Інформаційний лист нових надходжень з ХІРУРГІЇ 1 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ХІРУРГІЇ
1 кв.2013р.


Анестезіологічна профілактика синдрому вегетативної гіперрефлексії при хірургічному лікуванні трофічних порушень у хворих з наслідками ускладненої травми хребта // Літоп. травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 101.

616.721 Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева). – К., 2008. – 144 с.

Бойко В.В. Досвід застосування розчину Декаметоксину в лікуванні хірургічного перитоніту // Клініч. хірург. – 2012. – № 12. – С. 16.

Бойко В.В. Критерии выбора метода хирургического лечения пострадавших с внутриплевральным посттравматическим кровотечением при закрытой травме груди // Клініч. хірург. – 2012. – № 12. – С. 35.

616.723 Боль в области коленного и плечевого суставов. Алгоритмы дифференциальной диагностики. – М., 2011. – 144 с.

Вергун А.Р. Шатроподібна деформація нігтя : деякі аспекти морфогенезу та хірургічного лікування // Практ. мед. – 2012. – № 3. – С.102.

Десятерик В.І. Пухлини шиї : клінічні проблеми, діагностика і лікувальна тактика // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 4. – С. 49.

615.37 Иммунотерапия. – М., 2012. – 672 с.

616/617 Интенсивная терапия. – М., 2009. – 712 с.

Иоффе И.В. Эффективность хирургического лечения больных по поводу острого гнойного лактационного мастита с применением радиочастотного скальпеля и озоно-ультразвукового метода // Клініч. хірург. – 2013. – № 1. – С. 65.

Каніковський О.Є. Альтернативні джерела в лапароскопічній хірургії // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С. 16.

615.11 Компендиум – лекарственные препараты. – К., 2010. – 2240с.

616-073 Корн Д. 100 рентгенограмм грудной клетки. – М., 2010.

616-07 Корячкин В.А. Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии. – СПб., 2011. – 414 с.

Косован В.М. Реконструктивно-відновні операції у хворих із тимчасовими двостовбуровими ентеро- та колостомами // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 4. – С. 105.

616.32 Креймер В.Д. Атлас цифровой гастроинтестинальной эндоскопии. – М., 2011. – 120 с.

Курінний І.М. Особливості етапного хірургічного лікування ушкоджень периферичних нервів при наслідках поліструктурної травми верхньої кінцівки // Літоп. травматол. – 2012. – № 1–2. – С.146.

616.24 Легочные кровотечения. – М., 2011. – 128 с.

Малеев Ю.В. Топографо-анатомическое обоснование оперативных вмешательств в передней области шеи : рационализация хирургических подходов // Междунар. эндокринол. журн. – 2012. – № 6. – С. 54.

Можливості застосування пункційного дренування під контролем ультразвукового дослідження в хірургічному лікуванні псевдокіст підшлункової залози // Клініч. хірург. – 2012. – № 10. – С. 29.

61.001 Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендовано до впровадження у практику охорони здоров’я. – Вип. 33. – К., 2012. – 268 с.

Ничитайло М.Е. Применение комбинированных антибактериальных препаратов в лечении хирургических интраабдоминальных инфекций // Клініч. хірург. – 2013. – № 1. – С.37.

616.4 Окороков А.Н. Неотложная эндокринология. – М., 2011. – 192 с.

617.5 Оперативна хірургія та топографічна анатомія. – М., 2010. – 504 с.

616.981 Острые кишечные инфекции. – М., 2012. – 400 с.

616.72 Павлов В.П. Ревмоортопедия. – М.. 2011. – 464 с.

616.36 Панфилов С.А. Диагностика заболеваний печени, билиарного тракта, поджелудочной железы, селезенки и надпочечников с курсом патологической анатомии. – М., 2012. – 215с.

Песоцкий О.Н. Опыт применения Гепацефа Комби при острых хирургических заболеваниях органов гепатопанкреатобилиарной зоны // Клініч. хірург. – 2013. – № 1. – С. 40.

Пліс І.Б. Комплексне хірургічне лікування рецидивів компресійно-трофічних виразок у постраждалих із наслідками спинальної травми // Літоп. травматол. – 2012. – № 1–2. – С. 104.

616.728 Ревматоидное поражение коленного сустава. – К., 2004.


АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Бойко В.В. Досвід застосування розчину Декаметоксину в лікуванні хірургічного перитоніту // Клініч. хірург. – 2012. – № 12. – С. 16.

Вплив транексамової кислоти на обсяги крововтрати та поопераційної ексудації під час операцій на щитоподібній залозі // Клініч. ендокринол. – 2012. – № 4. – С. 13.

616.3 Гастроэнтерология и гепатология. – М., 2012. – 584 с.

Грубник В.В. Лапароскопические методы лечения паховых грыж // Укр. журн. малоінвазив. хірург. – 2013. – № 1. – С. 15.

616/617 Интенсивная терапия. – М., 2009. – 712 с.

615.11 Компендиум – лекарственные препараты. – К., 2010. – 2240с.

616.32 Креймер В.Д. Атлас цифровой гастроинтестинальной эндоскопии. – М., 2011. – 120 с.

Кришень В.П. Особливості лікувальної тактики при виразковій шлунково-кишковій кровотечі з верхніх відділів травного каналу // Клініч. хірург. – 2012. – № 12. – С. 43.

Лапароскопическая холецистэктомия : возможные осложнения и их профилактика // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 4. – С. 62.

Малеев Ю.В. Топографо-анатомическое обоснование оперативных вмешательств в передней области шеи : рационализация хирургических подходов // Междунар. эндокринол. журн. – 2012. – № 6. – С. 54.

Мошківський Г.Ю. Порівняльна оцінка ефективності відкритих та мініінвазивних втручань в лікуванні абсцесів печінки та скупчень рідини післяопераційного походження // Клініч. хірург. – 2012. – № 12. – С. 5.

Ничитайло М.Е. Применение комбинированных антибактериальных препаратов в лечении хирургических интраабдоминальных инфекций // Клініч. хірург. – 2013. – № 1. – С.37.

616.4 Окороков А.Н. Неотложная эндокринология. – М., 2011. – 192 с.

617.5 Оперативна хірургія та топографічна анатомія. – М., 2010. – 504 с.

Оптимизация лечения острого деструктивного холецистита путем применения минилапаротомного доступа, лазерного излучения и регионарной лимфотропной терапии // Клініч. хірург. – 2012. – № 12. – С. 13.

616.981 Острые кишечные инфекции. – М., 2012. – 400 с.

Павлов О.О. Застосування транексамової кислоти при шлунково-кишкових кровотечах // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 4. – С. 52.

Пахтер І.Н. Оцінка ефективності препарату Хофітол при лікуванні хронічного некакульозного холециститу // Львів. мед. часоп. – 2012. – № 2. – С. 54.

Песоцкий О.Н. Опыт применения Гепацефа Комби при острых хирургических заболеваниях органов гепатопанкреатобилиарной зоны // Клініч. хірург. – 2013. – № 1. – С. 40.

Прокопчук С.М. Випадок хвороби Дьєлафуа // Тherapia. – 2012. – № 12. – С. 36.

Рыхтик П.И. Ультразвуковая семиотика печени после различных видов резекции // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2012. – № 3. – С. 106.

Сорбційна терапія у комплексному лікуванні абдомінального сепсису // Клініч. хірург. – 2013. – № 1. – С. 74.

Філіп С.С. Оцінка пераметрів ендотоксемії у хворих на гострий панкреатит // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 4. – С. 87.

Шайда О.А. Мозговой натрийуретический пептид как предиктор кардиальных осложнений при абдоминальных хирургических вмешательствах // Мед. неотлож. состояний. – 2012. – № 4. – С. 98.

Шамсия Р.Н. Современные подходы в диагностике острого аппендицита у беременных // Сучасна хірург. та колопроктол. – 2012. – № 2. – С. 65.

Шевченко Б.Ф. Применение аутоцитокинотерапии при осложненном течении хронического панкреатита // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 55.

Шевчук І.М. Лікування післяопераційного перитоніту у пацієнтів при гострих захворюваннях органів черевної порожнини // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 55.

Шевчук І.М. Мініінвазивні хірургічні технології в лікуванні хворих на гострий панкреатит, ускладнений синдромом жовтяниці // Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірург. – 2012. – № 3. – С. 41.

Щербак И.Б. Коррекция функциональных нарушений печени при острой хирургической патологии // Укр. мед. часоп. – 2012. – № 5. – С.71.


КІСТКОВО-ГНІЙНОЇ ХІРУРГІЇ

Бур’янов О.А. Хірургічні аспекти лікування постраждалих з діафізарними переломами довгих кісток при поєднаній травмі в системі відновлювального лікування та реабілітації // Літоп. травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 94.

Дунаевский А.М. Антисептический препарат Мирамистин для профилактики и лечения инфекционно-воспалительных заболеваний // Мед. сестра. – 2011. – № 6. – С. 36.

Жадинский А.Н. Лечение гнойных ран в первой фазе раневого процесса // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 2. – С. 109.

Лікування гематогенного остеомієліту стегна ускладненого міжм’язовою флегмоною // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С.27.

617.5 Оперативна хірургія та топографічна анатомія. – М., 2010. – 504 с.

Случай хронического рецидивирующего мультифокального остеомиелита у ребенка раннего возраста // Педиатрия. – 2012. – № 5. – С. 155.

Сташкевич А.Т. Хірургічне лікування гематогенного остеомієліту поперекового відділу хребта // Літоп. травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 97.

Щадько А.А. Современные проблемы лечения гнойного артрита голеностопного сустава и возможные пути их оптимизации // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 3. – С. 113.


ОПІКІВ, ВІДМОРОЖЕНЬ

616-053 Вельтищев Ю.В. Неотложные состояния у детей. – М., 2011. – 512 с.

Выбор патогенетического местного лечения ожогов и трофических язв // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С. 36.

Герич І.Д. Прецизійна нефректомія при глибоких опіках кисті // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С. 13.

616-083 Демичев С.В. Первая помощь при травмах и заболеваниях. – М., 2011. – 160 с.

Козинець Г.П. Замерзання : патогенез, лікування // Мед. неотлож. состояний. – 2012. – № 5. – С. 24.

Козинець Г.П. Сучасні технології хірургічного лікування поширених поверхневих та глибоких термальних ран // Сучасна хірург. та колопроктол. – 2012. – № 1. – С. 83.

Колесник А.И. Ультразвуковая ранняя фасциальная некрэктомия у пострадавших с ожогами // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С. 17.

615.11 Компендиум – лекарственные препараты. – К., 2010. – 2240с.

Коррекция метаболической гипоксии у пострадавших с тяжелой термической травмой в стадии ожоговой септикотоксемии // Клініч. хірург. – 2012. – № 12. – С. 38.

Литовченко А.Н. Инфузионная терапия ожогового шока – еще раз об известном // Мед. неотлож. состояний. – 2012. – № 4. – С. 9.

Нікішаєв В.І. Рідкісний випадок опіку шлунково-кишкового тракту кухонною сіллю // Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірург. – 2012. – № 3. – С. 25.

616.21 Николаев М.П. Оториноларингология. – М., 2012. – 272 с.

Опыт и результаты лечения с обширными ожогами на флюидизирующих противопролежневых кроватях // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С. 20.

Практика хірургічного лікування дефекту м’яких тканин мошонки після хвороби Фурньє в умовах опікового відділення // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С. 25.

617-001 Шень Н.П. Ожоги у детей. – М., 2011. – 148 с.


ПРОКТОЛОГІЇ

Мальцев В.Н. Ущемление внутренней грыжи после реконструктивно-восстановительной операции на толстой кишке // Хірургія України. – 2013. – № 1. – С. 116.

617.5 Оперативна хірургія та топографічна анатомія. – М., 2010. – 504 с.

Применение сварочного аппарата в лечении больного с малигнизированным полипом прямой кишки // Клініч. хірургія. – 2012. – № 11. – С. 43.

616.35 Справочник по колопроктологии. – М., 2012. – 608 с.

Хавкин А.И. Коррекция функциональных запоров у детей // Мед. сестра. – 2012. – № 8. – С. 24.

Шудрак А.А. Сравнительная оценка эффективности малоинвазивных методов лечения хронического геморроя І–ІІ стадии // Хірургія України. – 2013. – № 1. – С. 8.


СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ

Беляева О.А. Рациональная антимикробная терапия гнойно-некротических процессов у пациентов при синдроме диабетической стопы // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С. 5.

Гандзюк В.М. Применение встречнобоковой фиксации плюсневых костей в лечении синдрома диабетической стопы // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С. 9.

Гудз І.М. Вплив оперативного лікування на якість життя пацієнтів із посттромботичною хворобою нижніх кінцівок // Хірург. України. – 2013. – № 1. – С. 50.

615.37 Иммунотерапия. – М., 2012. – 672 с.

Клінічний випадок успішного проведення гібридної операції на магістральних артеріях нижніх кінцівок // Хірург. України. – 2013. – № 1. – С. 107.

615.11 Компендиум – лекарственные препараты. – К., 2010. – 2240с.

Косульников С.О. Антимикотическая терапия в комплексе лечения больных с синдромом диабетической стопы // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С. 18.

Краснов О.Г. Особливості антибактеріальної терапії у хворих з синдромом діабетичної стопи // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С. 19.

Лікування хронічних оклюзій лівої підключичної артерії методом ре каналізації з подальшим стентуванням // Кардіохірур. Та інтервенційна кардіол. – 2012. – № 2. – С. 40.

Ляховський В.І. Хірургічне лікування венозних трофічних виразок нижніх кінцівок // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С. 23.

Мартынюк В.Б. Местное лечение больных с осложненным синдромом диабетической стопы // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С.25.

Миниинвазивные операции у больных с гнойно-некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С. 34.

Ортовольтная рентгенотерапия в лечении лимфореи после реконструктивных операций на артериях нижних конечностей // Клініч. хірург. – 2012. – № 9. – С. 42.

Особенности оперативного лечения нейропатической формы синдрома диабетической стопы // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С.34.

Пузич Я.І. Алгоритм ведення хворих з синдромом діабетичної стопи в умовах загальнохірургічного відділення // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С. 28.

Роль низькочастотної ультразвукової терапії в лікуванні хронічних виразок нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет // Клініч. ендокринол. та ендокрин. хірург. – 2012. – № 3. – С.59.

Смирнова Д.О. Удосконалення діагностики, хірургічної тактики та лікування хворих з ускладненим синдромом діабетичної стопи // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С. 32.

616.43 Стандарти діагностики та лікування ендокринних захворювань. – К., 2005. – 312 с.

617 Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології. – К., 2011.

616.379 Удовиченко О.В. Диабетическая стопа. – М., 2010. – 272с.

Ходос В.А. Діагностичний алгоритм амбулаторного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок // Клініч. хірург. – 2013. – № 1. – С. 16.

Ходос В.А. Організаційний алгоритм амбулаторної хірургії варикозної хвороби // Хірург. України. – 2013. – № 1. – С. 74.

Шкварковський І.В. Лікування синдрому діабетичної стопи методом вакуумної санації // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С.40.


ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Артериальная гипертензия в условиях хирургических вмешательств : возможности коррекции // Меdicine Review. – 2012. – № 2. – С.20.

616.12 Артериальная гипертензия у особых категорий больных. – К., 2009. – 376 с.

Аспекти застосування біологічного зварювання при лікуванні хворих на туберкульоз легень // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С. 48.

Баранчукова А.А. Возможности трансторакального УЗИ после оперативного лечения заболеваний органов дыхания // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2012. – № 4. – С. 109.

Бойко В.В. Критерии выбора метода хирургического лечения пострадавших с внутриплевральным посттравматическим кровотечением при закрытой травме груди // Клініч. хірург. – 2012. – № 12. – С. 35.

Временная окклюзия свищенесущего бронха в лечении острой гнойной деструкции легких // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 4. – С. 25.

Діагностика та лікування клапанних вад серця // Укр. ревматол. журн. – 2012. – № 3. – С. 27.

Дужий І.Д. Симультанні втручання з приводу туберкульозу легень, поєднаного з хронічним туберкульозним плевритом // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С. 69.

616/617 Интенсивная терапия. – М., 2009. – 712 с.

Катетеризація центральних вен у фтизіохірургічних пацієнтів : актуальність та доцільність вибору // Укр. пульмонол. журн. – 2012. – № 4. – С. 60.

616.12 Коваленко В.Н. Клиническая чреспищеводная эхокардиография. – Запорожье, 2003. – 178 с.

Колкин Я.Г. Видеоассистированные торакальные операции в диагностике и лечении внутригрудной патологии // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 4. – С. 118.

615.11 Компендиум – лекарственные препараты. – К., 2010. – 2240с.

Косарев В.В. Фармакотерапия ишемической болезни сердца: место статинов // Мед. неотлож. состояний. – 2012. – № 7–8. – С. 36.

616.24 Легочные кровотечения. – М., 2011. – 128 с.

616.127 Лікування гострого інфаркту міокарда у пацієнтів з елевацією сегмента SТ. – К., 2009. – 50 с.

Маєтний Є.М. Аспекти використання біологічного зварювання тканин при виконанні торакоскопічного адгезіолізису у хворих на туберкульоз легень // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С. 48.

Методи загальної анестезії при відеоторакоскопічних оперативних втручаннях : пріоритети і можливості // Клініч. хірург. – 2012. – № 12. – С. 30.

617.5 Оперативна хірургія та топографічна анатомія. – М., 2010. – 504 с.

617-072 Оспанов О.Б. Лапароскопическая хирургия. – Астана, 2012. – 344 с.

616.12 Руководство по кардиологии. – К., 2008. – 1424 с.

Сердечная недостаточность : диагностика, медикаментозное и хирургическое лечение // Кардіохірур. та інтервенційна кардіол. – 2012. – № 2. – С. 83.

616.1 Серцево-судинні захворювання. Рекомендації з діагностики, профілактики та лікування. – К., 2011. – 408 с.


ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ

Ахмедов Э.Т. Лечение артрозов височно-нижнечелюстного сустава // Практ. мед. – 2012. – № 2. – С. 52.

Ахмедов Э.Т. Лечение хронического ревматического артрита височно-нижнечелюстного сустава // Укр. журн. екстрем. мед. – 2012. – № 2. – С. 119.

Голик В.П. Качество несъёмного протезирования как фактор развития воспалительных процессов челюстно-лицевой области // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 4. – С. 72.

615.11 Компендиум – лекарственные препараты. – К., 2010. – 2240с.

Мокрик О.Я. Багатокомпонентна аналгезія у хворих при хірургічних втручаннях у щелепно-лицевій ділянці // Львів. мед. часоп. – 2012. – № 2. – С. 12.

617.5 Оперативна хірургія та топографічна анатомія. – М., 2010. – 504 с.

616.8 Роенн Дж.Х.Ван Диагностика и лечение боли. – М., 2012. – 496 с.

Рузин Г.П. Перспективы использования компьютерного прогнозирования течения флегмон челюстно-лицевой области с использованием функции желательности Харрингтона // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 1. – С. 51.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.