Інформаційний лист нових надходжень з ОНКОЛОГІЇ 3 кв.2014р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОНКОЛОГІЇ
3 кв.2014р.

ОНКОГІНЕКОЛОГІЇ

Буланов М.Н. Ультразвуковая диагностика рака маточной трубы // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2014. – № 2. – С. 42.

Застосування конформної променевої терапії під час місцевопоширених форм раку шийки матки з радіобіологічним супроводом // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 80.

Методи оцінки ефективності хіміопроменевого лікування хворих на поширений рак шийки матки // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 22.

Міхановський О.А. Аналіз 5-річних результатів лікування хворих на рак вульви // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 128.

Міхановський О.А. Віддалені результати комбінованого лікування хворих на рак тіла матки з радіомодифікацією 5–FU передопераційного курсу променевої терапії // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 118.

Результати застосування високоенергетичної гамма-терапевтичної апаратури під час хіміопроменевої терапії хворих на рак шийки матки // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 125.

Семикоз Н.Г. Оптимізація брахітерапії пухлин піхви шляхом застосування багатоканального вагінального аплікатора // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 84.

Тюєва Н.В. Персоналізований підхід до планування поєднаної променевої терапії у хворих на місцевопоширений рак шийки матки // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 63.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги „Дисплазія шийки матки” // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2014. – № 5. – С. 33.


ОНКОПРОКТОЛОГІЇ, ОНКОУРОЛОГІЇ

Абдуллаев Р.Я. Значение цветового картирования жесткости ткани в диагностике рака предстательной железы // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 77.

Васько Л.М. Можливості трансректального ультразвукового дослідження в оцінці ефективності неоад’ювантного хіміопроменевого лікування хворих на поширений рак прямої кишки // Укр. радіол. журн. – 2014. - № 2. – С. 116.

Єрко І.П. Некроз низведенної кишки після черевно-анальної резекції прямої кишки : досвід однієї клініки // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 3. – С. 72.

Завгородний С.Н. Особенности наложения первинного анастомоза при перфорации опухоли толстого кишечника // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 2. – С. 132.

Лікування на лінійному прискорювачі раку прямої кишки ІІ–ІІІ стадій // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 92.

Оцінка проявів гострої та хронічної місцевої токсичності під час застосування сучасних методик дистанційної променевої терапії у випадку радикального лікування хворих на рак передміхурової залози // Укр. радіол. журн. – 2014. - № 2. – С. 137.

Трофимов А.В. Оценка смещения планируемых объёмов облучения при лучевой терапии опухолей предстательной железы // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 66.

Хронорадіосенсибілізація променевої терапії раку прямої кишки // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 89.

Черниченко О.А. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на рак передміхурової залози з метастатичним ураженням поперекового відділу хребта // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С.143.


ОНКОХІРУРГІЇ

Велигоцкий Н.Н. Выбор панкреатоеюноанастомоза на основании опыта выполнения 200 операций панкреатодуоденальной резекции // Клініч. хірург. – 2014. – № 6. – С. 5.

Возможности дистанционной инфракрасной термографии в диагностике заболеваний молочных желез (злокачественные изменения) // Укр. мед. часоп. – 2014. – № 3. – С. 121.

Возможности определения опухолевой сосудистой инвазии и ее роль в прогнозе операбельного немелкоклеточного рака легкого // Пульмонол. – 2014. – № 2. – С. 40.

Паламарчук В.А. Спіральна комп’ютерна томографія шиї з різними варіантами техніки сканування у діагностиці невропатичних стенозів гортані у пацієнтів із раком щитоподібної залози // Клініч. ендокринол. – 2014. – № 1. – С. 15.

Применение мультимодальной анальгезии в периоперационный период при обширных резекциях печени в онкохирургии // Біль, знебол. – 2014. - № 2. – С. 5.

Радзиховский А.П. Особенности лечения непроходимости кишечника при распространенных формах злокачественных новообразований // Хірург. України. – 2014. – № 1. – С. 99.

Степанова Ю.А. Комплексная ультразвуковая диагностика неорганных забрюшинных образований // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2014. – № 2. – С. 27.

Ультразвуковое исследование в диагностике и стадировании солидных опухолей поджелудочной железы // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2014. – № 2. – С. 13.

Чернишов С.В. Органозберігаючі операції за раку щитоподібної залози : оцінка гормонального статусу у поопераційний період // Клініч. ендокринол. – 2014. – № 1. – С. 20.


РАДІОЛОГІЇ, РАДІОІЗОТОПНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Аболмасов Е.И. Влияние неоадъювантной лучевой терапии крупным фракционированием на отдаленные результаты комплексного лечения рака грудной железы // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С.131.

616-006 Білинський Б.Т. Медичні помилки в онкології. – Л., 2013. – 328 с.

Васько Л.М. Можливості трансректального ультразвукового дослідження в оцінці ефективності неоад’ювантного хіміопроменевого лікування хворих на поширений рак прямої кишки // Укр. радіол. журн. – 2014. - № 2. – С. 116.

Вивчення ефективності хіміопроменевої терапії хворих на рак грудної залози під час застосування радіомодифікаторів // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 111.

Гацкевич Г.В. Сучасні можливості планування променевої терапії. Забезпечення якості опполинення. Роль променевої діагностики в радіаційній онкології // Укр. радіол. журн. 2014. – № 2. – С. 48.

Застосування конформної променевої терапії під час місцевопоширених форм раку шийки матки з радіобіологічним супроводом // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 80.

Крамний І.О. Можливості променевих методів дослідження в диференційній діагностиці уражень легень під час опортуністичних інфекцій у хворих на СНІД // Укр. радіол. журн. – 2014. - № 2. – С. 38.

Литвин Ю.П. Клініко-променева діагностика імпінджмент синдрому плечового суглоба // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 16.

Методологія планування лікування пухлин шкіри з використанням контактних іплікаторів у брахітерапії // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 57.

Міхановський О.А. Віддалені результати комбінованого лікування хворих на рак тіла матки з радіомодифікацією 5–FU передопераційного курсу променевої терапії // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 118.

Можливості конформної радіотерапії у поєднанні з темодалом під час повторного опромінення з приводу метастатичного ураження головного мозку // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 102.

Оцінка проявів гострої та хронічної місцевої токсичності під час застосування сучасних методик дистанційної променевої терапії у випадку радикального лікування хворих на рак передміхурової залози // Укр. радіол. журн. – 2014. - № 2. – С. 137.

Променеве лікування хворих на місцевопоширені форми злоякісних новоутворень верхніх дихальних шляхів // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 95.

Результати застосування високоенергетичної гамма-терапевтичної апаратури під час хіміопроменевої терапії хворих на рак шийки матки // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 125.

Семикоз Н.Г. Оптимізація брахітерапії пухлин піхви шляхом застосування багатоканального вагінального аплікатора // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 84.

Синайко В.В. Отдаленные результаты лечения высокозлокачественных глиом (GRADE ІІІ–ІV) головного мозга с применением химиотерапии с использованием Темозоломида // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 114.

Стадник Л.Л. Роль магате та ВООЗ у становленні системи забезпечення й контролю якості променевої терапії в Україні // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 69.

Тарутин И.Г. Дозиметрическое сопровождение высокотехнологичной лучевой терапии. Инструкция по применению // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 51.

Трофимов А.В. Оценка смещения планируемых объёмов облучения при лучевой терапии опухолей предстательной железы // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 66.

Тюєва Н.В. Персоналізований підхід до планування поєднаної променевої терапії у хворих на місцевопоширений рак шийки матки // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 63.

Хіміопроменеве лікування недрібноклітинного раку легені, спрямоване на індукцію апаптозу // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 98.

Хронорадіосенсибілізація променевої терапії раку прямої кишки // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 89.


ХІМІОТЕРАПІЇ

Васько Л.М. Можливості трансректального ультразвукового дослідження в оцінці ефективності неоад’ювантного хіміопроменевого лікування хворих на поширений рак прямої кишки // Укр. радіол. журн. – 2014. - № 2. – С. 116.

Вивчення ефективності хіміопроменевої терапії хворих на рак грудної залози під час застосування радіомодифікаторів // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 111.

Захарычев В.Д. Диагностика и лечение первичной ангиосаркомы средостения // Клініч. хірург. – 2013. – № 12. – С. 40.

Колесник А.П. Эффективность адъювантной полихимиотерапии у больных с ранними стадиями немелкоклеточного рака легкого в зависимости от индекса пролиферации опухоли // Лікар. справа. – 2014. – № 1–2. – С. 110.

Методи оцінки ефективності хіміопроменевого лікування хворих на поширений рак шийки матки // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 22.

Михановский А.А. Анализ эффективности комбинированного лечения с неоадъювантной химиотерапией у больных раком яичников // Междунар. мед. журн. – 2014. – № 2. – С. 80.

Результати застосування високоенергетичної гамма-терапевтичної апаратури під час хіміопроменевої терапії хворих на рак шийки матки // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 125.

Свінціцький В.С. Хіміотерапія хворих зі злоякісними пухлинами яєчника // Клинич. онкология. – 2013. – № 3. – С. 73.

Синайко В.В. Отдаленные результаты лечения высокозлокачественных глиом (GRADE ІІІ–ІV) головного мозга с применением химиотерапии с использованием Темозоломида // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 114.

Хіміопроменеве лікування недрібноклітинного раку легені, спрямоване на індукцію апаптозу // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 98.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.