Інформаційний лист нових надходжень з ОНКОЛОГІЇ 4 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОНКОЛОГІЇ
4 кв.2015р.

ОНКОГІНЕКОЛОГІЇ

Гематологічні, імунологічні та ендокринні порушення у хворих на рак тіла матки з інсулінорезистентністю різної вираженості при комбінованому протипухлинному лікуванні // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 1. – С. 57.

Думанский Ю.В. Оценка корреляции между уровнями онкомаркеров и результатами лечения эпителиальных опухолей яичников на дооперационном этапе // Здоровье женщины. – 2015. – № 2. – С. 180.

Исаева А.С. Эффективность сочетанного применения гормональной заместительной терапии и аторвастатина для контроля уровня липидов и симптомов климактерия // Укр. кардіол. журн. – 2015. – дод. 1. – С. 190.

Конанихін В.І. Ускладнення після комбінованого лікування у хворих на рак шийки матки // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 2. – С. 135.

Крижанівська А.Є. Виживаність хворих на рак шийки матки ІІ В стадії // Лікар. справа. – 2014. – № 5–6. – С. 87.

Неспрядько С.В. Клініко-морфологічні проблеми діагности- ки аденокарциноми шийки матки при ендофітній формі росту // Здоровье женщины. – 2015. – № 8. – С. 89.

Пути улучшения результатов лечения запущенных форм рака яичников // Междунар. мед. журн. – 2015. – № 3. – С. 21.

Рыкова О.В. Тестирование на вирус папилломы человека в цервикальном скрининге // Репрод. ендокринол. – 2015. – № 1. – С. 102.

Успішне хірургічне лікування хворої з пухлиною яєчника гігантського розміру, ускладненою перфорацією та розлитим гнійним перитонітом // Хірург. України. – 2015. – № 3. – С. 89.


ОНКОПРОКТОЛОГІЇ, ОНКОУРОЛОГІЇ

Велиев Е.И. Сравнительный анализ частоты позитивных хи- рургических краев у пациентов, перенесших роботассистирован- ную или позадилонную радикальную простатэктомию по поводу рака предстательной железы // Урология. – 2015. – № 4. – С. 44.

Возианов С.А. Радикальная цистэктомия в лечении мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря // Урологія. – 2015. – № 3. – С.283.

Возіанов С.О. Перспективи застосування мікрорибонуклеїно- вих. кислот в онкоурології // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 303.

Деривація сечі після радикальної цистектомії // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 290.

Ендоскопічна екстраперитонеальна радикальна простатекто- мія: особливості проведення та оцінка найближчих результатів // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 285.

Значимость простатического специфического антигена в диагностике рака предстательной железы // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 309.

Ілеальна пластика сечоводу в лікуванні ятрогенних пошкоджень сечовивідних шляхів у онкологічних хворих // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 288.

Лоран О.Б. 10-летний опыт применения прямых уретероинтес- тинальных анастомозов при кишечной деривации мочи после радикальной и простой цистэктомии // Урология. – 2015. – № 4. – С. 48.

Мальцев А.В. Патоморфоз інвазивного раку сечового міхура під впливом неоад’ювантного променевого лікування // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 214.

Матеріали VІ з’їзду Всеукраїнської громадської організації „Асоціація лікарів ендоскопістів України” // Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірург. – 2015. – № 2–3. – С. 39.

Нефруретеректомія з цистектомією при уротеліальному раку верхніх сечових шляхів // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 291.

Особенности лечения мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря с использованием вакцины УРО-БЦЖ // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 353.

Пін-передрак передміхурової залози, патогенетичне обґрунтування моніторингу хворих // Урологія. – 2015. – № 3. – С.230.

Позитивний хірургічний край у прогнозуванні перебігу раку передміхурової залози // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 201.

Порівняльна оцінка результатів лікування раку передміхурової залози нестероїдним антиандрогеном у стандартній та редукованій дозах // Урологія. – 2015. – № 3. – С.252.

Про неоцистопластику при раку сечового міхура // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 318.

Рак предстательной железы у больных, оперированных по поводу аденомы // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 307.

Сафронова О.В. Обґрунтування використання різних режимів фракціонування при проведенні дистанційної променевої терапії за радикальною програмою у пацієнтів, хворих на рак передміхурової залози // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 240.

Стаховський Е.О. Радикальна простатектомія в контексті спеціалізованої медичної допомоги хворим на рак передміхурової залози в Україні // Урологія. – 2015. – № 3. – С.293.

У центрі уваги урологів – рак простати // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2015. – № 3. – С. 9.

Уроки урологии для колоректальных хирургов // Урология. – 2015. – № 4. – С. 112.

Халеба Г.Г. Химиогормональная терапия в лечении впервые выявленного рака предстательной железы // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 225.


ОНКОХІРУРГІЇ

Випадок лікування рецидивного раку шкіри волосистої частини голови, ускладненого променевими ушкодженнями // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 4. – С. 29.

Гасанов А. Неопухолевые болезни почек в образцах после нефрэктомии по поводу опухоли // Урология. – 2015. – № 4. – С.52.

Десятерик В.І. Нові можливості та перспективи лікування онкологічної патології з використанням низькомолекулярних гепаринів // Хірург. України. – 2015. – № 3. – С. 70.

Діагностичні та прогностичні молекулярні маркери медулярного та високодиференційованого раку щитоподібної залози // Хірург. України. – 2015. – № 3. – С. 64.

Малиновская Л.Б. Онкологический аспект тактики ведения больных с идиопатическим венозным тромбозом // Хірург. України. – 2015. – № 3. – С. 30.

Особливості обміну біогенних моноамінів і процесів дезамінування у хворих на рак шлунка // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 3. – С. 25.

Стернюк Ю.М. Рак щитоподібної залози: оптимізація стандартів хірургічного лікування // Львів. мед. часоп. – 2015. – № 2. – С. 84.

Хирургическое лечение рака головки поджелудочной железы с инвазией в вены портомезентериального бассейна // Хірург. України. – 2015. – № 3. – С. 82.


РАДІОЛОГІЇ, РАДІОІЗОТОПНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Вплив радіойодотерапії на імунофенотип лімфоцитів периферичної крові хворих на рак щитоподібної залози різного віку // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 2. – С. 131.

Доленко О.В. Этиопатогенетические аспекты и комплексная ультрасонография гиперпластических процессов эндометрия // Междунар. мед. журн. – 2015. – № 2. – С. 95.

Использование дозиметрии IN VIVO при проведении дистанционной лучевой терапии пациенткам с местнораспространенным раком шейки матки // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 2. – С. 102.

Кіхтенко І.М. Особливості діагностики, перебігу та лікування пізньої променевої виразки // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 2. – С. 120.

Пономаренко С.О. Порівняльний аналіз променевих методів дослідження при стенозі хребетного каналу поперекового відділу хребта // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 1. – С. 35.

Романенко Г.О. Радіонуклідна діагностика функціонального стану при хворобах жовчовивідних шляхів у дітей // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 3. – С. 60.

Сибиханкулов А.Х. Возможности трансвагинальной эхографии в диагностике фоновых заболеваний шейки матки // Междунар. мед. журн. – 2015. – № 2. – С. 98.

Соколовська М.В. Ефективність радіосенсибілізації пухлини малими дозами іонізуючого випромінення при променевому лікуванні раку слизової оболонки ротової порожнини ІІ–ІІІ стадій // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 2. – С. 151.

Терновой Н.К. Радиологическая диагностика злокачественных опухолей бедренной кости // Лучевая диагнос. – 2015. – № 1–2. – С. 35.

Ткаченко М.М. Аналіз результатів динамічної гепатобілісцинтигра- фії при дискінезіях жовчовивідних шляхів у дітей // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 3. – С. 63.

Чувашова О.Ю. МРТ-діагностика псевдопрогресії пухлини після LINAC-радіохірургії вестибулярних шваном // Лучевая диагнос. – 2015. – № 1–2. – С. 75.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.