Інформаційний лист нових надходжень з ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 3 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
3 кв.2013р.


Белоусова Т.Е. Тестирование кожных симпатических реакций у пациентов с дистальной диабетической полинейропатией // Журн. неврол. и психиат. – 2013. – № 5. – С. 54.

Бобровицька А.І. Особливості диференційної діагностики інфекційного мононуклеозу та оптимізація терапії // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 1. – С. 20.

Возможности дистанционной инфракрасной термографии в диагностике заболеваний молочных желез // Укр. мед. часоп. – 2013. – № 3. – С. 165.

Возможности электромиографии в диагностике урогенитальной формы диабетической вегетативной нейропатии // Журн. неврол. – 2013. – № 6. – С. 71.

Грушка Г.В. Клініко-діагностичні аспекти патології щитоподібної залози у диспансерних пацієнтів // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 4. – С.418.

616.329 Губергриц Н.Б. Хроническая абдоминальная боль. Боль при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. – Донецк, 2009. – 304 с.

Катеренчук І.П. Фазаграфія у діагностиці порушень серцевого ритму та вегетативної дисфункції // Аритмологія. – 2013. – № 2. – С. 24.

Кистень О.В. Нейрометаболические эффекты ритмической транскраниальной магнитной стимуляции у пациентов с эпилепсией по данным протонной магнитно-резонансной спектроскопии // Междунар. неврол. журн. – 2013. – № 3. – С. 46.

Кльомін В.А. Сучасні можливості діагностики алергічного статусу в стоматологічній практиці // Клініч. імунол. – 2013. – № 5. – С. 52.

Кулініч Г.В. Кардіальні ускладнення радіотерапії органів грудної порожнини в онкологічних хворих : питання ранньої діагностики, спостереження і реабілітації. Розбір клінічного випадку // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 201.

Курапов Е.П. Діагностика стресс-ассоциированных нарушений гомеостаза у новорожденных с врожденной хирургической патологией // Біль, знеболювання. – 2013. – № 2. – С. 65.

Леонтьева Ф.С. Биохимические маркеры в диагностике остеоартроза // Междунар. мед. журн. – 2013. – № 2. – С. 76.

Ольхова О.В. Комп’ютерна статистична периметрія в діагностиці патології органа зору після оперованої розшаровуючої аневризми висхідної аорти // Практ. ангіологія. – 2012. – № 3–4. – С. 49.

Оптимизация диагностических подходов в тактике ведения больных гриппом // Леч. врач. – 2012. – № 10. – С. 64.

616.981 Острые кишечные инфекции. – М., 2012. – 400 с.

Парій В.Д. Інноваційні технології в діагностиці і лікуванні в колопроктології // Наук. журн. МОЗ України. – 2012. – № 1. – С. 94.

Полянская Н.К. Диагностика механической травмы роговицы с использованием инфракрасной спектроскопии // Вестн. офтальмол. – 2013. – № 1. – С. 49.

616.61 Природжені аномалії сечової системи у дітей. – Донецьк, 2010. – 416 с.

Приступюк А.М. Очаговая патология щитовидной железы, современная эходиагностика // Междунар. эндокринол. журн. – 2013. – № 1. – С. 56.

616.12 Райдинг Э. Эхокардиография. – М., 2012. – 280 с.

616.12 Руководство по функциональной диагностике в кардиологии. Современные методы и клиническая интерпретация. – М., 2012. – 164 с.

Рябошапка А.М. Діагностика раку ротової порожнини і ротоглотки, асоційованого з вірусом папіломи людини // Онкология. – 2013. - № 2. – С. 113.

Татаркина М.А. Абдоминальное ультразвуковое исследование у детей с гематологическими заболеваниями // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2013. – № 2. – С. 100.

Трансперинеальное ультразвуковое исследование в оценке состояния тазового дна у женщин // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2013. – № 2. – С. 70.

Трехмерная интраоперационная чреспищеводная эхокардиография // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2013. – № 2. – С. 43.

Ультразвукова допплерофлоуметрична діагностика синдрому портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки та значення її показників для прогнозу // Сучасна гастроентерол. – 2013. – № 3. – С.45.

Шамсия Р.Н. Современные подходы в диагностике острого аппендицита у беременных // Сучасна хірург. та колопроктол. – 2012. – № 2. – С. 65.

616.6 Шуляк О.В. Урологія. – Л., 2012. – 492 с.

Эхокардиография в диагностике инфекционного эндокардита в кардиохирургической клинике // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2013. – № 2. – С. 35.

ЕНДОСКОПІЇ

Абу Шамсия Р.Н. Лапароскопические вмешательства в неотложной абдоминальной хирургии // Лікар. справа. – 2012. – № 8. – С. 66.

Абдуллаев Ф.К. Зависимость эффективности эндоскопического лечения первичного пузырно-мочеточникового рефлюкса от объёмообразующего материала // Урология. – 2013. – № 2. – С. 94.

Анестезіологічне забезпечення трансдуоденальних ендоскопічних оперативних втручань // Острые и неотлож. состояния. – 2013. – № 1. – С. 90.

Багірова І.М. Застосування ендоскопічних методів діагностики і невідкладної допомоги у хворих на рубцевий стеноз гортані та трахеї // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. – № 2. – С. 84.

616.995 Грубник В.В. Эхинококкоз человека : современные методы диагностики и лечения. – К., 2011. – 224 с.

616.329 Губергриц Н.Б. Хроническая абдоминальная боль. Боль при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. – Донецк, 2009. – 304 с.

Денисенко А.И. Особенности периоперационного обезболивания при лапароскопических операциях // Острые и неотлож. состояния. – 2013. – № 1. – С. 72.

Загрійчук М.С. Здійснення симультанних лапароскопічних операцій з приводу гострого апендициту та жовчнокам’яної хвороби // Клініч. хірург. – 2013. – № 7. – С. 24.

Застосування капсульної ендоскопії для діагностики тонкокишкових кровотеч // Укр. журн. малоінвазив. хірург. – 2013. – № 2. – С. 55.

Иващенко В.В. Успешное выполнение лапароскопической холецистэктомии по поводу хронического калькулезного холецистита у больной раннее многократно оперированной на органах брюшной полости // Клініч. хірург. – 2013. – № 6. – С. 76.

Комплексный метод профилактики осложнений лапароскопической холецистэктомии // Клініч. хірург. – 2013. – № 7. – С. 9.

Можливості сучасних методів діагностики та хірургічного лікування доброякісних осередкових утворень печінки // Укр. журн. хірург. – 2013. – № 1. – С. 55.

Ничитайло М.Ю. Симультанні лапароскопічні операції з приводу жовчнокам’яної хвороби, запальних та кістозних захворювань органів черевної порожнини // Клініч. хірург. – 2013. – № 4. – С. 5.

Огородник П.В. Особливості виконання ендоскопічних транспапілярних втручань у ранньому періоді після холецистектомії // Клініч. хірург. – 2013. – № 6. – С. 33.

Предварительные сравнительные результаты поясничной микроэндоскопической дискэктомии и микродискэктомии // Укр. неврол. журн. – 2013. – № 2. – С. 78.

Русак П.С. Лікування абсцесів черевної порожнини із застосуванням лапароскопії // Хірург. України. – 2013. – № 3. – С.71.

Симультанні лапароскопічні операції з приводу жовчнокам’яної хвороби та грижі передньої черевної стінки // Клініч. хірург. – 2013. – № 5. – С. 21.

Сосюра В.Х. Эндоскопические и морфологические особенности течения хронического бронхита у детей // Педиатрия. – 2013. – № 3. – С.21.

Технічні аспекти симультанних лапароскопічних операцій у хворих на жовчнокам’яну хворобу та супутню хірургічну абдомінальну патологію // Укр. журн. хірург. – 2013. – № 2. – С.14.

Трофимов Н.В. Особенности эндоскопической тактики у больных с язвенными желудочно-кишечными кровотечениями // Укр. журн. малоінвазив. хірург. – 2013. – № 2. – С. 61.

Тутченко М.І. Грижа як ускладнення лапароскопічних операцій // Укр. журн. хірург. – 2013. – № 2. – С. 99.

Удосконалення методик ендоскопічної мікроларингохірургії із застосуванням високочастотної електрохірургії // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. – № 3. – С. 41.

616-072 Франкис Р. Капсульная эндоскопия понятным языком. – М., 2012. – 128 с.

Черенько С.М. Двобічні об’ємні утворення надниркових залоз // Клініч. ендокринол. та ендокрин. хірург. – 2013. – № 1. – С. 62.

617.55 Шальков Ю.Л. Спаечный синдром. – М., 2012. – 240 с.

Шамсия Р.Н. Лапароскопия в лечении осложненных форм острого холецистита // Лікар. справа. – 2013. – № 1. – С. 93.

Шамсия Р.Н. Современные подходы в диагностике острого аппендицита у беременных // Сучасна хірург. та колопроктол. – 2012. – № 2. – С. 65.

Щербаков П.Л. Успехи эндоскопии в диагностике и лечении болезней тонкой кишки // Терапев. арх. – 2013. – № 2. – С. 93.

УЗД

Аветисов К.С. Оценка возрастных особенностей акустической плотности и биометрических взаимоотношений хрусталика на основе комбинированного ультразвукового исследования // Вестн. офтальмол. – 2013. – № 3. – С. 16.

Думанский Ю.В. Роль ультразвукового исследования в выборе тактики лечения рака яичников // Укр. журн. хірург. – 2013. – № 2. – С.8.

618.14 Доброкачественные заболевания матки. – М., 2011. – 288 с.

616-073 Змитрович О.А. Ультразвуковая диагностика в цифрах. – СПб., 2011. – 71 с.

Кудряш В.Л. Практические аспекты применения дистанционной литотрипсии у больных мочекаменной болезнью // Урология. – 2013. – № 2. – С. 12.

Лавріненко О.Е. Низькочастотна ультразвукова терапія в комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет 2-го типу // Міжнар. ендокринол. журн. – 2013. – № 3. – С. 33.

Татаркина М.А. Абдоминальное ультразвуковое исследование у детей с гематологическими заболеваниями // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2013. – № 2. – С. 100.

Трансперинеальное ультразвуковое исследование в оценке состояния тазового дна у женщин // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2013. – № 2. – С. 70.

Ультразвукова діагностика гострого апендициту // Клініч. хірург. – 2013. – № 2. – С. 75.

Ультразвукова допплерофлоуметрична діагностика синдрому портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки та значення її показників для прогнозу // Сучасна гастроентерол. – 2013. – № 3. – С.45.

Цівенко О.І. Переваги та особливості застосування ультразвукової дирекції в хірургічному лікуванні геморою // Харків. хірург. школа. – 2012. – № 5. – С. 88.

617.55 Шальков Ю.Л. Спаечный синдром. – М., 2012. – 240 с.

616.441 Шулутко А.М. Непальпируемые узловые образования щитовидной железы. – М., 2011. – 144 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.