Інформаційний лист нових надходжень з ХІРУРГІЇ 3 кв.2012р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ХІРУРГІЇ
3 кв.2012р.


Бурдим Ю.В. Готовність та можливості надання медичної допомоги пацієнтам з приводу хірургічних хвороб лікарями загальної практики – сімейними лікарями // Вісн. соц. гігієни. – 2012. – № 1. – С. 108.

Використання лапароскопічної спленектомії в лікуванні хірургічних захворювань селезінки // Клініч. хірург. – 2012. – № 6. – С. 33.

616.6 Довлатян А.А. Травма органов мочеполовой системы. – М., 2012. – 280 с.

616.329 Королев М.П. Эндоскопия в диагностике и удалении инородных тел пищевода и желудка. – М., 2010. – 128 с.

Косульников С.О. Симптомы и хирургическая тактика при осложненных формах туберкулеза брюшной полости // Клініч. хірург. – 2012. – № 1. – С. 33.

Недашківський С.М. Досвід використання Аміносолу НЕО Е 10% як компонента парентерального харчування у хворих хірургічного профілю // Мед. неотлож. состояний. – 2012. – № 4. – С. 71.

616.72 Павлов В.П. Ревмоортопедия. – М., 2011. – 464 с.

Сапа С.А. Комбінована пластика поширених ранових дефектів // Острые и неотлож. состояния. – 2012. – № 2–3. – С. 49.

616.94 Сепсис : классификация, клинико-диагностическая концепция и лечение. – М., 2011. – 352 с.

Ситнік О.Л. Застосування підвісної мікроєюностомії у хірургічному лікуванні хворих на гострий панкреатит // Харків. хірург. школа. – 2012. – № 2. – С. 23.

Сравнительные результаты различных методов хирургического лечения тяжелых форм метаболического синдрома // Клініч. хірург. – 2012. – № 6. – С. 21.

Фелештинський Я.П. Профілактика хронічного болю при хірургічному лікуванні рецидивних пахвинних гриж після операції Ліхтенстайна // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 49.

616.34 Черепанин А.И. Хирургия послеоперационных вентральных грыж у больных с различной степенью риска. – М., 2011. – 96 с.


АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Агаев Э.К. Перманентная внутрибрыжеечная (забрюшинная) блокада и лимфотропная терапия в профилактике несостоятельности швов кишечных анастомозов у больных после неотложной резекции кишечника // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 3.

616-083 Баран С.В. Невідкладні стани у внутрішній медицині. – К., 2011. – 136 с.

Баранник С.І. Спосіб прогнозування і профілактика ускладнень гострого панкреатиту // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 5.

Бондарев Р.В. Применение лечебных бактериофагов в комплексе профилактики ранней спаечной непроходимости кишечника в условиях перитонита // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 8.

Використання лапароскопічної спленектомії в лікуванні хірургічних захворювань селезінки // Клініч. хірург. – 2012. – № 6. – С. 33.

Влахов О.К. Профілактика ранніх геморагічних ускладнень після ехонавігаційних втручань на паренхіматозних органах // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 9.

Ганжий В.В. Применение гипотермического интестинального лаважа у больных при тяжелой абдоминальной инфекции // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 12.

Грищенко Г.М. Лечение дисфункции печени при абдоминальном сепсисе // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 13.

Дроняк М.М. Особливості лікування хворих з приводу післяопераційного перитоніту, ускладненого абдомінальним сепсисом // Клініч. хірург. – 2012. – № 5. – С. 36.

Козань І.В. Застосування протиспайкового гелю Мезогель в комплексі лікування хворих при гострій непрохідності кишечника // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 21.

Крыжевский В.В. Опыт лечения пациентов с желчнокаменной болезнью с применением миниинвазивных технологий // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 27.

Кутовой А.Б. Пути улучшения результатов лечения разлитого перитонита // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 29.

Лупальцов В.И. Применение миниинвазивных методов в диагностике и лечении послеоперационных абдоминальных осложнений у больных пожилого и старческого возраста // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 31.

Недашківський С.М. Досвід використання Аміносолу НЕО Е 10% як компонента парентерального харчування у хворих хірургічного профілю // Мед. неотлож. состояний. – 2012. – № 4. – С. 71.

Новохатний П.В. Сравнительная оценка лапароскопического дренирования брюшной полости при остром панкреатите // Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірург. – 2012. – № 3. – С. 32.

Полянський І.Ю. Профілактика післяопераційних ускладнень загоєння операційної рани у хворих з гіпертиреоїдними формами зоба // Клініч. хірург. – 2011. – № 11. – С. 39.

Полянський І.Ю. Спосіб тимчасового закриття операційної рани при поширеному інфікованому панкреатогенному перитоніті // Клініч. хірург. – 2011. – № 11. – С. 40.

Полянський І.Ю. Шляхи підвищення ефективності використання програмованої лапароаперції при панкреатогенному перитоніті // Клініч. хірург. – 2011. – № 11. – С. 40.

Попік М.П. Підвищення ефективності антибіотикопрофілактики у хворих на гострий деструктивний панкреатит // Клініч. хірург. – 2011. – № 11. – С. 41.

Порівняльна ефективність методів внутрішньосудинної антибіотикотерапії у комплексному лікуванні гострих гнійно-запальних ускладнень жовчокам’яної хвороби // Укр. журн. хірург. – 2011. – № 4. – С. 16.

Профілактика та лікування післяопераційних ускладнень після резекції шлунка // Укр. журн. хірург. – 2011. – № 5. – С. 192.

Робот-ассистированные операции в абдоминальной хирургии // Клініч. хірург. – 2011. – № 5. – С. 9.

Розенко О.В. Анализ результатов дренирующих операций при очаговом панкреонекрозе в различные сроки // Укр. журн. хірург. – 2011. – № 3. – С. 233.

Скопінаро Н. Біліопанкреатичне шунтування // Клініч. хірург. – 2012. – № 6. – С. 18.

Сук Л.Л. Використання електрозварювання біологічних тканин в хірургії щитоподібної залози // Клініч. хірург. – 2011. – № 11. – С. 68.

Суходоля А.І. Спосіб хірургічного лікування травматичного пошкодження дванадцятипалої кишки // Клініч. хірург. – 2012. – № 5. – С. 24.


ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Абдуллаев Р.Я. Ультразвуковой контроль выполнения торакальной паравертебральной блокады для программированного обезболивания // Междунар. мед. журн. – 2012. – № 2. – С. 109.

Випадок одномоментного хірургічного лікування ішемічної хвороби серця та аденокарциноми правої легені // Кардіохірургія та інтервенційна кардіол. – 2012. – № 1. – С. 53.

Возможности совершенствования видеоторакоскопических операций по поводу спонтанного пневмоторакса // Клініч. хірург. – 2012. – № 6. – С. 30.

Иващенко С.В. Работа медсестер в операционном блоке при оказании кардиохирургической помощи // Мед. сестра. – 2012. – № 5. – С. 12.

Использование Наропина (Ропивакаина) для интра- и послеоперационного обезболивания у пациентов фтизиохирургического профиля // Клініч. хірург. – 2012. – № 5. – С. 43.

Кульченко И.А. Особенности реабилитации больных, перенесших аортокоронарное шунтирование // Кардіохірургія та інтервенційна кардіол. – 2012. – № 1. – С. 50.

Симультанне оперативне втручання з приводу ішемічної хвороби серця і пухлини прямої кишки // Клініч. хірург. – 2012. – № 7. – С. 61.

Шайда О.А. Мозговой натрийуретический пептид как предиктор кардиальных осложнений при абдоминальных хирургических вмешательствах // Мед. неотлож. состоян. – 2012. – № 4. – С. 98.

Шевчук І.М. Торакоскопічна фенестрація перикарда під час лікування хворих з приводу ексудативного перикардиту // Клініч. хірург. – 2012. – № 7. – С. 49.

616.12 Юзбашев З.Ю. Аускультация сердца : новые возможности старого метода. – М., 2012. – 208 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.