Інформаційний лист нових надходжень з ХІРУРГІЇ 2 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ХІРУРГІЇ
2 кв.2016р.

Бойко В.В. Сравнительный анализ стационарного и амбулаторного хирургического лечения больных с тромбозом глубоких вен нижних конечностей // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 3. – С. 89.

617 Вказівки з воєнно-польової хірургії. – К., 2014. – 400 с.

Дефицит аскорбиновой кислоты затрудняет заживление раны у пациентов хирургического профиля: четыре клинических случая // Тherapia. – 2016. – № 4. – С. 48.

Дзяк Л.А. Возможности комплексной реабилитации пациентов, перенесших позвоночно-спинномозговою травму // Травма. – 2015. – № 6. – С. 20.

Дужий І.Д. Можливості хірургічного лікування поширеного хіміорезистентного туберкульозу легень // Туб., леген. хвороби. – 2016. – № 1. – С. 13.

Макаров В.В. Эстетические аспекты хирургического лечения доброкачественных образований молочных желез // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 2. – С. 160.

Мішалов В.Г. Ефективність кеторолаку в лікуванні гострого болю після абдомінальних операцій // Хірург. України. – 2016. – № 1. – С. 97.

Пилипчук В.І. Хірургічне лікування хворих з ускладненими формами хронічного панкреатиту: сучасні підходи до вибору стратегії і тактики // Хірург. України. – 2016. – № 1. – С. 63.

615.8 Пономаренко Г.Н. Медицинская реабилитация. – М., 2014. – 360 с.

616-018 Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини: від концепції патогенезу до стратегії лікування. – Вінниця, 2014. – 166с.

617-002 Хирургическая инфекция. – К., 2009. – 296 с.

Хирургическое лечение псевдокист поджелудочной железы, осложненных кровотечением в их полость, с применением миниинвазивных технологий // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 2. – С. 33.

Чурсина Т.Я. Некоторые аспекты современной анальгетической терапии: возможности Лорноксикама // Тherapia. – 2016. – № 3. – С. 11.


АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

616.136 Белякин С.А. Хроническая абдоминальная ишемия. – М., 2014. – 168 с.

Біліарна гіпертензія при хронічному панкреатиті та особливості її діагностики // Клініч. хірург. – 2016. – № 2. – С.34.

Бойко В.В. Сравнительный анализ стационарного и амбулаторного хирургического лечения больных с тромбозом глубоких вен нижних конечностей // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 3. – С. 89.

Васильченко Д.С. Особливості забезпечення лапароскопічної холецистектомії у хворих підвищеного операційно-анестезіологічного ризику // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 6. – С. 138.

617 Вказівки з воєнно-польової хірургії. – К., 2014. – 400 с.

Гніденко Ю.П. Роль артефактів в ультразвуковій діагностиці гострого панкреатиту // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 6. – С.159.

616.361 Данилов М.В. Осложнения минимально инвазивной хирургии. Хирургическое лечение осложнений минимально инвазивных вмешательств на желчных путях и поджелудочной железе. – М., 2015. – 304 с.

617-089 Дронов О.І. Курс лекцій з загальної хірургії. – К., 2015. – 487 с.

Иванова Ю.В. Раннее энтеральное зондовое питание в лечении абдоминального сепсиса // Харків. хірург. школа. – 2015. - № 6. – С. 97.

Індивідуально-активна тактика, прогноз і модифікації органозберігаючих операцій при виразкових кровотечах // Львів. мед. часоп. – 2015. – № 4. – С. 32.

Мішалов В.Г. Ефективність кеторолаку в лікуванні гострого болю після абдомінальних операцій // Хірург. України. – 2016. – № 1. – С. 97.

Насташенко І.Л. Ендоскопічна папілектомія // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С. 93.

616.32 Передерий В.Г. Как вылечить хронический гастрит, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и предупредить рак желудка? – Луганск, 2005. – 314 с.

Пилипчук В.І. Хірургічне лікування хворих з ускладненими формами хронічного панкреатиту: сучасні підходи до вибору стратегії і тактики // Хірург. України. – 2016. – № 1. – С. 63.

Порівняльна оцінка різних режимів антибіотикопрофілактики при гострому неускладненому апендициті із застосуванням цефуроксиму // Хірург. України. – 2016. – № 1. – С. 46.

Результати застосування мультимодальної програми швидкого відновлення у лікуванні хворих з гострим апендицитом // Хірург. України. – 2016. – № 1. – С. 37.

Розновський Я.Р. Верифікація нервів гортані в операційній рані при операційних втручаннях на щитоподібній залозі // Львів. мед. часоп. – 2015. – № 3. – С. 30.

617.55 Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости. – М., 2014. – 544 с.

616-083 30 невідкладних станів у терапії. – К., 2014. – 112 с.

Фелештинський Я.П. Ефективність використання малоінвазивних методів лікування парапанкреатичних ускладнень при гострому панкреатиті // Хірург. України. – 2016. – № 1. – С. 69.

617.5 Хіміч С.Д. Довідник хірурга. – К., 2011. – 208 с.

617-002 Хирургическая инфекция. – К., 2009. – 296 с.

Хирургическое лечение псевдокист поджелудочной железы, осложненных кровотечением в их полость, с применением миниинвазивных технологий // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 2. – С. 33.

617 (075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.

Черенько С.М. Фіксація селезінки як важливий елемент виконання лапароскопічної лівобічної адреналектомії // Клініч. хірург. – 2016. – № 2. – С. 68.

Шегинський А.Б. Діагностика і лікування інтерстиційної грижі спігелієвої лінії у 86-річного хворого: випадок з практики // Львів. мед. часоп. – 2015. – № 4. – С. 88.

617.001 Шипков Н.Н. Неотложная травматология в очаге массового поражения. – М., 2015. – 608 с.

Яковенко В.А. Эндоскопическое удаление ятрогенного инородного тела желудка (пульпоэкстрактора) // Тherapia. – 2016. – № 1. – С. 6.

Яковенко В.О. Ендоскопічна підслизова дисекція нейроендокринних пухлин травного каналу // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С.95.


КІСТКОВО-ГНІЙНОЇ ХІРУРГІЇ

Анкин Н.Л. Особенности лечения огнестрельных переломов конечностей // Вісн. ортопедії. – 2015. – № 4. – С. 9.

617.586 Бенсман В.М. Хирургия гнойно-некротических осложнений диабетической стопы. – М., 2015. – 496 с.

617 Вказівки з воєнно-польової хірургії. – К., 2014. – 400 с.

617-089 Дронов О.І. Курс лекцій з загальної хірургії. – К., 2015. – 487 с.

616.7 Инзель Т.Н. Дифференциальная диагностика заболеваний опорно-двигательного аппарата. – М., 2014. – 272 с.

Клинические практические рекомендации Американского общества инфекционных болезней 2015 года по диагностике и лечению остеомиелита позвоночника у взрослых // Актуал. инфектол. –2015. – № 3. – С. 89.

Оценка метаболических изменений при гнойно-некротических поражениях мягких тканей, обусловленных остеомиелитом // Харків. хірург. школа. – 2016. - № 3. – С. 62.

616-002 Петренко В.І. Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ. – К., 2015. – 112 с.

Сануючі операції при гнійно-запальних ускладненнях в області ендопротеза кульшового суглоба // Сучас. мед. технол. – 2015. – № 2–3. – С. 16.

617.5 Травматологія та ортопедія. – Вінниця, 2014. – 416 с.

616.8 Уліс Н.Є. Нейроортопедія. – К., 2014. – 360 с.

617-002 Хирургическая инфекция. – К., 2009. – 296 с.


ОПІКІВ, ВІДМОРОЖЕНЬ

616-083 Антонов А.Г. Основи домедичної допомоги. – К., 2014. – 335 с.

Бадюл П.А. Реконструкция рубцовых контрактур шеи перфорантными лоскутами // Хірург. України. – 2016. – № 1. – С.74.

617 Вказівки з воєнно-польової хірургії. – К., 2014. – 400 с.

Возможности активного влияния на зону ожогового паранекроза и рационального использования аутопластического материала // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 2. – С. 121.

617-089 Дронов О.І. Курс лекцій з загальної хірургії. – К., 2015. – 487 с.

Козинець Г.П. Післяопікові рубцеві ураження. Патогенез та методи консервативного лікування // Пластична та рекон. хірург. – 2014. – № 3–4. – С. 13.

Кравцов А.В. Усовершенствование лечения ожогов на основе применения модифицированных ксенотрансплантатов // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 3. – С. 123.

Перцов В.І. Сучасні підходи до лікування донорських ран у потерпілих при опіках // Клініч. хірург. – 2016. – № 3. – С. 49.

Реконструктивно-восстановительные операции у пациентов с протяженными рубцовыми стриктурами пищевода // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 3. – С. 139.

Самойленко Г.Е. Особенности обширных огнестрельных ран и их пластического закрытия // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 3. – С. 118.

617.5 Хіміч С.Д. Довідник хірурга. – К., 2011. – 208 с.


ПРОКТОЛОГІЇ

Кравченко С.П. Шляхи покращення хірургічного лікування пілонідальної хвороби // Клініч. хірург. – 2016. – № 2. – С. 11.

616.34 Синдром закрепів у дітей. – К., 2015. – 234 с.

Субтотальная колэктомия с мезоректумэктомией в хирургическом лечении болезни Гиршспрунга у взрослых // Клініч. хірург. – 2016. – № 3. – С. 12.

Тивончук О.С. Лапароскопічна поліпектомія гігантських поліпів товстої кишки // Клинич. онкол. – 2015. – № 3. – С. 94.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.

Якість життя хворих після низьких передніх резекцій прямої кишки з формуванням штучних резервуарів // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 2. – С. 156.

Яковенко В.О. Підготовка операційного матеріалу для морфологічного дослідження – запорука якості подальшого лікування і спостереження // Тherapia. – 2016. – № 5. – С. 32.


СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ

617.586 Бенсман В.М. Хирургия гнойно-некротических осложнений диабетической стопы. – М., 2015. – 496 с.

Бойко В.В. Сравнительный анализ стационарного и амбулаторного хирургического лечения больных с тромбозом глубоких вен нижних конечностей // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 3. – С. 89.

617 Вказівки з воєнно-польової хірургії. – К., 2014. – 400 с.

616.1 Внутрішня медицина : порадник лікарю загальної практики. – К., 2014. – 1272 с.

616.7 Инзель Т.Н. Дифференциальная диагностика заболеваний опорно-двигательного аппарата. – М., 2014. – 272 с.

Использование производных гиалуроновой кислоты в лечении длительно незаживающих ран // Практ. ангіол. – 2016. – № 1. – С.42.

Кривощеков Е.П. Оптимизация методов консервативного лечения больных с посттромботической болезнью нижних конечностей с синдромом диабетической стопы // Леч. врач. – 2016. – № 3. – С. 6.

Никульников П.И. Взгляд отечественных ангиохирургов на тактику ведения пациентов с заболеваниями периферических артерий // Практ. ангіол. – 2016. – № 1. – С. 19.

Норман З. Хирургическое лечение травматической артериальной аневризмы // Клініч. хірург. – 2016. – № 2. – С. 45.

Османов Р.Р. Оптимізація лікування варикозної хвороби, нижніх кінцівок шляхом профілактики рецидивів та ускладнень після пінної склеротерапії // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 3. – С. 97.

Османов Р.Р. Среднесрочные результаты эндовенозной лазерной абляции по поводу варикозной болезни нижних конечностей // Клініч. хірург. – 2016. – № 2. – С. 48.

Оцінка комплексного лікування хронічної венозної недостатності в стадії трофічних виразок із застосуванням оксиду азоту й аплікаційних сорбентів // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 6. – С. 144.

Петренко О.М. Вакуум-терапія у комплексному лікуванні хронічних ран нижніх кінцівок // Харків. хірург. школа. – 2015. – № 6. – С. 149.

Саволюк С.І. Досвід застосування ендовенозної радіочастотної облітерації в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок // Хірург. України. – 2016. – № 1. – С. 81.

Тактика ведения пациентов с атеросклеротической окклюзией артерий нижних конечностей с бессимптомной формой заболевания и перемежающейся хромотой // Практ. ангіол. – 2016. – № 1. – С. 5.

617-002 Хирургическая инфекция. – К., 2009. – 296 с.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.

617.001 Шипков Н.Н. Неотложная травматология в очаге массового поражения. – М., 2015. – 608 с.


ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Белов А.В. Анализ результатов хирургического лечения больных с наружными разрывами сердца при закрытой травме грудной клетки // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 3. – С. 108.

617 Вказівки з воєнно-польової хірургії. – К., 2014. – 400 с.

Головко Т.С. Ультразвукове дослідження органів грудної клітки за проникаючої травми з ушкодженням легені // Клинич. онкол. – 2015. – № 1. – С. 87.

Грубник В.В. Трехлетние отдаленные результаты нового метода лапароскопической пластики гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 3. – С. 153.

Дітківський І.О. Результати ендоваскулярного закриття вторинного дефекту міжпередсердної перегородки // Клініч. хірург. – 2016. – № 2. – С. 38.

Дужий І.Д. Можливості хірургічного лікування поширеного хіміорезистентного туберкульозу легень // Туб., леген. хвороби. – 2016. – № 1. – С. 13.

Ендоскопічне стентування в лікуванні неспроможності швів анастомозів після операцій на травному тракті // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 3. – С. 7.

Іващенко В.Є. Диференційована тактика відеоторакоскопічної діагностики синдрому плеврального випоту // Клініч. хірург. – 2016. – № 4. – С. 44.

Іващенко В.Є. Диференційована тактика при відеоторакоскопічній етіологічній діагностиці у хворих із синдромом плеврального випоту // Хірург. України. – 2016. – № 2. – С. 21.

Іващенко В.Є. Оптимізація торакоскопічних втручань у хворих на синдром плеврального випоту // Укр. пульмон. журн. – 2016. – № 1. – С. 33.

Использование современных технологий при хирургическом лечении минно-взрывной и огнестрельной травме сердца и перикарда // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 3. – С. 102.

Маєтний Є.М. Оперативне лікування релаксації діафрагми з застосуванням зварювання біологічних тканин // Клініч. хірург. – 2015. – № 10. – С. 50.

Профилактика и лечение гнойных осложнений стернотомий // Харків. хірург. школа. – 2016. – № 3. – С. 52.

616-018 Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини: від концепції патогенезу до стратегії лікування. – Вінниця, 2014. – 166с.

616-018 Системная патология соединительной ткани. – СПб., 2014. – 368 с.

Сосудистые аномалии легочного круга кровообращения как причина кровохарканья у женщины с бронхиальной астмой // Леч. врач. – 2016. – № 3. – С. 86.

Удаление фиброэластомы аортального клапана с использованием малоинвазивного доступа // Кардіохірур. та інтервен. кардіол. – 2016. – № 1. – С. 36.

616.12 Урсуленко В.И. Хирургия осложненных форм ишемической болезни сердца. – К., 2016. – 189 с.

617.5 Хіміч С.Д. Довідник хірурга. – К., 2011. – 208 с.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.

617.001 Шипков Н.Н. Неотложная травматология в очаге массового поражения. – М., 2015. – 608 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.