Інформаційний лист нових надходжень з ХІРУРГІЇ 3 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ХІРУРГІЇ
3 кв.2015р.

Азизов М.Ж. Способ хирургического лечения посттравматического привичного вывиха надколенника у спортсменов // Вісн. ортоп. – 2015. – № 1. – С. 56.

Денисенко А.И. Особенности периоперационного ведения пациентов при эндовидеохирургических вмешательствах. Положение пациента на операционном столе, влияние на систему органов жизнеобеспечения: гемодинамика // Клініч. хірург. – 2015. – № 7. – С.69.

Зеленчук О.В. Хірургічне лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця та вираженою систолічною дисфункцією лівого шлуночка // Кардіохірур. та інтервенційна кардіол. – 2015. – № 2. – С. 7.

616-073 Компьютерная томография в неотложной медицине. – М., 2013. – 239 с.

Лесовой В.Н. Хирургическая анатомия супрадиафрагмального сегмента нижней полой вены применительно к проблемам венакаватромбэктомии // Урология. – 2015. – № 2. – С. 55.

Ничитайло М.Е. Инфулган – оптимальный аналгетический препарат для применения в лапароскопической хирургии // Клініч. хірург. – 2015. – № 6. – С. 9.

Пономаренко О.В. Диференційований підхід до закриття ранових поверхонь тулуба та кінцівок після механічного пошкодження // Клініч. хірург. – 2015. – № 7. – С. 55.

616.12 Сергієнко О.О. Артеріальні гіпертензії. Клінічна фармакологія та фармакотерапія. – Л., 2009. – 188 с.

616.3 Шалимов А.А. Атлас операций на органах пищеварения в 2 т. – Т. 2 : Операции на печени, желчевыводящих путях, поджелудочной железе и наружных грыжах живота. – К., 2005. – 288 с.

Эффективность технологии электросварки в плановой и неотложной абдоминальной хирургии // Клініч. хірург. – 2015. – № 6. – С. 71.


АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Абдуллаев И.А. Применение озонированного перфторана в лечении распространенного перитонита // Клініч. хірург. – 2014. – № 1. – С. 20.

Бойко В.В. Оценка эффективности способа профилактики спайкообразования у раннее оперированных больных на органах брюшной полости // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 6. – С. 5.

Велигоцкий Н.Н. Особенности реконструктивного этапа при панкреатодуоденальной резекции // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 6. – С. 126.

Воровський О.О. Результати хірургічного лікування пахвинної грижи у хворих різного віку // Клініч. хірург. – 2014. – № 3. – С. 25.

Годлевський А.І. Клініко-лабораторні особливості перебігу гострого панкреатиту міліарної етіології у хворих на цукровий діабет // Клініч. хірург. – 2015. – № 7. – С. 9.

Грищенко С.Г. Результаты применения однорядного и двухрядного швов при формировании анастомозов в абдоминальной хирургии // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 6. – С. 13.

Гриднева С.В. Дисфункция сфинктера Одди после холецистэктомии: механизмы развития и тактика лечения // Сучасна гастроентерол. – 2015. – № 3. – С. 122.

Дронов О.І. Особливості проведення нутритивної підтримки у пацієнтів із тяжким гострим некротичним панкреатитом // Мед. неотлож. состоян. – 2015. - № 1. – С. 121.

Капшитарь А.В. Диагностическая минилапароскопия в неотложной хирургии органов брюшной полости // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 2. – С. 147.

Крючина Є.А. Патологія печінки після резекцій підшлункової залози // Хірург. України. – 2014. – № 2. – С. 105.

Лапароскопическое лечение нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы // Хірург. України. – 2015. - № 2. – С. 56.

Методика профілактики післяопераційних троакарних гриж після лапароскопічної холецистектомії // Клініч. хірург. – 2015. – № 6. – С. 67.

Обґрунтування доступу для однопортової лапароскопічної апендектомії // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 3. – С. 166.

Однопортова лапароскопічна трансумбілікальна холецистектомія // Хірург. України. – 2015. - № 2. – С. 67.

Орехов А.А. Оптимизация хирургической тактики при острой спаечной непроходимости кишечника // Клініч. хірург. – 2014. – № 6. – С. 11.

Особенности коррекции гликемии у больных после операций на органах брюшной полости // Острые и неотлож. состоян. – 2014. – № 1. – С. 16.

Парагангліома: випадок складного міжмагістральносудинного розташування пухлини // Клініч. ендокринол. та ендокрин. хірург. – 2014. – № 1. – С. 83.

Передерий В.Г. Как вылечить хронический гастрит, язвенную болезнь желудка, 12-перстной кишки и предупредить рак желудка? – Луганск, 2005. – 314 с.

Післяопераційне знеболювання при виконанні резекційних оперативних втручань на підшлунковій залозі // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 3. – С. 84.

Саволюк С.І. Порівняльний аналіз післяопераційної безпеки методів хірургічного лікування хворих з непухлинною обтураційною жовтяницею // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 1. – С. 115.

Сивожелезов А.В. Аллопластика рецидивных, больших и гигантских брюшных грыж с использованием открытых и лапароскопических методов // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 2. – С.151.

Трансабдомінальна преперитонеальна безфіксаційна та безшовна герніопластика пахвинного каналу з використанням методу зварювання живих біологічних тканин // Хірург. України. – 2015. – № 2. – С. 14.

Цюк І.І. Кишкова кровотеча як ускладнення панкреатиту // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 4. – С. 113.

616.3 Шалимов А.А. Атлас операций на органах пищеварения в 2т. – Т. 2 : Операции на печени, желчевыводящих путях, поджелудочной железе и наружных грыжах живота. – К., 2005. – 288 с.

Шевченко Р.С. Превентивное аллопротезирование передней брюшной стенки в профилактике возникновения послеоперационных вентральных грыж // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 6. – С. 17.

Эффективность технологии электросварки в плановой и неотложной абдоминальной хирургии // Клініч. хірург. – 2015. – № 6. – С. 71.


КІСТКОВО-ГНІЙНОЇ ХІРУРГІЇ

Випадок лікування рецидивного раку шкіри волосистої частини голови, ускладненого променевими ушкодженнями // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 4. – С. 29.

615.28 Вялов С.С. Противомикробная терапия: алгоритмы выбора. – М., 2014. – 208 с.

Зюбрицький М.М. Ампутація чи екзартикуляція пальців у хворих з приводу синдрому діабетичної стопи // Клініч. хірург. – 2015. – № 4. – С. 47.

615.849 Ковальський О.В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика. – Вінниця, 2013. – 512 с.

616-073 Труфанов Г.Е. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений тазобедренного сустава. – СПб., 2013. – 336 с.

616-073 Труфанов Г.Е. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений локтевого сустава. – СПб, 2013. – 272 с.

Физиотерапевтическая реабилитация больных с поражениями голени и голеностопного сустава с использованием препаратов фастум гель и лиотон гель // Травма. – 2015. – № 1. – С. 45.

Шепетько Е.Н. Вакуумная терапия инфицированных ран и при лапаростомии в абдоминальной хирургии // Клініч. хірург. – 2015. – № 6. – С. 70.


ОПІКІВ, ВІДМОРОЖЕНЬ

Бадюл П.О. Можливості застосування вакуум-терапії при порушеннях венозного відтоку в острівцевих клаптях // Клініч. хірург. – 2015. – № 7. – С. 52.

616-07 Вассон Дж. Полное систематизированное руководство. Клинические симптомы от жалоб больного до дифференциального диагноза. – М., 2014. – 424 с.

Верещако Р.И. Реконструктивная хирургия сочетанной послеожоговой рубцевой облитерации пищевода и выходного отдела желудка // Хірург. України. – 2015. – № 2. – С. 117.

Возможности комбинированного лечения и профилактика осложнений при субфасциальных ожогах у лиц пожилого и старческого возраста // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 1. – С. 89.

Жернов А.А. Растянутый кожно-фасциальный надключичный лоскут с включением надключичной артерии при хирургическом лечении ожоговых контрактур шеи // Хірург. України. – 2015. – № 2. – С. 84.

616.1 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Вип. 12. – Кн. 1. – К., 2003. – 1019 с.

Коваленко А.О. Застосування термометрії для визначення глибини опіків шкіри // Клініч. хірург. – 2015. – № 4. – С. 66.

Коваленко О.М. Метаболічна інтоксикація при термічній травмі // Клініч. хірург. – 2015. – № 5. – С. 77.

Коваленко О.М. Роль нутритивної підтримки організму потерпілих з опіковою травмою в стадії септикотоксемії // Клініч. хірург. – 2015. - № 6. – С. 55.

Ковальчук А.О. Дослідження впливу раннього хірургічного лікування з використанням гідрогелевих регенеративних засобів та губчастих сорбуючих матеріалів на показники мікробного обсіменіння ран // Інфекц. хвороби. – 2015. – № 2. – С. 59.

Ковальчук А.О. Оцінка стану кровопостачання ділянок термічного ураження та динаміки загоювання ран у хворих з опіковою травмою при місцевому застосуванні гідрогелевих регенеративних засобів та губчастих сорбуючих матеріалів // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 3. – С. 85.

Козловський Ю.К. Порушення гемореології в гострий період опікової хвороби // Вісн. морфол. – 2015. – № 1. – С. 255.

616-053 Мюллер З. Неотложная помощь у детей. – М., 2014. – 304с.

Нагайчук В.І. Порівняльна оцінка мікробіологічних досліджень і терміни інфікування опікових ран умовно патогенною мікрофлорою // Хірург. України. – 2015. – № 2. – С. 52.

Пробиотические штаммы Lactobacillus acidophilus ROO 52 и Lactobacillus rhamnosus ROO 11 в эволюции антибиотикоассоциированной диареи у детей с ожоговой травмой // Соврем. педиат. – 2015. – № 2. – С. 102.

616.1 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2014. – 680 с.

Усовершенствование реваскуляризации глубоких анатомических структур функционально активних зон при ожогах IVст. // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 3. – С. 80.

616.053 Цыбулькин Э.К. Угрожающие состояния в педиатрии. Экстренная врачебная помощь. – М., 2013. – 224 с.


ПРОКТОЛОГІЇ

Айдынова П.Р. Применение FISTULA PLUG с фибриновым клеем при лечении свищей прямой кишки // Клініч. хірург. 2015. – № 5. – С.17.

Белозеров И.В. Хроническая анальная трещина у больных с сахарным диабетом 2-го типа с позиции концепции коморбидности // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 3. – С. 22.

616-07 Вассон Дж. Полное систематизированное руководство. Клинические симптомы от жалоб больного до дифференциального диагноза. – М., 2014. – 424 с.

Грубник В.В. Тактика хирургического лечения сложных свищей прямой кишки // Клініч. хірург. – 2014. – № 11. – С. 20.

Дегтяренко С.П. Эффективность применения сфинктеросберегающих операций в лечении сложных свищей прямой кишки // Клініч. хірург. – 2014. - № 10. – С. 16.

Иоффе И.В. Иммуногистохимическая и цитологическая оценка локальной воспалительной реакции в раннем послеоперационном периоде у больных, оперированных по поводу сложных форм острого парапроктита // Клініч. хірург. – 2015. – № 6. – С. 25.

Кушнеров А.И. Ультразвуковая диагностика кишечной непроходимости // Тherapia. – 2014. – № 11–12. – С. 16.

Мамедов М.М. Новые подходы в хирургическом лечении острого парапроктита // Клініч. хірург. – 2015. – № 2. – С. 20.

Матеріали VI з’їзду Всеукраїнської громадської організації „Асоціація лікарів ендоскопістів України” // Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірург. – 2015. – № 2–3. – С. 39.

Нікішаєв В.І. Стороннє тіло товстого кишківника // Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірург. – 2015. – № 2–3. – С. 48.

Современная хирургическая тактика при болезни Крона в колопроктологическом центре Украины // Клініч. хірург. – 2015. – № 2. – С. 5.


СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ

Варикозная болезнь: как помочь пациенткам справиться с недугом? // Мед. аспекты здор. женщины. – 2015. – № 4. – С. 43.

Емпірична антибактеріальна терапія в хірургічному лікуванні синдрому діабетичної стопи // Клініч. хірург. – 2015. – № 6. – С.72.

Зюбрицький М.М. Ампутація чи екзартикуляція пальців у хворих з приводу синдрому діабетичної стопи // Клініч. хірург. – 2015. – № 4. – С. 47.

Літвінова Н.Ю. Використання пуповинної крові в лікуванні ішемії нижніх кінцівок // Хірург. України. – 2015. – № 2. – С. 112.

Особенности консервативной терапии трофических язв смешанной этиологии // Практ. ангіол. – 2015. – № 2. – С. 33.

Питык А.И. Ангиосомальная модель реваскуляризации нижних конечностей у больных с критической ишемией // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 6. – С. 22.

Современные принципы ведения пациентов с синдромом диабетической стопы и критической ишемией нижних конечностей // Междунар. эндокринол. журн. – 2015. – № 3. – С.99.

Український реферативний журнал. – 2015. – № 4. – 260 с.


ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

616.27 Абакумов М.М. Спонтанная эмфизема средостения (клиника, диагностика, лечение). – М., 2015. – 104 с.

Альманах-2014: природжені вади серця // Кардіохірург. та інтервен. кардіол. – 2015. – № 2. – С. 56.

Ангиолейомиофиброма трехстворчатого клапана: случай диагностики и хирургического лечения // Кардіохірур. та інтервенційна кардіол. – 2015. – № 2. – С. 39.

616.24 Дужий І.Д. Диференціальна діагностика інфільтративних процесів у фтизіопульмонології. – Суми, 2010. – 236 с.

Дужий І.Д. Плевректомія як основний метод функціональної реабілітації хворих на хронічний туберкульозний плеврит // Лікар.справа. – 2015. – № 1–2. – С. 77.

Зеленчук О.В. Хірургічне лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця та вираженою систолічною дисфункцією лівого шлуночка // Кардіохірур. та інтервенційна кардіол. – 2015. – № 2. – С. 7.

Коваль А.І. Діагностика і лікування посттравматичної защемленої грижі лівого купола діафрагми: випадок з практики // Львів. мед. часоп. – 2015. – № 1. – С. 98.

Лесовой В.Н. Хирургическая анатомия супрадиафрагмального сегмента нижней полой вены применительно к проблемам венакаватромбэктомии // Урология. – 2015. – № 2. – С. 55.

Матеріали VI з’їзду Всеукраїнської громадської організації „Асоціація лікарів ендоскопістів України” // Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірург. – 2015. – № 2–3. – С. 39.

Случай успешной реваскуляризации патологически извитой артерии у больного с острым коронарным синдромом // Кардіохірур. та інтервен. кардіол. – 2015. – № 2. – С. 49.

Собакарь В.О. Вплив високої грудної епідуральної блокади на геодинаміку при операціях аортокоронарного шунтування зі штучним кровообігом // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 3. – С. 168.

616.1 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2014. – 680 с.

Тодуров Б.М. Случай успешной коррекции надклапанного стеноза аорты у пациента с синдромом Вильямса-Бойрена // Кардіохірур. та інтервен. кардіол. – 2015. – № 2. – С. 53.

Український реферативний журнал. – 2015. – № 4. – 260 с.

Ургентное аортокоронарное шунтирование на работающем сердце после тромболитической терапии на фоне острого коронарного синдрома // Кардіохірур. та інтервен. кардіол. – 2015. – № 2. – С. 35.

Фуркало С.Н. Первый опыт применения коронарных стентов Хience Xpedition длиной 48 мм // Кардіохірур. та інтервен. кардіол. – 2015. – № 2. – С. 44.

Чурилін Р.Ю. Диференціальна діагностика пухлиноподібного варіанта абсцесу і раку легень // Лікар. справа. – 2015. – № 1–2. – С. 85.


ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ

617-089 Анестезиология. Национальное руководство. Краткое издание. – М., 2015. – 656 с.

Вакуленко Е.Н. Гендерные и сезонне особенности течения флегмон челюстно-лицевой области // Укр. стоматол. альм. – 2015. – № 1. – С.41.

Весова Е.П. Использование цветной стереолитографии для планирования хирургического вмешательства при периферических невралгиях ІІ ветви тройничного нерва // Журн. вушних, носових і горлов. хвороб. – 2014. – № 6. – С. 88.

Воловар О.С. Гіалуронова кислота: будова, функції, можливості застосування в комплексній терапії захворювань скронево-нижньощелепного суглоба // Лікар. справа. – 2014. – № 9–10. – С. 24.

Гулюк А.Г. Верхнечелюстной постимплантационный синдром: упрочнение кости верхней челюсти в процессе системной лекарственной терапии // Лучевая диагнос. – 2015. – № 1–2. – С. 43.

615.849 Ковальський О.В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика. – Вінниця, 2013. – 512 с.

Кузьменко В.Л. Цитофлавин как компонент анестезиологического обеспечения в челюстно-лицевой хирургии // Укр. мед. часоп. – 2015. – № 3. – С. 56.

Кушта А.О. Можливості використання стимулятора периферичних нервів STIMUPLEX DIG RC фірми B.DRAUN в щелепно-лицевій хірургії // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2015. – № 1. – С. 179.

Лицевая боль // Журн. неврол. и психиат. – 2015. – № 7. – С.79.

Рузин Г.П. Клинические проявления токсического остеомиелита в зависимости от давности употребления наркотика // Укр. стоматол. альм. – 2015. – № 1. – С. 46.

616.31 Стоматологія надзвичайних ситуацій з курсом військової стоматології. – Вінниця, 2008. – 264 с.

617-053 Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям. – Житомир, 2015. – 272 с.

Тимофеев А.А. К вопросу систематизации вторичных поражений структур системы тройничного нерва при патологии челюстно-лицевой области // Укр. неврол. журн. – 2015. – № 1. – С. 94.

Український реферативний журнал. – 2015. – № 4. – 260 с.

Харьков Л.В. Патогенетичні зв’язки захворювань лор-органів з вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння // Журн. вушних, носових і горлов. хвороб. – 2015. – № 1. – С. 59.

Шкільняк Л.І. Скронево-нижньощелепний суглоб. Особливості функціональної анатомії та гістоструктури при дисфункції // Укр. стоматол. альм. – 2015. – № 1. – С. 78.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.