Нова медична література Вип. 2020 р.

Нова медична література

Інформаційний бюлетень

Вип. 1. 2020 р.


00 Загальні питання науки та культури

00(477)(058) У-45 Україна. Наука і культура : щорічник. Вип. 37 / Нац. акад. наук. України, Т-во «Знання» України ; гол. ред. А. Завгородній. – К. : [б. в.], 2018. – 464 с. : іл.

004:316.77]:021.6 Ш 70 Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів / В. Горовий, М. Закіров, Ю. Половинчак [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2018. – 280 с. – Бібліогр. : С. 245–276.

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики.
Каталоги

015(477) К 53 Книга в Україні 1861–1917 : матеріали до репертуару української книги. Вип. 20. Додаток А–Я / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [О. С. Онищенко, Л. В. Бєляєва, Л. А. Дубровіна та ін.]. – К. : [НБУ], 2017. – 499 с.

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

016:[026:61](477) І–74 Інформаційні та бібліографічні видання медичних бібліотек України (1999 - 2018) : метабібліографія : покажчик Ч. 2. 1. / уклад. Д. О. Табенська ; Нац. наук. мед. б-ка України. – К., 2019. – 52 с.

02(477)(06) Н 34 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; гол. ред. В. Попик. – К. : НБУ. – Вип. 46. – 2017. – 526 с. – Вип. 48. – 2017. – 854 с. – Вип. 49. – 2018. – 342 с. – Вип. 53. – 2019. – 288 с. – Вип. 55. – 2019. – 334 с.

070 Газети. Преса. Журналістика

070(477-25) «1941-1991»:017.1 К 38 Київські газети 1941–1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / уклад. : О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк, І. М. Швець ; редкол. : О. С. Онищенко [та ін.]. – К., 2017. – 568 с.

070(100=161.2)’’1898/2015 У–45 Українські газети 1898 –2015 років, що виходили за межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) : каталог / уклад. : О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк, Л. А. Білименко ; ред.–бібліограф. : Н. Ф. Криворучко, С. В. Дригайло ; комп’ют. технол. К. В. Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2018. – 474 с.

32 Політика

321-044.247:[004+008](477) І–74 Інформіційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України / О. Онищенко, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2018. – 224 с. – Бібліогр.: С. 195–220.

57 Біологічні науки загалом

57.08:581.9+591.9 Д 44 Дідух, Я. П. Основи біоіндикації. – К. : Наукова думка, 2012. – 344 с. : табл. – Бібліогр. : С. 312–339.

61 Медичні науки

61(061)(09)(477.65) Б 81 Бондарь , С. О. На крилах милосердя : [до 90-річчя Кіровоградського медичного коледжу ім. Є. Й. Мухіна] / Бондарь С. О., Присяжнюк С. С. – Кропивницький : Імекс- ЛТД, 2018. – 144 с. : іл. – Бібліогр. : С. 140.

61(092)(477.85) Ж 74 Життя, присвячене медицині. Пам’ятаймо… : біобібліогр. покажчик / [Буков. держ. мед. ун-т] ; уклад. Н. Р. Жук, В. І. Цимбал, за ред. В. І. Цимбал. – Чернівці : БДМУ, 2019. – 724 с.

61(092) К 57 Коган–Ясний Віктор Мойсейович – терапевт, вчений. До 130–річчя від дня народження : біобібліографічний нарис / І. В. Киричок, Л. Є. Корнилова, Т. В. Костюкевич, О. О. Терлецька ; Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Харків. нац. мед. ун-ту. – К. : ННМБУ ; Х. : ХНМУ, 2019. – 128 с.

016:61(092)Майструк М 14 Павло Миколайович Майструк. На сторожі раціонального харчування : біобібліографіч. покажч. / уклад. : Л. Є. Корнілова, Г. П. Майструк; Нац. наук. мед. б-ка України. – К. : ННМБУ, 2019. – 64с. – (Медична біографістика).

61(075) М 42 Медицина за Девідсоном : принципи і практика : посібник : пер. с 23-го англ. вид. : у 3 т. Т. 1 /за ред. С. Г. Ралстона [та ін.] ; наук. ред. пер. В. Ждан [та ін.]. – К.: Медицина, 2020. – 257 с. : іл., табл.

61.001.5 Н 34 Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендовано до впровадження у практику охорони здоров’я / упоряд. О. І. Плиска, О. О. Петриченко. – К., 2020. – 226 с. – (Додаток до « Журналу Національної академії медичних наук України » ; Вип. 49).

61(061)(09)(477.65) О –53 Олександрійське медичне училище. Шлях довжиною в 75 років : [до 75-річчя Олександрійського медичного училища] . – Олександрія : Діа-плюс, 2010. – 144 с. : кол. фото. – Бібліогр.: С. 144.

61.001.5 П 27 Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. Вип. 4 /Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2018. – 552 с.

61.001.5 П 27 Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. Вип. 5 / Укрмедпатентінформ МОЗ НАМН України. – К., 2019. – 532 с.

61.001.5 П 27 Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. Вип. 6 / Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2020. – 374 с.

612.017:[612.8+612.4] С 84 Стрес : від Ганса Селье до сьогодні / Шандор Сабо, Каталін Сабо, Оксана Заячківська ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка. – Л. : ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2019. – 120 с. – Бібліогр.: С. 115-120.

61(092)(477) Т 65 Трахтенберг, И. Всего одна жизнь. – К. : Новий друк, 2019. – 320с. : ил.

61(092)(477) Ц 61 Цимбалюк, В. І. Світочі української медицини / В. І. Цимбалюк, П. І. Червяк. – К.: Просвіта, 2019. – 320 с.

614 Охорона здоров’я та гігієна.
Попередження нещасних випадків

614.21(091)(477.65) М 34 Матівос, Ю. З іменем Святого Луки. Історія незвичайного медичного закладу та його людей : [до 25-річної історії приватної клініки «Ацинус» та медичного центру «Лікарня Святого Луки»] / Юрій Матівос. – Кропивницький : Імек-ЛТД, 2019. – 368 с. : іл. – Бібліогр.: С. 365.

614.2(477) П 80 Прокопчук, О. Л. Державна політика Громадського здоров’я Української Республіки за 1991–2019 роки : експертно-аналітичний кон’юнктурний огляд / Прокопчук О. Л. – Кривий Ріг ; Кропивницький : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2020. – 476 с. – Бібліогр.: С. 475.

614.1(092)(477.65) Ч–93 Чурпій, К. Сторінки медицини Маловисківщини : [до 125-річчя заснування першого медичного закладу у м. Малій Висці] / К. Л. Чурпій. – Мала Виска ; Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2011. – 329 с. : фото. – Бібліогр. : С. 326 –327.

616 Патологія. Клінічна медицина

616-083.98:355(075) Д 66 Домедична допомога пораненим в умовах бойових дій : навч. посіб. / [Бадюл М. І., Рудинська С. М., Ковида Д. В. та ін.]. – К. : « МП Леся», 2016. – 56 с. : іл. – Бібліогр.: С. 53–54.

616-006-089:616-036.882-08 І–60 Індивідуалізації тактики інтенсивної терапії у онкохворих після мультиорганних операцій / М. В. Красносельський [та ін.] ; за ред. М. В. Красносельського ; Ін-т мед. радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України. – Х.: Друкарня Мадрид, 2020. – 124 с. : табл., іл. – Бібліогр: С. 112–124.

016:616-006-085 М 42 Медико-психологічна допомога в онкології : бібліографіч. покажч. до наук.-практ. конф. «Психоонкологія – 2019» / уклад. : Л. Є. Корнілова, Є. О. Корнілова, О. О. Терлецька ; Нац. наук. мед. б-ка України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2019. – 24 с.

616-097-008.64 0-51 Околитенко, Н. И. ВИЧ в свете законов природы : альтернативный взгляд / Н. И. Околитенко, Н. Д. Колбун. – К. : [б. в.], 2009. – 216 с. – Библиогр. : С. 209–214.

616-053.2 Хвороби немовлят та дітей загалом

616-053.2(075) М 26 Маркданте, Карен Дж. Основи педіатрії за Нельсоном : пер. с 8-го англ. вид. : у 2 т. / Карен Дж. Маркданте, Роберт М. Клігман ; наук. ред. пер. В. Березенко, Т. Починок. – К : Медицина, – Т. 1. – 2019. – 378 с. : мал. – Т. 2. – 2020. – 426 с. : мал.

616.1/.9 Систематична патологія

616.1/9(075) В 60 Внутрішні хвороби : підручник на принципах доказової медицини 2018/19 /Polish Institute for Evidence Based Medicine. Medycyna Praktyczna ; кер. проекту А. Кубец ; голов. ред. : А. Яремчук–Качмарчик, А. С. Свінціцький, П. Гаєвські. – Краків: Практична медицина, 2018. – 1632 с. : рис., табл.

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові

616.12 Б 44 Белялов, Ф. И. Кардиология : профессиональные секреты / Ф. И. Белялов. – М. : Практ. медицина, 2019. – 128 с. : рис. – Библиогр. : С. 111–127.

616.1-07-08(042) Д 44 Діагностика та лікування серцево-судинних захворювань : зб. лекцій Укр. кардіолог. школи ім. М. Д. Стражеска / за ред. В. М. Коваленка. – К. : Четверта хвиля, 2020. – 134 с. : табл.

616.12-073.97:614.25(075) Ж 34 Жарінов, О. Й. Електрокардіографія для сімейного лікаря : навч. посіб. / О. Й. Жарінов, В. О. Куць. -- К.: Четверта хвиля, 2019. – 192 с. : рис. – Бібліогр.: С. 191.

616.12(075) К 93 Курс лекцій з клінічної кардіології / [О. О. Бутко, К. М. Єщенко, А. В. Жадан та ін.]; за ред. В. Й. Целуйко. – К.: ТОВ « Біб-ка «Здоров’я України», 2020. – 592с. : табл. – Бібліогр. в кінці глав.

616.15-092(075) П 20 Патофізіологія системи крові : навч. посіб. / В. О. Костенко, О. Є Акімов, А. М. Єлінська, І. О. Ковальова. – Львів : «Магнолія 2006», 2020. – 164 с. : рис. – Бібліогр.: С. 143–144.

616.12-008.318-08(042) П 32 Підходи до лікування складних аритмій на основі сучасних рекомендацій : зб. лекцій / авт.-уклад. : О. С. Сичов, О. О. Ханюков, О. І. Іркін та ін. ; за ред. О. С.Сичова. – К. : Четверта хвиля, 2020. – 110 с. : табл.

616.1-07-08(477)(083.75) С 33 Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / за ред. В. М. Коваленка, М. І. Лунтая, Ю. М. Сіренка, О.С. Сичова. – 4-е вид., перероб. і доп. – К. : МОРІОН, 2020. – 240 с. ; табл.

616.149-008.341.1-053.2-06:616 С 91 Сухов, М. Н. Внепеченочная портальная гипертензия у детей. Осложненное течение и сопутствующие заболевания / М. Н. Сухов. – М.: БИНОМ, 2019. – 240 с. : ил. – Библиогр. : С. 218–239.

616.12-007.2-053.2-089 Э 64 Эндоваскулярная хирургия при врожденных пороках сердца. Историческая справка и собственные наблюдения / Ю. В. Паничкин, И. А. Дитковский, В.Черпак, Н. С. Ящук. – К. : Агат Прінт, 2020. – 174 с.: ил. . – Библиогр. в конце глав.

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних
(кровотворних) органів, ендокринних органів

616.441-076.5(084+075) К 47 Классификация Бетесда для цитологической диагностики заболеваний щитовидной железы : терминология, критерии и пояснения : [атлас] / пер. с англ. под науч. ред. Н. А. Шапиро ; ред. С. Али, Э. Сибас. – М.: Практ. медицина, 2020. – 239 с. : ил. – Библиогр. в конце разд.

616.5 Шкіра. Загальний шкірний покрив тіла.
Клінічна дерматологія

616.5-001.28-07-08(075) К 78 Krasnoselskyi, M.V. Diagnostics and treatment of cutaneous radiation lesions caused by medical radiation exposures: Practical experience of Grigoriev Institute for Medical Radiology of the National Academy of Medical Science of Ukraine. Tutorial / M.V. Krasnoselskyi,V. A. innik, G. V. Kulsnsch. – Kharkiv : Grigoriev Institute for Medical Radiology of the National Academy of Medical Science of Ukraine, 2019. – 80p.: сol. ill. – (Англійська мова). – Переклад назви : Діаностика і лікування поверхневих ушкоджень, викликаних медичним радіаційним опроміненням : практичний досвід ДУ « Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»: Навчальний посібник.

616.5-002.525.2(083.75) С 40 Системний червоний вовчак : Клінічні настанови / Всеукр. асоц. ревмалогів України; [Коваленко В. М., Рекалов Д. Г., Яцишин Р. І. та ін.]. – К. : [б. в.], 2020. – 74 с. : додатки. – Бібліогр.: С. 55–58.

616.7 Патологія органів руху, пересування.
Скелетна та рухова системи

616.72-002.78 П 44 Подагра : взгляд в будущее / Г. В. Дзяк, В. Н. Коваленко, Т. А. Хомазюк. – К. : МОРИОН, 2020. – 192 с. : цв. ил. – Библиогр. : С. 191.

616.711-085.825 С 41 Ситель, А. Б. Ария для спины : авторская программа против боли в суставах / А. Ситель. – М. : Изд. АСТ, 2015. – 240 с. + 1 электрон. опт. диск.

616.8 Неврологія. Невропатологія.
Нервова система

616.8-07:616.711(075) Д 13 Давыдов, Е. А. Пособие по диагностике вертеброгенных заболеваний : NOLI NOCERE / Е. А. Давыдов, Д. Н. Монашенко. – СПб. : Эко-Вектор, 2017. – 344 с. : ил. – Библиогр. : С.337–338.

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія.
Психопатологія

016:616.89-008.441.44 М 42 Медико-психологічні проблеми суїцидів : бібліографіч. покажч. до II Міжнародної наук.-практ. конф. «2019 – Ukraianian Mental Health Conference» / уклад. : Л. Є.Корнілова, Є. О. Корнілова ; Нац. наук. мед. б-ка України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2019. – 32 с.

617 Хірургія. Ортопедія

617-001.17(02) О–61 Опікова травма та її наслідки : керівництво для практичних лікарів / Козинець Г. П., Слєсаренко С. В., Сорокіна О. Ю. [та ін.]. – Дніпропетровськ: Преса України, 2008. – 216 с. рис. – Бібліогр: С. 211–212.

617:27(092) С 25 Святитель Лука, архиепископ Симферопольский и Крымский ''Я полюбил страдание'' : автобиография / под ред. Н. Антонопулоса ; пер. с греч. М. Дмитрусенко. – Кропивницкий : Имекс-ЛТД, 2020. – 360 с. : ил.

618 Гінекологія. Акушерство

618-083.98(02) Н 52 Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии : рук. / В. Н. Серов, И. И. Баранов., О. Г. Пекарев и др. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 240 с. – (Серия « Библиотека врача-специалиста»). – Библиогр. в конце глав.

618.14-006.6-076.5 Ц 41 Цервикальная цитология по системе Бетесда : терминология, критерии и пояснения / под ред. Р. Найяр, Д. Уилбура ; пер.с англ. под ред. Н. Ю. Полонской. – М. : Практ. медицина, 2017. – 304 с. : цв. ил. – Библиогр. в конце глав.

93/94 Історія

94(477.65) К 26 Карпов, В. Є. Уможливити неможливе : третя серійна книга : в 2-х т. / Карпов В. Є., Чеботарьов С. С. – Кропивницький, 2020. –Т. 1. – 364с. – Бібліогр.: С. 363. –Т. 2. – 424с. – Бібліогр.: С. 421–423.

94(477)+621.039.5 П 39 Плохій, С. Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи / Сергій Плохій ; [пер. з англ. В. Махоніна, Є. Тарнавського]. – Х. : Бібколектор, 2019. – 396 с.

94(477-25) Ч-75 Чорний, Г. Київ досвітній. – К. : Гамазин, 2014. – 172 с. – Бібліогр.: С. 162–169.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.