Інформаційний лист нових надходжень з ХІРУРГІЇ 4 кв.2016р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ХІРУРГІЇ
4 кв.2016р.

Беленький В.А. Возможности способа трансиллюминации мягких тканей при ревизии огнестрельных ран // Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірург. – 2016. – № 3. – С. 12.

Беленький В.А. Применение современных раневых поливинилалкогольных повязок при огнестрельных ранах мягких тканей // Хірург. України. – 2016. – № 3. – С. 97.

Бойко В.В. Опыт применения чрескожных чреспеченочных эндобилиарных вмешательств у больных с холедохолитиазом // Междунар. мед. журн. – 2016. – № 3. – С. 16.

Досвід лікування невідкладної хірургічної патології верхніх відділів травної трубки // Хірург. України. – 2016. – № 3. – С. 17.

Лазоришинець В.В. Хірургічне лікування набутих вад серця з використанням біологічних протезів // Клініч. хірург. – 2016. – № 9. – С.5.

Мамонтов И.Н. Результаты лечения больных по поводу синдрома МIRIZZI // Клініч. хірург. – 2016. – № 9. – С. 25.

Милица К.Н. Сравнительная эффективность шунтирующих и рестриктивных бариатрических операций: ожидания и реальность // Клініч. хірург. – 2016. – № 9. – С. 8.

Михайлусов Р.Н. Тампон губчатый микропористый для механической очистки огнестрельных ран // Клініч. хірург. – 2016. – № 8. – С. 57.

Оптимізація вибору методу хірургічного лікування хворих на морбідне ожиріння на підставі аналізу ефективності використання внутрішньошлункового балона // Пробл. харчування. – 2015. – № 2. – С.41.

Пасичный Д.А. Применение ротационного лоскута на основе латеральной краевой и подошвенных плюсневых артерий, тканей V пальца стопы для пластики нейротрофической язвы подошвы // Клініч. хірург. – 2016. – № 9. – С. 52.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги „Гендерна дисфорія” // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2016. – № 3. – С. 10.


АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Бойко В.В. Опыт применения чрескожных чреспеченочных эндобилиарных вмешательств у больных с холедохолитиазом // Междунар. мед. журн. – 2016. – № 3. – С. 16.

Десятерик В.І. Оптимізація доопераційної підготовки та консервативного лікування обтураційної жовтяниці на тлі жовчнокам’яної хвороби // Клініч. хірург. – 2016. – № 9. – С. 32.

Использование двухпотокового ультразвука для резекции селезенки по поводу ее склерозирующей ангиоматоидной нодулярной трансформации // Клініч. хірург. – 2016. – № 9. – С.77.

Лисенко Р.Б. Виконання симультанних операцій при алопластиці складних дефектів черевної стінки // Клініч. хірург. – 2016. – № 7. – С. 15.

Лисенко Р.Б. Застосування різних видів алопластики залежно від ступеня дефіциту тканин передньої черевної стінки // Клініч. хірург. – 2016. - № 9. – С. 19.

Лисенко Р.Б. Обґрунтування вибору виду, розташування та способу фіксації імплантата при алопластиці складних дефектів черевної стінки // Клініч. хірург. – 2016. – № 8. – С. 12.

Можливість підвищення ефективності транспапілярних втручань шляхом оптимізації їх анестезіологічного забезпечення // Клініч. хірург. – 2016. – № 9. – С. 35.

Насибов Э.Я. Эффективность санации брюшной полости раствором супероксиддисмутазы при лечении перитонита для восстановления функциональной активности почек // Клініч. хірург. – 2016. – № 8. – С.18.

Оптимізація вибору методу хірургічного лікування хворих на морбідне ожиріння на підставі аналізу ефективності використання внутрішньошлункового балона // Пробл. харчування. – 2015. – № 2. – С.41.

Особливості оперативного лікування рецидивного зоба // Клініч. хірург. – 2016. – № 8. – С. 47.

Результати симультанної передочеревинної пластики пахвинної грижі з одномоментною залобковою простатектомією // Клініч. хірург. – 2016. – № 8. – С. 16.

Спостереження рецидивної міліарної непрохідності кишечнику // Клініч. хірург. – 2016. - № 8. – С. 78.

Стасишин А.Р. Значення змін функції нирок у прогнозуванні перебігу гнійно-септичних ускладнень після невідкладних втручань на кишечнику // Клініч. хірург. – 2016. – № 9. – С. 22.

Товкай О.А. Метастатичні новоутворення надниркових залоз: питання хірургічної тактики // Львів. мед. часоп. – 2016. - № 2. – С. 17.

Трофімов М.В. Лікувальна тактика при шлунково-кишковій кровотечі виразкового ґенезу // Клініч. хірург. – 2016. – № 9. – С.11.

Черенько С.М. Адаптація розташування ендоскопічних портів при лапароскопічних адреналектоміях залежно від вікових та клініко-анатомічних особливостей пацієнтів // Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірург. – 2016. – № 3. – С. 26.

Шепетько-Домбровський О.Г. Застосування інтраопераційної трансдуоденальної відеоскопії при малоінвазивному хірургічному лікуванні пацієнтів із перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки // Укр. мед. часоп. – 2016. – № 4. – С. 102.


СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ

Болгарська С.В. Нові методи лікування трофічних уражень нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет // Міжнар. ендокринол. журн. – 2016. – № 5. – С. 45.

Діденко С.М. Гібридні хірургічні втручання у хворих з приводу ішемічної форми синдрому діабетичної стопи // Клініч. хірург. – 2016. – № 7. – С. 27.

Курильчик А.В. Озонотерапия в современной клинической практике // Практик. лікар. – 2016. – № 3. – С. 92.

Лазарев С.М. Консервативное лечение хронической венозной недостаточности нижних конечностей в амбулаторных условиях // Леч. врач. – 2016. – № 7. – С. 12.

Левчак Ю.А. Можливості динамічної соноеластографії у діагностиці ембологенних форм венозного тромбозу // Клініч. хірург. – 2016. – № 10. – С. 51.

Можливості комплексної ультразвукової діагностики вогнепальних поранень кінцівок // Міжнар. мед. журн. – 2016. – № 3. – С. 88.

Научно обоснованная терапия хронических заболеваний вен: возможности и клинические эффекты сулодексида // Меdicine Review. – 2016. – № 3. – С. 39.

Решетняк О.М. Применение обогащенной тромбоцитами плазмы в комплексном лечении венозных трофических язв // Междунар. мед. журн. – 2016. – № 3. – С. 24.

Роговський В.М. Аневризма глибокої стегнової артерії чи пухлина м’яких тканин? // Серце і судини. – 2016. – № 4. – С. 93.

Трутяк Р.І. Антикоагулянтна терапія у пацієнтів за ідіоматичного тромбозу глибоких вен // Клініч. хірург. – 2016. – № 10. – С. 48.

Цвигун Г.В. Роль магнитно-резонансной томографии в диагностике ранних осложнений при синдроме диабетической стопы // // Тherapia. – 2016. – № 10. – С. 22.

Целуйко В.Й. Клініко-анамнестична характеристика хворих з клінічними виявами атеросклеротичного ураження артерій нижніх кінцівок залежно від поліморфізму Т (-786) С промотора гена ендотеліальної NО-синтази // Кардіохірург. та інтервенційна кардіол. – 2016. – № 3. – С. 30.


ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Ватутин Н.Т. Новое в рекомендациях по проведению первинного чрескожного коронарного вмешательства при инфаркте миокарда с элевацией сегмента SТ // Кардіохірург. та інтервенційна кардіол. – 2016. – № 3. – С. 47.

Ведення пацієнтів з гострою правошлуночковою недостатністю на сучасному етапі: положення Асоціації фахівців із серцевої недостатності та робочої групи з проблем легеневого кровообігу і функціонального стану правого шлуночка Європейського товариства кардіологів // Кардіохірург. та інтервенційна кардіол. – 2016. – № 3. – С.50.

Визначальні фактори якості життя пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією, відібраних для реваскуляризаційних втручань // Кардіохірург. та інтервенційна кардіол. – 2016. – № 3. – С. 21.

Грубник В.В. Сравнение лапароскопической крурорафии и пластики с применением облегченного сетчатого трансплантата при больших грыжах пищеводного отверстия диафрагмы: отдаленные результаты проспективного рандомизированного исследования // Клініч. хірург. – 2016. – № 9. – С. 14.

Зміни фракції викиду лівого шлуночка в пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією після аортокоронарного шунтування // Укр. кардіол. журн. – 2016. – № 4. – С. 45.

Іващенко В.Є. Порівняння диференційованої та традиційної тактики відеоторакоскопії при синдромі плеврального випоту // Хірург. України. – 2016. – № 3. – С. 83.

Ковтун Г.И. Хирургические методы лечения больных ДКМП в терминальной стадии сердечной недостаточности // Укр. кардіол. журн. – 2016. – дод. 3. – С. 192.

Красносельський М.В. Клінічний випадок променевого ушкодження при проведенні ангіографії // Укр. радіол. журн. – 2016. – № 2. – С. 87.

Кундин В.Ю. Динамическая реносцинтиграфия в кардиологии и кардиохирургии // Кардіохірург. та інтервенційна кардіол. – 2016. – № 3. – С. 37.

Лазоришинець В.В. Сучасні підходи до надання спеціалізованої кардіохірургічної та перинатальної допомоги в групі вагітних високого ризику: досвід роботи мультидисциплінарної команди // Укр. кардіол. журн. – 2016. – дод. 3. – С. 165.

Лазоришинець В.В. Хірургічне лікування набутих вад серця з використанням біологічних протезів // Клініч. хірург. – 2016. – № 9. – С.5.

Липовецька С.Й. Зв’язок між депресією і варіабельністю серцевого ритму у пацієнтів після перенесених кардіохірургічних втручань // Аритмологія. – 2016. – № 2. – С. 51.

Лукач П.М. Хірургічне лікування набутих вад серця з використанням біологічних протезів // Укр. кардіол. журн. – 2016. – дод. 3. – С. 166.

Мнишенко В.И. Хирургическая коррекция митрального клапана с пластикой левого предсердия при его атриомегалии // Укр. кардіол. журн. – 2016. – дод. 3. – С. 247.

Молотягин Д.Г. Эффективность применения колхицина в комплексной терапии после оперативных вмешательств на сердце // Укр. кардіол. журн. – 2016. – дод. 3. – С. 247.

Орищин Н.Д. Критерії відбору пацієнтів до реваскуляризації та інших видів хірургічної корекції при ішемічній кардіоміопатії // Кардіохірург. та інтервенційна кардіол. – 2016. – № 3. – С. 5.

Позняк Ю.В. Оцінка безпосередніх та віддалених результатів операції накладання тотального кава-пульмонального анастомозу у пацієнтів різних вікових груп // Укр. кардіол. журн. – 2016. – дод. 3. – С.250.

Попов В.В. Восстановление синусового ритма при ФП и коррекции клапанов сердца // Укр. кардіол. журн. – 2016. – дод. 3. – С. 176.

Попов В.В. Фрагментирующме операции в предсердиях при фибрилляции предсердий и коррекции клапанов сердца // Укр. кардіол. журн. – 2016. – дод. 3. – С. 177.

Руденко Н.М. Віддалені результати операції Фонтена (повного кава-пульмонального анастомозу) у дорослих // Укр. кардіол. журн. – 2016. – дод. 3. – С. 253.

Хирургическое лечение острого инфаркта миокарда: опыт Института сердца // Укр. кардіол. журн. – 2016. – дод. 3. – С. 150.


ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ

Дворник В.М. Проектування резекційного імплантата підборідної ділянки нижньої щелепи // Укр. стоматол. альм. – 2016. - № 3. – Т. 2. – С. 36.

616. 1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 8. Кн. 2. – К., 1999. – 552 с.

Куцевляк В.І. Хірургічні методи в комплексному лікуванні ортодонтичних пацієнтів у постійному прикусі // Укр. стоматол. альм. – 2016. – № 3. – Т. 2. – С. 69.

Маланчук В.А. Оценка тяжести оскольчатых переломов нижней челюсти и прогнозирование их клинического течения // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. – № 5. – С. 64.

Особливості етіології та патогенезу хвороб скронево-нижньощелепного суглоба, ускладнених дисфункцією жувальних м’язів // Укр. стоматол. альм. – 2016. – № 3. – Т. 1. – С. 108.

Паливода Р.С. Забір анатомічного комплексу: виростковий відросток нижньої щелепи, скронево-нижньощелепний суглоб, скронева кістка // Укр. стоматол. альм. – 2016. – № 3. – Т. 2. – С. 11.

Про необхідність спільного планування ортопедичної стоматологічної допомоги в комплексному лікуванні пацієнтів з дефектами щелепно-лицевої локалізації // Укр. стоматол. альм. – 2016. – № 3. – Т. 1. – С. 18.

Результаты изучения гельминтоносительства как сопутствующей патологии у детей с герпетическим стоматитом // Актуальная инфектология. – 2016. – № 3. – С. 38.

Сучасні аспекти діагностики ізольованих і сполучених ушкоджень носа // Міжнар. мед. журн. – 2016. – № 3. – С. 81.

Сучасні аспекти променевих методів діагностики при плануванні дентальної імплантації і на етапах хірургічної реабілітації // Укр. стоматол. альм. – 2016. – № 3. – Т. 2. – С. 87.

617.76 Травматические повреждения глазницы и слезоотводящих путей. – М., 2015. – 248 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.