - 287.

616.2-07-08 С 76 Standardy diagnostyczno- terapeutyczne w chorobach układu oddechowego : wskazówki praktyczne / dar. Społeczność akademicka WUM ; pod red. R. Chazan ; aut. P. Bielicki [et al.]. - [Bielsko-Biała] : α-medica press, 2015. - 348, [10] s. : il. kol., rys., tab. – (Польська мова).

616.24-002.5(-75.8) Ф 82 Фрайт, В. М. Туберкульоз легень та його етіотропна і патогенетична терапія : [ Для студ. ВМНЗ] / В. М. Фрайт. – Дрогобич – Львів : БФ «Відродження», 2017. – 136 с.

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних (кровотворних) органів, ендокринних органів

616.441-006.6-02 К 19 Канцерогенні сполуки повітряного середовища та рак щитоподібної залози / Черниченко І. О., Литвиченко О. М., Баленко Н. В., Соверткова Л. С. ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН Укр. – К. : Деркул ; Камянець-Подільський : Рута, 2018. – 224 с. : табл., рис. – Бібліогр в кінці розд.

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової та статевої систем. Урологія

616.6(09)(477) Ч-24 Час, події, люди : зб. матеріалів, присвячений 50-річчю Харківського обласного клінічного центру ім. В. І. Шаповала / [ В. М. Лісовий, І. А. Гарагатий, В. М. Демченко та ін.] ; за заг. ред. В. М. Лісовий. – Х. : ХНМУ, 2018 . – 464 с. : фото, іл.

616.6(075.8) У-71 Урология (практические навыки) : учеб.- метод. пособ. для ВМУ IV уров. аккред. / [ В. П.Стусь, А. В. Люлько, Н. Н. Моисеенко и др.] ; ГУ «Днепропетр. мед акад. МЗ Украины» ; под. ред. В. П. Стуся. – Д. : «Акцент ПП», 2014. – 144 с. : рис.

616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна та рухова системи

616.711-085.82 З-46 Здоровый позвоночник. Скажи «нет» боли спине / [ сост. Периостовцев В.] . – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2017. – 352 с.

616.71/74-03 П 42 Поворознюк, В. В. Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті) / В. В. Поворознюк. : У 6-ти т. Т. 6. – К. : Віпол, 2019. – 708 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці текстів.

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система

616.8-036.11-083.98(075.8) Г 72 Гострі та невідкладні стани в неврології: навч. Посіб для студ. ВМНЗ / О. В. Погорєлов, В. М. Школьник, О. М. Бараненко та ін. - К. : Видавничий дім Медкнига, 2017. – 140 с. : табл.

616.831-005.1-036.838(07) І-72 Інсульт. Інформація для всіх, кого це стосується : [посібник] / Укр. Асоціація боротьби з інсультом ; під ред. М. Є. Поліщука. – К. : Вид. Д. В. Гуляев, 2014. – 64 с.

616.833.5-07-08(075) М 33 Матвієнко, Ю. О. Поперековий біль – діагностичні і фармакотерапевтичні орієнтири для сімейних лікарів : практ. посіб. / Ю. О. Матвієнко. – К. : Видавничий дім Медкнига, 2018. – Бібліогр. : С. 35 - 37.

616.831-005.4-036.1]-07-085(075) С 91 Сучасні принципи діагностики та лікування пацієнтів із гострим ішемічним інсультом та ТІА : клінічні реком., застовані на доказах : навч. посіб. / Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П. Л. Шупика ; ГО «Укр. асоц. боротьби з інсультом» ; Поліщук М. Є. та ін. – К. : Видавець Д.В. Гуляєв, 2018. – 208 с.

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Психопатологія

616.89:612.017 Г 96 Гусова, А. Б. Аутоиммунные заболевания и синдромы в психиатрии (современные итоги изучения иммунопсихиатрии) / А. Б. Гусова, А. П. Белозоров. – Х. : Коллегиум, 2018. – 316 с. – Библиогр. в конце глав.

616.89:159.944]-057.36:355.422(477.61/.62)’’20’’ С 84 Стрес – асоційовані розлади здоров’я в умовах збройного конфлікту / Гічун В. С., Кириченко А. Г., Корнацький В. М. та ін. ; ННЦ «Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска НАМН Укр. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – 324 с.: рис. – Бібліогр. : С. 285 - 310.

616.9 Контактні захворювання. Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки

616.9-053.2-085.28(02) А 72 Антимикробная терапия детей / В. С. Шухов, Е. Н. Байбарина, И. И. Рюмина, В. В. Зубков. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 320 с.; табл.– Библиогр. : С. 289 - 314.

617 Хірургія. Ортопедія

617-089.5-031.83:611.83 Б 98 Бюттнер, Й. Блокады периферических нервов : пер. с нем. / Йоханес Бюттнер, Гизела Майер ; под ред. А. М. Овечкина. – 2-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2014. – 272 с. : рис. – Библиогр. : С. 249.

617-001.18-08 В 42 Відмороження (шляхи підвищення ефективності лікування) / Нагайчук В. І., Стойка В. В., Хіміч С. Д., Присяжнюк М. Б. – Вінниця : Консоль, 2018. – 188 с. – Бібліогр. : С. 168 - 186.

617-001.3/.6-053.2 (075.8) П 50 Політравма у деітей : [ навч.- метод. посіб.] / [ Бензер І. М., Бліхар В. Є., Боднар Б. М. та ін.] ; за ред. А. Ф. Притули, І. М. Бензар. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – 200 с. : рис.

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їх лікування

617.7-089(038.025.2) Ж 12 Жабоедов, Г. Д. Офтальмология : иллюстр. словарь-справочник терминов офтальмоплатической хирургии : пособ. для ВУЗ / Г. Д. Жабоедов, О. В. Петренко ; Нац. мед. ун-т им. А. А. Богомольца. – К. ; Ирпень : ВТФ «Перун», 2012. – 168 с. : ил.

618 Гінекологія. Акушерство

618-07:616.43(075) Д 44 Діагностика акушерської та гінекологічної ендокринної патології: навч. посіб. / [ Ліхачов В. К., Добровольська Л. М., Тарановська О. О. та ін.] ; за ред. В. К. Ліхачова. – Вінниця, 2019. – 176 с. – Бібліогр. : С. 169 - 174.

618.33+616-053.31]:616-053.1(06) Д 44 Діагностика та лікування природжених вад розвитку у плодів, новонароджених та дітей раннього віку : зб. наук. праць ДУ «ІПАГ НАМН України» / Слєпов О. К., Гордієнко І. Ю., Авраменко Т. В., Пономаренко О. П.; ін-т пед., акуш. та гін. НАМН Укр. – К. : Задруга, 2018 . – 222с. : ріс. – Бібліогр. в кінці розд. – (Присвячено 25 річниці НАМН України).

618.19-00604-089 І -73 Інтенсивна терапія в комплексному лікуванні хворих на рак грудної залози / [ Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор’єва, М. В. Красносельський, Є. М. Крутько, М. В. Шульга ; за ред. М. В. Красносельського]. – Х. : ТОВ «Планета», 2018. – 110 с. – Бібліогр. : С. 94 - 110.

618.3-06:616.1/.9 М 42 Медведь, В. І. Драматична екстрагенітальна патологія вагітних. 25 клінічних ілюстрацій / Володимир Медведь ; [Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН Укр.]. – К. : Авіцена, 2019. – 144 с.

618.1-084 Т 48 Ткачук, Т. Є. Актуальна гінекологія : від лікаря до пацієнта / Ткачук, Т. Є. – К. : Медкнига, 2016. – 76 с. – (Б-ка практикуючого лікаря; №5).

618.19-006.6(02) Р 19 Рак молочной железы: практ. рук. для врачей / под ред. Г. А. Франка, Л. Э. Завалишиной, К. М. Пожарисского. – М. : Практ. медицина, 2017. – 176 с.: рис. – Библиогр. : С. 167 - 171.

618.177-089.888.11(02) Э 40 ЭКО при гинекологических и эндокринных заболеваниях : [рук.] / [Т. А. Назаренко, К. В. Краснопольская, А. А. Попов и др.] ; под. ред. Т. А. Назаренко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017 . – 176 с. – Библиогр в конце глав.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.