Інформаційний лист нових надходжень з ОНКОЛОГІЇ 3 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОНКОЛОГІЇ
3 кв.2013р.


ОНКОГІНЕКОЛОГІЇ

Вінніков В.А. Цитогенетичні пошкодження у хворих на рак жіночих статевих органів під час променевої терапії. Варіабельність цитогенетичної реакції на опромінення // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 139.

Досвід конформної променевої терапії місцевопоширених форм раку шийки матки // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 184.

Дослідження ранньої місцевої токсичності брахітерапії раку шийки матки на високоенергетичній установці Gyne Sourse // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 181.

Думанский Ю.В. Роль ультразвукового исследования в выборе тактики лечения рака яичников // Укр. журн. хірург. – 2013. – № 2. – С.8.

Єгоров О.О. Магнітнорезонанснотомографічні дослідження плаценти у жінок, які перенесли органозберігальне лікування з приводу передраку і початкових стадій раку ендометрія // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 175.

Крижанівська А.Є. Хемопроменева терапія в лікуванні хворих на рак шийки матки ІІ стадії // Укр. радіол. журн. – 2013. - № 2. – С. 199.

Результати комбінованого лікування хворих на місцевопоширений рак шийки матки // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 228.

Роль цитокінів у розвитку гематологічних та імунних порушень при променевому лікуванні хворих на рак тіла матки // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 232.

616-006 Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. – М., 2011. – 512 с.

Самушия М.А. Аффективные расстройства у больных раком органов женской репродуктивной системы (к проблеме соматореактивной циклотимии) // Журн. неврол. и психиат. – 2013. – № 4. – С. 13.

Сухін В.С. Ефективність лікування лейоміосаркоми матки І–ІІ стадії // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 236.

Чорнобай А.В. Медикаментозна терапія рецидивного та метастатичного раку шийки матки : від фторпіримідинів до таргетних препаратів // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 247.

ОНКОПРОКТОЛОГІЇ, ОНКОУРОЛОГІЇ

Використання магнітнорезонансної томографії для студіювання та оцінки ефективності передопераційного курсу хемопроменевої терапії місцевопоширеного раку прямої кишки // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 171.

Державец Л.А. Лабораторные показатели как прогностические факторы степени злокачественности опухоли мочевого пузыря // Междунар. мед. журн. – 2013. – № 2. – С. 93.

616.1 Ивашкин В.Т. Боли в животе. – М., 2012. – 112 с.

Лікування хворих на місцевопоширений нерезектабельний рак прямої кишки з використанням реґіонарної внутріартеріальної хемотерапії // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 165.

Особливості планування і променевого лікування раку сечового міхура І–ІІІ стадій на лінійному прискорювачі // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 188.

Особливості порушення мінеральної щільності кісток у хворих на місцевопоширений рак передміхурової залози залежно від схеми гормонотерапії // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 245.

Парій В.Д. Інноваційні технології в діагностиці і лікуванні в колопроктології // Наук. журн. МОЗ України. – 2012. – № 1. – С. 94.

Переваги 3D конформної променевої терапії в лікуванні хворих на рак передміхурової залози з різними стадіями захворювання // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 226.

Порівняльний аналіз методів лікування за результатами трирічної безрецидивної виживаності хворих на рак сечового міхура ІІ стадії // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 154.

616-006 Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. – М., 2011. – 512 с.

Спіженко Н.Ю. Лікування хворих на рак передміхурової залози з використанням сучасних методик променевої терапії // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 234.

Щур О.І. Динаміка рівня адреналіну при хімічній енервації периферичних гангліїв у пацієнтів з колоректальним раком // Укр. журн. екстрем. мед. – 2013. – № 1. – С. 121.

ОНКОХІРУРГІЇ

Аналіз випадків виникнення рецидивів раку шкіри в місцях видалених (вилікуваних) пухлин // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С.161.

Аналіз показників експресії маркера фактора росту ендотелію судин (VEGF) у хворих на рак ротової частини глотки при хемопроменевому лікуванні // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 195.

Аникеева О.Ю. Выбор дозы облучения у больных раком легкого с сердечно-сосудистой патологией // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 152.

Баштан В.П. Комплексне лікування злоякісних новоутворень нижньої щелепи з застосуванням фіксатора для попередження патологічного перелому, раннє післяопераційне протезування й реабілітація // Клініч. хірург. – 2013. – № 7. – С. 43.

Білозор Н.В. Вплив клінічних характеристик на ефективність променевого лікування хворих на недрібноклітинний рак легені ІІІ стадії при нестандартних режимах фракціонування // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 156.

Варіанти лікування хворих з деструктивними формами раку грудної залози // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 163.

Волченко А.А. Органосохраняющее лечение больных раком молочной железы молодого возраста // Акушер. и гинекол. – 2013. – № 4. – С. 70.

Іванкова В.С. Роль гепатопротекторів при хемопроменевій терапії місцевопоширеного раку грудної залози // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 176.

616.1 Ивашкин В.Т. Боли в животе. – М., 2012. – 112 с.

Кіхтенко І.М. Лікування гіпотиреозу електромагнітним полем наднизької частоти // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 190.

616 (100) Клинические рекомендации. Стандарты ведения больных. – М., 2006. – 928 с.

Кулініч Г.В. Кардіальні ускладнення радіотерапії органів грудної порожнини в онкологічних хворих : питання ранньої діагностики, спостереження і реабілітації. Розбір клінічного випадку // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 201.

Курган Д.М. Ефективність комплексної терапії хворих на Т-клітинні лімфоми шкіри з використанням реосорбілакту // Укр. журн. гематол. – 2012. – № 4. – С. 225.

Лучковський С.М. Дозиметрія вузьких струменів Narrow beam dosimetry // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 204.

Минайло И.И. Индивидуализация лучевого лечения пациентов с плоскоклеточным раком легкого // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С.211.

616.21 Николаев М.П. Оториноларингология. – М., 2012. – 272 с.

Окунцев Д.В. Методика трехмерного (3D) планирования послеоперационной лучевой терапии рака грудной железы Т1–2 NOMO // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 216.

616-006 Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. – М., 2011. – 512 с.

Рябошапка А.М. Діагностика раку ротової порожнини і ротоглотки, асоційованого з вірусом папіломи людини // Онкология. – 2013. - № 2. – С. 113.

Синайко В.В. Послеоперационная лучевая и химиолучевая терапия с использованием Темозоламида у пациентов с анапластическими глиомами (Grade ІІІ) головного мозга // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 230.

Стернюк Ю.М. Тиреоїдектомія завершення та повторні операції з приводу раку щитоподібної залози // Клініч. хірург. – 2013. – № 6. – С.38.

Ткаченко Г.А. Качество жизни больных после органосохраняющих операций по поводу злокачественных новообразований челюстно-лицевой области // Паллиатив. мед. – 2013. – № 2. – С. 47.

Фомин П.Д. Оптимизация лечебно-тактических подходов при хирургическом лечении острокровоточащих злокачественных опухолей желудка // Наук. журн. МОЗ України. – 2012. – №1. – С. 58.

Хворостенко М.І. Прогностичне значення передопераційної дози радіації для результатів комбінованого лікування хворих на рак шлунка // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 244.

Шляхи підвищення ефективності лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 178.

Щегловська Т.Д. Шляхи оптимізації променевої терапії у хворих на рак верхніх дихальних шляхів // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С.250.

Эндолимфатическая, внутриартериальная и внутривенная химиотерапия метастатического нерезектабельного рака желудка // Междунар. мед. журн. – 2013. – № 2. – С. 84.

ХІМІОТЕРАПІЇ

Аналіз показників експресії маркера фактора росту ендотелію судин (VEGF) у хворих на рак ротової частини глотки при хемопроменевому лікуванні // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 195.

Видиборець С.В. Маркери ендогенної інтоксикації та інфузійно-трансфузійна терапія у хворих на гострі лейкози в процесі інтенсивної хіміотерапії // Укр. журн. гематол. – 2012. – № 4. – С. 119.

Воробьёв В.И. Успешная терапия периферической Т-клеточной лимфомы, ассоциированной с энтеропатией, с применением высокодозной полихимиотерапии и трансплантации аутологичных стволовых кроветворных клеток // Терапев. арх. – 2013. – № 7. – С. 79.

Іванкова В.С. Роль гепатопротекторів при хемопроменевій терапії місцевопоширеного раку грудної залози // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 176.

Крижанівська А.Є. Хемопроменева терапія в лікуванні хворих на рак шийки матки ІІ стадії // Укр. радіол. журн. – 2013. - № 2. – С. 199.

Лікування хворих на місцевопоширений нерезектабельний рак прямої кишки з використанням реґіонарної внутріартеріальної хемотерапії // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 165.

Почерняєва В.Ф. Лікування та профілактика гепатотоксичних ускладнень при проведенні радіохемотерапії // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 221.

Роль высокодозной химиотерапии и трансплантации аутологичных стволовых клеток крови у пациентов с диффузной В-крупноклеточной лимфомой // Терапевт. арх. – 2013. – № 7. – С. 90.

616-006 Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. – М., 2011. – 512 с.

Синайко В.В. Послеоперационная лучевая и химиолучевая терапия с использованием Темозоламида у пациентов с анапластическими глиомами (Grade ІІІ) головного мозга // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 230.

Черенько С.М. Двобічні об’ємні утворення надниркових залоз // Клініч. ендокринол. та ендокрин. хірург. – 2013. – № 1. – С. 62.

Эндолимфатическая, внутриартериальная и внутривенная химиотерапия метастатического нерезектабельного рака желудка // Междунар. мед. журн. – 2013. – № 2. – С. 84.

РАДІОЛОГІЇ

Аникеева О.Ю. Выбор дозы облучения у больных раком легкого с сердечно-сосудистой патологией // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 152.

Вінніков В.А. Цитогенетичні пошкодження у хворих на рак жіночих статевих органів під час променевої терапії. Варіабельність цитогенетичної реакції на опромінення // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 139.

Гацкевич Г.В. Систематизация, архивирование и использование дозиметрической информации в лучевой терапии // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 170.

Досвід конформної променевої терапії місцевопоширених форм раку шийки матки // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 184.

Дослідження ранньої місцевої токсичності брахітерапії раку шийки матки на високоенергетичній установці Gyne Sourse // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 181.

Дьоміна Е.А. Особливості використання нейтронного випромінення в радіаційній онкології // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 173.

Кіхтенко І.М. Лікування гіпотиреозу електромагнітним полем наднизької частоти // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 190.

Кулініч Г.В. Кардіальні ускладнення радіотерапії органів грудної порожнини в онкологічних хворих : питання ранньої діагностики, спостереження і реабілітації. Розбір клінічного випадку // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 201.

Лікування метастазів у головний мозок : акцент на системному підході // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 1. – С. 74.

Лучковський С.М. Дозиметрія вузьких струменів Narrow beam dosimetry // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 204.

616-073 Макеєв С.С. Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку. – К., 2012. – 202 с.

Минайло И.И. Индивидуализация лучевого лечения пациентов с плоскоклеточным раком легкого // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С.211.

Минайло И.И. Современная высокотехнологическая лучевая терапия // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 212.

Можливості диференційованого підходу до поєднаного застосування дистанційної променевої терапії та брахітерапії високої потужності дози у хворих на місцевопоширений рак шийки матки // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 241.

61.001 Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендовано до впровадження у практику охорони здров’я. – Вип. 33. – К., 2012. – 268 с.

Окунцев Д.В. Методика трехмерного (3D) планирования послеоперационной лучевой терапии рака грудной железы Т1–2 NOMO // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 216.

Особливості планування і променевого лікування раку сечового міхура І–ІІІ стадій на лінійному прискорювачі // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 188.

Переваги 3D конформної променевої терапії в лікуванні хворих на рак передміхурової залози з різними стадіями захворювання // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 226.

Почерняєва В.Ф. Лікування та профілактика гепатотоксичних ускладнень при проведенні радіохемотерапії // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 221.

Роль цитокінів у розвитку гематологічних та імунних порушень при променевому лікуванні хворих на рак тіла матки // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 232.

Савченко А.С. Характеристика променевих ускладнень у хворих на лімфому Годжкіна та негоджкінські лімфоми при опроміненні на лінійному прискорювачі // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 222.

Синайко В.В. Послеоперационная лучевая и химиолучевая терапия с использованием Темозоламида у пациентов с анапластическими глиомами (Grade ІІІ) головного мозга // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 230.

Спіженко Н.Ю. Лікування хворих на рак передміхурової залози з використанням сучасних методик променевої терапії // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 234.

616-006 Справочник по онкологии. – К., 2008. – 576 с.

Фомин Д.К. Системная лучевая терапия : варианты лечения метастатического поражения скелета // Паллиатив. мед. – 2013. – № 1. – С. 5.

Хворостенко М.І. Прогностичне значення передопераційної дози радіації для результатів комбінованого лікування хворих на рак шлунка // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 244.

Щегловська Т.Д. Шляхи оптимізації променевої терапії у хворих на рак верхніх дихальних шляхів // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С.250.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.