Інформаційний лист нових надходжень з ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ 3 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
3 кв.2015р.

Антонюк-Щеглова І.А. Ефективність застосування мелатоніну у пацієнтів літнього віку з гіпертонічною хворобою // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 3–4. – С. 132.

Беловол А.Н. Артериальная гипертензия у молодых мужчин: фокус на гипомагниемию // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2015. – № 2. – С. 55.

Герич П.Р. Лікування та профілактика поєднаної кардіореспіраторної патології при загостренні хронічного обструктивного захворювання легень // Лікар. справа. – 2014. – № 7–8. – С. 38.

Гиляревский С.Р. Соотношение фармакологических и клинических эффектов перорального антикоагулянта как критерий выбора оптимального препарата для длительной профилактики тромбоэмболических осложнений // Кардиол. – 2014. – № 12. – С. 63.

Гостева Е.В. Периндоприла аргинин в лечении больных артериальной гипертензией в сочетании с пароксизмальной фибрилляцией // Кардиол. – 2014. – № 12. – С. 17.

616.379 Діабетичні нейропатії. – Л., 2003. – 212 с.

616.4 Діагностика та лікування захворювань системи крові. – Ч. 1. – К., 2010. – 148 с.

616.24 Дужий І.Д. Диференціальна діагностика інфільтративних процесів у фтизіопульмонології. – Суми, 2010. – 236 с.

Ефективність і безпека діуретика ксипогама у хворих на артеріальну гіпертензію // Рационал. фармакотер. – 2015. – № 2. – С. 25.

Загородній М.І. Зміни артеріального тиску під впливом тіатриазоліну в комплексному лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу // Ліки України. – 2014. – № 1. – С. 50.

616.12 Кардиологический альманах–2014. – К., 2013. – 293 с.

Каштелян О.А. Технологія доклінічного виявлення факторів кардіоваскулярного ризику та його немедикаментозна корекція в амбулаторних умовах // Укр. кардіол. журн. – 2014. – дод. № 4. – С. 175.

616.1 Неотложные состояния в кардиологии. – Н.Новгород, 2012. – 104 с.

Несукай Е.Г. Снижение риска цереброваскулярных заболеваний у пациентов с артериальной гипертензией // Артериал. гипертен. – 2014. – № 2. – С. 59.

616.379 Объездова Н.В. Диабет. – Х., 2014. – 240 с.

Орловський В.Ф. Корекція хронічної серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію при хронічній хворобі нирок в амбулаторних умовах // Сімейна мед. – 2014. – № 4. – С. 152.

Оценка антигепертензивной и кардиопротективной эффективности индапамида у больных с мягкой и умеренной артериальной гипертензией в режиме монотерапии // Артериал. гипертен. – 2014. – № 2. – С. 45.

Оценка эффективности оригинального гепатопротекторного препарата бициклол у больных с хроническим вирусным гепатитом С // Укр. мед. часоп. – 2014. – № 6. – С. 92.

Применение хиральных препаратов при бронхиальной астме и аллергии: преимущество в лечении или рекламный ход // Клініч. імунол. – 2015. – № 2. – С. 56.

Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов. – Т. 2. – К., 2013. 438 с.

616.151 Румянцев А.Г. Гемофилия в практике врачей различных специальностей. – М., 2013. – 136 с.

Сало С.В. Новые технологии в лечении реперфузионного синдрома при острой ишемии миокарда // Укр. кардиол. журн. – 2014. – дод. 4. – С.188.

616.12 Сергієнко О.О. Артеріальні гіпертензії. Клінічна фармакологія та фармакотерапія. – Л., 2009. – 188 с.

Соломенчук Т.М. Статинотерапія при артеріальній гіпертензії: гіпотензивні та нефропротекторні ефекти // Укр. кардіол. журн. – 2014. – дод. № 4. – С. 36.

Тривожно-депресивні розлади і контроль артеріальної гіпертензії: можливості фітотерапії // Ліки України. – 2014. – № 7–8. – С. 90.

Федорова О.А. Нитраты в современной кардиологической практике – клинические аспекты применения // Укр. мед. часоп. – 2015. – № 2. – С. 71.

Федорова О.О. Ефективність комбінованого застосування трандолаприлу та верапамілу пролонгованої дії у хворих на артеріальну гіпертензію // Укр. кардіол. журн. – 2014. – дод. № 4. – С. 37.


ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ

Белоусова О.Ю. Применение синбиотика колифагина ПРО в комплексной терапии хеликобактерассоциированных заболеваний у детей // Соврем. педиат. – 2015. – № 4. – С. 85.

Гавриш І.М. Новий підхід до лікування цирозу печінки у поєднанні з дисбіозом кишечника // Лікар. справа. – 2014. – № 9–10. – С. 70.

Гриднева С.В. Дисфункция сфинктера Одди после холецистэктомии: механизмы развития и тактика лечения // Сучасна гастроентерол. – 2015. – № 3. – С. 122.

Емелина Е.И. Ведение больных с отечным синдромом // Острые и неотлож. состоян. – 2015. – № 3–4. – С. 39.

Жовчнокам’яна хвороба. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям // Дит. лікар. – 2015. – № 3–4. – С. 52.

Кочуева М.Н. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: к вопросу о повышении эффективности терапии // Укр. мед. часоп. – 2015. – № 3. – С. 59.

Леженко Г.О. Місце пробіотиків у терапії та профілактиці виникнення вторинного ацетонемічного синдрому // Здоровье ребенка. – 2015. – № 3. – С. 31.

616.36 Малый В.П. Острая печеночная недостаточность у больных вирусными гепатитами и герпесвирусными инфекциями. – Х., 2014. – 216 с.

Степанов Ю.М. Опыт применения Вазоната в лечении больных хроническим токсическим гепатитом // Лікар. справа. – 2014. – № 5–6. – С. 121.

Сучасні підходи до лікування кишкових кольок у дітей з харчовою непереносимістю // Соврем. педиат. – 2015. – № 3. – С. 69.

Чернобровий В.М. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: функціональна діагностика, вибір інгібіторів протонної помпи та оцінка ефективності їх кислотосупресивної дії // Сучасна гастроентерол. – 2015. – № 3. – С. 50.


КАРДІОЛОГІЇ

Аксьонова І.О. Особливості шунтування вінцевих артерій при ішемічній хворобі серця та атеросклерозі висхідної аорти // Серце і судини. – 2015. – № 1. – С. 31.

Беловол А.Н. Артериальная гипертензия у молодых мужчин: фокус на гипомагниемию // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2015. – № 2. – С. 55.

Беловол А.Н. Неалкогольная жировая болезнь печени и сахарный диабет 2-го типа: проблемы коморбидности и некоторые аспекты лечения // Ліки України. – 2014. – № 7–8. – С. 56.

Гендерные особенности диагностики, течения и лечения ишемической болезни сердца // Практ. ангіол. – 2015. – № 2. – С. 55.

Герич П.Р. Потенційні можливості комбінації рофлуміласту і кверцитину в лікуванні загострення ХОЗЛ за поєднання з ІХС // Туб., легеневі хвороби. – 2014. – № 4. – С. 21.

Ефективність і безпека діуретика ксипогама у хворих на артеріальну гіпертензію // Рационал. фармакотер. – 2015. – № 2. – С. 25.

Емелина Е.И. Ведение больных с отечным синдромом // Острые и неотлож. состоян. – 2015. – № 3–4. – С. 39.

Казак Л.И. Фелодипин в фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний // Рационал. фармакотер. – 2015. – № 2. – С. 28.

616.12 Кардиологический альманах–2014. – К., 2013. – 293 с.

Клиническая эффективность кандесартана у пациентов с гипертонической болезнью // Укр. мед. часоп. – 2014. – № 6. – С. 89.

Кочуєва М.М. Оптимізація ультразвукових методів дослідження в оцінці стану серця й судин у хворих на артеріальну гіпертензію за наявності або відсутності цукрового діабету 2-го типу // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 3. – С. 153.

Кузьмінова Н.В. Оцінка клінічної ефективності тривалої потрійної антигіпертензивної терапії та її впливу на маркери дисфункції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу // Укр. кардіол. журн. – 2014. – дод. № 4. – С. 27.

Михно М.М. Опыт применения милдроната в лечении пациентов с ишемической болезнью сердца // Артериал. гипертен. – 2014. – № 2. – С. 29.

616.1 Неотложные состояния в кардиологии. – Н.Новгород, 2012. – 104 с.

Несукай Е.Г. Диагностика и лечение миокардита с сердечной недостаточностью: клинический случай и обзор литературы // Серцева недостат. – 2014. – № 2. – С. 65.

Приходько В.Ю. Метаболічна терапія в практиці сімейного лікаря. Значення метаболічних препаратів в геріатричній клініці // Сімейна мед. – 2015. – № 1. – С. 7.

Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов. – Т. 1. – К., 2013. – 552 с.

616.12 Сергієнко О.О. Артеріальні гіпертензії. Клінічна фармакологія та фармакотерапія. – Л., 2009. – 188 с.

Рябенко Д.В. Фармакотерапия хронической сердечной недостаточности в ХХІ веке: достижения и вопросы // Серцева недостат. – 2014. – № 2. – С. 24.

Савченко І.П. Оптимізація діагностики і лікування хворих на ускладнений інфаркт міокарда із цукровим діабетом 2-го типу // Міжнар. ендокринол. журн. – 2015. – № 3. – С. 161.

Сычев О.С. Результаты клинического исследования эффективности и безопасности применения пропафенона для сохранения синусового ритма у больных с фибрилляцией предсердий // Аритмологія. – 2015. – № 1. – С. 25.

Современные возможности нейропротекции при артериальной гипертензии у пожилых: роль нитрендипина // Меdicine Review. – 2014. – № 3. – С. 35.

615.33 Справочник по антимикробной терапии. – К., 2012. – 460 с.

Щендрыгина А.А. Применение дабигатрана для профилактики ишемического инсульта у больных с фибрилляцией предсердий: особенности терапии в различных клинических ситуациях // Кардиол. – 2014. – № 9. – С. 72.

Эволюция фармакологического подхода к лечению стабильной стенокардии на примере одной молекулы // Участ. врач. – 2014. – № 6. – С. 6.

Эффективность торасемида при сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца и ХОЗЛ // Укр. кардіол. журн. – 2014. – дод. № 4. – С. 146.


РЕВМАТОЛОГІЇ

Бровий В.А. Сочетанное использование модулированных токов и лечебных факторов в лечении артрозов // Практик. лікар. – 2015. – № 2. – С. 64.

Бурдули Н.Н. Влияние внутривенного лазерного облучения крови на динамику лептина и качество жизни больных ревматоидным артритом // Вопр. курортол. – 2015. – № 3. – С. 11.

616-07 Вассон Дж. Полное систематизированное руководство. Клинические симптомы от жалоб больного до дифференциального диагноза. – М., 2014. – 424 с.

Гайко Г.В. Рентгенодіагностика прогресування остеоартрозу кульшового суглоба // Лучевая диагнос. – 2013. – № 4. – С. 13.

Елисеев М.С. Алгоритм диагностики и лечения подагры // Острые и неотлож. состоян. – 2015. – № 3–4. – С. 56.

Качур В.В. Оцінка ефективності різних схем терапії у хворих на псоріатичний артрит // Укр. ревматол. журн. – 2015. – № 2. – С. 78.

615.849 Ковальський О.В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика. – Вінниця, 2013. – 512 с.

Коррекция массы тела как эффективный метод лечения остеоартроза // Леч. врач. – 2015. – № 4. – С. 32.

Михайлюта Н.В. Досвід застосування препарату кеторол гель у фізіотерапевтичній практиці // Практик. лікар. – 2015. - № 2. – С. 66.

Поворознюк В.В. Дифференциальная диагностика и лечение суставного синдрома // Участ. врач. – 2015. - № 5. – С. 4.

Случай сепсиса на фоне анкилозирующего спондилита (болезни Бехтерева) // Острые и неотлож. состоян. – 2015. – № 3–4. – С. 60.

616.1 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2014. – 680 с.

616-073 Труфанов Г.Е. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений тазобедренного сустава. – СПб., 2013. – 336 с.

Яцишин Р.І. Роль біомаркерів пошкодження суглобового хряща у діагностиці й оцінці ефективності лікування хворих на остеоартроз // Укр. ревматол. журн. – 2015. – № 2. – С. 36.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.