Інформаційний лист нових надходжень з ОНКОЛОГІЇ 1 кв.2011р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОНКОЛОГІЇ
1 кв.2011р.


ОНКОПРОКТОЛОГІЯ, ОНКОУРОЛОГІЯ

Возианов А.Ф.Целенаправленная терапия (таргет-терапия) почечно-клеточной карциномы // Лікар. справа. – 2010. – № 3–4. – С. 3.

Гамидов С.И. Особенности патогенеза, диагностики и лечения эректильной дисфункции у больных с гипогонадизмом // Пробл. эндокринол. – 2010. – № 5. – С. 33.

Григор’єва Ю.В. Клініко-морфологічне зіставлення у діагностиці захворювань передміхурової залози // Клініч. ендокринол. та ендокринна хірург. – 2010. – № 3. – С. 62.

Дзуева С.Г. Интерактивная информационная программа в цитологической диагностике заболеваний толстой и прямой кишок // Клинич. лаб. диагност. – 2010. – № 11. – С. 26.

Роживанов Р.В. Риск развития гиперплазии и рака предстательной железы при акромегалии // Проблемы эндокринологии. – 2010. - № 5. – С. 30.

617(06) Хірургічна перспектива : всеукр. зб. наук. праць. – 2010. – № 4. – 171 с.

Шапринський В.О. Покращення реконструктивно-відновних операцій у хворих похилого та старечого віку // Хірург. перспектива : всеукр. зб. наук. праць. – 2010. – № 4. – С. 153.

Эффективность С-Холин позитронно-эмиссионной томографии в диагностике рецидива рака предстательной железы после радиотерапии // Нефрология. – 2010. – № 2. – С. 60.

ОНКОХІРУРГІЯ

Абизов Р.А. ВЧ – електрозварювання в закритті глотково-стравохідного співустя: профілактика наскрізних дефектів глотки у хворих після виконання ларингектомії // Клініч. хірург. – 2010. – № 11–12. – С. 67.

Буднюк О.О. Ефективність використання тиреоментальної дистанції для прогнозування тяжкої інтубації трахеї у хворих з хірургічною патологією щитоподібної залози // Біль, знеболювання. – 2010. – № 4. – С. 23.

Винник Ю.А. Использование Бемипарина натрия в профилактике венозных тромбоэмболий при полостных операциях у онкологических больных // Укр. журн. екстрем. мед. – 2010. – № 3. – С. 126.

Клинический протокол послеоперационного ведения больных дифференцированным раком щитовидной железы // Ліки України. – 2010. – № 10. – С. 73.

Корж Н.А. Тромбопрофилактика при эндопротезировании крупных суставов и онкологических поражениях костей // Укр. журн. екстрем. мед. – 2010. – № 4. – С. 73.

Михайлович Ю.Й. Оцінка й адаптація системи клінічних індикаторів якості надання медичної допомоги хворим на рак грудної залози // Укр. мед. часоп. – 2010. – № 6. – С. 39.

Панкреатодуоденальна резекція у лікуванні раку головки підшлункової залози та періампулярної ділянки // Львів. мед. часоп. – 2010. – № 4. – С. 64.

Ременник О.І. Проблеми первинної профілактики раку бронхів та легень професійного ґенезу та шляхи їх розв’язання // Вісн. соц. гігієни. – 2010. – № 4. – С. 21.

Стариков В.И. Влияние медиастинальной лимфодиссекции на эффективность хирургического лечения больных раком легкого // Торакальна хірург. : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 105.

616.345 Сучасна експрес-діагностика передракових захворювань та раку товстої кишки : інформ. лист № 189. – К., 2010.

Тимовська Ю.О. Первинна медикаментозна резистентність до антрациклінових антибіотиків у хворих з місцеворозповсюдженим раком молочної залози та можливості її подолання // Онколог. – 2010. – № 2. – С. 154.

Трахтенберг А.Х. Хирургическое лечение больных немелкоклеточным раком легкого // Туб. и болезни легких. – 2010. – № 12. – С. 12.

Трякин А.А. Тактика ведения больного метастатическим колоректальным раком с изолированными метастазами в печени // Онкология. – 2010. – № 2. – С. 173.

Ультразвуковая диагностика заболеваний эндокринных и молочных желез // Ультразвук. диагност. – 2010. – № 5. – С. 110.

Урсол Г.Н. Пластическая хирургия при раке легкого // Торакальна хірург. : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 1. – Ч. 1. – С.121.

Фомін П.Д. Лікувальна тактика та клініко-ендоскопічний моніторинг у хірургічному лікуванні гострокровоточивих злоякісних пухлин шлунка // Укр. журн. хірург. – 2010. – № 2. – С. 146.

Хирургическое лечение рака пищевода. Хирургическое лечение рака грудного и абдоминального отделов пищевода // Междунар. мед. журн. – 2010. – № 3. – С. 70.

Хоперія В.Г. Тонгоголкова аспіраційна пункційна біопсія у дітей: кореляція цитологічних і гістологічних діагнозів // Клініч. ендокринол. – 2010. – № 2. – С. 8.

Черенько С.М. Лапароскопічна адреналектомія: досвід перших операцій у клініці ендокринної хірургії // Клініч. ендокрин. та ендокринна хірург. – 2010. – № 3. – С. 3.

Шахмамедов Н.С. Перспективы развития термографического исследования в диагностике рака молочной железы // Харків. хірург. школа. – 2010. – № 4. – С. 20.

Шепетько Е.Н. Иммуномодулирующая терапия убольных, радикально оперированных по поводу рака желудка, осложненного острым кровотечением // Клініч. хірург. – 2010. – № 11–12. – С. 62.

616.1/6 Шулутько Б.И. Стандарты диагностики и лечения внутренних болезней. – СПб., 2009. – 699 с.

Щепотин И.Б.Реконструктивно-восстановительные операции в комбинированном лечении фарингоэзофагеального рака // Харків. хірург. школа. – 2010. – № 6.1. – С. 31.

Экспрессия галектина-3 в дооперационной диагностике высокодифференцированного рака щитовидной железы // Пробл. эндокринол. – 2010. – № 4. – С. 9.

ХІМІОТЕРАПІЯ

Алгоритм застосування мамосцинтиграфії в комплексній діагностиці раку грудної залози // Укр. радіолог. журнал. – 2010. – № 3. – С. 326.

Мордык А.В. Кардиотоксические реакции при химиотерапии туберкулеза: клинические проявления, патогенез // Туберкулез и болезни легких. – 2010. - № 11. – С. 43.

618. 19 Рак молочной железы. – М., 2009. – 205 с.

616. 65 Родоман В.Е. Заболевания предстательной железы. – М., 2009. – 672 с.

Черенько С.О. Ефективність лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень із застосуванням Етамбутолу внутрішньовенно у режимах інтенсивної фази хіміотерапії // Укр. пульмонол. журнал. – 2010. - № 3. – С. 33.

Щербань М.Н. Диагностика, предупреждение и лечение нарушений репродуктивной функции у мужчин, больных туберкулезом легких // Туб. и болезни легких. - 2010. - № 10. – С.31.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.