Інформаційний лист нових надходжень з ПЕДІАТРІЇ 1 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПЕДІАТРІЇ
1 кв.2016р.

Бережний В.В. Використання кисломолочних продуктів функціонального харчування у практиці лікарів-педіатрів та лікарів-загальної практики – сімейних лікарів // Соврем. педиат. – 2015. – № 8. – С. 82.

Бережной В.В. Возможности и перспективы использования отечественного пробиотика на основе спорообразующих бактерий в педиатрической практике // Соврем. педиат. – 2015. – № 7. – С. 43.

Гавриленко Ю.В. Клінічний досвід застосування назальних крапель Мілт та елімінаційної терапії назальним спреєм Пшик у дітей з гострим риносинуїтом // Здоровье ребенка. – 2015. – № 6. – С. 25.

Гостра ротавірусна діарея у дітей: клініка, діагностика, лікування // Актуал. інфектол. – 2015. - № 3. – С. 43.

616-006 Дитяча онкологія. – Х., 2013. – 400 с.

Діагностика і лікування кашлю у дітей // Дит. лікар. – 2015. – № 7. – С. 66.

616.1 Дослідження в перинатології. Серцево-судинні захворювання у новонароджених. – К., 2004. – 311 с.

Єфанова А.О. Досвід застосування високоадаптованих молочних сумішей у дітей першого року життя // Соврем. педиат. – 2015. – № 6. – С. 118.

Жовчнокам’яна хвороба. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям // Дит. лікар. – 2015. – № 7. – С. 60.

Застосування Лінезоліду в дітей із злоякісними солідними новоутвореннями // Здоровье ребенка. – 2015. – № 6. – С. 31.

616.1 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 19. – кн. 2. – К., 2010. – 871 с.

Значення антибактеріальної терапії у лікуванні дітей з рецидивними інфекціями верхніх дихальних шляхів // Соврем. педиат. – 2015. – № 7. – С. 80.

Іванова Л.А. Випадок харчового ботулізму в підлітка // Актуал. інфектол. – 2015. – № 3. – С. 70.

Касянчук І. Робота з різними формами лікарських засобів у педіатрії // Довід. голов. мед. сестри. – 2016. – № 2. – С. 52.

Колесник П.О. Оцінка ефективності препарату Гербіон сироп плюща залежно від терміну його призначення дітям з гострим простим бронхітом // Соврем. педиат. – 2015. – № 8. – С. 67.

Крамарев С.А. Амоксициллин / клавуланат в клинической практике врача-педиатра // Соврем. педиат. – 2015. – № 8. – С. 41.

616.523 Кудашов Н.И. Герпесвирусная инфекция. Диагностика и терапия тяжелых форм у новорожденных. – М., 2015. – 160 с.

Курочкин М.Ю. Особенности интенсивной терапии тяжелых внегоспитальных инфекций у детей // Мед. неотлож. состоян. – 2015. – № 7. – С. 56.

Леженко Г.О. Раціональна фармакотерапія бактеріальних ускладнень захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей // Соврем. педиат. – 2015. – № 6. – С. 47.

Марушко Р.В. Застосування препарату Лактіалє Малюк Формула для корекції дисбіозу кишечника у дітей раннього віку // Соврем. педиат. – 2015. – № 7. – С. 100.

Мокия-Сербина С.А. Гомеопатические препараты в профилактике и лечении ОРВИ у детей: сравнительный анализ эффективности и безопасности // Соврем. педиат. – 2015. – № 7. – С. 71.

Няньковська О.С. Сучасні підходи до лікування діарей у дітей // Здоровье ребенка. – 2015. – № 6. – С. 109.

Няньковський С.Л. Клінічні особливості використання інтерферонів при лікуванні ГРВІ у дітей // Здоровье ребенка. – 2015. – № 5. – С. 77.

Пипа Л.В. Сучасні уявлення про розвиток недіабетичних кетоацидозів у дітей // Актуал. інфектол. – 2015. – № 3. – С. 17.

Прохорова М.П. Ефективність сублінгвальної алергенспецифічної імунотерапії у дітей з алергічними ринітами // Здоровье ребенка. – 2015. – № 6. – С. 57.

616-018 Системная патология соединительной ткани. – СПб., 2014. – 368 с.

Соломко Ю.О. Алгоритм етіологічної діагностики бокавірусної інфекції при загостренні бронхіальної астми у дітей // Укр. пульмонол. журн. – 2015. – № 4. – С. 27.

616-08 Тарасюк В.С. Паліативно-хоспісна допомога. – К., 2015. – 328с.

Український реферативний журнал. – 2015. – № 4.

Шадрін О.Г. Шляхи оптимізації терапії пролонгованої кон’югаційної жовтяниці в дітей грудного віку // Здоровье ребенка. – 2015. – № 6. – С. 19.


ДИТЯЧОЇ РЕВМОКАРДІОЛОГІЇ

Беловол А.Н. Медикаментозная терапия хронической сердечной недостаточности у детей // Серцева недостатність. – 2015. – № 3. – С. 16.

616.1 Дослідження в перинатології. Серцево-судинні захворювання у новонароджених. – К., 2004. – 311 с.

Значимость адипокинов и инсулинорезистентности в развитии артериальной гипертензии у детей с избыточной массой тела и ожирением // Перинат. и педиат. – 2015. – № 4. – С. 108.

Ігнатова Т.Б. Синдром ранньої реполяризації шлуночків як маркер розвитку серцево-судинної патології в майбутньому // Перинат. и педиат. – 2015. – № 4. – С. 77.

Кондратьєв В.О. Дисфункція правих відділів серця в період нападу бронхіальної астми в дітей // Здор. ребенка. – 2015. – № 8. – С. 17.

Леженко Г.О. Профілактика виникнення та терапія кардіоваскулярних порушень у дітей, хворих на муковісцидоз // Дитячий лікар. – 2016. – № 1. – С. 34.

Матюха Л.Ф. Артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків: фактори ризику, аспекти діагностики та основи профілактики // Сімейна мед. – 2015. – № 6. – С. 131.

616-018 Системная патология соединительной ткани. – СПб., 2014. – 368 с.

Толмачева С.Р. Параметры 6-минутного теста ходьбы у подростков с заболеваниями органов кровообращения // Здор. ребенка. – 2014. – № 8. – С. 37.

Юрчишин О.М. Зміни варіабельності серцевого ритму у дітей молодшого шкільного віку з йододефіцитом впродовж навчального року // Вісн. соц. гігієни. – 2015. – № 3. – С. 41.


ДИТЯЧОЇ УРОЛОГІЇ

616.64 Белый Л.Е. Неотложная андрология. – М., 2014. – 248 с.

Бухлин А.В. Возможности медикаментозной терапии синдрома „острой мошонки” в послеоперационном периоде // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 314.

Варіанти метаболічної реакції паренхіми нирки у дітей раннього віку з некомпенсованим мегауретером // Здор. мужчины. – 2015. – № 4. – С. 119.

Врожденные аномалии взаиморасположения и поворота почек: частота, этиопатогенез, пренатальная диагностика, клиника, физическое развитие, диагностика, лечение и профилактика // Здоров. ребенка. – 2015. – № 6. – С. 87.

Досвід лікування хворих дітей з патологією подвоєної нирки // Урологія. – 2015. – №№ 3– 4.

Ензимоіндикатори ступеня активності пієлонефриту у дітей // Здор. мужчины. – 2015. – № 4. – С. 116.

На пути к трансляционной медицине: использование биофизических моделей для совершенствования реабилитационной электростимуляции в детской урологии // Урологія. – 2015. – № 3. – С. 259.

Стоева Т.В. Особенности течения хронического пиелонефрита у детей младшего школьного возраста // Укр. журн. нефрол. та діалізу. – 2015. – № 3. – С. 51.


ДИТЯЧОЇ ТРАВМАТОЛОГІЇ

Бондаренко Н.Н. Морфологические особенности скелетных тканей у детей с синдромом недифференцированной соединительнотканной дисплазии // Травма. – 2015. – № 4. – С.85.

Евтушенко С.К. Травма лучевого и серединного нервов у ребенка вследствие огнестрельного оскольчатого ранения правого плеча // Соврем. педиат. – 2015. – № 5. – С. 131.

Канзюба А.И. Прогрессирующая диафизарная дисплазия (болезнь Камурати-Энгельмана): клиническое наблюдение // Травма. – 2015. – № 5. – С. 103.

Пашенко А.В. Роль цифровой рентгенографии в оценке динамики репаративного процесса у детей с нарушением костной структуры различного генеза // Пробл. остеол. – 2014. – № 2. – С.61.

Ризомієлічна крапчаста остеохондродисплазія: сучасні погляди на патогенез; клініка, діагностика // Перинатол. и педиат. – 2015. – № 4. – С. 94.

Секер Т.М. Лікування підвищеного м’язового тонусу в дітей першого року життя // Вісн. ортоп. – 2015. – № 2. – С. 54.

617.5 Травматологія та ортопедія. – Вінниця, 2014. – 416 с.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.


ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

Авраменко І.Ю. Фіброма та її місце серед пухлин серця у дітей // Перинатол. и педиат. – 2015. – № 4. – С. 91.

Випадок пренатальної діагностики та успішного лікування двобічного хілотораксу, ускладненого компресією гіпоплазованих легень і асфіксією, у новонародженої дитини // Перинатол. и педиат. – 2015. – № 4. – С. 29.

616-006 Дитяча онкологія. – Х., 2013. – 400 с.

Евтушенко С.К. Травма лучевого и серединного нервов у ребенка вследствие огнестрельного оскольчатого ранения правого плеча // Соврем. педиат. – 2015. – № 5. – С. 131.

Лазерная терапия в медицинской реабилитации детей с хроническим остеомиелитом // Вопр. курортол. – 2015. – № 5. – С.50.

Орлов М.Ю. Лечение новорожденных по поводу острого нарушения кровообращения головного мозга по геморрагическому типу // Клініч. хірург. – 2015. – № 10. – С. 35.

Пізно виявлені природжені діафрагмальні грижі Морганьї: діагностика та хірургічна корекція у дітей // Перинатол. и педиат. – 2015. – № 4. – С. 40.

Ризомієлічна крапчаста остеохондродисплазія: сучасні погляди на патогенез; клініка, діагностика // Перинатол. и педиат. – 2015. – № 4. – С. 94.

Спахі О.В. Діагностика та лікування природженого пілоростенозу в дітей з використанням малоінвазивних технологій // Хірург. України. – 2015. – № 4. – С. 44.

616.329 Хвороби стравоходу у дітей. – К., 2003. – 358 с.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.