Інформаційний лист нових надходжень з ХІРУРГІЇ 3 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ХІРУРГІЇ
3 кв.2016р.

616-07 Александрович Ю.С. Оценочные и прогностические шкалы в медицине критических состояний. – СПб., 2015. – 320 с.

617.586 Бенсман В.М. Хирургия гнойно-некротических осложнений диабетической стопы. – М., 2015. – 496 с.

618-005 Венозные тромбоэмболические осложнения в акушерстве и гинекологии. – М., 2015. – 255 с.

617-089 Дронов О.І. Курс лекцій з загальної хірургії. – К., 2015. – 487 с.

Електрохірургічне лікування непаразитарних кіст печінки // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 253.

Загоєння хронічних виразок шлунку, що погано регенерують в умовах локальної аутотрансплантації плазми, збагаченої тромбоцитами // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 188.

Закрытие дефектов мягких тканей разной локализации с применением „пропеллерных” лоскутов // Хірург. України. – 2016. – № 1. – С. 90.

616.37 Литовский И.А. Панкреатиты. – СПб., 2015. – 231 с.

Малоінвазивні ендохірургічні втручання в лікуванні гострої обтураційної непрохідності товстої кишки // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 222.

Некоторые тактические подходы к хирургическому лечению острого деструктивного панкреатита // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 202.

616.32 Передерий В.Г. Как вылечить хронический гастрит, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и предупредить рак желудка? – Луганск, 2005. – 314 с.

616-002 Петренко В.І. Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ. – К., 2015. – 112 с.

617-089 Рафмелл Дж. П. Регионарная анестезия. Самое необходимое в анестезиологии. – М., 2015. – 272 с.

617-001 Рациональная инфузионная терапия. – Донецк, 2012. – 184с.

Результати застосування мультимодальної програми швидкого відновлення при хірургічному лікуванні хворих з жовчнокам’яною хворобою // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 295.

Роль видеоассистированных операций в современной торакальной хирургии // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 232.

Сагалевич А.И. Бездренажная перкутанная нефролитотрипсия – новое направление в эндохирургии нефролитиаза // Урологія. – 2016. – № 2. – С. 89.

Хірургічне лікування карциносаркоми яєчника, що утворилася у гігантській кістозній тератомі // Клініч. хірург. – 2016. – № 2. – С. 77.

Шевченко Р.С. Органозберігаючий підхід у лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу, що ускладнена холедохолітіазом // Вісн. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 219.

616.348 Шеянов С.Д. Повреждения ободочной кишки. – СПб., 2014. – 432 с.

617-001 Шейко В.Д. Хирургия повреждений при политравме мирного и военного времени. – Полтава, 2015. – 557 с.

Яковенко В.О. Підготовка операційного матеріалу для морфологічного дослідження – запорука якості подальшого лікування і спостереження // Тherapia. – 2016. – № 5. – С. 32.


АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

616.1 Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці. – Т., 2015. – 195 с.

Баллонная дилатация в сочетании с дозированной папиллотомией в лечении „трудных” форм холедохолитиаза // Клініч. хірург. – 2016. – № 4. – С. 17.

Грубнік В.В. Можливості ендоскопічного лікування вузлового зобу // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 230.

Діагностика та лікування інтраопераційних і ранніх післяопераційних ускладнень при лапароскопічній холецистектомії з приводу жовчнокам’яної хвороби // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 192.

Електрохірургічне лікування непаразитарних кіст печінки // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 253.

Загоєння хронічних виразок шлунку, що погано регенерують в умовах локальної аутотрансплантації плазми, збагаченої тромбоцитами // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 188.

616.3 Ивашкин В.Т. Справочник по инструментальным исследованиям и вмешательствам в гастроэнтерологии. – М., 2015. – 560 с.

Каніковський О.Є. Способи корекції непрохідності жовчних проток у віковому аспекті // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 195.

Колотвін А.О. Експрес діагностика вірусних гепатитів при гострому холециститі // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – С. 283.

Комп’ютерно-томографічна перфузія підшлункової залози в диференціальній діагностиці та комплексному лікуванні гострого набрякового та некротичного панкреатиту // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 206.

Лапароскопические вмешательства на желчных протоках при осложнении желчекаменной болезни механической желтухой // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 250.

Лапароскопічна апендектомія у вагітних: можливості та результати // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 236.

616.37 Литовский И.А. Панкреатиты. – СПб., 2015. – 231 с.

Некоторые тактические подходы к хирургическому лечению острого деструктивного панкреатита // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 202.

Оцінка ефективності лапароскопічних втручань при нейроендокринних пухлинах підшлункової залози // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 242.

Результати застосування мультимодальної програми швидкого відновлення при хірургічному лікуванні хворих з жовчнокам’яною хворобою // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 295.

Саволюк С.І. Вплив відкритих і відеолапароскопічних санацій черевної порожнини на стан імунного профілю у хворих на гнійний перитоніт // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 246.

Шевченко Р.С. Органозберігаючий підхід у лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу, що ускладнена холедохолітіазом // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 219.

617-001 Шейко В.Д. Хирургия повреждений при политравме мирного и военного времени. – Полтава, 2015. – 557 с.

Шкварковський І.В. Роль ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії в диференційній діагностиці захворювань жовчовивідних шляхів // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 257.


СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ

618-005 Венозные тромбоэмболические осложнения в акушерстве и гинекологии. – М., 2015. – 255 с.

Османов Р.Р. Методы обработки притоков под ультразвуковым контролем эндовенозной лазерной абляции варикозно измененных вен // Междунар. мед. журн. – 2016. – № 2. – С. 26.

Османов Р.Р. Сравнительный анализ эффективности и безопасности растворов, применяемых для футлярной анестезии при малоинвазивном хирургическом лечении варикозной болезни нижних конечностей // Серце і судини. – 2016. - № 2. – С. 82.

Особливості хірургічної тактики при вогнепальних пораненнях судин на послідовних етапах медичної евакуації // Серце і судини. – 2016. - № 2. – С. 96.

Тактика ведения пациентов с атеросклеротической окклюзией артерий нижних конечностей – с бессимптомной формой заболевания и перемежающейся хромотой // Практ. ангіол. – 2016. – № 2. – С. 44.

Эффективность гиалуроновой кислоты в лечении синдрома диабетической стопы. Результаты систематического обзора и метаанализа РКИ // Практ. ангіол. – 2016. – № 2. – С. 41.


ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

616.1 Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці. – Т., 2015. – 195 с.

Грубник В.В. Метод лапароскопической пластики по поводу гигантской грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: отдаленные результаты // Клініч. хірург. – 2016. – № 5. – С. 18.

Дітківський І.О. Ендоваскулярні втручання у вагітних жінок з вродженими вадами серця // Перинатол. и педиат. – 2016. – № 2. – С. 22.

Екстрена кардіохірургічна та акушерська тактика у вагітних групи високого кардіального ризику // Перинатол. и педиат. – 2016. – № 2. – С. 24.

Застосування радіочастотної катетерної абляції в лікуванні тахіаритмій у вагітних // Перинатол. и педиат. – 2016. – № 2. – С.23.

616.132 Ішемічна хвороба серця у пацієнтів із цукровим діабетом. – К., 2016. – 182 с.

Клигуненко О.М. Вплив ультрафільтрації крові на маркери запалення на тлі проведення штучного кровообігу під час кардіохірургічних операцій // Біль, знебол. – 2016. – № 2. – С. 21.

616.1 Неотложные состояния в кардиологии. – М., 2015. – 390с.

Опанасенко М.С. Можливості хірургічного лікування мультирезистентного деструктивного туберкульозу легень // Укр. пульмонол. журн. – 2016. – № 2. – С. 39.

Роль видеоассистированных операций в современной торакальной хирургии // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2016. – № 1. – ч. 2. – С. 232.


ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ

616-083 Антонов А.Г. Основи домедичної допомоги. – К., 2014. – 335 с.

617 Вказівки з воєнно-польової хірургії. – К., 2014. – 400 с.

Воловар О.С. Прояви патологічних змін внутрішніх органів у хворих із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба // Лікар. справа. – 2015. - № 7–8. – С. 112.

Лихота А.М. Стан і шляхи покращення стоматологічної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь у антитерористичній операції на сході України // Укр. стоматол. альм. – 2016. – № 2. – С. 78.

Новые биосовместимые эпоксиполиуретановые композиционные материалы с поли-3-гидроксибутиратом для стоматологии // Пласт. та реконструкт. хірург. – 2014. – № 3–4. – С. 37.

Павленко О.В. Роль плазми збагаченої тромбоцитами і факторами росту в практиці хірурга-стоматолога // Укр. стоматол. альм. – 2016. – № 1. – Т. 2. – С. 41.

617.001 Шипков Н.Н. Неотложная травматология в очаге массового поражения. – М., 2015. – 608 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.