Інформаційний лист нових надходжень з ОНКОЛОГІЇ 2 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОНКОЛОГІЇ
2 кв.2016р.

ОНКОГІНЕКОЛОГІЇ

Авастин. Новое показание к применению препарата: данные доказательной медицины// Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С. 77.

Барановська Л.М. Оцінка ефективності хіміопроменевої терапії хворих на місцевопоширений рак шийки матки при використанні сучасної гамма-терапевтичної апаратури // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С. 81.

Веропотвелян П.Н. Современный метод в диагностике вируса папилломы человека при заболеваниях шейки матки // Здоровье женщины. – 2016. – № 2. – С. 173.

Головко Т.С. Застосування інноваційного методу еластографії в ультразвуковому дослідженні патології шийки матки // Клинич. онкол. – 2015. – № 2. – С. 64.

Головко Т.С. Можливості допплерографії та еластографії для діагностики раку шийки матки // Луч. диагнос. – 2016. – № 1. – С. 28.

Демчук А.В. Діагностика захворювань шийки матки за допомогою методу рідинної цитології SurePath. // Клинич. онкол. – 2015. – № 1. – С.92.

Дерменжи Т.В.Оценка показателей динамики функции мочеполовой системы путем усовершенствования методики хирургического лечения у больных инфильтративным раком шейки матки // Клинич. онкол. – 2015. – № 2. – С. 66.

Зелінська Н.В. Лазерні методи оцінки цитологічних мазків шийки матки при аденокарциномі // Клинич. онкол. – 2015. – № 2. – С. 67.

Іванкова В.С. Роль агресивного потенціалу в індивідуалізації хіміопроменевого лікування хворих на рак шийки матки // Клинич. онкол. – 2015. – № 4. – С. 77.

Інформативність комп’ютерної томографії в діагностиці карциноматозу очеревини у хворих на рак яєчника // Клинич. онкол. – 2015. – № 4. – С. 29.

Комплексне променеве дослідження з використанням еластографії для оцінки поширеності пухлинного процесу при раку шийки матки // Клинич. онкол. – 2015. – № 4. – С. 72.

Комплексное цитоморфологическое исследование новообразований яичника // Клинич. онкол. – 2015. – № 1. – С. 91.

Копиця Т.В. птимізація результатів лікування хворих на рак яєчника шляхом використання імунотерапії рекомбінантним інтерфероном альфа-2в // Клинич. онкол. – 2015. – № 2. – С. 73.

Лигирда Н. Кольпоскопічне дослідження у пацієнток з передінвазивним, мікроінвазивним та інвазивним раком шийки матки // З турботою про жінку. – 2016. – № 3. – С. 30.

Лук’янчук О.В. Клінічний досвід ведення пацієнток з цервікальними інтраепітеліальними новоутвореннями в ранній післяопераційний період // Здоровье женщины. – 2016. – № 3. – С. 29.

Макаренко М.В. Алгоритм діагностики захворювань шийки матки, асоційованих з папіломавірусною інфекцією, на основі РАР-тесту, системи Бетезда та капсидного тесту // Здоровье женщины. – 2016. – № 2. – С. 28.

Молекулярно-біологічні показники доброякісних і злоякісних пулин яєчника // Клинич. онкол. – 2015. – № 2. – С. 74.

Олешко Е.М. Особенности рака эндометрия в возрастном аспекте // Клинич. онкол. – 2015. – № 2. – С. 74.

618.19 Онкомаммология. – М., 2015. – 328 с.

Оценка возможности использования опухолеассоциированного маркера НЕ-4 для диагностики рака яичников // Укр. радіол. журн. – 2016. – № 1. – С. 4.

Палійчук О.В. Оцінка асоціації клініко-патологічних особливостей пухлинного процесу з результатами клініко-генеалогічного обстеження хворих на рак яєчника та грудної залози – носіїв мутації 5382 іns у гені ВRCA1 // Клинич. онкол. – 2015. – № 4. – С. 23.

Палійчук О.В. Роль медико-генетичного консультування у виявленні доброякісної та злоякісної патології органів жіночої репродуктивної системи // Здоровье женщины. – 2016. – № 3. – С. 133.

Палійчук О.В. Частота та характеристика сімейного ракового синдрому у хворих на рак яєчника // Здоровье женщины. – 2016. – № 1. – С. 170.

614.876 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : зб. наук. праць. Вип. 18–19. – К., 2013. – 411 с.

Торбенко В.В. Сучасні методи цитологічної діагностики папіломавірусної інфекції // Клинич. онкол. – 2015. – № 1. – С. 94.

Український реферативний журнал. – 2016. – № 1.

Уродинамическое исследование у больных инвазивным раком шейки матки // Клинич. онкол. – 2015. – № 4. – С. 19.


ОНКОПРОКТОЛОГІЇ, ОНКОУРОЛОГІЇ

Авдосьев Ю.В. Эндоваскулярные технологии в диагностике и лечении рака прямой кишки, осложненного кровотечением // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 6. – С. 75.

616-006 Амбулаторно-поликлиническая онкология. – М., 2014. – 448с.

Болгова Л.С. Цитологический метод в диагностике рака мочевого пузыря // Лаб. діагнос. – 2016. – № 1. – С. 20.

Головко Т.С. Магнітно-резонансна томографія в діагностиці колоректального раку // Клинич. онкол. – 2015. – № 2. – С. 65.

Коренюк Д.Е. Эффективность применения препарата Инфулган в практике периоперационного обезболивания в онкологии // Острые и неотлож. состоян. – 2014. – № 6. – С. 63.

Лісний І.І. Економічні складові різних видів анестезії // Хірург. України. – 2016. – № 1. – С. 103.

Милица Н.Н. Выбор метода эндоскопического удаления крупных образований толстой кишки // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 6. – С.178.

Нагорна Д.М. Діагностика зубчастих неоплазій товстої кишки // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С. 93.

Обґрунтування використання операції Гартмана у хворих на колоректальний рак, ускладнений гострою кишковою непрохідністю // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 6. – С. 169.

Павленко А.Н. Непосредственные результаты лапароскопических операций при колоректальном раке // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С.94.

616.65 Спосіб черезміхурової аденомектомії за Стаховським : інформ. лист. – К., 2015.

616.34 Шалимов С.А. Современные направления в лечении колоректального рака. – К., 2005. – 112 с.

Яковенко В.А. Критерии эффективности скрининга рака толстой кишки // Тherapia. – 2016. – № 4. – С. 26.


ОНКОХІРУРГІЇ

616-006 Амбулаторно-поликлиническая онкология. – М., 2014. – 448с.

БойчукС.І. Реабілітація онкологічних хворих після ендопротезування тазостегнового суглоба // Клинич. онкол. – 2015. – № 2. – С. 61.

Верещако Р.И. Ацетилсалициловая кислота как средство химиопрофилактики рака грудной железы // Клинич. онкол. – 2015. - № 1. – С. 52.

Використання дифузно-зважених зображень МРТ у діагностиці солідних ниркових новоутворень // Клинич. онкол. – 2015. – № 1. – С.83.

617-089 Дронов О.І. Курс лекцій з загальної хірургії. – К., 2015. – 487 с.

Зелінська Г.В. Імуноцитохімічні дослідження в доопераційному прогнозуванні радіойодрезистентності папілярного раку щитоподібної залози // Клинич. онкол. – 2015. – № 1. – С. 92.

Кіркілевський С.І. Радикальне лікування хворих на рак верхньогрудної частини стравоходу // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С. 90.

Комбіноване лікування хворих на саркому м’яких тканин // Клинич. онкол. – 2015. – № 2. – С. 74.

Коренюк Д.Е. Эффективность применения препарата Инфулган в практике периоперационного обезболивания в онкологии // Острые и неотлож. состоян. – 2014. – № 6. – С. 63.

Лаврик Г.В. Алгоритм діагностики первинних злоякісних пухлин печінки // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С. 91.

618.19 Лекарственная терапия рака молочной железы. – М., 2014. – 284 с.

Лисенко С.А. Віддалені результати лікування хворих на рак легені з проявами паранеопластичного ревматологічного синдрому // Клинич. онкол. – 2015. – № 1. – С. 6.

Литвинець О.М. Нові дослідження у вивченні гістогенезу раку легені // Клинич. онкол. – 2015. – № 1. – С. 93.

Обзор эффективности и профиля безопасности применения эрлотиниба (тарцева) у пациентов с немелкоклеточным раком легкого и раком поджелудочной железы // Клинич. онкол. – 2015. – № 1. – С. 57.

618.19 Онкомаммология. – М., 2015. – 328 с.

615.8 Пономаренко Г.Н. Медицинская реабилитация. – М., 2014. – 360 с.

Потапов В.А. Мультитаргетный подход к лечению фиброзно-кистозной мастопатии и профилактике рака молочной железы // Здоровье женщины. – 2016. - № 1. – С. 18.

614.876 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : зб. наук. праць. Вип. 18–19. – К., 2013. – 411 с.

Прогностичне значення експресії рецепторів до андрогенів клітинами раку грудної залози // Клинич. онкол. – 2015. – № 1. – С. 66.

Рак молочної залози. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги // Акушер. Гінекол. – 2016. – № 1. – С. 83.

616.441 Рак щитовидной железы. – К., 2011. – 208 с.

Роль различных групп аналгетиков в безопасности периоперационного обезболивания онкохирургических больных // Біль, знебол. – 2016. – № 1. – С. 61.

Роль парентерального и энтерального клинического питания у больных онкологического профиля // Клинич. онкол. – 2015. – № 1. – С.16.

Сабиров Д.Р. Сравнительный анализ результатов хирургического лечения больных раком пищевода с использованием традиционного и миниинвазивного метода // Клинич. онкол. – 2015. – № 1. – С. 11.

Семесюк Н.І. Клінічна роль визначення дисемінованих пухлинних клітин і прозапальних цитокінів у кістковому мозку хворих на рак молочної залози // Клинич. онкол. – 2015. – № 1. – С. 93.

617.5 Травматологія та ортопедія. – Вінниця, 2014. – 416 с.

Фадєєнко Г.Д. Чинники ризику розвитку раку підшлункової залози // Сучас. гастроентерол. – 2016. – № 2. – С. 89.

Чехун С.В. Нові діагностичні та прогностичні молекулярно-генетичні маркери раку молочної залози // Клинич. онкол. – 2015. – № 1. – С. 94.

Ярема Р.Р. D2 лімфодисекція: на шляху до імплементації в європейській популяції хворих на рак шлунка // Клинич. онкол. – 2015. – № 1. – С. 24.


РАДІОЛОГІЇ, РАДІОІЗОТОПНОЇ ДІАГНОСТИКИ

616-006 Амбулаторно-поликлиническая онкология. – М., 2014. – 448с.

Аналіз використання крупнофракційного передопераційного опромінення при раку гортані // Клинич. онкол. – 2015. – № 2. – С. 43.

Іванкова В.С. Лучевые реакции слизистой оболочки полости рта радиотерапии больных с опухолями орофарингеальной зоны // Клинич. онкол. – 2015. – № 2. – С. 68.

Колеснік О.О. Стан анального сфінктера після застосування неоад’ювантної променевої терапії у хворих на рак прямої кишки // Клинич. онкол. – 2015. – № 2. – С. 71.

Комбіноване лікування хворих на рак прямої кишки ІІ–ІІІ стадії із застосуванням неоад’ювантної променевої терапії // Клинич. онкол. – 2015. – № 2. – С. 71.

Комплексне променеве дослідження з використанням еластографії для оцінки поширеності пухлинного процесу при раку шийки матки // Клинич. онкол. – 2015. – № 4. – С. 72.

Лаврентьева О.Ю. Интервенционная радиология в лечении больных с механической желтухой опухолевого генеза // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 2. – С. 99.

Лаврик Г.В. Променева діагностика тромбозу системи ворітної вени пухлинного походження // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С. 92.

618.19 Онкомаммология. – М., 2015. – 328 с.

Променевий моніторинг післяопераційних ускладнень після резекцій печінки різного обсягу // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С. 92.

Роль 18-ФДГ ПЕТ/КТ у плануванні радіотерапії пухлин аноректальної локалізації: стан проблеми // Клинич. онкол. – 2015. – № 4. – С. 7.


ХІМІОТЕРАПІЇ

616-006 Амбулаторно-поликлиническая онкология. – М., 2014. – 448с.

Барановська Л.М. Оцінка ефективності хіміопроменевої терапії хворих на місцевопоширений рак шийки матки при використанні сучасної гамма-терапевтичної апаратури // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С. 81.

Верещако Р.И. Ацетилсалициловая кислота как средство химиопрофилактики рака грудной железы // Клинич. онкол. – 2015. - № 1. – С. 52.

Воробйов М.О. Радіотермометрія як метод контролю ефективності хіміотерапевтичного етапу в комплексному лікуванні хворих зі злоякісними новоутвореннями порожнини рота, ротової та гортанної частини глотки в занедбаних стадіях // Клинич. онкол. – 2015. – № 2. – С. 63.

Куник А.В. Вплив різних режимів хіміотерапії раку грудної залози на систему згортання крові // Клинич. онкол. – 2015. – № 2. – С. 73.

618.19 Онкомаммология. – М., 2015. – 328 с.

Тодоріко Л.Д. Ефективність застосування ін’єкційних форм ізоніазиду і рифампіцину в інтенсивну фазу хіміотерапії при чутливому туберкульозі з супутньою патологією гепато-панкреато-біліарної системи // Укр. пульмон. журн. – 2016. – № 1. – С. 43.

Форманчук Т.В. Циторедуктивна операція та гіпертермічна інтраперитонеальна хіміотерапія (НІРЕС) – інноваційні методи лікування перитонеального канцероматозу // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2015. – № 2. – С. 466.

Фридель Р.І. Безпосередні результати застосування доопераційної хіміопроменевої терапії з внутрішньоартеріальним введенням цитостатиків // Клинич. онкол. – 2015. – № 2. – С. 3.

Фридель Р.І. Неоад’ювантна хіміопроменева терапія з внутрішньоартеріальним введенням цитостатиків у хворих на рак стравоходу // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С. 95.

Харченко Е.В. Некоторые аспекты роли химиотерапии в лечении больных с рецидивирующим раком яичников // Здоровье женщины. – 2015. – № 9. – С. 148.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.