Інформаційний лист нових надходжень з ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 3 кв.2012р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
3 кв.2012р.


Абдрахманов Р.М. Диагностика и лечение хронического урогенитального трихомониаза у мужчин // Урология. – 2012. – № 2. – С. 47.

616.94 Александрович Ю.С. Интенсивная терапия инфекционных заболеваний у детей. – СПб., 2010. – 320 с.

Амбарцумян А.Р. Ультразвуковая биомикроскопия в диагностике опухолей сосудистой оболочки глаза // Вестн. офтальмол. – 2012. – № 2. – С. 13.

Білянський Л.С. Оптимізація методів діагностики синдрому хронічного пахвинного болю та їх клінічне значення // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 7.

Векторний аналіз електрокардіограми в оцінці локалізації стимулюючого електрода при електрокардіостимуляції шлуночків // Укр. кардіол. журн. – 2012. – № 3. – С. 130.

Вороной А.Л. Диагностика ранней послеоперационной непроходимости кишечника // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 10.

616.12 Гипертонические кризы. – М., 2011. – 208 с.

Диференційована діагностика клінічних форм адентії, тобто вродженої відсутності зачатків зубів, та її основні діагностичні критерії // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 2. – С. 40.

616.972 Дмитриев Г.А. Сифилис : феномен, эволюция, новации. – М., 2010. – 256 с.

Дудій П.Ф. Спірально-комп’ютерно-томографічна семіотика грибкових синуситів // Журн. вушн., носов. і горлов. хвороб. – 2012. – № 4. – С. 55.

Ковач И.В. Диагностика поражения твердых тканей зубов у детей с помощью флуоресцентного спектроскопа // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 2. – С. 111.

616.329 Королев М.П. Эндоскопия в диагностике и удалении инородных тел пищевода и желудка. – М., 2010. – 128 с.

Коряков В.В. Инструментальная диагностика и комплексное лечение гипервентиляционного синдрома // Терапевт. архив. – 2012. – № 3. – С. 28.

Крючко Т.О. Діагностичне значення комп’ютерної інтрагастральної РН-метрії у дітей із синдромом функціональної диспепсії // Здоровье ребенка. – 2012. – № 4. – С. 71.

Курашвили Ю.Б. Деструкция фокусированным ультразвуком под контролем магнитно-резонансной томографии как первый этап комплексного лечения субмукозных миом матки // Акушер. и гинекол. – 2012. – № 4. – С. 70.

Лупальцов В.И. Применение миниинвазивных методов в диагностике и лечении послеоперационных абдоминальных осложнений у больных пожилого и старческого возраста // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 31.

Магнитно-резонансная томография в диагностике миокардитов // Укр. кардіол. журн. – 2012. – № 2. – С. 74.

Малый В.П. Вирусный гепатит А : клиника и диагностика // Клініч. імунол. – 2012. – № 4. – С. 58.

Мальцев Д.В. Останні досягнення у діагностиці та лікуванні герпесвірусних нейроінфекцій людини // Укр. неврол. журн. – 2012. – № 2. – С. 7.

Манищенкова Ю.А. Трудности диагностики системной склеродермии // Укр. ревматол. журн. – 2012. – № 2. – С. 44.

Миминошвили О.И. Диагностика ранних внутрибрюшных осложнений после операций на толстой кишке // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 34.

616.12 Мутафьян О.А. Пороки сердца у детей и подростков. – М., 2009. – 560 с.

Нагорная Н.В. Неинвазивное электрофизиологическое исследование – современный метод диагностики нарушений ритма сердца и проводимости у детей // Здоровье ребенка. – 2012. – № 3. – С.71.

Первый опыт применения оптической когерентной томографии в диагностике первичной и остаточной ретинобластомы // Вестн. офтальмол. – 2012. – № 2. – С. 8.

Перфілова Л.В. Нові аспекти діагностики синовіту колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит // Вісн. ортопедії. – 2012. – № 2. – С. 57.

Русин В.І. Подвійна проба з фізичним навантаженням під час радіонуклідної діагностики хронічної ішемії нижніх кінцівок // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 42.

617 Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології. – К., 2011.


ЕНДОСКОПІЇ .

Білоруський Р.О. Лікування хворих із конкрементами сечоводів із використанням ендоскопічних методів // Львів. мед. часоп. – 2012. – № 1. – С. 25.

Використання лапароскопічної спленектомії в лікуванні хірургічних захворювань селезінки // Клініч. хірург. – 2012. – № 6. – С. 33.

Запорожченко А.Г. Лапароскопічне лікування гострої хірургічної патології органів черевної порожнини у дітей // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 3. – С. 93.

Капшитарь А.В. Ущемлення грыжа рихтера параумбиликального троакарного доступа после видеолапароскопической холецистэктомии // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 3. – С. 89.

Квіт А.Д. Особливості проведення ендоскопічних досліджень, шлунково-кишкового тракту у хірургічних хворих та шляхи його оптимізації // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 3. – С. 21.

616.329 Королев М.П. Эндоскопия в диагностике и удалении инородных тел пищевода и желудка. – М., 2010. – 128 с.

Обоснование способа оперативного лечения больных острым холециститом // Харків. хірург. школа. – 2012. – № 1. – С. 134.

614.21 Підвищення якості медичної допомоги : наукові засади та практичні результати. – К., 2010. – 176 с.

Серняк Ю.П. Методологические подходы к освоению лапароскопической уретеролитотомии // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 2. – С. 30.

Современное состояние эндоскопической хирургии у детей и перспективы ее развития // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 2. – С.26.

Шевченко Р.С. Хірургічне лікування жовчнокам’яної хвороби, що ускладнена обтураційним холестазом у хворих літнього віку // Харків. хірург. школа. – 2012. – № 3. – С. 136.


УЗД

Абдуллаев Р.Я. Ультразвуковой контроль выполнения торакальной паравертебральной блокады для программированного обезболивания // Междунар. мед. журн. – 2012. – № 2. – С. 109.

Амбарцумян А.Р. Ультразвуковая биомикроскопия в диагностике опухолей сосудистой оболочки глаза // Вестн. офтальмол. – 2012. – № 2. – С. 13.

Бондарев В.И. Особенности диагностики острого аппендицита и его осложнений с использованием сонографии // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 2. – С. 40.

Влияние ультразвуковых воздействий на факторы антимикробной резистентности при микоплазменной инфекции генитального тракта у женщин репродуктивного возраста // Вопр. курортологии. – 2012. – № 2. – С. 23.

Гилязова А.Р. Гемодинамические показатели глаза у больных с диабетической ретинопатией по данным цветовой ультразвуковой допплерографии // Вестн. офтальмол. – 2012. – № 2. – С. 41.

616.61 Діагностика пошкоджень нирок при закритій травмі живота за допомогою ультразвукового дослідження : інформ. лист. – К., 2011.

616.36 Діагностика пошкоджень печінки при закритій травмі живота за допомогою ультразвукового дослідження : інформ. лист. – К., 2011.

Курашвили Ю.Б. Деструкция фокусированным ультразвуком под контролем магнитно-резонансной томографии как первый этап комплексного лечения субмукозных миом матки // Акушер. и гинекол. – 2012. – № 4. – С. 70.

616.314 Спосіб ультразвукової діагностики апікального періодонтиту : метод. рек. – К., 2012.

Шор Н.А. Киста Бейкера : патогенез, диагностика, лечение // Клініч. хірург. – 2012. – № 1. – С. 62.

Эффективность ультразвуковой диагностики спортивной травмы коленного сустава в сравнении с магнито-резонансной томографией и артроскопией // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2011. – № 5. – С.103.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.