Інформаційний лист нових надходжень з ПЕДІАТРІЇ 2 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПЕДІАТРІЇ
2 кв.2015р.

Абатуров О.Є. Ефективність лікування респіраторних вірусних захворювань у дітей із використанням бактеріальних лізатів // Здоровье ребенка. – 2015. – № 1. – С. 21.

Беш Л.В. Оцінка ефективності препаратів інтерферону в лікуванні гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, які часто хворіють // Здоровье ребенка. – 2015. – № 2. – С. 32.

Бєлих Н.А. Оцінка ефективності різних способів профілактики залізодефіцитних станів у дітей грудного віку // Здоровье ребенка. – 2015. – № 1. – С. 36.

Бєлих Н.А. Сучасні підходи до діагностики та терапії бронхообструктивного синдрому інфекційного ґенезу в дітей // Актуальна інфектологія. – 2015. – № 1. – С. 88.

Больбот Ю.К. Топическая терапия острого фарингита у детей // Здоровье ребенка. – 2015. – № 1. – С. 123.

Булгакова В.А. Противовирусная терапия острых респираторных инфекций у детей // Здоровье ребенка. – 2014. – № 2. – С. 78.

Денисова М.Ф. Бетаргин в комплексном лечении ацетонемического синдрома у детей // Соврем. педиат. – 2015. – № 2. – С. 92.

Ефективність застосування крапельної форми ферменту лактази мамалак при ротавірусній інфекції у дітей // Современ. педиат. – 2015. – № 1. – С. 102.

Ефективність препарату новірин у дітей із вірусними діареями // Дит. лікар. – 2015. – № 1. – С. 58.

Єфімова С.В. Симптом кашлю в практиці лікаря-педіатра : сучасні аспекти вибору муколітичної терапії // Соврем. педиат. – 2015. – № 2. – С. 48.

Захарова И.Н. Синдром анемии в практике педиатра : дифференциальная диагностика и терапия // Соврем. педиат. – 2015. – № 1. – С. 23.

Крамарев С.А. Современные подходы к лечению острых респираторных заболеваний у детей // Дит. лікар. – 2015. – № 1. – С. 47.

Крамарьов С.О. Досвід застосування препарату ергоферон у дітей з гострими респіраторними вірусними інфекціями // Современ. педиат. – 2015. – № 1. – С. 30.

Крамарьов С.О. Підходи до антибактеріальної терапії гострих респіраторних інфекцій у дітей // Актуальна інфектологія. – 2015. – № 1. – С. 7.

Лапшин В.Ф. Опыт применения препарата бронхомед бальзам у детей с острыми респираторными заболеваниями // Дит. лікар. – 2015. – № 1. – С. 63.

Леженко Г.О. Місце синбіотичної терапії у корекції функціональних порушень жовчовивідних шляхів у дітей // Соврем. педиат. – 2015. – № 2. – С. 83.

Леженко Г.О. Обґрунтування раціональної антибактеріальної терапії бактеріальних захворювань респіраторного тракту у дітей // Здоровье ребенка. – 2015. - № 1. – с. 41.

Марушко Р.В. Застосування препарату Біоспорин-Біофарма для корекції дисбіозу кишечника у дітей раннього віку // Соврем. педиат. – 2015. – № 2. – С. 77.

Марушко Ю.В. Сухий кашель у дітей : медикаментозна терапія // Сімейна мед. – 2014. – № 2. – С. 135.

Основні положення настанов з ведення хворих з алергією до коров’ячого молока // Соврем. педиат. – 2015. – № 1. – С. 16.

Охотнікова О.М. Алергічний риніт у дітей : нагальні питання діагностики і терапії // Клініч. імунол. – 2015. – № 1. – С. 26.

Синоверська О.Б. Ефективність препарату Гербіон сироп плюща у лікуванні дітей із гострим бронхітом // Соврем. педиат. – 2015. – № 1. – С. 50.

Траумель С – биорегуляционный подход к терапии воспалительных заболеваний // Участ. врач. – 2014. – № 6. – С. 14.

Фуголь Д.С. Пищевая аллергия у детей грудного возраста : диагностический алгоритм и тактика диетотерапии // Педиат. – 2014. - № 6. – С. 186.

Чшиева В.Т. Влияние антихеликобактерной терапии на частоту хромосомных аберраций и антиоксидантную систему в крови детей с гастродуоденальной патологией // Педиат. – 2014. – № 6. – С. 11.

Шамсиев Ф.М. Дифференцированный подход к терапии детей с заболеваниями органов дыхания // Укр. мед. часоп. – 2015. – № 2. – С.59.

Эффективность иглорефлексотерапии в профилактике формирования хронического запора у детей // Педиат. – 2014. – № 6. – С. 58.

Юлиш Е.И. Патогенетические обоснования назначения муколитических средств при респираторных заболеваниях у детей // Здоровье ребенка. – 2015. – № 1. – С. 89.


ДИТЯЧОЇ РЕВМОКАРДІОЛОГІЇ

Бережний В.В. Застосування визначення варіабельності серцевого ритму у дітей // Соврем. педиат. – 2015. – № 1. – С. 87.

Бережной В.В. Эффективность использования биологического препарата Этанерцепт у детей с ревматоидным артритом // Соврем. педиат. – 2015. – № 1. – С. 72.

Бойко О.І. Системний васкуліт Кавасакі : сучасний стан проблеми // Серце і судини. – 2015. – № 1. – С. 92.

Боярчук О.Р. Прояви дисплазії сполучної тканини в дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця // Пробл. остеології. – 2014. – № 1. – С. 9.

Калашникова Е.А. Диагностика, клиника, лечение и прогноз при коарктации аорты у детей // Здоровье ребенка. – 2015. – № 1. – С. 129.

Леженко Г.О. Зміни вегетативної та гормональної регуляції роботи серцево-судинної системи у дітей, хворих на ожиріння, та їх роль у формуванні артеріальної гіпертензії // Укр. журн. дит. ендокринол. – 2015. – № 1. – С. 7.

Людвік Т.А. Ліпідний спектр крові в дітей з ревматичними хворобами // Перинатол. и педиат. – 2015. – № 1. – С. 46.

Метаболічні та геодинамічні особливості артеріальної гіпертензії у підлітків залежно від маси тіла // Артер. гипертен. – 2015. – № 1. – С.36.

Муквіч О.М. Залежність між вмістом токсичних металів у тканинах серцево-судинної системи та інших біосубстратах дітей з кардіоваскулярними мальформаціями // Перинатол. и педиат. – 2015. – № 1. – С. 50.

Ошлянська О.А. До питання про сучасні можливості удосконалення лікування ювенільних ідіоматичних артритів // Клініч. імунол. – 2015. – № 1. – С. 16.

Хапченкова Д.С. Коарктация аорты у детей // Соврем. педиат. – 2015. – № 1. – С. 92.

Шлімкевич І.В. Ефективність вазотропної терапії у дітей із нейроциркуляторною дистонією за гіпертензивним типом // Здоровье ребенка. – 2015. - № 1. – С. 61.

616.12 Шумаков В.О. Електрокардіографія. Основи діагностики. – К., 2014. – 248 с.


ДИТЯЧОЇ УРОЛОГІЇ

Багдасарова І.В. Хронічна хвороба нирок у дітей та стан ниркової замісної терапії в Україні // Укр. журн. нефрол. – 2015. – № 1. – С. 3.

Иванов Д.Д. Иммунореабилитация в комплексной терапии хронического гломерулонефрита у детей // Почки. – 2014. – № 4. – С. 13.

Каладзе Н.Н. Эпифизарный гормон мелатонин и хроническая болезнь почек // Здоровье ребенка. – 2015. – № 2. – С. 183.

Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с гематурией // Почки. – 2014. – № 4. – С. 43.

Лавренчук О.В. Імунореабілітація дітей з хронічним рецидивуючим пієлонефритом // Соврем. педиат. – 2015. – № 1. – С. 120.

Маліщук В.Д. Досвід екстравезикальної уретероцистонеоімплантації в дітей // Хірург. дит. віку. – 2015. – № 1–2. – С. 39.

Отпущенникова Т.В. Мочекаменная болезнь у детей – причины, диагностика, лечение // Леч. врач. – 2015. – № 4. – С. 63.

Применение препарата Канефрон Н при дисметаболической нефропатии в педиатрической практике // Ліки України. – 2014. – № 7-8. – С. 20.

Притула В.П. Синдром набряклої та збільшеної калитки у новонароджених і дітей раннього віку : питання діагностики та лікування // Хірург. дит. віку. – 2015. – № 1–2. – С. 88.

Эндоскопическое лечение пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей // Урология. – 2014. – № 5. – С. 102.


ДИТЯЧОЇ ТРАВМАТОЛОГІЇ


ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

Барухович В.Я. Лапароскопия в диагностике нарушений формирования пола у детей с гипоспадией // Хірург. дит. віку. – 2015. – № 1–2. – С. 25.

Боднар О.Б. Функціональний стан сфінктерного апарату прямої кишки в дітей із вродженими вадами ободової кишки // Хірург. дит. віку. – 2015. – № 1–2. – С. 57.

Ватаманеску Л.І. Порушення місцевого імунітету в дітей, оперованих із приводу хронічного колостазу, зумовленого вродженими вадами ободової кишки // Хірург. дит. віку. – 2015. – № 1–2. – С. 67.

Дольницький О.В. Ішемічна контрактура руки Фолькмана як наслідок нерозпізнаного закритого ушкодження плечової артерії та її гілок у дітей. Концепція патогенезу // Хірург. дит. віку. – 2015. – № 1–2. – С. 95.

Доценко Ю.Р. Лапароскопія в діагностиці та лікуванні дітей з абдомінальною формою крипторхізму // Хірург. дит. віку. – 2015. – № 1–2. – С. 35.

Застосування пребіотиків, пробіотиків та Лактоферину для профілактики та лікування некротичного ентероколіту новонароджених // Хірург. дит. віку. – 2015. – № 1–2. – С. 105.

Калашникова Е.А. Диагностика, клиника, лечение и прогноз при коарктации аорты у детей // Здоровье ребенка. – 2015. – № 1. – С. 129.

Кобись В.Л. Антибактеріальна терапія при видаленні пухлин, що розпадаються // Хірург. дит. віку. – 2015. – № 1–2. – С. 76.

Лапароскопічна хірургія в дітей із хворобою Гіршпрунга // Хірург. дит. віку. – 2015. – № 1–2. – С. 62.

Маліщук В.Д. Досвід екстравезикальної уретероцистонеоімплантації в дітей // Хірург. дит. віку. – 2015. – № 1–2. – С. 39.

Малоінвазивне хірургічне лікування алхалазії стравоходу в дітей // Хірург. дит. віку. – 2015. – № 1–2. – С. 52.

Пентада Кантрелла : клиническое наблюдение // Акушер. и гинекол. – 2015. – № 4. – С. 101.

Полторацкая О.И. Медицинский клей Сульфакрилат // Укр. нейрохірург. журн. – 2014. – № 1. – С. 66.

Притула В.П. Синдром набряклої та збільшеної калитки у новонароджених і дітей раннього віку : питання діагностики та лікування // Хірург. дит. віку. – 2015. – № 1–2. – С. 88.

Профілактика та лікування абдомінальної хірургічної інфекції в дітей // Хірург. дит. віку. – 2015. – № 1–2. – С. 18.

Риженко О.В. Діагностика та лікування у випадку сторонніх тіл у дихальних шляхах дітей // Хірург. дит. віку. – 2015. - № 1–2. – С. 47.

Роль хирургического вмешательства в лечении детей с герминогенными опухолями гонад // Паллиатив. мед. – 2014. – № 4. – С.13.

Русак П.С. Щодо питання діагностики та лікування черевної форми крипторхізму в дітей // Хірург. дит. віку. – 2015. – № 1–2. – С. 30.

Слєпов О.К. Тактика і стратегія лікування гігантської гемолімфангіоми голови та шиї в новонародженої дитини // Хірург. дит. віку. – 2015. – № 1–2. – С. 115.

Соловьев А.Е. Гемангиомы средостения и легких у детей // Хірург. дит. віку. – 2015. – № 1–2. – С. 112.

Тандилава Р.З. Перекрут блуждающих селезенок у ребенка 14 лет // Клініч. хірург. – 2015. – № 3. – С. 79.

Тарабрін О.О. Проблема кровотечі у дітей із вродженими вадами серця в післяопераційний період // Біль, знеболювання. – 2015. – № 1. – С. 43.

Травмы паренхиматозных органов брюшной полости и забрюшинного пространства у новорожденных // Хірург. дит. віку. – 2015. – № 1–2. – С. 122.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.