Інформаційний лист нових надходжень з ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 3 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
3 кв.2016р.

616.61 Актуальні питання нефрології в практиці сімейного лікаря. – К., 2015. – 328 с.

617.586 Бенсман В.М. Хирургия гнойно-некротических осложнений диабетической стопы. – М., 2015. – 496 с.

616.24 Браженко Н.А. Саркоидоз в клинике туберкулеза органов дыхания. – СПб., 2015. – 239 с.

Діагностика та лікування інтраопераційних і ранніх післяопераційних ускладнень при лапароскопічній холецистектомії з приводу жовчнокам’яної хвороби // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 192.

617-089 Дронов О.І. Курс лекцій з загальної хірургії. – К., 2015. – 487 с.

616-002 Зимина В.Н. Туберкулез и ВИЧ-инфекция у взрослых. – М., 2014. – 222 с.

616.3 Ивашкин В.Т. Справочник по инструментальным исследованиям и вмешательствам в гастроэнтерологии. – М., 2015. – 560 с.

Іващенко В.Є. Диференційована тактика відеоторакоскопічної діагностики синдрому плеврального випоту // Клініч. хірург. – 2016. – № 4. – С. 44.

616.3 Колесникова И.Ю. Диагностика и лечение кислотозависимых заболеваний пищеварительного тракта. – М., 2014. – 430 с.

Колотвін А.О. Експрес діагностика вірусних гепатитів при гострому холециститі // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – С. 283.

Комп’ютерно-томографічна перфузія підшлункової залози в диференціальній діагностиці та комплексному лікуванні гострого набрякового та некротичного панкреатиту // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 206.

616.8 Методи обстеження неврологічного хворого. – К., 2015. – 143с.

616.61 Нефрологія. – Донецьк, 2014. – 315 с.

618.19 Онкомаммология. – М., 2015. – 328 с.

616.2 Оценка функции легких при заболеваниях дыхательной системы. – Варшава, 2008. – 428 с.

616.831 Суслина З.А. Клиническое руководство по ранней диагностике, лечению и профилактике сосудистых заболеваний головного мозга. – М., 2015. – 438 с.

616.12 Швед М.І. Основи практичної електрокардіографії. – Т., 2014. – 126 с.

Шкварковський І.В. Роль ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії в диференційній діагностиці захворювань жовчовивідних шляхів // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 257.

Яковенко В.О. Підготовка операційного матеріалу для морфологічного дослідження – запорука якості подальшого лікування і спостереження // Тherapia. – 2016. – № 5. – С. 32.


ЕНДОСКОПІЇ

Безшапочний С.Б. Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині // Здоровье ребенка. – 2016. – № 3. – С. 27.

Возможность лапароскопических резекций ободочной кишки при обтурационной непроходимости кишечника // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 300.

Грубник В.В. Метод лапароскопической пластики по поводу гигантской грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: отдаленные результаты // Клініч. хірург. – 2016. – № 5. – С. 18.

Грубнік В.В. Можливості ендоскопічного лікування вузлового зобу // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 230.

Діагностика та лікування інтраопераційних і ранніх післяопераційних ускладнень при лапароскопічній холецистектомії з приводу жовчнокам’яної хвороби // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 192.

Досвід ендоскопічного лікування міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей // Урологія. – 2016. – № 2. – С. 84.

Крахмалова Е.О. Связь эндоскопических проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с уровнем мелатонина и тяжестью обструктивного апноэ сна // Укр. пульмонол. журн. – 2016. – № 2. – С. 19.

Лапароскопические вмешательства на желчных протоках при осложнении желчекаменной болезни механической желтухой // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 250.

Лапароскопічна апендектомія у вагітних: можливості та результати // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 236.

Милица Н.Н. Эффективность диагностической и оперативной колоноскопии в выборе метода лечения образований толстой кишки // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С.292.

Нагиев Р.Н. Лапароскопическая радикальная нефрэктомия // Урология. – 2016. - № 2. – С. 67.

Ничитайло М.Е. Применение Грандазола в профилактике и лечении гнойных осложнений после лапароскопических операций // Клініч. хірург. – 2016. – № 5. – С. 29.

Органосохраняющая лапароскопическая хирургия рака почки // Урологія. – 2016. – № 2. – С. 61.

Оцінка ефективності лапароскопічних втручань при нейроендокринних пухлинах підшлункової залози // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 242.

Оцінка якості життя хворих після виконання лапароскопічної преперитонеальної алогерніопластики // Клініч. хірург. – 2016. - № 5. – С. 22.

Применение видеолапароскопии в полевом военном госпитале // Клініч. хірург. – 2016. – № 5. – С. 26.

Саволюк С.І. Вплив відкритих відеолапароскопічних санацій черевної порожнини на стан імунного профілю у хворих на гнійний перитоніт // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 246.

Шамраев С.Н. Открытая и лапароскопическая пиелопластика при гидронефрозе: сравнительная оценка результатов // Урологія. – 2016. – № 2. – С. 68.

Шамраев С.Н. Техника и результаты лапароскопической пиелолитотомии // Урологія. – 2016. – № 2. – С. 69.

Шкварковський І.В. Роль ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії в диференційній діагностиці захворювань жовчовивідних шляхів // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 257.


УЗД

616.7 Арсентьев В.Г. Наследственные заболевания соединительной ткани как конституциональная причина полиорганных нарушений у детей. – СПб., 2015. – 231 с.

Бурган М. Небезпеки ультрасонографії. Як знизити ризик зараження вірусом папіломи людини при ультразвуковому обстеженні? // З турботою про жінку. – 2016. – № 5. – С. 31.

Диагностика рака предстательной железы с помощью оценки жесткости различных типов ткани с использованием ультразвуковой эластометрии сдвиговой волной // Урология. – 2016. – № 3. – С. 56.

Османов Р.Р. Методы обработки притоков под ультразвуковым контролем эндовенозной лазерной абляции варикозно измененных вен // Междунар. мед. журн. – 2016. – № 2. – С. 26.

Шкарбун К.Д. Ультразвуковые критерии операбельности и эффективности лечения злокачественной эпителиальной опухоли яичников // Лікар. справа. – 2015. – № 7–8. – С. 105.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.