Інформаційний лист нових надходжень з ОНКОЛОГІЇ 2 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОНКОЛОГІЇ
2 кв.2013р.


ОНКОПРОКТОЛОГІЇ, ОНКОУРОЛОГІЇ

Акперов И.А. Скрининг колоректального рака : оптимизация анкетирования // Харків. хірург. школа. – 2013. – № 1. – С. 20.

Бєлозьоров І.В. Особливості лікувально-діагностичної тактики у хворих з ускладненим колоректальним раком // Харків. хірург. школа. – 2013. – № 1. – С. 16.

Бондарь Г.В. Патоморфоз рака прямой кишки, индуцированный неоадъювантной химиолучевой терапией // Укр. журн. хірург. – 2013. – № 1. – С. 86.

Відеоколоноскопія як оптимальний метод ранньої діагностики колоректального раку // Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірург. – 2013. – № 2. – С. 54.

Євтушенко О.І. Застосування реосорбілакту та сорбілакту при хірургічному лікуванні хворих на колоректальний рак // Укр. хіміотерапев. журн. – 2012. – № 3–4. – С. 27.

Зубков В.І. Особливості анестезіологічного забезпечення при хірургічному лікуванні колоректального раку у хворих з гіпертонічною та ішемічною хворобою // Укр. журн. екстрем. мед. – 2012. – № 3. – С.91.

616-006 Корман Д.Б. Эндокринная терапия злокачественных опухолей. – М., 2010. – 400 с.

Мальцев В.Н. Ущемление внутренней грыжи после реконструктивно-восстановительной операции на толстой кишке // Хірург. України. – 2013. – № 1. – С. 116.

Мясоєдов С.Д. Наслідки комбінованої лівобічної геміколектомії, виконаної з приводу раку ободової кишки // Клініч. хірург. – 2013. – № 2. – С. 9.

Непосредственные результаты комплексного лечения резектабельного рака прямой кишки дистальной локализации // Клініч. хірург. – 2013. – № 2. – С. 5.

Применение мелатонина в онкологической практике // Междунар. мед. журн. – 2012. – № 3. – С. 68.

ОНКОХІРУРГІЇ

Абизов Р.А. Роль електротермоадгезії в утворенні штучної голосової складки, покращення якості голосу при хордектомії з приводу раку гортані // Клініч. хірург. – 2013. – № 2. – С. 77.

Бабаева С.Г. Лучевая диагностика при поражениях медиастинальных лимфоузлов // Укр. журн. клініч. та лаб. мед. – 2012. – № 4. – С. 120.

Бабанина Н.В. Опыт применения Адеметионина у онкологических пациентов, получающих противоопухолевое лечение // Леч. врач. – 2013. – № 2. – С. 62.

Баранников К.В. Особливості ендоскопічних методів у діагностиці раку шлунка на ранніх стадіях // Укр. журн. клініч. та лаб. мед. – 2012. – № 4. – С. 5.

616.5 Вдосконалення ранньої діагностики злоякісних лімфом шкіри: метод. рек. – К., 2012.

Досвід стентування стравоходу // Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірург. – 2013. – № 2. – С. 38.

Іванчов П.В. Нові підходи тактики лікування гострокровоточивих злоякісних пухлин шлунку // Харків. хірург. школа. – 2013. – № 1. – С.12.

Калганова Е.А. Особенности периоперационной инфузионной терапии при резекциях печени в онкохирургии // Укр. химиотерапев. журн. – 2012. – № 3–4. – С. 73.

Колмацуй Н.Б. КВЧ-терапия в профилактике осложнений специфической антибластомной терапии у больных раком легкого ІІІ–ІV стадии // Вопр. курортол. – 2013. – № 2. – С. 4.

Лікування метастазів у головний мозок : акцент на системному підході // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 1. – С. 74.

616.5 Саркома Капоші : сучасний погляд на етіопатогенез, особливості клініки та комплексний підхід до лікування : метод. рек. – К., 2012.

Тамоксифен – ассоциированная патология эндометрия и возможности её коррекции // Акушер. и гинекол. – 2013. – № 3. – С. 33.

Фролов А.Ю. Хирургическая тактика при лечении больных перфоративным раком желудка // Междунар. мед. журн. – 2013. – № 1.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.