Нова медична література Вип. 2021-2022 рр.

Нова медична література

Інформаційний бюлетень

Вип. 2021 – 2022 рр.


02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

02(477):34 Б 59 Бібліотека і закон : нормативно-правові акти із змінами та доповненнями [1991- 2017рр.]. Вип. II / Нац. наук. мед. б-ка України ; уклад. : Хміль О. О., Щиманська Л. В. – К., 2018. – 119 с.

016:[026:61](477) І – 74 Інформаційні та бібліографічні видання медичних бібліотек України (1934р. – 1 півріччя 2020 р.). Ч. 2.2 / упоряд. : Л. Є. Корнілова, Л. І. Самчук ; Нац. наук. мед. бібліотека України. – К.: ННМБУ, 2020. – 132 с. – (До 90-річчя Національної наукової медичної бібліотеки України).

026:61]-051(477) С 47 Славна когорта фахівців медичних бібліотек України : збірка біографічних нарисів : до 90-річчя заснування Національної наукової медичної бібліотеки України / уклад. : С. М. Науменко, О. М. Кіришева ; ННМБ. – К. : ФОП Коляда, 2020. – 192 с. – (Сер. «Славні імена української медичної книги : медичні бібліотеки України в особах, документах, бібліографії»).

159.9 Психологія

159.9 Ч–45 Червяк, П. І. До питання усвідомлення української ідентичності : нотатки небайдужого / П. І. Червяк. – К.: Фенікс, 2020. – 52 с. : іл.. – Бібліогр. : С. 54.

616-056.17-053.2 Ч–92 Чуприков, А. П. Мир леворуких / А. П.Чуприков. – 2-е изд. – К. : Ин-т нейропсихиатрии А. Чуприкова, 2005. – 88 с. – Библиогр. : С. 78 – 83.

316 Соціологія

614.253:316.485.6 Б 81 Бондарчук, О. І. Соціально-психологічні умови розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами / О.І.Бондарчук, Л. В. Лимар ; Держ. вищ. навч. закл. «Університет менеджменту освіти». – К. : ТОВ « НВФ Інтер-сервіс», 2014. – 160 с. – Бібліогр. : С.138 – 156.

316.42 Ч–45 Червяк, П. І. До концепції українського світу : записки пересічного українця / П. І. Червяк. – К. : Фенікс, 2020. – 112 с. : іл. – Бібліогр. : С. 110 – 112.

32 Політика

321.01.02(477)(09) Ч-45 Червяк, П. І. Глибинна українська державність : неупереджені нотатки, зауваження та роздуми / П. І. Червяк. – К. : Фенікс, 2020. – 242с.: фото. – Бібліогр. : С. 229 – 240.

54 Хімія

54(075.8):61 М 80 Медична хімія : підруч. для студ. мед. ВНЗ / за ред. В. О. Калібабчук, [В. О. Калібабчук, І. С. Чекман, В. І. Галинська та ін.]. – 3-є вид., випр. – К. : ВСВ «Медицина», 2018. – 336 с. : рис.

57 Біологічні науки загалом

576.8:581.557(075.8) О-75 Основи паразитології. Паразитизм як біологічне явище : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. П. Корж, Н. І. Лебедєва, Н. В. Воронова, В. В. Горбань. – Суми : Університетська книга, 2020. – 270 с. : рис. – Бібліогр. : С. 268 – 269.

576.32/.36 Ч 46 Черепенко, Е. Е. Молекулярные защитные механизмы клетки и фармакотерапия / Е. Е. Черепенко. – К. : Наукова думка, 2012. – 264 с. : рис. – Библиогр. : С. 234 – 261.

61 Медичні науки

61(092)(477.53) К 53 Книга пам’яті лікарів Полтавщини / Полтавська обл. орг. профспілки працівників охорони здоров’я України. – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 320 с. : фото.

61.001.5 Н 34 Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендовано до впровадження у практику охорони здоров’я / упоряд. О. І.Плиска, О. О. Петриченко. – К.,2022. – 226с. – ( Додаток до «Журналу Національної академії медичних наук України»; Вип. 53).

61(091)(477):615.849 Н 50 Немировська, Н. Правда крізь лихоліття. Життєпис лікаря Сергія Петровича Григор’єва – нове прочитання / Ніна Немировська ; Ін-т мед. радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України. – Х. : Раритети України, 2020. – 172 с. : іл. – (Моя колекція). – Бібліогр. в кінці глав.

016:61(092):618.2/.7(092)(477) Р 35 Рейн Георгій Єрмолайович. Лікар-реформатор: біобібліогр. покаж. / Нац. наук. мед. б-ка України ; уклад. Н. І. Мамедова [та ін.] ; наук. ред. Остапенко Т. А. – К. : [б. в.], 2020. – 159 с. : іл., фото. – (Товариство київських лікарів в особах).

61(092)(477.65):616.21 С 17 Самоходський, В. М. Від районного хірурга до професора медичного університету / В. М. Самоходський. – К., 2021. –124с. : фото, табл.

61:355(075) Ш 65 Шищук, В. Д. Тактична медицина : навч. посіб. / Шищук В. Д., Редько С. І., Ляпа М. М. ; Сумський держ. ун-т. – Суми : ТОВ «ВПП Фабрика друку», 2021. – 176 с. : рис. – Бібліогр. : С. 172 – 173.

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія

612.172 Г 12 Гавриш, А. С. Гипертензивное серце : функциональная морфология / А. С. Гавриш. – К. : Четверта хвиля, 2020. – 176 с. : ил. – Библиогр. : С. 156 – 175.

613 Гігієна загалом. Особисте здоров’я та гігієна. Валеологія

613.1(063)(477) А 43 Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України : зб. тез доп. наук. - практ. конф. (сімнадцяті марзєєвські читання) / Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України ; редкол. : А. М. Сердюк (гол. ред.) [та ін.]. – К. : Рекламне агенство Некст-Груп, – Вип. 21. – 2021. – 243 с. : табл., іл.

613.1(063)(477) Ф 50 Фізичні фактори довкілля та їх вплив на формування здоров’я населення України : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (шістнадцяті марзєєвські читання) / Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України ; редкол. : А. М. Сердюк (гол. ред.) [ та ін.]. – К. : Рекламне агенство TR Studio, – Вип. 20. – 2020. – 243 с. : табл., іл.

614 Охорона здоров’я та гігієна. Попередження нещасних випадків

614.253:316.485.6 Б 81 Бондарчук, О. І. Соціально-психологічні умови розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами / О. І. Бондарчук, Л. В. Лимар ; Держ. вищ. навч. закл. «Університет менеджменту освіти». – К. : ТОВ «НВФ Інтерсервіс», 2014. – 160 с. – Бібліогр. : С. 138 – 156.

614.253.83(477) З-13 Завальнюк, А. Х. Етично-правові аспекти лікарської діяльності в Україні / А. Х. Завальнюк, Г. Ф. Кривда, І. О. Юхимець. – Одеса : Астропринт, 2008. – 192 с. – Бібліогр. : С. 187 – 190.

614.253(075.8) О–75 Основы биоэтики и безопасности : учеб. пособ. для студ. мед. ВУЗов / под ред. О. И. Осокиной, В. А. Абрамова; Донец. нац. мед. ун-т. – Краматорск : Каштан, 2016. – 356 с. – Библиогр. : С. 354 – 355.

614.2(083.75)(477):613.888.15 П 78 Міністерство охорони здоров’я України. Накази Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з питань планування сім’ї [Текст] : наказ №59 від 21.01.2014. – К, 2014. – 252 с.

614.2:005.336.1](477) С 17 Самоходський, В. М. Обгрунтування алгоритму організаційних і медико-економічних стандартів як інструменту технології діагностично-лікувального менеджменту в ЗОЗ трьох рівнів медичного округу: Проект / В. М. Самоходський. – К.: Логос, 2020. – 84 с. – Бібліогр. : С. 78 – 81.

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія

[615.212.7+615.214.2](075):614.254.3 В 43 Використання наркотичних, психотропних речовин та їх прекурсорів в практиці сімейної медицини : навч.-метод. посіб. / О. І. Висоцька [та ін.] ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Укр. тренінг. центр сімейн. медицини. – К. : Калита, 2016. – 383 с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Бібліогр. : С. 381 – 383.

615.478.73-026.63 В 43 Використання іонізуючого випромінювання для стерилизації та знезараження / Ін-т ядерної хімії та технології ; підприємство радіац. стерилиз. мед. виробів і аллотрансплантатів. – Варшава, 2021. – 10 с.

615.38 І-90 Історя служби крові / В. В. Любчак, В. П. Любчак, А. С. Тимченко, Л. М. Хоменко ; Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2020. – 336 с. – Бібліогр. : С. 330 – 335.

615.357.015.44:616-002.77 К 56 Коваленко, В. М. Глюкокортикоїди при ревматичних захворюваннях : практичні рекомендації / В. М. Коваленко, О. О. Гарміш ; Всеукр. асоц. ревматологів України. – [К. : Б. в., 2020]. – 68 с. – Бібліогр. : С. 60 – 62.

616 Патологія. Клінічна медицина

821.161.2 В 75 Воробйова, А. Мистецтво жити під час хіміотерапії : Артбук / Альона Воробйова ; фотографії Агуреєва В. Л., Булгакова Т. С., Давлятшина К. А. та ін. – Х. : Віват, 2020. – 192 с. : іл.

616-006.04-07-08:616.9(075) Д 44 Диагностика и лечение основных онкогинекологических заболеваний (в том числе на фоне беременности) в условиях пандемии коронавирусной инфекции : учеб.-метод. пособ. / А. Э. Протасова, Е. Н. Вандеева, И. Е. Зазерская, Р. В. Орлова. – СПб. : Эко-Вектор, 2020. – 48 с. – Библиогр. : С. 43 – 46.

616-056.3-08(075) К 15 Кайдашев, І. П. Анафілаксія. Діагностика і лікування: навч. посіб. / Кайдашев І. П., Борзих О. А. – Л. : Вид. Марченко Т. В., 2020. – 100 с. : іл. –Бібліогр. : С. 93 – 96.

[616-056.7+616.311](075) К 46 Кіцера, Н. І. Генетична патологія і її стоматологічні прояви / Н. І. Кіцера, Л. Є. Ковальчук, М. М. Рожко. – Івано-Франківськ ; Львів : Афіша, 2021. – 240 с. : рис. – Бібліогр. : С. 211 – 236.

616-083:616.31(075.8) Л 13 Лавренко, А. В. Догляд за хворими. Практика: [навч. посіб. для студ. стомат. ф-тів ВНЗ / А. В. Лавренко, О. А. Борзих. – Л. : Вид. Марченко Т.В., 2020. – 204 с. : мал. – Бібліогр. : С. 197 – 203.

616-083.98(075.8) Н 40 Невідкладна медична допомога : навч. посіб. для ВМЗ I-II рів. акред. / [Білецька А. Г., Курило А. Є., Пестун Т. М. та ін.] ; Сумський мед. коледж. – Суми : ТОВ «ВПП Фабрика друку», 2021. – 182 с. : рис. – Бібліогр. : С. 181.

616-036.82./86(075) О-75 Основи медико-соціальної експертизи і реабілітації хворих та інвалідів : навч.-метод. посіб. Ч. I. / за ред. Л. Ю. Науменка. – Дніпропетровськ, 2013. – 288 с. : табл.

616-036.82./86(075) О-75 Основи медико-соціальної експертизи і реабілітації хворих та інвалідів : навч.-метод. посіб. Ч.II. / за ред. Л. Ю. Науменка. – Дніпропетровськ, 2013. – 328 с. : табл. – Бібліогр. : С. 316 – 327.

616/618-071(075) С 76 Стандартизоване обстеження пацієнтів у практиці сімейного лікаря (об’єктивне структуроване клінічне обcтеження (OSCE) : посіб. для ВНЗ III-IV рів. акред. / [авт. : Чопей І. В., Колесник П. О.] – 4-е вид., перероб. та доп. – Ужгород : ФОП Биков О. В., 2020. – 284 с. : рис., табл. – Бібліогр. : С. 274 – 277.

616-056.17-053.2 Ч-92 Чуприков, А. П. Мир леворуких / А. П. Чуприков. – 2-е изд. – К. : Ин-т нейропсихиатрии А. Чуприкова, 2005. – 88 с. – Библиогр. : С.78 – 83.

61:355(075) Ш 65 Шищук, В.Д. Тактична медицина : навч. посіб. / Шищук В. Д., Редько С. І., Ляпа М. М. ; Сумський держ. ун-т. – Суми : ТОВ «ВПП Фабрика друку», 2021. – 176 с. : рис. – Бібліогр. : С. 172 – 173.

616-053.2 Хвороби немовлят та дітей загалом

616-053.2(075.8) Д 49 Дитячі хвороби : посіб. для самостійної роботи студ. 6 курсу : навч.- метод. посіб. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / за ред. Ю. В. Марушка ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2007. – 128 с. – Бібліогр. : С. 127.

616-053.2-083.98(03) Е 88 Етапна невідкладна допомога дітям : довідник / за ред. В. І. Снісаря, Г. І. Белебезьева, [авт.-уклад. : Артемова О. В., Белебезьєв Г. І., Білогуб І. Г. та ін.]. – К. : ТОВ «ПРА «Здоров’я України», 2006. – 106 с. : табл.

616-053.2-079.4(02) К 82 Кривопустов, С. П. Проблемно ориентированная педиатрия : избранные вопросы (клиническое руководство для врачей) / С. П. Кривопустов. – Х. : Новое слово, 2012. – 288 с. : рис. – Библиогр. : С. 274 – 287.

616.9-053-084.47(075) К 85 Крючко, Т. О. Сучасні підходи до вакцинопрофілактики інфекційних захворювань дітей та дорослих : навч.-метод. посіб. / Т. О. Крючко, Г .М. Дубинська, Т. І. Коваль, О. Я. Ткаченко. – Л. : Вид-во «Магнолия», 2020. – 108 с. : табл. – Бібліогр. : С. 104 – 107.

616-053.2(063)(477) П 78 Програма VX конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії», 12 – 13 жовтня 2021р. – К., 2021. – 30 с.

616.9-053-084.47(075) С 91 Сучасні підходи до вакцино-профілактики інфекційних захворювань дітей та дорослих : навч.-метод. посіб. / Т. О. Крючко, Г. М. Дубинська, Т. І. Коваль, О. Я. Ткаченко. – Л. : Вид-во «Магнолия», 2020. – 108 с. : табл. – Бібліогр. : С. 104 – 107.

616-056.17-053.2 Ч-92 Чуприков, А. П. Мир леворуких / А. П. Чуприков. – 2-е изд. – К. : Ин-т нейропсихиатрии А. Чуприкова, 2005. – 88 с. – Библиогр. : С.78 – 83.

616.1/.9 Систематична патологія

616.1/.7-07-08(075) А 45 Алгоритми діагностично-лікувальних навичок і вмінь із внутрішніх хвороб для лікарів загальної (сімейної) практики : захворювання опорно-рухового апарату та сполучної тканини, ендокринної системи й органів кровотворення (Кн.3) : навч. посіб. / В. І. Кривенко, С. П. Пахомов, О. П. Федорова та ін.; за ред. В. І. Кривенка. – 4-е вид., перероб. та доп. – К. : ТОВ «Вид. дім «Медкнига», 2020. –184 с. – (Серія «Бібліотечка практикуючого лікаря»). – Бібліогр. : С. 179 – 183.

616.1/.8-008.64-084:616-036.882-08]:617-001-031.14 П 84 Профілактика та технології інтенсивної терапії поліорганної дисфункції / М. В. Красносельський, Є. М. Крутько, С. О. Пилипенко, О. С. Павлюченко; ДУ «Ін-т мед. радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України». – Х.: ДУ « ІМРО НАМН України», 2022. – 180 с.: рис. –Бібліогр.: С. 153 – 179.

616.1/.6 -07-085(075) Ф 24 Фармакотерапия заболеваний внутренних органов (избранные лекции) : учеб. пособ. / под ред. Бильченко А. В. – К.: Б-ка « Здоровье Украины », 2017. – 224с. – Библиогр. : С. 221.

616.1/.9-07(03) Х-78 Хопкрофт, К. Справочник симптомов в общей врачебной практике / Кит Хопкрофт, Винсент Форте ; пер. с англ. под. ред. В. А. Кокорина. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 480 с. : табл.

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові

616.1/.8-08:614.253.1-027.553(07) В 26 Ведення пацієнтів із неінфекційними захворюваннями у дорослих в практиці сімейного лікаря : навч.-метод. посіб. / Л. Ф. Матюха, О. Є. Коваленко Т. С. Грузєва та ін. – К. : ТОВ «АНФ ГРУП», 2017. – 179 с. – Бібліогр. : С. 141 – 147.

612.172 Г 12 Гавриш, А. С. Гипертензивное серце : функциональная морфология / А. С. Гавриш. – К. : Четверта хвиля, 2020. – 176 с. : ил. – Библиогр. : С. 156 – 175.

616.12-02 К 21 Кардіоваскулярна токсичность в онкології / Всеукраїнська асоціація кардіологів ; [А. С. Козлюк, С. М. Кожухов, С. М. Чернюк; за ред. В. М. Коваленка, О. Г. Несукай]. – К. : Моріон, 2018. – 64 с. – Бібліогр. : С. 58 – 63.

616.12-008.331.1 С 40 Сіренко, Ю. М. Гіпертонична хвороба і артеріальні гіпертензії / Ю. М. Сіренко. – Донецьк : Вид. Заславський О. Ю., 2011. – 288с. : табл. – Бібліогр. : С. 285 – 287.

616.12-008.331.1 С 40 Сиренко, Ю. Н. Гипертоническая болезнь и артериальная гипертензии / Ю. Н. Сиренко. – Донецк : Издатель Заславский. А. Ю., 2011. – 352 с. – Библиогр. : С. 349 – 351.

616.12-005.4(083.75) У-59 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця») : Наказ МОЗ України 02.03.2016. №152 (зі змінами 23.09.2016 № 994). – К. : МОЗ, 2016. – 76 с.

616.21 Оториноларингологія (вухо-горло-ніс) загалом

616.21(03) М 42 Медичний словник оториноларингологічних термінів : укр. - рос.-латин., рос. - укр. - латин., латин. - рос. - укр. / Д. І. Заболотний, С. К. Боєнко, Ф. О. Тишко, О. Г. Кісельова. – К. : Логос, 2011. – 384 с. – Бібліогр. : С. 381.

616.21(075.8) П 61 Посібник до практичних занять з оториноларингології : навч. - метод. посіб. для студ. ВМНЗ III-IV рів. акред. / за ред. Ю. В. Мітіна. – К. : Здоров’я, 2002. – 168 с. – Бібліогр. в кінці тем.

61(092)(477.65):616.21 С 17 Самоходський, В. М. Від районного хірурга до професора медичного університету / В. М. Самоходський. – К., 2021. –124с. : фото, табл.

616.21-07-085(03) С 38 Синдромно орієнтована оториноларингологія у загальній лікарській практиці. Діагностика та раціональна фармакотерапія : [довідник] / за ред. Поповича В. І. – К. : «Бібліотека «Здоров’я України», 2016. – 330 с. – (Серія «Бібліотека «Здоров’я України»).

616.31 Стоматологія

616.314-08 К 88 Кударь, О. І. Одонтогенні перфорації/ Кударь О. І., Олійник М. О. – Мелітополь : Видав. буд. Мелітоп. міськ. друк., 2020. – 96с. – Бібліогр. : С. 95.

616.311.2-002-089.844 К 88 Кударь, О. І. Фуркаційна гінгіво та алопластика / Кударь О. І. – Мелітополь : Вид. буд. Мелітоп. міськ. друкарні, 2021. – 164 с., мал. – Бібліогр в кінці глав.

616.31:311](477)(03) С 81 Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2019 рік : [довідник] / [під ред. : Ю. В. Вороненко, І. П. Мазур, О. В. Павленко]. – Кропивницький : Поліум, 2020. – 92с. : табл.

616.31:311](477)(03) С 81 Стоматологічна допомога в Україні : [довідник] / [гол. ред. Вороненко Ю. В.]. – К., 2017. – 86 с. : табл.

616.31:311](477)(03) С 81 Стоматологічна допомога в Україні : аналіз основних показників діяльності за 2018 рік : [довідник] / [під ред. : Ю. В. Вороненко, О. В. Павленко, І. П. Мазур]. – Кропивницький : Поліум, 2019. – 176 с. : фото, табл.

616.31:311](477)(03) С 81 Стоматологічна допомога в Україні : основні показники діяльності за 2008 – 2018 роки : [довідник] / [Ю. В. Вороненко, О. В. Павленко, І. П. Мазур]. – Кропивницький : Поліум, 2018. – 212 с. : фото, табл.

616.31(477)(093) С 82 Стоматологія України. Історичні нариси / [Баранник Н. Г., Басюк М. О., Близнюк В. Г та ін.; під ред. Мазур І. П., Павленко О. В., Скрипник І. Л.]. – Х.: «СИМ», 2017. – 192с. : кол. іл. – Бібліогр. : С. 188.

616.31(477)(093) У-45 Українська наукова стоматологічна школа : історичні нариси / за ред. : І. П. Мазур, О. В. Павленка, І. Л. Скрипник. – Кропивницький : Поліум, 2020. – 223 с. : іл. – Бібліогр. : С. 220.

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних (кровотворних) органів, ендокринних органів

[616.43/.45:614.212](075) А 43 Актуальні питання ендокринології у практиці сімейного лікаря : навч. посіб. / за ред. Ю. В. Вороненка, О. Г. Шекери, Б. М. Маньковського. – К. : Вид. Заславський О. Ю., 2019. – 132 с. : табл., рис. – (Серія «Сімейна медицина»). –Бібліогр. в кінці тем.

616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна та рухова системи

616.728.2-007.17-089.843-77 Е 62 Ендопротезування при дисплазії кульшового суглоба / Полулях М. В., Герасименко С. І., Полулях Д. М. [та ін.]. – К. : ТОВ «Вид.«Сталь», 2020. – 132 с. : рис. – Бібліогр. : С. 112 – 131.

616.74-009.17(075.8) М 33 Матвієнко, Ю.А. Міастенія: підруч. для студ. мед. фак-ту ВНЗ 2-го (магістерського) рівня вищ. освіти лік. інтернів-невролог., неврологів, лік. сімейн. медицини / Ю. О. Матвієнко, Т. І. Негрич ; Львів. Нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. – Л. : Львів. НМУ ім. Д. Галицького, 2021. – 96с.

616.728.2-089 Х-50 Хирургические операции на тазобедренном суставе / Н. И. Кулиш, В. А. Филиппенко, В. А. Танькут [и др.]. – Х. : Основа, 1998. – 104 с. : ил. – Библиогр. : С. 96 – 100.

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система

616.831-005.1-036.838(075.8) Ф 50 Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина : нейрореабілітація : нац. підруч. Т. 2 / [Сокрут В. М., Синяченко О. В., Сокрут О. П. та ін.] ; за заг. ред. В. М. Сокрута. – Слов’янськ : ТОВ «Вид. «Друкарський двір», 2020. – 340 с. : іл. – Бібліогр. : С. 334 – 337.

616.833-009.7-056.7-089 Х-50 Хірургічна корекція розладів при хворобі Шарко-Марі-Тус / під ред. А. П. Лябаха. – К. : Стилос, 2018. – 156 с. : рис. – Бібліогр. в кінці розділів.

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія

616.895.8(075) О-75 Осокина, О. И. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства : учеб.пособ. / О. И. Осокина ; Донец. нац. мед. ун-т. – Краматорск : Каштан, 2016. – 280 с. : рис., табл. – Библиогр. : С. 270 – 278.

[616.89+616.89-008.441.3](075.8) П 86 Психіатрія, наркологія: навч. посіб. / за заг. ред. Л. М. Юр’євої ;[Юр’єва Л. М., Огоренко В. В., Носов С. Г. та ін.]. – Л. : Вид. Марченко Т. В., 2020. – 180 с. – Бібліогр. : С. 178 – 179.

616.98:578.828-084(075) С 91 Сучасні технології організації протидії розповсюдженню ВІЛ / СНІДу та наркозалежності : роль первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини : навч.-посіб. / Беренс К., Висоцька О. І., Голубовська О. А [та ін.] ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; Укр. тренінг центр сімейн. медицини. – К. : КІМ, 2015. – 495 с. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр. в кінці розд.

616.9 Контактні захворювання. Інфекційні (заразні )захворювання, гарячки

616.9-083(075):614.253.1 А 65 Андрейчин, М. А. Медсестринство при інфекційних хворобах: підруч. для студ. ВМНЗ I-II рів. акред. / М. А. Андрейчин. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – 470 с. [3] л. – Бібліогр. : С. 469 – 470.

616.9(075)(084.4) А 92 Атлас инфекционных болезней : учеб. пособ. для студ. мед. вузов / под. ред. В. И. Лучшева, С. Н. Жарова, В. В. Никифорова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. –224 с.

616.9(075)(084.4) А 92 Атлас інфекційних хвороб / [ М. А. Андрейчин, В. С. Копча, С. О. Крамарєв та ін.] ; за ред. М. А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2010. – 248 с. : кол. фото, рис. – Бібліогр. : С. 247.

616.9(075.8) Д 33 Денисенко, О. В. Посібник з інфекційних хвороб для самостійної підготовки студентів : посіб. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / О. В. Денисенко. – К. : ВСВ «Медицина», 2010. – 176 с.

616.9(075.8) Д 33 Денисенко, О. В. Інфекційні хвороби в модулях : посіб. для студ. ВМНЗ I-II рів. акред . / О.В.Денисенко. – К. : ВСВ «Медицина»,2011. – 168 с. : мал. – Бібліогр. : С. 165 – 167.

616-006.04-07-08:616.9(075) Д 44 Диагностика и лечение основных онкогинекологических заболеваний (в том числе на фоне беременности) в условиях пандемии коронавирусной инфекции : учеб.-метод. пособ. / А. Э. Протасова, Е. Н. Вандеева, И. Е. Зазерская, Р. В. Орлова. – СПб. : Эко-Вектор, 2020. – 48 с. – Библиогр. : С. 43 – 46.

616.9(075) І-74 Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині : навч. посіб. / за ред. М. А. Андрейчина. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. – 500 с.

616.9(075.8) І-74 Інфекційні хвороби : підруч. для студ. ВМНЗ / [В. М. Козько, Г. О. Соломонник, К. В. Юрко та ін.] ; за ред. В. М. Козька. – К.: ВСВ «Медицина», 2019. – 312 с. – Бібліогр. : С. 309 – 311.

[616.9:578.834-085.874](03) К56 COVID-19 : реабилитация и питание : рук. для врачей / [В. А. Тутельян, Д. Б. Никитюк, А. В. Погожева и др.]. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021.– 256 с. – (Сер. «COVID-19 : от диагноза до реабилитации. Опыт профессионалов»). – Библиогр. : С. 184 – 200.

616.921.5-084.47: [616-036.22:578.834](075) К 72 Костинов, М. П. Эпидемиология и вакцинопрофилактика гриппа в условиях COVID-19 : учеб.пособ. / М. П. Костинов, Е. Г. Симонова, Н. Н. Филатов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 112 [2] с. : ил. – Библиогр. : С. 101 – 106.

616.9-053-084.47(075) К 85 Крючко, Т. О. Сучасні підходи до вакцинопрофілактики інфекційних захворювань дітей та дорослих : навч.-метод. посіб. / Т. О. Крючко, Г .М. Дубинська, Т. І. Коваль, О. Я. Ткаченко. – Л. : Вид-во «Магнолия», 2020. – 108 с. : табл. – Бібліогр. : С. 104 – 107.

[616.98:578.834]-036.1-07-08(075) Л 56 Лікування та профілактика COVID-19. Охорона психічного здоров’я в умовах пандемії : навч. посіб. / за ред. О. Є. Абатурова, С. О. Крамарьова, Л. М. Юр’євої. – Л. : Вид. Марченко Т. В., 2020. – 252 с. : рис. – Бібліогр. : С. 187–215.

616.98:578.828-084(075) С 91 Сучасні технології організації протидії розповсюдженню ВІЛ / СНІДу та наркозалежності : роль первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини : навч.-посіб. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; Укр. тренінг. центр сімейн. медицини ; [Беренс К., Висоцька О. І., Голубовська О. А та ін.]. – К. : КІМ, 2015. – 495 с. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр. в кінці розд.

[616.98:578.834]-085.874.2 Т 7 Торшин, И. Ю. Микронутриенты против коронавирусов / Торшин И. Ю., Громова О. А. ; под ред. А. Г. Чучалина. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –114 с. : ил. – Библиогр : С. 90 – 111.

616.9-036.22(075) Ч-75 Чорновіл, А. В. Клінічне медсестринство в інфектології : підруч. для студ. ВМНЗ I-IV рів. акред. / А. В.Чорновіл, Р. Ю. Грицко, С. А. Лишенюк. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 408 с. – Бібліогр. : С. 403 – 406.

617 Хірургія. Ортопедія

617.51-001.45 С 40 Сірко, А. Г. Бойові вогнепальні черепно-мозкові поранення / А. Г. Сірко, Л. А. Дзяк ; Дніпропет. мед. акад. МОЗ України. – Дніпро ; К : ТОВ «Пергам», 2017. – 280 с. : іл. – Бібліогр. : С. 272 – 274.

616.833-009.7-056.7-089 Х-50 Хірургічна корекція розладів при хворобі Шарко-Марі-Тус / під ред. А. П. Лябаха. – К. : Стилос, 2018. – 156 с. : рис. – Бібліогр. в кінці розділів.

617-001-08 Х-50 Хірургія пошкоджень. Надання екстреної медичної допомоги в Центрі травми багатопрофільної лікарні : посіб. / І. О. Воробей, О. В. Воробей, О. В. Мазуренко та ін. ; за заг. ред. О. В. Мазуренко, Г. Г. Рощіна. – К. : МПБП «Гордон», 2018. – 160 с. : рис. – Бібліогр. : С. 141 – 147.

618 Гінекологія. Акушерство

616-006.04-07-08:616.9(075) Д 44 Диагностика и лечение основных онкогинекологических заболеваний (в том числе на фоне беременности) в условиях пандемии коронавирусной инфекции : учеб.-метод. пособ. / А. Э. Протасова, Е. Н. Вандеева, И. Е. Зазерская, Р. В. Орлова. – СПб. : Эко-Вектор, 2020. – 48 с. – Библиогр. : С. 43 – 46.

618.14-006.6-089-026.656 Е 41 Експериментальне та клінічне обгрунтування застосування кріодеструкції пухлини у лікуванні хворих на рак тіла матки / О. А. Міхановський, О. Б. Аніпко, М. В. Красносельський та ін.; ДУ «Ін-т мед. радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України». – Х.: ДУ « ІМРО НАМН України», 2022. – 172 с.: рис. – Бібліогр. в кінці розд.

618.11-006.6-059-08 Р 68 Роль факторів прогнозу в індивідуалізації комбінованого лікування хворих на поширений рак яєчників / Ін-т мед. радіол. та онкології ім. С. П. Григор’єва ; за ред. Красносельського М. В. ; [О. А. Міхановський, М. Л. Кочина, Ю. В. Харченко]. – Х. : ТОВ «Планета-Принт», 2021. – 132 с. : мал, табл. – Бібліогр. : С. 115 –132.

618.14-006.3.04-07-08 С 91 Сучасні підходи до питань діагностики та лікування сарком матки / Ін-т мед. радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України ; за ред. Сухіної О. М., [М. В. Красносельський, О. М. Сухіна, В. С. Сухін та ін.]. – Х. : Вид-во Точка, 2020. – 131 с. – Бібліогр. в кінці розділів.

92 Біографічні дослідження. Генеалогія. Геральдика (Гербознавство). Прапори, стяги

929(477)-051 С 42 Скицька,У. # Наші на карті світу. Історії про людей, якими захоплюється світ / Уляна Скицька. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. – 320с. : фото.

94 Історія загалом

94(477) К 26 Карпов, В. За чертой времени / Карпов В., Затока А. – Кропивницкий: Поліграф - Сервис, 2022. – 396 с. – Библиогр. : С. 395 – 396.

94(477) К 26 Карпов, В. Є. Нескорені / Карпов В. Є, Затока О. В. – Кропивницький: Поліграф-Сервіс, 2022. – 440с. – Бібліогр.: С. 436 – 439.

94(477.65) К 26 Карпов, В. Є. Силуети крізь час : документ.-худ. вид. Друга серійна книга / Карпов В. Є., Чеботарьов С. С. – Кропивницький: Вигот. на власному обладнанні, 2021. – Т. 1. – 472 с. – Т. 2. – 472 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.