Інформаційний лист нових надходжень з ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 4 кв.2015р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
4 кв.2015р.

Белогорцева О.И. Использование специфических кожных тестов для диагностики туберкулеза у медицинских работников фтизиатрической службы // Туб., легеневі хвороби. – 2015. – № 3. – С.95.

Булавенко О.В. Апробація методу флуоресцентної спектроскопії для діагностики післяпологових ускладнень // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2015. – № 1. – С. 161.

Застосування методики суміщення даних ОФЕКТ/МРТ у діагностиці та лікуванні дифузної гліоми головного мозку. Розбір клінічного випадку // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 3. – С. 92.

Исследование левого предсердия и легочных вен при трехмерной чреспищеводной эхокардиографии // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2015. – № 3. – С. 47.

Коцур Л.Д. Гіподіагностика бронхіальної астми у дітей // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2015. – № 1. – С. 148.

Кундін В.Ю. Застосування технологій ОФЕКТ та ОФЕКТ/КТ у діагностиці атипово розташованих аденом паращитоподібних залоз // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 3. – С. 107.

Маєтний Є.М. Застосування однопортової відеоторакоскопії в діагностиці та лікуванні плеврального випоту // Клініч. хірург. – 2015. – № 8. – С. 51.

Макеєв С.С. Порівняння можливостей ультразвукового та сцинтиграфічного досліджень у діагностиці вогнищевої патології паращитоподібних залоз. Результати власних спостережень // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 3. – С. 90.

Терновой Н.К. Радиологическая диагностика злокачественных опухолей бедренной кости // Лучевая диагнос. – 2015. – № 1–2. – С.35.

Ткаченко М.М. Порівняльна характеристика остеосцинтиграфії та комп’ютерної томографії при ендопротезуванні кульшових суглобів // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 3. – С. 53.

Шеколова Н.Б. Диагностика и рациональное лечение легкой нейроортопедической патологии у детей и подростков // Вопр. курортол. – 2015. – № 2. – С. 23.


ЕНДОСКОПІЇ

Аналіз ефективності застосування алгоритму розрахунку місць роз- ташування троакарів при лапароскопічних та ретроперитонеоскопічних втручаннях при патології нирок та проксимального відділу сечоводу // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 66.

Білий І.В. Перший досвід ендовідеоскопічної резекції кіст нирок // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 329.

Ендоскопічна екстраперитонеальна радикальна простатектомія: особливості проведення та оцінка найближчих результатів // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 285.

Лапароскопическая резекция почки при почечно-клеточном раке: ретроспективный анализ в сравнении с люмбальным доступом // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 278.

Новые возможности эндоскопического лечения камней почек и мочеточников у пациентов с ожирением // Урология. – 2015. – № 4. – С.55.

Повышение эффективности симультанной механической эндоскопи- ческой цистолитотрипсии вторичных камней мочевого пузыря у паци- ентов с необходимостью выполнения трансуретральной резекции пред- стательной железы // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 45.

Рац И.Г. Выбор метода анестезии при проведении лапароскопичес- ких операций в урологии // Урологія. – 2015. – № 3. – С.342.

Спиридоненко В.В. Терапия рецидивов калькулезного пиелонефри- та после проведения эндоскопических операций по поводу уролитиаза // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 131.

Сравнительная оценка результатов открытой и лапароскопической пиелопластики при гидронефрозе // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 275.

Стеценко О.П. Однопортові лапароскопічні симультанні оперативні втручання у жінок при поєднанні хірургічної та гінекологічної патології // Здоровье женщины. – 2015. – № 8. – С. 69.

Шамраев С.Н. Лапароскопическая пиелолитотомия: показания, техника, ранние и поздние результаты // Урологія. – 2015. – № 3. – С.274.


УЗД

Аллахвердян Г.С. Ультразвуковое исследование метастазов в поясничных лимфатических узлах // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2015. – № 2. – С. 109.

Гребініченко Г.О. Аналіз даних ультразвукового дослідження дихоріальних діамніотичних двієнь у вагітних групи високого ризику // Перинатол. и педиат. – 2015. – № 3. – С. 23.

Доленко О.В. Клинико-ультразвуковая характеристика и комплексное лечение женщин репродуктивного возраста со спаечным процессом органов малого таза // Междунар. мед. журн. – 2015. – № 3. – С. 93.

Касинець С.С. Нові підходи у діагностиці хворих з ранньою стадією ревматоїдного артриту у поєднанні з тривожно-депресивними розладами на первинному рівні медичної допомоги // Сімейна мед. – 2015. – № 4. – С. 142.

Макеєв С.С. Порівняння можливостей ультразвукового та сцинтиграфічного досліджень у діагностиці вогнищевої патології паращитоподібних залоз. Результати власних спостережень // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 3. – С. 90.

Митьков В.В. Ультразвуковая эластография сдвиговой волной // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2015. – № 2. – С.94.

Опыт применения эндобронхиальной ультразвуковой трансброн- хиальной аспирационной биопсии внутригрудных лимфатических узлов // Хірург. України. – 2015. – № 3. – С. 19.

Первый опыт применения технологии двухпотокового низкочастотного ультразвука в абдоминальной хирургии // Клініч. хірург. – 2015. – № 9. – С. 29.

Ціома В.А. Ефективність ультразвукового дослідження гортані для прогнозування тяжкої інтубації трахеї у вагітних // Біль, знебол. – 2015. – № 3. – С. 5.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.