Інформаційний лист нових надходжень з НЕВРОПАТОЛОГІЇ 1 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
НЕВРОПАТОЛОГІЇ
1 кв.2017р.

616.8 Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря. – К., 2015. – 240 с.

Волошина Н.П. Седафитон форте в лечении нарушений циркадных ритмов // Практикуюч. лікар. – 2016. – № 3. – С. 45.

Давидова І.В. Профілактика інсульту та судинної деменції при есенціальній гіпертензії // Ліки України. – 2014. – № 7–8. – С. 6.

Деменція. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги // НейроNews. – 2016. – № 9. – С.37.

Екушева Е.В. Современные подходы к терапии мигрени во время беременности // Журн. неврологии. – 2015. – № 11. – С.124.

616.8 Живолупов С.А. Малоинвазивная терапия (блокады) в неврологии. – М., 2016. – 120 с.

Зозуля І.С. Надання сучасної спеціалізованої допомоги при ішемічному інсульті з огляду на можливості вторинної ланки // Укр. мед. часоп. – 2016. – № 5. – С. 75.

Карабань І.М. Комбіноване застосування нутриціологічної корекції, гірудо- та мануальної терапії в пацієнтів з немоторними виявами хвороби Паркінсона // Укр. неврол. журн. – 2016. – № 4. – С. 55.

Катеренчук І.П. Кардіальні і психовегетативні порушення у клімактеричний період та можливості їхньої терапевтичної корекції // Сімейна мед. – 2016. – № 5. – С. 36.

Корвитин – эффективный препарат для комплексной терапии при инфаркте миокарда и ишемическом инсульте // Острые и неотлож. состояния. – 2016. – № 6. – С. 50.

Кузнецова Е.Б. Возможность коррекции когнитивных нарушений в ходе комплексного лечения больных с последствиями инфаркта головного мозга // Журн. неврологии. – 2015. – № 11. – С. 103.

Кухарский М.С. Молекулярные аспекты патогенеза и современные подходы к фармакологической коррекции болезни Альцгеймера // Журн. неврологии и психиат. – 2015. – № 6. – С.103.

Лобно-височная дегенерация: клиническое наблюдение и опыт применения диффузионно-тензорной магнитно-резонансной трактографии // Журн. неврологии. – 2015. – № 11. – С. 112.

Марценковський І.А. Високофункціональні розлади аутистичного спектра: клінічний поліморфізм, коморбідність, особливості лікування // НейроNews. – 2016. – № 9. – С. 25.

616.833 Матвієнко Ю.О. Поширені захворювання черепно-мозкових нервів у практиці невролога і загального лікаря. – К., 2016. – 61 с.

Мищенко Т.С. Современные подходы к фармакотерапии мигрени // Междунар. неврол. журн. – 2016. – № 3. – С. 103.

616.8 Неврологія. – К., 2014. – 640 с.

Пулик О.Р. Використання препарату фенібут у пацієнтів з післяінсультними когнітивними порушеннями // Сімейна медицина. – 2015. – № 5. – С. 143.

Рекомендации по лечению болезни Паркинсона // НейроNews. – 2016. – № 10. – С. 57.

Самарин Д.В. Место цитиколина в терапии заболеваний нервной системы // Тherapia. – 2015. – № 11. – С. 41.

Сборник клинических рекомендаций : прилож. к журн. НейроNews. Психоневрология и нейропсихиатрия, 2016.

Товажнянская Е. Комплексное лечение дорсалгий в амбулаторной практике // Участковый врач. – 2016. – № 3. – С. 8.

Федорова Н.В. Применение пирибедила на ранней и поздней стадиях болезни Паркинсона // Журн. неврологии и психиат. – 2015. – № 10. – С. 96.

611-018 Цымбалюк В.И. Нейрогенные стволовые клетки. – К., 2005. – 596 с.

Чуприна Г.М. Аналіз використання методів акупунктурної діагностики у хворих на розсіяний склероз за умов коморбідності // Сімейна медицина. – 2016. – № 5. – С. 60.

Эффективность мемантина в качестве монотерапии при болезни Альцгеймера // НейроNews. – 2016. – № 9. – С. 34.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.