Інформаційний лист нових надходжень з ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ 4 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
4 кв.2016р.

Кузьмина И.Ю. Современные аспекты комплексной терапии рецидивирующей папилломавирусной инфекции // Междунар. мед. журн. – 2014. – № 1. – С. 51.

618.19 Куликов Е.П. Непальпируемые опухоли молочных желез. – М., 2015. – 149 с.

Лахно И.В. Лечение остроконечных кондилом: фокус на вагинальном дисбиозе // Репродукт. ендокринол. – 2016. – № 1. – С. 30.

Макарчук О.М. Клінічний досвід застосування різноманітних підходів до комплексної та превентивної терапії функціональних кіст яєчників // Репродукт. ендокринол. – 2016. – № 1. – С. 72.

Медведь В.І. Лікування закрепу у вагітних // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2016. – № 6. – С. 46.

613.888 Методи контрацепції відповідно до періодів життя (післяпологовий та післяабортний періоди). – К., 2015. – 272 с.

617.5 Оперативна хірургія та топографічна анатомія. – К., 2015. – 504 с.

Оразов М.Р. К вопросу об эндоскопических критериях аденомиоза на фоне выраженной хронической тазовой боли // Укр. журн. хірург. – 2014. – № 1. – С. 106.

Резніченко Г.І. Лікування дисгормональних дисплазій грудних залоз // Здоровье женщины. – 2016. – № 3. – С. 93.

Резніченко Г.І. Перспективи лікування загрози передчасних пологів із застосуванням сублінгвальної форми мікронізованого прогестерону // Здоровье женщины. – 2016. – № 7. – С. 28.

618.2 Рыбалка А.Н. Антибактериальная терапия в акушерстве и гинекологии. – К., 2010. – 152 с.

616.71 Рэйд Д.М. Справочник по остеопорозу. – М., 2015. – 127 с.

Скрининговое обследование беременных и новорожденных для диагностики, лечения и профилактики токсоплазмоза // Леч. врач. – 2014. – № 1. – С. 84.

616-099 Талотоксикози. – Т., 2012. – 304 с.

Тарасюк С.А. Ведення вагітності при неускладнених інфекціях сечовивідних шляхів // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2014. – № 1. – ч. 1. – С. 77.


ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ

Денисова О.А. Эффективность и безопасность антисекреторной терапии у пожилых пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью // Леч. врач. – 2016. – № 8. – С. 37.

Зак М.Ю. Особливості макроскопічного стану слизової оболонки верхнього відділу травного каналу у хворих на хронічний гастрит в поєднанні з остеоартрозом // Укр. терапевт. журн. – 2016. – № 3. – С. 27.

Измайлова Е.В. Новые патогенетические подходы в лечении пациентов с сочетанием гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ишемической болезни сердца // Укр. терапевт. журн. – 2016. – № 3. – С.56.

Кишечная микробиота и функциональные расстройства кишечника, сопровождающиеся метеоризмом. Результаты применения препарата Гастролакт в комплексном лечении заболеваний, сопровождающихся метеоризмом // Укр. терапевт. журн. 2016. – № 3. – С. 75.

Мартынчук А.А. Применение самоэлиминирующихся антагонистов патогенной бактериальной флоры в комплексной терапии пищевой непереносимости // Соврем. педиат. – 2016. – № 5. – С. 78.

Мехтиев С.Н. Принципы выбора гепатопротекторов в практике терапевта // Леч. врач. – 2016. – № 8. – С. 44.

Пасічна І.О. Порівняння ефективності профілактичного лікування синдрому подразненої кишки після завершення антабіотикотерапії // Львів. мед. часоп. – 2016. – № 2. – С. 27.

Ткаченко М.М. Комбінований аналіз результатів динамічної гепатобілісцинтиграфії та сонографії печінки при жирових гепатозах // Укр. радіол. журн. – 2016. – № 3. – С. 5.

Філіппова О.Ю. Порушення оксидативного метаболізму та активності ферментативних антиоксидантів у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом у поєднанні з ожирінням і патологією міліарного тракту // Укр. терапевт. журн. – 2016. – № 3. – С. 19.

Чернышева О.Е. Клинические особенности целиакии у детей раннего возраста // Соврем. педиат. – 2016. - № 5. – С. 94.

Щербинина М.Б. Внепеченочные проявления хронического вирусного гепатита С: своевременная диагностика улучшает прогноз // Укр. терапевт. журн. – 2016. – № 3. – С. 93.


КАРДІОЛОГІЇ

Амосова К.М. Співвідношення рівнів офісного і домашнього артеріального тиску у хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією на різних етапах алгоритмізованого антигіпертензивного лікування в реальній клінічній практиці // Укр. кардіол. журн. – 2016. – № 4. – С. 29.

616.12 Братусь В.В. Атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, острый коронарный синдром: патогенез, диагностика, клиника, лечение. – К., 2004. – 576 с.

616.127 Брискин В. Электрокардиограмма инфаркта миокарда. – Винница, 2006. – 144 с.

Ватутин Н.Т. Новое в рекомендациях по проведению первинного чрескожного коронарного вмешательства при инфаркте миокарда с элевацией сегмента SТ // Кардіохірург. та інтервенційна кардіол. – 2016. – № 3. – С. 47.

Ведення пацієнтів з гострою правошлуночковою недостатністю на сучасному етапі: положення Асоціації фахівців із серцевої недостатності та робочої групи з проблем легеневого кровообігу і функціонального стану правого шлуночка Європейського товариства кардіологів // Кардіохірург. та інтервенційна кардіол. – 2016. – № 3. – С.50.

Доронина О.Б. Терапия пациентов молодого возраста с артериальной гипертензией, обусловленной вегетативной дисфункцией // Леч. врач. – 2016. – № 7. – С. 6.

Доступность кардиометаболической терапии как фактор успеха в контроле над стенокардией // Кардіохірург. та інтервенційна кардіол. – 2016. – № 3. – С. 67.

Журавлева Л.В. Значение показателей липидного обмена в прогнозировании атеросклеротического поражения коронарных сосудов // Укр. терапевт. журн. – 2016. – № 3. – С. 40.

Зінченко Ю.В. Применение Ривароксабана при восстановлении синусового ритма у больных с трепетанием предсердий // Укр. кардіол. журн. – 2016. – № 4. – С. 87.

Измайлова Е.В. Новые патогенетические подходы в лечении пациентов с сочетанием гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ишемической болезни сердца // Укр. терапевт. журн. – 2016. – № 3. – С.56.

Клинический случай лечения острой сердечной недостаточности с использованием экстракорпоральной мембранной оксигенации у пациента с острым идиопатическим гигантоклеточным миокардитом // Кардіохірург. та інтервенційна кардіол. – 2016. – № 2. – С. 30.

Колесникова Е.В. Особенности метаболического профиля пациентов с ассоциированным течением ишемической болезни сердца и сахарного диабета 2 типа, инфицированных Неlicobacter pylori // Укр. терапевт. журн. – 2016. – № 3. – С. 34.

Копица Н.П. Этиология, патогенез и профилактика внезапной сердечной смерти у пациентов, перенесших инфаркт миокарда // Укр. терапевт. журн. – 2016. – № 3. – С. 100.

Кундин В.Ю. Динамическая реносцинтиграфия в кардиологии и кардиохирургии // Кардіохірург. та інтервенційна кардіол. – 2016. – № 3. – С. 37.

Лутай М.І. Ефективність комбінованої терапії артеріальної гіпертензії в Україні: результати багатоцентрового дослідження ТРІУМФ // Укр. кардіол. журн. – 2016. – № 4. – С. 17.

Маньковский Г.Б. Выявление „скрытого” сахарного диабета 2 типа и предиабета у больных с ишемической болезнью сердца // Луч. диагнос. – 2016. – № 2. – С. 48.

Потаскалова В.С. Застосування препарату Кардак у пацієнтів із дисліпідемією та патологією серцево-судинної системи // Тherapia. – 2016. – № 9. – С. 56.

614.876 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : зб. наук. пр. – Вип. 18–19. – К., 2013. – 411 с.

Сучасні можливості функціональної діагностики в кардіологічній практиці // Кардіохірург. та інтервенційна кардіол. – 2016. – № 3. – С.69.

Юзвишина О.В. Нові стратегії лікування актуальних хвороб: фокус на цитопротекцію // Укр. мед. часоп. – 2016. – № 4. – С. 89.


РЕВМАТОЛОГІЇ

Бойко Я.Є. Кальпротектин крові (МRP-8 / МRP-14) – чутливий біомаркер діагностики системного ювенільного ідіоматичного артриту // Укр. ревматол. журн. – 2016. – № 3. – С. 11.

Борткевич О.П. Оновлені підходи до лікування ревматичних хвороб у жінок в період вагітності та лактації // Укр. ревматол. журн. – 2016. – № 2. – С. 25.

Полевой синдром при остеоартрозе – важная клиническая проблема // Леч. врач. – 2016. – № 7. – С. 33.

Гарміш О.О. Поширеність традиційних факторів кардіоваскулярного ризику при ревматоїдному артриті в осіб жіночої статі // Укр. ревматол. журн. – 2016. – № 3. – С. 50.

Головач И.Ю. Основные принципы новых диагностических критериев (2012) и рекомендаций АGR/EULAR 2015 по менеджменту и лечению ревматической полимиалгии // Укр. ревматол. журн. – 2016. – № 2. – С. 3.

Диагностика и оценка эффективности лечения неспецифического аортоартериита (артериита Такаясу) с помощью позитронно-эмиссионной томографии / компьютерной томографии (ПЭТ/КТ): клиническое наблюдение // Укр. ревматол. журн. – 2016. – № 3. – С. 66.

Зак М.Ю. Особливості макроскопічного стану слизової оболонки верхнього відділу травного каналу у хворих на хронічний гастрит в поєднанні з остеоартрозом // Укр. терапевт. журн. – 2016. – № 3. – С. 27.

Казимирко В.К. Имеется ли тождество между воспалительными процессами при ревматических заболеваниях и атеросклерозе? // Укр. ревматол. журн. – 2016. – № 2. – С. 17.

Карбовський В.Л. Клінічна ефективність препарату хондросат у лікуванні при остеоартрозі // Укр. ревматол. журн. – 2016. – № 2. – С.40.

Кардиопротекторный эффект фебуксостата у пациентов с гиперурикемией и подагрой // Укр. ревматол. журн. – 2016. – № 3. – С.38.

Клинико-патогенетическое значение кремния при ревматоидном артрите // Укр. ревматол. журн. – 2016. – № 3. – С. 43.

Кондратюк В.Є. Гіперурикемія та подагра: сучасний стан проблеми // Укр. ревматол. журн. – 2016. – № 3. – С. 30.

Марьяновский А.А. Клиническая эффективность гомеопатического биорегуляционного препарата при лечении пациентов с острыми и подострыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата // Леч. врач. – 2016. – № 7. – С. 74.

Периферическая нейропатия при воспалительных заболеваниях суставов // Укр. ревматол. журн. – 2016. – № 2. – С. 34.

Поворознюк В.В. Вплив вітаміну D на показники активності захворювання у пацієнтів з ревматоїдним артритом // Укр. ревматол. журн. – 2016. – № 2. – С. 45.

Проценко Г.О. Ізольований шкірний васкуліт: проблема на межі спеціальностей // Укр. ревматол. журн. – 2016. - № 3. – С. 59.

Рекомендації щодо алгоритму ведення пацієнтів з остеоартрозом колінного суглоба в Європі та по всьому світу: звіт спеціальної комісії Європейського товариства з вивчення клінічних та економічних аспектів остеопорозу та остеоартрозу // Укр. ревматол. журн. – 2016. – № 3. – С. 15.

Симонова О.В. Клинический случай дебюта артериита Такаясу с острого коронарного синдрома // Леч. врач. – 2016. – № 9. – С. 104.

616.1/7 Современные классификации и стандарты лечения заболеваний внутренних органов. – К., 2014. – 336 с.

Состояние мелких сосудов (внутрипаренхиматозных артерий, артериол, капилляров, венул) у больных облитерирующим тромбангиитом // Укр. ревматол. журн. – 2016. – № 2. – С. 55.

Станіславчук М.А. Адаптація та валідизація україномовної версії АSAS HEALTH INDEX AND ENVIRONMENTAL FACTORS у хворих на анкілозивний спондилоартрит // Укр. ревматол. журн. – 2016. – № 3. – С. 55.

Удовика М.И. Эффективность гранулированной формы нимесулида формы в терапии обострений подагрического артрита // Леч. врач. – 2016. – № 7. – С. 69.

Чимчасова Н.В. Лефлуномид в лечении ревматоидного артрита и перспективы использования при других заболеваниях // Леч. врач. – 2016. – № 7. – С. 46.

Эффективность фебуксостата в качестве первой линии терапии гиперурикемии, а также в случае неудачи при применении аллопуринола // Укр. ревматол. журн. – 2016. – № 2. – С. 62.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.