Інформаційний лист нових надходжень з ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 1 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
1 кв.2016р.

Аксьонов О.А. Роль ендоскопічної мамодуктоскопії в комплексній діагностиці внутрішньопротокових новоутворень грудної залози // Клініч. хірург. – 2015. – № 11. – С. 57.

616.1 Алгоритми діагностично-лікувальних навичок та вмінь з внутрішніх хвороб для лікаря загальної (сімейної) практики. – Запоріжжя, 2008. – 336 с.

616-006 Амбулаторно-поликлиническая онкология. – М., 2014. – 448с.

616.136 Белякин С.А. Хроническая абдоминальная ишемия. – М., 2014. – 168 с.

Врожденные аномалии взаиморасположения и поворота почек: частота, этиопатогенез, пренатальная диагностика, клиника, физическое развитие, диагностика, лечение и профилактика // Здоров. ребенка. – 2015. – № 6. – С. 87.

616.361 Данилов М.В. Осложнения минимальноинвазивной хирургии. Хирургическое лечение осложнений минимально инвазивных вмешательств на желчных путях и поджелудочной железе. – М., 2015. – 304 с.

616.12 Джанашия П.Х. Неотложная кардиология. – М., 2015. – 288 с.

Диагностика и выбор тактики лечения у больных с рецидивными кистами почек // Сучас. мед. технол. – 2015. – № 1. – С. 47.

Диагностика метаболических нарушений и метафилактика рецидивного кальций-оксалатного уролитиаза // Урология. – 2015. – № 5. – С. 86.

616.125 Діагностика та лікування фібриляції передсердь. – К., 2015. – 167 с.

Забудская Л.Р. Злокачественные опухоли поджелудочной железы: лучевая диагностика // Луч. диагнос. – 2015. – № 3–4. – С. 80.

Застосування карт-опитувальників для діагностики сенсоневральних слухових порушень при акутравмі у осіб, які знаходилися в зоні проведення антитерористичної операції // Журн. вушних, носов. і горлов. хвороб. – 2015. – № 6. – С. 38.

Ибрагимова К.Н. Возможности лучевой диагностики при шейном остеохондрозе у подростков // Междунар. мед. журн. – 2016. – № 1. – С.100.

Калабуха І.А. Доброякісні пухлини середостіння: клініка, діагностика, хірургічне лікування // Клініч. хірург. – 2015. – № 12. – С.33.

Король П.О. Роль остеосцинтиграфії в програмі обов’язкового діагностичного скринінгу при ендопротезуванні колінних суглобів // Травма. – 2015. – № 6. – с. 42.

Кушнеров А.И. Ультразвуковая и гидроультразвуковая диагностика опухолевых заболеваний ободочной и прямой кишки // Therapia. – 2015. – № 11. – С. 51.

616.8 Леманн-Хорн Ф. Лечение заболеваний нервной системы. – М., 2014. – 528 с.

Маланчук В.О. Діагностика положення моторних і тригерних точок жувальних м’язів при переломах вилицевого комплексу // Лікар. справа. – 2015. – № 3–4. – С. 109.

Новый способ, улучшающий диагностику рака мочевого пузыря // Мед. аспекты здор. мужчины. – 2015. – № 4. – С. 14.

Рекомендации по использованию эхокардиографии при артериальной гипертензии у взрослых // Практ. ангіол. – 2015. – № 4. – С. 41.

Сиренко Ю.Н. Диагностика и лечение гипертензивных кризов // Артериал. гипертен. – 2015. – № 4. – С. 9.

Суханова А.А. Особливості клінічного перебігу та ультразвукова діагностика муцинозних пухлин яєчників // Здоровье женщины. – 2015. – № 10. – С. 135.

617.5 Травматологія та ортопедія. – Вінниця, 2014. – 416 с.

Український реферативний журнал. – 2015. – № 4.

616.233 Филиппов В.П. Бронхоскопия при заболеваниях легких. – М., 2014. – 184 с.

Філіпський А.В. Можливості застосування конусно-променевої комп’ютерної томографії при діагностиці слинно-кам’яної хвороби піднижньощелепних слинних залоз // Львів. мед. часоп. – 2015. – № 3. – С.35.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.

Шикула І.Я. Особливості клініки, діагностики та хірургічного лікування інвагінації кишок у 52-річного хворого: випадок з практики // Львів. мед. часоп. – 2015. – № 3. – С. 96.


ЕНДОСКОПІЇ

Аксьонов О.А. Роль ендоскопічної мамодуктоскопії в комп- лексній діагностиці внутрішньопротокових новоутворень грудної залози // Клініч. хірург. – 2015. – № 11. – С. 57.

616.367 Бойко В.В. Холедохолитиаз. Диагностика и оператив- ное лечение. – Х., 2008. – 216 с.

Гибкая нефроскопия и нефролитоэкстракция в газовой среде (СО2) у пациента с резидуальными конкрементами правой почки // Урология. – 2015. – № 2. – С. 130.

616.361 Данилов М.В. Осложнения минимально инвазивной хирургии. Хирургическое лечение осложнений минимально инвазивных вмешательств на желчных путях и поджелудочной железе. – М., 2015. – 304 с.

Дзюбановський І.Я. Сучасні можливості ендоскопічної зупин- ки гастродуоденальної виразкової кровотечі // Львів. мед. часоп. – 2015. – № 3. – С. 59.

Комбінована спінальна анестезія при лапароскопічних абдомінальних оперативних втручаннях у пацієнта із супутньою бульозною емфіземою легень // Хірург. України. – 2015. – № 4.

Лурін І.А. Порівняльний аналіз методик лапароскопічної апендектомії // Хірург. України. – 2015. – № 4. – С. 61.

Насташенко И.Л. Эндоскопическая диагностика и лечение повреждений желчных протоков при лапароскопических операциях // Клініч. хірург. – 2015. – № 9. – С. 9.

617.5 Оперативна хірургія та топографічна анатомія. – К., 2015. – 504 с.

Прогнозування рецидиву виразкових кровотеч після ендоскопічного гемостазу // Львів. мед. часоп. – 2015. – № 3. – С.53.

616.233 Филиппов В.П. Бронхоскопия при заболеваниях легких. – М., 2014. – 184 с.

Шамраев С.Н. Сравнительный анализ ранних результатов открытых и лапароскопических адреналэктомий при объёмных новообразованиях надпочечников // Урологія. – 2015. – № 3. – С.273.

Шаповалова Ю.А. Критерии эффективности электрической сварки мягких тканей для обеспечения гемостаза при лапароскопических операциях // Клініч. хірург. – 2015. – № 8. – С.17.

Яковенко В.А. Первый в Украине случай диагностики перст- невидноклеточного рака желудка у ребенка 15 лет по данным эндоскопии с большим увеличением, узкоспектрального исследо- вания и эндосонографии // Therapia. – 2015. – № 10. – С.28.

Яковенко В.А. Эндоскопическое удаление ятрогенного ино- родного тела желудка (пульпоэкстрактора) // Therapia. – 2016. – № 1. – С. 6.

Яковенко В.О. Ургентна ендоскопічна резекція слизової оболонки з приводу гострої кишкової кровотечі // Львів. мед. часоп. – 2015. – № 3. – С. 105.

Ярмак О.А. Патофізіологічні ефекти лапароскопічних оперативних втручань в залежності від методу створення робочого простору // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2015. – № 2. – С. 399.


УЗД

Аналіз результатів ультразвукових, цитологічних та морфологічних досліджень у хворих на дифузний токсичний зоб // Лікар. справа. – 2015. – № 3–4. – С. 115.

Застосування мініінвазивних втручань під контролем ультразвукового дослідження з приводу непаразитарних кіст печінки // Клініч. хірург. – 2016. – № 1. – С. 32.

Ксьонз І.В. Аналіз ультразвукових характеристик при гострих та хронічних піднижньощелепних лімфаденітах у дітей // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2015. – № 2. – С. 410.

Кушнеров А.И. Ультразвуковая и гидроультразвуковая диагностика опухолевых заболеваний ободочной и прямой кишки // Therapia. – 2015. – № 11. – С. 51.

Литвинець Є.А. Ультразвук: сучасний метод діагностики та диференціальної діагностики гострого епідидиміту та епідидимоорхіту // Здоровье мужчины. – 2015. – № 3. – С. 45.

Суханова А.А. Особливості клінічного перебігу та ультразву- кова діагностика муцинозних пухлин яєчників // Здоровье жен- щины. – 2015. – № 10. – С. 135.

Татарін А.Є. Роль ультразвукового дуплексного ангіоскану- вання в діагностиці варикозної хвороби нижніх кінцівок // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2015. – № 2. – С. 457.

Ткаченко М.М. Роль остеосцинтиграфії та ультразвукового дослідження в діагностичному скринінгу при ендопротезуванні кульшових суглобів // Травма. – 2015. – № 5. – С. 31.

616.329 Хвороби стравоходу у дітей. – К., 2003. – 358 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.