Інформаційний лист нових надходжень з ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 2 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
2 кв.2016р.

Біліарна гіпертензія при хронічному панкреатиті та особливості її діагностики // Клініч. хірург. – 2016. – № 2. – С. 34.

Гніденко Ю.П. Роль артефактів в ультразвуковій діагностиці гострого панкреатиту // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 6. – С.159.

Головко Т.С. Магнітно-резонансна томографія в діагностиці колоректального раку // Клинич. онкол. – 2015. – № 2. – С. 65.

Демиденко Ю.Г. Профілактика, діагностика, лікування абсцесів та інфільтратів черевної порожнини у дітей // Соврем. педиат. – 2015. – № 5. – С. 64.

Диагностическая тактика и рекомендации по лечению больных хроническим гепатитом С, инфицированных генотипом 2ВГС // Леч. врач. – 2016. – № 2. – С. 66.

Краснопьоров С.М. Особливості діагностики пошкоджень зв’язкового апарату латерального відділу надп’ятково-гомілкового суглоба у гострому періоді // Лікар. справа. – 2015. – № 5–6. – С. 58.

Кузнецова Л.В. Новые подходы к диагностике и лечению пищевой аллергии // Сем. мед. – 2016. – № 1. – С. 19.

Лаврик Г.В. Алгоритм діагностики первинних злоякісних пухлин печінки // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С. 91.

Лаврик Г.В. Променева діагностика тромбозу системи ворітної вени пухлинного походження // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С. 92.

Лікування хворих із захворюваннями органів дихання, лор-органів та патологією шкіри методом спелеотерапії // Туб., леген. хвороби. – 2015. – № 3. – С. 97.

Линник Н.И. Особенности программного обеспечения визуализации и денситометрии внутригрудных лимфоузлов при многосрезовой компьютерной томографии // Укр. пульмон. журн. – 2016. – № 1. – С.53.

Литвинець Є.А. Хронічний абактеріальний простатит: нові можливості в діагностиці та лікуванні // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2016. – № 1. – С. 19.

Макаренко М.В. Алгоритм діагностики доброякісних захворювань матки на основі даних імуногістохімічного аналізу // Здоровье женщины. – 2016. – № 1. – С. 50.

616-036 Медицинская реабилитация. – Краматорск, 2015. – 575 с.

Нагорна Д.М. Діагностика зубчастих неоплазій товстої кишки // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С. 93.

Самойлова М.В. Сонографічні особливості діагностики ендометріозу яєчників // Акушер. Гинекол. Генет. – 2016. – № 1. – С. 17.

Свиридова Н.К. Радикулопатії та безсимптомні грижі хребта: диференційна діагностика і лікування // НейроNews. – 2016. – № 2. – С.21.

Соловйов С.О. Фармакоекономічний аналіз стратегій діагностики гострих вірусних інфекцій: операційні характеристики, методи та приклад оцінки // Інфекц. хвороби. – 2016. – № 1. – С. 62.

Стадник Л.Л. Встановлення національних діагностичних рекомендованих рівнів у рентгенодіагностиці як інструмент оптимізації медичного опромінення // Довкілля та здоров’я. – 2015. – № 3. – С. 68.

616.1 Стрес та серцево-судинні захворювання: національна стратегія в сучасних умовах України : лекції Української кардіологічної школи. – К., 2016. – 142 с.

Термографическая диагностика заболеваний околоносовых пазух // Укр. мед. часоп. – 2016. – № 1. – С. 104.


ЕНДОСКОПІЇ

616-006 Амбулаторно-поликлиническая онкология. – М., 2014. – 448с.

Білянський Л.С. Лапароскопічна протезуюча герніопластика з використанням електрозварювальних технологій // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 3. – С. 162.

Бухарін Т.В. Діагностика раку шлунка із застосуванням сучасних методів відеоезофагогастродуоденоскопії // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С. 89.

Васильченко Д.С. Особливості забезпечення лапароскопічної холецистектомії у хворих підвищеного операційно-анестезіологічного ризику // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 6. – С. 138.

Грубник В.В. Трехлетние отдаленные результаты нового метода лапароскопической пластики гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 3. – С. 153.

617.512 Данчин А.А. Эндоскопическая микрохирургическая анатомия арахноидальных кист средней черепной ямки и прилегающих базальных цистерн – эндоскопический атлас. – К., 2009. – 80 с.

Ендоскопічне стентування в лікуванні неспроможності швів анастомозів після операцій на травному тракті // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 3. – С. 7.

Кравченко Д.А. Сравнительная характеристика рака и опухолеподобных новообразований гортани при видеоэндоскопии // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С. 53.

Мельник С.В. Вплив різних методів анестезіологічного забезпечення ендоскопічних трансдуоденальних оперативних втручань на вираженість енцефалопатії у хворих з механічною жовтяницею // Біль, знебол. – 2016. – № 1. – С. 5.

Методика застосування зовнішньопечінкового гліссонового методу мобілізації воріт печінки при тотальній лапароскопічній правобічній гемігепатектомії // Клинич. онкол. – 2015. – № 2. – С.71.

Милица Н.Н. Выбор метода эндоскопического удаления крупных образований толстой кишки // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 6. – С.178.

Насташенко І.Л. Ендоскопічна папілектомія // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С. 93.

Павленко А.Н. Непосредственные результаты лапароскопических операций при колоректальном раке // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С.94.

Павленко А.Н. Технические аспекты выполнения лапароскопической лимфодиссекции D3 при опухолях правой половины ободочной кишки // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С. 93.

616.32 Передерий В.Г. Как вылечить хронический гастрит, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и предупредить рак желудка? – Луганск, 2005. – 314 с.

Смоланка І.І. Сучасний стан і перспективи розвитку ендоскопічної мамодуктоскопії // Клинич. онкол. – 2015. – № 4. – С. 11.

Тивончук О.С. Лапароскопічна поліпектомія гігантських поліпів товстої кишки // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С. 94.

Черенько С.М. Фіксація селезінки як важливий елемент виконання лапароскопічної лівобічної адреналектомії // Клініч. хірург. – 2016. – № 2. – С. 68.

Яковенко В.О. Ендоскопічна підслизова дирекція нейроендокринних пухлин травного каналу // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С. 95.

Яковенко В.О. Підготовка операційного матеріалу для морфологічного дослідження – запорука якості подальшого лікування і спостереження // Тherapia. – 2016. – № 5. – С. 32.


УЗД

617.586 Бенсман В.М. Хирургия гнойно-некротических осложнений диабетической стопы. – М., 2015. – 496 с.

Вереснюк Н.С. Оцінка доцільності використання ультразвукового сканування в діагностиці маткових аномалій // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – Ч. 1. – С. 104.

Ветох Г.В. Особенности ультразвукового исследования яичников при синдроме поликистозных яичников на фоне воспалительных заболеваний малого таза // Здоровье женщины. – 2016. – № 3. – С. 32.

Вилсон Д.И. Ультразвуковое исследование в диагностике посттравматических абсцессов печени и контроле мини- инвазивных вмешательств // Травма. – 2016. – № 1. – С. 116.

Герасимюк Б.С. Ультразвукова діагностика зап’яткового ахілобурситу травматичного ґенезу // Травма. – 2016. – № 2. – С.108.

Гніденко Ю.П. Роль артефактів в ультразвуковій діагностиці гострого панкреатиту // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 6. – С.159.

Головко Т.С. Застосування інноваційного методу еластографії в ультразвуковому дослідженні патології шийки матки // Клинич. онкол. – 2015. – № 2. – С. 64.

Головко Т.С. Ультразвукове дослідження органів грудної клітки за проникаючої травми з ушкодженням легені // Клинич. онкол. – 2015. – № 1. – С. 87.

Самойлова М.В. Сонографічні особливості діагностики ендометріозу яєчників // Акушер. Гинекол. Генет. – 2016. – № 1. – С. 17.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.