Інформаційний лист нових надходжень з ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ 1 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
1 кв.2016р.

615.89 Алкогольная болезнь. Поражение внутренних органов. – М., 2014. – 480 с.

Будущая вакцина может помочь снизить артериальное давление на длительный срок // Артериал. гипертен. – 2015. – № 3. – С. 96.

618.2 Демихов В.Г. Патогенез и лечение анемий беременных. – М., 2015. – 224 с.

Ефективність та безпека інгаляційного застосування Декаметоксину в лікуванні хворих з інфекційним загостренням хронічного бронхіту // Астма та алергія. – 2015. – № 4. – С. 22.

616.1 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 12. – кн. 1. – К., 2003. – 1019 с.

Клинический потенциал Аторвастатина в лечении и профилактике артериальной гипертензии // Артериал. гипертен. – 2015. – № 4. – С. 89.

Контроль бронхиальной астмы: будьте на шаг впереди // Укр. пульмонол. журн. – 2015. – № 4. – С. 43.

Лікування артеріальної гіпертензії в осіб старшого віку // Практ. ангіол. – 2015. – № 4. – С. 35.

Матюха Л.Ф. Підходи до антибіотикотерапії хворих на хронічний обструктивний бронхіт на первинній ланці медичної допомоги // Сімейна мед. – 2015. – № 6. – С. 80.

Мищенко Л.А. Терапевтические цели при лечении больных с метаболическим синдромом и артериальной гипертензией. Разбор клинического случая // Семейная мед. – 2015. – № 6. – С. 87.

Перцева Т.А. Доказательная база Тиотропия при бронхиальной астме: возможности в достижении контроля лечения // Астма та алергія. – 2015. – № 4. – С. 44.

Почему небулайзерная терапия – это выгодно // Участ. врач. – 2016. – № 1. – С. 38.

Применение Телмисартана при артериальной гипертензии и метаболическом синдроме // Артериал. гипертен. – 2015. – № 3. – С. 67.

Приходько В.Ю. Новые возможности в патогенетической терапии пациентов с хронической ишемией мозга и хронической ишемической болезнью сердца // Семейная мед. – 2015. – № 6. – С. 96.

Рекалова Е.М. Инновационное доставочное устройство Респимат // Астма та алергія. – 2015. – № 4. – С. 47.

Рековець О.Л. Зокардіс у лікуванні хворого на артеріальну гіпертензію: на які переваги може очікувати лікар? // Артериал. гипертен. – 2015. – № 3. – С. 35.

Рекомендации по использованию эхокардиографии при артериальной гипертензии у взрослых // Практ. ангіол. – 2015. – № 4. – С. 41.

Роль цитокінів у диференційній діагностиці та оптимізації лікування негоспітальної пневмонії у хворих на цукровий діабет // Міжнар. мед. журн. – 2015. – № 4. – С. 17.

616.24 Саркоидоз органов дыхания. – К., 2015. – 192 с.

Серватинська А.Ю. Сучасні принципи діагностики та лікування синдрому подразненої кишки // Практик. лікар. – 2015. – № 4. – С. 12.

Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги „Залізодефіцитна анемія” // Мед. аспекты здор. женщины. – 2015. – № 10. – С. 19.

Эффективность и безопасность комбинированной терапии с применением высоких доз Лозартана и Гидрохлоротиазида у пациентов с артериальной гипертензией // Практ. ангіол. – 2015. – № 3. – С. 29.

Эффективность разгрузочно-диетической терапии у больных с артериальной гипертонией и хронической ишемией мозга // Журн. неврол. и психиат. – 2015. – № 10. – С. 25.

Эффективность раздельного применения ингаляционного бронхолитика длительного действия и ингаляционного кортикостероида у больных с тяжелым течением ХОЗЛ // Укр. пульмонол. журн. – 2015. – № 4. – С. 13.


ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ

616.1 Алгоритми діагностично-лікувальних навичок та вмінь з внутрішніх хвороб для лікаря загальної (сімейної) практики. – Запоріжжя, 2008. – 336 с.

615.89 Алкогольная болезнь. Поражение внутренних органов. – М., 2014. – 480 с.

616.136 Белякин С.А. Хроническая абдоминальная ишемия. – М., 2014. – 168 с.

Бережний В.В. Використання кисломолочних продуктів функціонального харчування у практиці лікарів-педіатрів та лікарів-загальної практики – сімейних лікарів // Соврем. педиат. – 2015. – № 8. – С. 82.

Бобро В.В. Аспекти лікування післянекротичних псевдокіст підшлункової залози // Сім. мед. – 2015. – № 4. – С. 134.

Гостра ротавірусна діарея у дітей: клініка, діагностика, лікування // Актуал. інфектол. – 2015. - № 3. – С. 43.

Жовчнокам’яна хвороба. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям // Дит. лікар. – 2015. – № 7. – С. 60.

Зак М.Ю. Чи потрібна гастропротекція у хворих на хронічний гастрит при прийомі низьких доз ацетилсаліцилової кислоти? // Сучас. гастроентерол. – 2015. – № 3. – С. 85.

Звягинцева Т.Д. Функциональные заболевания органов пищеварения и их сочетание в свете современных представлений: от патогенеза до лечения // Сучас. гастроентерол. – 2015. – № 3. – С. 61.

Кравченко Т.Г. Диагностика болезни Крона при ложноотрица- тельных результатах илеоколоноскопии // Сучас. гастроентерол. – 2015. – № 5. – С. 14.

Марушко Р.В. Застосування препарату Лактіалє Малюк Формула для корекції дисбіозу кишечника у дітей раннього віку // Соврем. педиат. – 2015. – № 7. – С. 100.

Няньковська О.С. Сучасні підходи до лікування діарей у дітей // Здоровье ребенка. – 2015. – № 6. – С. 109.

Серватинська А.Ю. Сучасні принципи діагностики та лікування синдрому подразненої кишки // Практик. лікар. – 2015. – № 4. – С. 12.

616-018 Системная патология соединительной ткани. – СПб., 2014. – 368 с.

Тактика лечения хронического панкреатита, сочетанного с кислотозависимыми заболеваниями // Участ. врач. – 2016. – № 1. – С.32.

Харченко Н.В. Печінкові та позапечінкові ефекти лікувально- го комплексу з аргініном та бетаїном у хворих з метаболічним синдромом // Сучас. гастроентерол. – 2015. – № 3. – С. 42.

616.329 Хвороби стравоходу у дітей. – К., 2003. – 358 с.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.

616.1 Швець Н.І. Сучасні методи обстеження, техніка лікарських маніпуляцій та їх оцінка в клініці внутрішньої медицини. – К., 2014. – 400 с.


КАРДІОЛОГІЇ

615.89 Алкогольная болезнь. Поражение внутренних органов. – М., 2014. – 480 с.

Аникеева Т.В. Современные представления о роли ангиотензина ІІ в кардиоваскулярных проблемах и методы коррекции // Therapia. – 2016. – № 1. – С. 8.

Боброва О.В. Клінічна ефективність терапії аторвастатином хворих на есенціальну гіпертензію в поєднанні з ХОЗЛ // Укр. кардіол. журн. – 2015. – дод. 1. – С. 27.

Бугаенко В.В. Гендерные особенности диагностики, течения и лечения ишемической болезни сердца // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2015. – № 10. – С. 53.

Бугаенко В.В. Гендерные особенности диагностики, течения и лечения ишемической болезни сердца // Укр. кардіол. журн. – 2015. – № 6. – С. 100.

616-07 Вассон Д. Полное систематизированное руководство. Клинические симптомы от жалоб больного до дифференциального диагноза. – М., 2014. – 424 с.

616.12 Джанашия П.Х. Неотложная кардиология. – М., 2015. – 288 с.

Дзяк Г.В. Динаміка деформаційних властивостей міокарда лівого шлуночка та маркерів кардіального фіброзу під впливом комбінованої антигіпертензивної терапії // Укр. кардіол. журн. – 2015. – дод. 1. – С.30.

616.125 Діагностика та лікування фібриляції передсердь. – К., 2015. – 167 с.

616.1 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 19. – кн. 2. – К., 2010. – 871 с.

Кардиопульмональное тестирование как метод оценки тяжести состояния больных с прекапиллярной легочной гипертензией // Кардиол. – 2014. – № 12. – С. 22.

Клиническая эффективность Мексиприма у больных с диабетической нефропатией в сочетании с ишемической болезнью сердца // Сем. мед. – 2015. – № 6. – С. 107.

Клинический потенциал Аторвастатина в лечении и профилактике артериальной гипертензии // Артериал. гипертен. – 2015. – № 4. – С. 89.

Комбинированный подход при лечении декомпенсированной сердечной недостаточности // Кардиол. – 2014. – № 11. – С. 82.

Кочуева М.Н. Оптимизация контроля эффективности лечения больных гипертонической болезнью с ожирением // Укр. кардіол. журн. – 2015. – дод. 1. – С. 71.

Кравчун П.П. Роль адипоцитокінів у ремоделюванні міокарда у хворих з постінфарктним кардіосклерозом, цукровим діабетом 2-го типу й ожирінням // Сім. мед. – 2015. – № 5. – С. 113.

Медикаментозная антиаритмическая терапия при лечении пациентов с персистирующей фибрилляцией предсердий методом радиочастотной катетерной абляции // Аритмологія. – 2015. – № 2. – С.62.

Опыт применения новых оральных антикоагулянтов при подготовке и проведении радиочастотной катетерной абляции у пациентов с персистирующей фибрилляцией предсердий // Аритмологія. – 2015. – № 2. – С. 62.

Применение телмисартана при артериальной гипертензии и метаболическом синдроме // Артериал. гипертен. – 2015. – № 3. – С. 67.

Приходько В.Ю. Новые возможности в патогенетической терапии пациентов с хронической ишемией мозга и хронической ишемической болезнью сердца // Семейная мед. – 2015. – № 6. – С. 96.

Рекомендации по использованию эхокардиографии при артериальной гипертензии у взрослых // Практ. ангіол. – 2015. – № 4. – С. 41.

Сиренко Ю.Н. Диагностика и лечение гипертензивных кризов // Артериал. гипертен. – 2015. – № 4. – С. 9.

616.1 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2014. – 680 с.

Табаченко О.С. Вплив апеліну–12 на формування певних типів ремоделювання лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу // Укр. кардіол. журн. – 2015. – дод. 1. – С.80.

616-083 30 невідкладних станів у терапії. – К., 2014. – 112 с.

Хурса Р.В. Суточное мониторирование артериального давления с использованием интеллектуального анализа данных: новые диагностические возможности // Артериал. гипертен. – 2015. – № 2. – С.34.


РЕВМАТОЛОГІЇ

Артрит: ризикують усі // Фармацевт-практик. – 2015. – № 10. – С.20.

Воспалительные болезни суставов и офтальмопатии // Укр. ревматол. журн. – 2015. – № 3. – С. 90.

Зміни динамічних характеристик у суглобах нижньої кінцівки до та після ендопротезування колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит // Травма. – 2015. – № 5. – С. 53.

Куликов А.Г. Мышечные нарушения при анкилозирующем спондилите и их коррекция с помощью общей криотерапии // Вопр. курортол. – 2015. – № 4. – С. 18.

Курята А.В. Клиническая эффективность и динамика системного воспаления при использовании диацереина у пациентов с остеоартрозом; влияние ожирения // Сем. мед. – 2015. – № 5. – С. 171.

Курята О.В. Ризик розвитку та особливості нефропатії у хворих на системну склеродермію // Укр. ревматол. журн. – 2015. – № 3. – С. 17.

Перебетюк Л.С. Вплив прегабаліну на ефективність лікування хворих на ревматоїдний артрит, асоційований з фіброміалгією // Укр. ревматол. журн. – 2015. – № 4. – С. 25.

Подагра в практике врача-интерниста // Укр. ревматол. журн. – 2015. – № 3. – С. 49.

616-002 Раденска-Лоповок С.Г. Ревматические заболевания. Морфологическая диагностика. – М., 2014. – 96 с.

Радомський О.А. Порівняльне вивчення знеболювальної дії препарату напрофф і парацетамолу в поєднанні з хондропротекторами при лікуванні остеоартрозу // Практик. лікар. – 2015. – № 4. – С. 49.

Разумов А.Н. Результаты комплексного применения экстракорпо- ральной ударно-волновой терапии и радоновых ванн в восстановитель- ном лечении пациентов с гонартрозом // Вопр. курортол. – 2015. – № 5. – С. 35.

Смирнов А.В. Дифференциальная рентгенологическая диагностика изменений в суставах кистей и дистальных отделах стоп при ревматических заболеваниях // Боль. Суставы. – 2015. – № 2. – С. 29.

Эффективность применения фебуксостата в условиях рутинной медицинской практики // Укр. ревматол. журн. – 2015. – № 4. – С. 43.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.