Інформаційний лист нових надходжень з ОНКОЛОГІЇ 1 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОНКОЛОГІЇ
1 кв.2016р.

ОНКОПРОКТОЛОГІЇ, ОНКОУРОЛОГІЇ

Голотюк В.В. Маркер мітотичної активності пухлинних клітин Кі–67 в оцінці ефективності неоад’ювантної хіміопроменевої терапії у хворих на рак прямої кишки // Вісн. морфол. – 2015. – № 2. – С. 465.

Григоренко В.М. Низькодозова естроген-антиандрогенна терапія в паліативному лікуванні раку передміхурової залози: оцінювання віддалених результатів // Здор. мужчины. – 2015. – № 4. – С. 126.

Григоренко В.М. Порівняльне оцінювання результатів лікування раку передміхурової залози нестероїдним антиандрогеном та в режимі низькодозової естроген-антиандрогенної терапії // Здор. мужчины. – 2015. – № 3. – С. 142.

Григоренко В.М. Порівняльне оцінювання результатів лікування раку передміхурової залози нестероїдним антиандрогеном у стандартній та редукованій дозах // Здор. мужчины. – 2015. – № 3. – С.27.

Ерко И.П. Редкий случай метастазирования рака желудка // Урология. – 2015. – № 5. – С. 81.

Зайцев В.И. Альфа-адреноблокаторы и профилактика рака предстательной железы – миф или реальность? // Здор. мужчины. – 2015. – № 3. – С. 13.

Критерії оцінки та результати лікування ятрогенних пошкоджень сечоводів у хворих онкологічного профілю // Клініч. хірург. – 2015. – № 11. – С. 60.

Кустрьо В.І. Удосконалення та вибір методу колостомії в лікуванні хворих з приводу гострої обтураційної непрохідності товстої кишки // Клініч. хірург. – 2015. – № 11. – С. 30.

Кушнеров А.И. Ультразвуковая и гидроультразвуковая диагностика опухолевых заболеваний ободочной и прямой кишки // Therapia. – 2015. – № 11. – С. 51.

Новый способ, улучшающий диагностику рака мочевого пузыря // Мед. аспекты здор. мужчины. – 2015. – № 4. – С. 14.

Фінастерид у профілактиці прогресування раку передміхурової залози // Здор. мужчины. – 2015. – № 4. – С. 61.


ОНКОХІРУРГІЇ

615.89 Алкогольная болезнь. Поражение внутренних органов. – М., 2014. – 480 с.

Виявлення та лікування вузлів чи раку щитоподібної залози перед, під час та після вагітності // Укр. журн. дит. ендокринол. – 2015. – № 3–4. – С. 87.

Ерко И.П. Редкий случай метастазирования рака желудка // Урология. – 2015. – № 5. – С. 81.

Забудская Л.Р. Злокачественные опухоли поджелудочной железы: лучевая диагностика // Луч. диагнос. – 2015. – № 3–4. – С. 80.

Неоад’ювантна таргетна терапія при нирковоклітинному раку // Клініч. хірург. – 2015. – № 12. – С. 41.

Одарченко С.П. Сучасні діагностичні та лікувально-тактичні підходи при шлункових кровотечах пухлинного походження // Хірург. України. – 2015. – № 3. – С. 56.

Превентивна терапія обструктивної форми ішемічної хвороби серця на тлі раку грудної залози в умовах роботи сімейного лікаря // Сім. мед. – 2015. – № 5. – С. 125.

Романенко А.М. Клінічне значення оцінювання неоваскуляризації у хворих на герміногенні пухлини яєчка // Здор. мужчины. – 2015. – № 4. – С. 134.

Тактика лікування пацієнтів з приводу онкологічних захворювань за ятрогенного пошкодження верхніх сечових шляхів // Клініч. хірург. – 2015. – № 10. – С. 52.

Ухаль М.И. Чрескатетерная химиоэмболизация опухолей почки у соматически тяжелых больных с распространенным раком почки как самостоятельная паллиативная операция // Здор. мужчины. – 2015. – № 4. – С. 132.

Ухаль М.И. Эмболизация почечных артерий у больных с местнораспространенным раком почки как первый малоинвазивный этап операции перед радикальной нефрэктомией // Здор. мужчины. – 2015. – № 4. – С. 114.

616.233 Филиппов В.П. Бронхоскопия при заболеваниях легких. – М., 2014. – 184 с.


РАДІОЛОГІЇ, РАДІОІЗОТОПНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Авдосьев Ю.В. Интервенционная радиология в терапии боли при опухолях органов брюшной полости и забрюшинного пространства // Реабіл. та паліат. мед. – 2015. – № 1. – С. 80.

Ангиобластомный эффект и токсичность хронорадиотерапии рака прямой кишки и шейки матки // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 2. – С. 97.

Забудская Л.Р. Злокачественные опухоли поджелудочной железы: лучевая диагностика // Луч. диагнос. – 2015. – № 3–4. – С. 80.

Зелінська Г.В. Імуноцитохімічні дослідження в до операційно- му прогнозуванні радіойодорезистентності папілярного раку щитоподібної залози // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 2. – с. 165.

Ибрагимова К.Н. Возможности лучевой диагностики при шейном остеохондрозе у подростков // Междунар. мед. журн. – 2016. – № 1. – С.100.

Іванкова В.С. Результати консервативного лікування місцевопоширеного раку шийки матки з використанням цитостатичних препаратів під час поєднаної променевої терапії // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 2. – С. 92.

615.849 Ковальський О.В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика. – Вінниця, 2013. – 512 с.

Персоналізований підхід до проведення дистанційної променевої терапії за радикальною програмою у пацієнтів, хворих на рак передміхурової залози // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 2. – С. 70.

Солодянникова О.І. Радіонуклідний спосіб дослідження стану сторожових лімфатичних вузлів при злоякісних пухлинах грудної залози та меланомі // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 2. – С. 173.


ХІМІОТЕРАПІЇ

Басилайшвили С.Ю. Эффективность адъювантного химиолу- чевого лечения у больных немелкоклеточным раком легкого // Междунар. мед. журн. – 2015. – № 4. – С. 65.

Бутов Д.О. Ефективність стандартної антимікобактеріальної хіміотерапії у хворих з рецидивом туберкульозу легень // Туб., леген. хвор. – 2015. – № 4. – С. 71.

Васильєв Л.Я. Математичний аналіз результатів лікування онкологічних хворих з огляду на можливий канцерогенний ефект хіміолікування та появу метахронних пухлин // Укр. радіол. журн. – 2015. – № 1. – С. 40.

Голотюк В.В. Маркер мітотичної активності пухлинних клітин Кі–67 в оцінці ефективності неоад’ювантної хіміопроменевої терапії у хворих на рак прямої кишки // Вісн. морфол. – 2015. – № 2. – С. 465.

Жулкевич І.В. Особливості структурної перебудови кісткової тканини в чоловіків з лімфомою Ходжкіна на тлі хіміотерапевтичного лікування // Пробл. остеол. – 2014. – № 2. – С. 63.

615.277 Корман Д.Б. Мишени и механизмы действия противо- опухолевых препаратов. – М., 2014. – 336 с.

Коробко Є.В. Зміни якості життя хворих на рак ротової порожнини під впливом індукційної хіміотерапії та променевої терапії // Журн. вуш., нос. і горл. хвор. – 2015. – № 6. – С. 48.

618.19 Лекарственная терапия рака молочной железы. – М., 2014. – 284 с.

Разнатовська О.М. Порівняльна оцінка ефективності та переносимості хіміотерапії у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень із застосуванням у комплексному лікуванні теризу і циклосерину // Актуал. інфектол. – 2015. – № 4. – С. 66.

Сучасні погляди на діагностику та лікування токсичних проявів хіміотерапії у хворих на злоякісні пухлини грудної залози // Лікар. справа. – 2015. – № 3–4. – С. 3.

616-08 Тарасюк В.С. Паліативно-хоспісна допомога. – К., 2015. – 328 с.

Ткаченко П.І. Корекція швидкості салівації та мінералізуючо- го потенціалу ротової рідини в дітей зі злоякісними пухлинами м’яких тканин, які отримують поліхіміотерапію // Укр. стоматол. альм. – 2015. – № 5. – С. 66.

Хареба Г.Г. Химио-гормональная терапия в лечении впервые выявленного рака предстательной железы // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 225.

Черенько С.О. Застосування моксифлоксацину в модифікованому стандартному режимі хіміотерапії при лікуванні хворих з новими випадками ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ із супутніми вірусними гепатитами В та / або С // Туб., легеневі хвороби. – 2015. – № 4. – С. 58.

Черенько С.О. Тривалість інтенсивної фази хіміотерапії при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз // Туб., легеневі хвор. – 2015. – № 4. – С. 7.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.