Інформаційний лист нових надходжень з ХІРУРГІЇ 2 кв.2014р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ХІРУРГІЇ
2 кв.2014р.

Абдурахманов Б.А. Рентгеноэндоваскулярная хирургия в коррекции портальной гипертензии у больных циррозом печени // Паллиативная мед. – 2013. – № 4. – С. 34.

Абидов Э. Применение рентгенохирургических методов в лечении пациентов по поводу кист поджелудочной железы, осложненных внутрибрюшным кровотечением // Клініч. хірург. – 2013. – № 11. – С.31.

Антонів В.Р. Результати використання зварювального електрокоагулятора в хірургії щитоподібної залози // Хірург. України. – 2014. – № 1. – С. 67.

Багиров М.М. Принципы хирургического лечения глоточно-пищеводного дивертикула // Хірург. України. – 2014. – № 1. – С. 54.

Баландин В.В. Послеоперационное обезболивание нефопамом и нестероидными противовоспалительными препаратами у больных, оперированных по поводу опухолей области головы и шеи // Анестезиол. и реаниматол. – 2014. – № 1. – С. 40.

Воровський О.О. Результати хірургічного лікування пахвинної грижі у хворих різного віку // Клініч. хірург. – 2014. – № 3. – С. 25.

Гошко В.Ю. Хірургічне лікування хвороби Переса з ускладненим перебігом // Вісн. ортопедії. – 2013. – № 4. – С. 29.

Гудз І.М. Особлива роль цілосталозу в лікуванні пацієнтів з виявами переміжної кульгавості згідно з рекомендаціями доказової медицини // Хірург. України. – 2014. – № 1. – С. 107.

Зубов А.Д. Новые подходы к лечению лигатурных свищей // Клініч. хірург. – 2014. – № 2. – С. 54.

Іванчов П.В. Результати хірургічного лікування гострокровоточивих поліпів шлунка та дванадцятипалої кишки // Укр. журн. хірург. – 2013. – № 4. – С. 21.

Копчак В.М. Хірургічне лікування тяжкого гострого панкреатиту // Наука і практика. – 2013. – № 1. – С. 99.

Куновский В.В. Коррекция моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта в комплексном хирургическом лечении острого панкреатита : методики и клиническая эффективность // Укр. журн. хірург. – 2013. – № 4. – С. 52.

Методические аспекты назогастроинтестинальной интубации при острой хирургической патологии // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 1. – С. 125.

Порівняльний аналіз напружено деформованого стану контактних поверхонь кульшового суглоба в умовах асферичності головки стегнової кістки та після хірургічної оптимізації демороацетабулярних співвідношень // Вісн. ортопедії. – 2013. – № 4. – С. 9.

Саволюк С.І. Порівняльний аналіз післяопераційної безпеки методів хірургічного лікування хворих з непухлинною обтураційною жовтяницею // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 1. – С. 115.

Слесаренко С.В. Реконструкция при обширных дефектах мягких тканей в области коленного сустава с использованием заднего бедренного перфорантного лоскута // Хірург. України. – 2014. – № 1. – С. 73.

Спостереження хірургічного лікування флегмони Фурньє // Клініч. хірург. – 2014. – № 3. – С. 65.

Ширшов И.В. Роль и место люмботомии в хирургическом лечении острого небилиарного инфицированного некротического панкреатита // Укр. журн. хірург. – 2014. – № 1. – С. 80.

Щукин Д.В. Контроль почечной артерии при удалении опухолевых тромбов из просвета нижней полой вены : варианты хирургической стратегии // Междунар. мед. журн. – 2014. – № 1. – С. 61.


АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Арипова Н.У. Санация билиарной системы с применением антисептика декасана в комплексе лечения холангита // Клініч. хірург. – 2014. – № 2. – С. 20.

Бойко В.В. Післяопераційні внутрішньочеревні кровотечі у постраждалих з абдомінальною травмою // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 1. – С. 67.

Бондарев Р.В. Лапароскопическая аппендэктомия как паралель традиционной аппендэктомии в лечении острого аппендицита // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 1. – С. 136.

Бурий О.М. Ендоскопічна ультрасонографія при кістозних захворюваннях підшлункової залози // Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірург. – 2014. – № 2–3. – С. 5.

Вибір способу біліарної декомпресії при механічній жовтяниці у хворих похилого і старечого віку // Хірург. України. – 2014. – № 2. – С.55.

Гончарова Т.П. Ультразвуковая визуализация стриктуры билиодигестивных анастомозов // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2013. – № 6. – С. 14.

Гребенюк Д.И. Собственный опыт лечения гастродуоденальных кровотечений язвенной этиологии // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 1. – С. 144.

Грубник В.В. Тактичні підходи до лікування гострої кишкової непрохідності – роль і місце назоінтестинальної інтубації // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 1. – С. 129.

Доцільність використання препарату Реместип у клінічній практиці шлунково-кишкових кровотеч // Острые и неотлож. состояния. – 2014. – № 1. – С. 20.

Жайворонок М.М. Трансабдомінальна ультразвукова діагностика поліпів і колоректального раку // Наука і практика. – 2013. – № 1. – С.107.

Капшитарь А.В. Мини-доступ для холецистэктомии у больных с острым холециститом в пожилом и старческом возрасте // Укр. журн. хірург. – 2014. – № 1. – С. 99.

Комплексное лечение послеоперационного перитонита // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 1. – С. 29.

Кондратенко П.Г. Тактика лечения парапанкреатического инфильтрата у больных с острым асептическим некротическим панкреатитом // Укр. журн. хірург. – 2014. – № 1. – С. 9.

Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы : первые шаги // Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірург. – 2014. – № 2–3. – С. 14.

Лисенко В.Й. Кардіо-метаболічна адаптація в умовах різних варіантів загальної анестезії у хворих з ішемічною хворобою серця // Біль, знебол. – 2014. – № 1. – С. 26.

Матвійчук Б.О. Роль та значення відеолапароскопії в діагностично-лікувальному алгоритмі хворих з атиповим перебігом гострого апендициту // Укр. журн. хірург. – 2014. – № 1. – С. 58.

Методичні аспекти ентероскопії // Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірург. – 2014. – № 2–3. – С. 26.

Нишанов Ф.Н. Методы ликвидации осложненной остаточной полости после эхинококкэктомии печени // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 1. – С. 107.

Прогнозування ефективності симультанних лапароскопічних операцій за шкалою оцінки ризику та методика встановлення показань і протипоказань // Клініч. хірург. – 2014. – № 2. – С. 23.

Случай успешного предотвращения полиорганной недостаточности у больной 74 лет с сепсисом после операции Крауфорда, осложнившейся с эмпиемой плевры, нагноением мягких тканей грудной стенки и остеомиелитом ребер // Анестезиол. и реаниматол. – 2014. – № 1. – С. 58.

Стукало А.А. Диагностика и лечение дистальной билиарной обструкции // Укр. журн. хірург. – 2014. – № 1. – С. 71.

Четвериков С.Г. Уменьшение частоты рецидивов и послеоперационных осложнений при хирургическом лечении эхинококкоза печени // Клініч.хірург. – 2014. – № 2. – С. 16.

Шапринський В.О. Аналіз результатів лікування хворих на синдром Меллорі-Вейса // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 1. – С. 140.

Шевчук І.М. Ендоскопічні транспапілярні втручання при хронічному панкреатиті // Клініч. хірург. – 2014. – № 3. – С. 19.


КІСТКОВО-ГНІЙНОЇ ХІРУРГІЇ


ОПІКІВ, ВІДМОРОЖЕНЬ


ПРОКТОЛОГІЇ

Геморрой – современный взгляд на проблему // Укр. журн. клініч. та лаб. мед. – 2013. – № 2. – С. 9.

Леонов В.В. Фактори загоєння інвагінаційних анастомозів // Укр. журн. хірург. – 2014. – № 1. – С. 56.

Нишанов Ф.Н. Выбор способа анастомоза у больных с хирургическими заболеваниями толстой кишки // Харків. хірург. школа. – 2013. – № 6. – С. 9.

Оценка эффективности препарата прукалоприд (резолор) при лечении больных с хроническим запором // Терапевт. арх. – 2013. – № 12. – С. 60.

Профилактика гнойно-септических осложнений при операциях на прямой кишке // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 1. – С. 36.

Чушков Ю.В. Особенности клинических проявлений и консервативной терапии геморроя у беременных // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2014. – № 1. – С. 56.


СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ

Богачев В.Ю. Консервативные методы лечения и профилактики хронических заболеваний вен нижних конечностей // Леч. врач. – 2014. – № 4. – С. 67.

Гардубей Є.Ю. Диференціальний підхід до лікування пацієнтів з атеросклеротичним оклюзійно-стенотичним ураженням аорто-клубового сегмента // Серце і судини. – 2014. – № 1. – С. 119.

Горобейко М.Б. Визначення ефективності повторного застосування урокінази медак при синдромі діабетичної стопи // Клініч. хірург. – 2014. – № 3. – С. 28.

Горобейко М.Б. Визначення ефективності ультразвукового дебридменту для місцевого лікування ран без активного інфекційного процесу за критичної ішемії у хворих із синдромом діабетичної стопи // Хірург. України. – 2014. – № 1. – С. 82.

Горобейко М.Б. Комбінована фібринолітична терапія за критичної ішемії у хворих із синдромом діабетичної стопи // Біль, знеболювання. – 2014. – № 1. – С. 53.

Заремба В.С. Ефективність застосування Венослину у хворих з гнійно-некротичними ускладненнями при синдромі діабетичної стопи, поєднаного з хронічною венозною недостатністю // Сімейна мед. – 2014. – № 1. – С. 74.

Комплексне лікування трофічних виразок нижніх кінцівок у пацієнтів з дезагрегаційною тромбоцитопатією // Хірург. України. – 2014. – № 1. – С. 92.

Лікування венозних трофічних виразок шляхом ехосклерооблітерації пронизних вен // Клініч. хірург. – 2014. – № 2. – С.5.

Ткаченко Л.А. Бисопролол – эффективный и безопасный препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний // Тherapia. – 2014. – № 2–3. – С. 65.

617-089 Федоров И.В. Осложнения эндоскопической хирургии, гинекологии и урологии. – М., 2012. – 288 с.


ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Алгоритм этапной послеоперационной антикоагулянтной терапии в кардиохирургии при операциях с искусственным кровообращением // Хірург. України. – 2014. – № 1. – С. 87.

Гріцова Н.А. Спонтанний пневмоторакс при туберкульозі органів дихання : патогенез, патоморфологія, клінічні вияви, діагностика та невідкладна допомога // Туб., легеневі хвороби. – 2014. – № 1. – С. 97.

Доцільність використання препарату Реместип у клінічній практиці шлунково-кишкових кровотеч // Острые и неотлож. состояния. – 2014. – № 1. – С. 20.

Дужий І.Д. Застосування передньоверхньої екстраплевральної торакопластики з метою ліквідації верхівкової залишкової плевральної порожнини // Туб., легеневі хвороби. – 2014. – № 1. – С. 51.

Законь К. Госпітальна летальність кардіохірургічних пацієнтів з гострим пошкодженням нирок, які лікувались діалізною нирковою замісною терапією // Укр. журн. нефрол. та діалізу. – 2014. – № 1. – С. 8.

Перфилова А.В. Потребление кислорода в легких и в большом круге кровообращения – разные методы оценки одной величины или разные величины? // Анестезиол. и реаниматол. – 2014. – № 1. – С. 43.

Применение клапанной бронхоблокации и локальной фибринолитической терапии у больного с тяжелой сочетанной травмой с доминирующей травмой груди // Пульмонол. – 2013. – № 4. – С. 128.

Пушкин С.Ю. Торакоскопическая лобэктомия внутрилегочной секвестрации легкого // Пульмонол. – 2013. – № 6. – С. 117.

Тактика лечения больных с аневризмами брюшной аорты в сочетании с ишемической болезнью сердца при мультифокальном атеросклерозе // Кардиол. – 2014. – № 3. – С. 37.

617-089 Федоров И.В. Осложнения эндоскопической хирургии, гинекологии и урологии. – М., 2012. – 288 с.

Шлапак І.П. Діагностика та інтенсивна терапія тромбоемболії легеневої артерії // Острые и неотлож. состояния. – 2014. – № 1. – С. 37.


ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ

Артюшкевич А.С. Одонтогенные абсцессы и флегмоны : клиника, диагностика, принципы лечения // Экстренная мед. – 2013. – № 1. – С.50.

Ахмеров В.Д. До діагностики радикулярних кіст верхньої щелепи, що нагноїлися // Укр. стоматол. альм. – 2014. – № 1. – С. 86.

Брега И.Н. Клиническая диагностика, неотложное и плановое лечение миогенных и артрогенных болевых синдромов в практике врача-стоматолога // Леч. врач. – 2014. – № 5. – С. 30.

Весова Е.П. Диагностика и лечение больных с неврологическими осложнениями после эндодонтического лечения // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. – № 2. – С. 73.

Дмитренко М.І. Застосування алгоритмів лікування зубощелепних аномалій, ускладнених скупченістю зубів // Лікар. справа. – 2014. - № 1–2. – С. 72.

Копчак А.В. Безпосередні та віддалені результати хірургічного лікування хворих з приводу травматичного перелому нижньої щелепи // Клініч. хірург. – 2014. – № 1. – С. 56.

Копчак А.В. Розподіл напружень у системі „фіксатор-кістка” при проведенні остеосинтезу нижньої щелепи накістковими мініпластинами // Укр. журн. хірург. – 2014. – № 1. – С. 44.

Опухоль корня языка. Тактика интубации трахеи // Анестезиол. и реаниматол. – 2014. – № 1. – С. 63.

Сторожева М.В. Особенности выбора препаратов для местной анестезии у пациентов с отягощенным аллергологическим анамнезом // Укр. стоматол. альм. – 2014. – № 1. – С. 83.

Фаренюк О.О. Розробка методики індивідуального підбору варіанта лікування пацієнтів із переломами нижньої щелепи // Укр. стоматол. альм. – 2014. – № 1. – С. 25.

Хмыз Т.Г. Компрессионно-дистракционные методы лечения в травматологии и при реконструкции нижней челюсти // Укр. журн. клініч. та лаб. мед. – 2013. – № 4. – С. 36.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.