Інформаційний лист нових надходжень з ОНКОЛОГІЇ 2 кв.2012р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОНКОЛОГІЇ
2 кв.2012р.


ОНКОГІНЕКОЛОГІЇ

61(06) ІХ конгрес світової федерації українських лікарських товариств. – Луганськ, 2002. – 512 с.

618.173 Патология климактерия. – М., 2010. – 440 с.

618.16 Профілактика та лікування рецидивів раку вульви : метод. рек. – К., 2011.

Чернова Т.В. Малоинвазивные вмешательства в диагностике первичного и рецидивного рака яичников // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2011. – № 4. – С. 79.

ОНКОПРОКТОЛОГІЇ, ОНКОУРОЛОГІЇ

Возможности миниинвазивных методов в лечении рака ободочной кишки // Харків. хірург. школа. – 2012. – № 3. – С. 20.

Выбор оптимального оперативного пособия у больных при острой опухолевой непроходимости толстого кишечника // Клініч. хірургія. – 2012. – № 3. – С. 18.

61(06) ІХ конгрес світової федерації українських лікарських товариств. – Луганськ, 2002. – 512 с.

Пути улучшения результатов хирургического лечения опухолей прямой кишки // Харків. хірург. школа. – 2012. – № 3. – С. 11.

Реконструктивно-відновні операції в хірургії товстої кишки // Харків. хірург. школа. – 2012. – № 3. – С. 17.

617 (061) Хірургічна перспектива. – 2011. – № 1(5). – 128 с.

ОНКОХІРУРГІЇ

Андрущенко В.В. Онкопластичні операції в лікуванні хворих на полікістоз молочних залоз // Харків. хірург. школа. – 2012. – № 3. – С. 39.

Бойко В.В. Резекция желудка и поджелудочной железы в хирургическом лечении местнораспространенного рака желудка // Харків. хірург. школа. – 2012. – № 3. – С. 36.

616.381 Застосування методів комбінованого лікування – циторедуктивної операції та інтраопераційної гіпертермічної внутрішньочеревної хіміоперфузії у хворих на карциноматоз черевної порожнини : метод. рек. – К., 2011.

Каніковський О.Є. Тактика лікування хворих на рак шлунку ускладнений шлунково-кишковою кровотечею // Харків. хірург. школа. – 2012. – № 1. – С. 60.

Коран М.І. Компресійна терапія лімфедеми // Лік. справа. – 2011. – № 5–6. – С. 3.

616.33 Методика визначення чутливості пухлини раку шлунка до поліхіміотерапії першої лінії : інформ. лист. – К., 2011.

61(06) ІХ конгрес світової федерації українських лікарських товариств. – Луганськ, 2002. – 512 с.

Реконструктивно-відновні операції в хірургії товстої кишки // Харків. хірург. школа. – 2012. – № 3. – С. 17.

617 (061) Хірургічна перспектива. – 2011. – № 1(5). – 128 с.

Хоперія В.Г. Роль експресії Е-кадгерину в процесі інвазії папілярного раку щитоподібної залози // Клініч. ендокринол. та ендокрин. хірург. – 2012. – № 1. – С. 3.

ХІМІОТЕРАПІЇ

616.381 Застосування методів комбінованого лікування – циторедуктивної операції та інтраопераційної гіпертермічної внутрішньочеревної хіміоперфузії у хворих на карциноматоз черевної порожнини : метод. рек. – К., 2011.

616.33 Методика визначення чутливості пухлини раку шлунка до поліхіміотерапії першої лінії : інформ. лист. – К., 2011.

Норейко Б.В. Научно-практические аспекты применения органного электрофореза в комплексной терапии больных туберкулезом легких // Туб., легеневі хвороби. – 2012. – № 1. – С.27.

Паламарчук В.В. Наш досвід лікування онкоотоларингологічних хворих з хіміотерапевтичними ускладненнями // Журн. вушних, носов. і горлов. хвороб. – 2011. – № 5. – С. 69.

Солодянникова О.И. Возможности радионуклидной визуализации в диагностике рака молочной железы // Сучасні мед. технології. – 2011. – № 1. – С. 47.

РАДІОЛОГІЇ

Вінніков В.А. Біомаркери радіаційного опромінення. Транскриптоміка // Укр. радіол. журнал. – 2012. – № 1. – С. 70.

615.849 Лікування і профілактика гепатотоксичних реакцій при проведенні симультанної хеморадіотерапії : інформ. лист. – К., 2011.

Маммадов И.Г. Лучевые методы диагностики дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника // Междунар. мед. журнал. – 2012. – № 1. – С. 114.

61(06) ХІ конгрес світової федерації українських лікарських товариств. – Полтава, 2006. – 704 с.

612.014 Острая лучевая болезнь в условиях Чернобыльской катастрофы. – К., 2002. – 223 с.

Пилипенко М.І. Стохастичні ефекти опромінення // Укр. радіол. журнал. – 2012. – № 1. – С. 44.

614.876 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – К., 2009. – 264 с.

614.876 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – К., 2010. – 416 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.