Інформаційний лист нових надходжень з ЕНДОКРИНОЛОГІЇ 1 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ЕНДОКРИНОЛОГІЇ
1 кв.2015р.

616-07 Вассон Дж. Полное систематизированное руководство. Клинические симптомы от жалоб больного до дифференциального диагноза. – М., 2014. – 424 с.

616-083 Вялов С.С. Общая врачебная практика : неотложная медицинская помощь. – М., 2013. – 112 с.

616.125 Діагностика та лікування фібриляції передсердь. – К., 2014. – 167 с.

Иванишина Т.В. Ультразвуковая диагностика дивертикула пищевода, имитирующего новообразование щитовидной железы // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2014. – № 5. – С. 51.

Каминский А.В. Клинические возможности применения лапчатки белой в профилактике и лечении больных с патологией щитовидной железы // Лікар. справа. – 2013. – № 8. – С. 99.

616.379 Каминский А.В. Сахарный диабет и ожирение. – К., 2010. – 255 с.

Карпенко Ю.І. Вплив кардіологічної ударно-хвильової терапії на скоротливу функцію серця у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу // Укр. кардіол. журн. – 2014. – дод. № 4. – С. 53.

Катеренчук І.П. Оптимізація корекції ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з метаболічним синдромом у практиці сімейного лікаря // Ліки України. – 2014. – № 7–8. – С. 43.

Князькова И.И. Контроль артериального давления у больных артериальной гипертензией с сахарным диабетом // Ліки України. – 2014. – № 2. – С. 62.

615.849 Ковальський О.В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика. – Вінниця, 2013. – 512 с.

Красюк О.А. Досвід застосування Валсартану у хворих із артеріальною гіпертензією у поєднанні з абдомінальним ожирінням // Укр. кардіол. журн. – 2014. – дод. № 4. – С. 57.

Маньковський Б.М. Лікування помірного кетоацидозу у хворих на цукровий діабет // Діабет. Ожиріння. – 2014. – № 6. – С. 54.

Маньковский Б.Н. Долговременный протективный эффект антигипертензивной терапии у больных сахарным диабетом // Діабет. Ожиріння. – 2014. – № 6. – С. 32.

Міщук В.Г. Вплив поєднаного застосування урсодезоксихолевої кислоти і Аторвастатину у хворих з ожирінням та жировим гепатозом на показники ліпідного спектра крові // Сімейна мед. – 2014. – № 5. – С.157.

616.411 Мкртумян А.М. Заболевания щитовидной железы. – М., 2012. – 128 с.

616-053 Мюллер З. Неотложная помощь у детей. – М., 2014. – 304с.

616.379 Объездова Н.В. Диабет. – Х., 2014. – 240 с.

616-056 Ожирение и нарушения липидного обмена. – М., 2010. – 264 с.

Оцінювання ефективності застосування препарату неокардил для зменшення факторів ризику розвитку захворювань серцево-судинної системи при первинній профілактиці // Сімейна мед. – 2014. – № 6. – С.45.

616.1 Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов. – Т. 2. – К., 2013. – 438 с.

Рековець О.Л. Вплив небівололу на пацієнтів з артеріальною гіпертензією та його метаболічні ефекти // Лікар. справа. – 2013. – № 8. – С. 9.

Садыхов Т.Г. Особенности случаев ишемии миокарда у больных сахарным диабетом после аортокоронарного шунтирования // Семейная мед. – 2014. – № 6. – С. 51.

Систематический обзор влияния Телмисартана на чувствительность к инсулину у гипертензивных пациентов с инсулинорезистентностью или диабетом // Артериал. гипертен. – 2014. – № 5. – С. 49.

Статины в профилактике сердечно-сосудистых осложнений при сахарном диабете и метаболическом синдроме : „за” и „против” // Артериал. гипертен. – 2014. – № 5. – С. 91.

Стаценко М.Е. Влияние комбинированной антигипертензивной терапии на суточный профиль артериального давления и показатели метаболизма у больных сахарным диабетом 2-го типа // Кардиол. – 2014. – № 11. – С. 20.

616.1 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2014. – 680 с.

616.43 Шустов С.Б. Клиническая эндокринология. – М., 2012. – 632с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.