Інформаційний лист нових надходжень з ПЕДІАТРІЇ 1 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПЕДІАТРІЇ
1 кв.2017р.

Бережний В.В. Диференційний підхід у лікуванні хронічних запорів у дітей з природженими вадами розвитку кишечника // Соврем. педиат. – 2016. – № 8. – С. 103.

Бережний В.В. Новий підхід у лікуванні дітей раннього віку з функціональними розладами шлунково-кишкового тракту // Соврем. педиат. – 2016. – № 8. – С. 116.

Бережной В.В. Эффективность ирригационной терапии солевыми растворами при риносинуситах у детей // Соврем. педиат. – 2016. – № 8. – С. 38.

Гладких Р.А. Неоптерин: новый иммунологический маркер вирусных инфекций // Лечащий врач. – 2016. – № 11. – С. 38.

Закирова А.М. Уверенность родителей в эффективности и безопасности подходов к лечению лихорадки у детей с острыми респираторными заболеваниями // Лечащий врач. – 2017. – № 1. – С. 16.

Иммуномодуляторы микробного происхождения в лечении и профилактике респираторных инфекций у часто и длительно болеющих детей // Лечащий врач. – 2016. – № 12. – С. 48.

Карпова Е.П. Риносинусит или банальная простуда у детей // Лечащий врач. – 2016. – № 12. – С. 42.

Квашнина Л.В. Ацетонемический синдром и нейро-артрическая аномалия конституции у детей: современные методы коррекции // Соврем. педиат. – 2016. – № 8. – С. 49.

Клинико-иммунологические показатели у детей с инфекционным мононуклеозом на фоне противовирусной терапии в острый период и в катамнезе // Лечащий врач. – 2016. – № 11. – С. 92.

Лемко О.І. Можливості галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні дітей з частими та рецидивними респіраторними захворюваннями // Соврем. педиат. – 2016. – № 8. – С. 74.

Марушко Ю.В. Ефективність сиропу первоцвіту в лікуванні гострих бронхітів у дітей // Соврем. педиат. – 2016. – № 8. – С. 79.

Марушко Ю.В. Лікування дітей з дисфункцією жовчного міхура і сфінктера Одді та залізодефіцитом // Соврем. педиат. – 2016. – № 8. – С.111.

Марушко Ю.В. Сольові розчини в терапії запальних захворювань носової порожнини в дітей // Здоровье ребенка. – 2016. – № 6. – С. 23.

616.9 Медсестринство в дитячій інфектології. – К., 2014. – 296 с.

Оценка эффективности противовирусной терапии у детей с острым обструктивным бронхитом // Лечащий врач. – 2017. – № 1. – С. 65.

Пальчик С.М. Можливості рентгенологічного методу у встановленні ступеня тяжкості перебігу пневмонії у дітей з дисплазією сполучної тканини // Укр. радіол. журн. – 2016. – № 4. – С. 47.

Починок Т.В. Фактори ризику формування атопії в дітей раннього віку з проявами харчової алергії // Перинатол. и педиат. – 2016. – № 4. – С. 94.

Резніченко Н.Ю. Алергічні захворювання шкіри в педіатричній практиці: особливості клінічних проявів і терапевтичних підходів // Перинатол. и педиат. – 2016. – № 4. – С. 89.

Студеникин В.М. Рахит: соматоневрология и нейропедиатрия // Лечащий врач. – 2017. – № 1. – С. 20.

Тяжка О.В. Особливості анамнезу і клініко-лабораторних даних у дітей-підлітків з гастродуоденальною патологією на тлі харчової алергії // Соврем. педиат. – 2016. – № 8. – С. 70.

Федорців О.Є. Дерматоскопія та ультразвукова діагностика шкіри як малоінвазивні методи обстеження при атопічному дерматиті у дітей // Соврем. педиат. – 2016. – № 7. – С. 54.

Филина Н.Ю. Современная диагностика низкорослости у детей // Лечащий врач. – 2016. – № 11. – С. 74.

616-072 Функциональные методы диагностики в практике семейного врача. – К., 2016. – 176 с.

Харченко Г.А. Иерсиниоз у детей: актуальность проблемы, клинический случай // Лечащий врач. – 2016. – № 12. – С. 46.

Хейропатия у детей с сахарным диабетом. Кинезо- и физиотерапия // Здоровье ребенка. – 2016. – № 7. – С. 14.

Цимбалюк-Волошин І.П. Дитяча гемофілія: проблеми діагностики та лікування // Соврем. педиат. – 2016. – № 8. – С. 33.

Чернышова О.Е. Рациональный подход к лечению острых тонзиллофарингитов у детей // Здоровье ребенка. – 2016. – № 7. – С. 72.

Шадрін О.Г. Оптимізація лікування атопічного дерматиту в дітей раннього віку із застосуванням урсодеоксихолевої кислоти // Здоровье ребенка. – 2016. – № 6. – С. 33.

Шляхи корекції порушень функціонального стану шлунково-кишкового тракту при гельмінтозах у дітей // Здоровье ребенка. – 2016. – № 7. – С. 27.


ДИТЯЧОЇ РЕВМОКАРДІОЛОГІЇ

616.12 Артеріальна гіпертензія. – К., 2012. – 63 с.

Бережний В.В. Міопатичний синдром у дитячій кардіоревматології, критерії диференційної діагностики // Соврем. педиат. – 2016. – № 8. – С. 84.

Боярчук О.Р. Сучасні погляди на діагностику гострої ревматичної лихоманки відповідно до перегляду критеріїв Джонса 2015 року // Соврем. педиат. – 2016. – № 8. – С. 90.

Випадок невідкладного лікування тріпотіння передсердь у новонародженого // Укр. кардіол. журн. – 2016. – № 6. – С. 112.

616. 1/8 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 19. Кн. 3. – К., 2010. – 950 с.

Калашникова Е.А. Ранняя неонатальная, постнатальная диагностика, клиническая манифестация, лечение и прогноз при дефекте межпредсердной перегородки // Здоровье ребенка. – 2016. – № 6. – С. 63.

616-053 Клиническое обследование ребенка. – Винница, 2016. – 556с.

Корекція недостатності магнію у дітей та підлітків з астенічним синдромом і первинною артеріальною гіпертензією // Рационал. фармакотерапия : сб. клинич. реком., 2016. – С. 115.

Марушко Ю.В. Ефективність застосування препарату Ноофен у дітей зі стабільною первинною артеріальною гіпертензією // Соврем. педиат. – 2016. – № 8. – С. 94.

Сенаторова А.С. Информативность рентгенологического и ультразвукового методов исследования в диагностике реактивных артритов у детей // Здоровье ребенка. – 2016. – № 3. – С. 45.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Легенева гіпертензія у дітей // Б-ка сімейн. лікаря. – 2016. – № 6. – С. 55.


ДИТЯЧОЇ УРОЛОГІЇ

Белан Ю.Б. Обоснование антибактериальной терапии инфекций мочевой системы у детей с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря // Лечащий врач. – 2017. – № 1. – С. 40.

Зорин И.В. Профилактика прогрессирования хронической болезни почек у подростков с ренальной инфекцией // Лечащий врач. – 2016. – № 10. – С. 84.

Зорин И.В. Эндотелиальная дисфункция – основа прогрессирования рефлюкснефропатии у детей // Лечащий врач. – 2017. – № 1. – С. 36.

616-053 Клиническое обследование ребенка. – Винница, 2016. – 556с.

Леженко Г.О. Дослідження бактеріального спектра збудників інфекцій сечовивідної системи як запорука раціональної антибактеріальної терапії у дітей // Здоровье ребенка. – 2016. – № 7. – С.35.

Лук’яненко Н.С. Можливості ранньої діагностики нефросклерозу у дітей віком до 3 років у періоді повної ремісії гострого неускладненого пієлонефриту // Здоровье ребенка. – 2016. – № 7. – С. 106.

Лук’яненко Н.С. Оцінка діагностичної цінності маркерів тканинної гіпоксії, мембранодеструкції та недиференційованої дисплазії сполучної тканини при міхурово-сечовідному рефлюксі у дітей раннього віку // Здоровье ребенка. – 2016. – № 6. – С. 86.

Малкоч А.В. Острый постстрептококковый (постинфекционный) гломерулонефрит // Лечащий врач. – 2017. – № 1. – С. 44.

Отпущенникова Т.В. Нарушения функции нижних мочевых путей нейрогенной природы у детей и коррекция их методом транскраниальной магнитотерапии // Лечащий врач. – 2016. – № 9. – С.22.

Ярошевская Т.В. Современные особенности этиологической структуры пиелонефрита у детей // Здоровье ребенка. – 2016. – № 7. – С.80.


ДИТЯЧОЇ ТРАВМАТОЛОГІЇ

Валецький Ю. Уроджені вади розвитку та набуті дефекти опорно-рухового апарату у дітей // Б-ка сімейн. лікаря. – 2016. – № 5. – С. 13.

Герцен І.Г. Проксимальна резекція стегнової кістки у хворих на дитячий церебральний параліч // Вісн. ортопедії. – 2016. – № 3. – С. 46.

Дмитрієв Д.В. Мультимодальна аналгезія на клінічних прикладах або як це працює // Медицина болю. – 2016. – № 3. – С.64.

Заходи з виявлення остеопенії у дітей та підлітків // Соврем. педиат. – 2016. – № 5. – С. 30.

Зінченко В.В. Статистичний аналіз ефективності клінічної діагностики порушень формування кульшових суглобів у дітей першого року життя // Вісн. ортопедії. – 2016. – № 2. – С. 58.

615.849 Лазерная терапия и профилактика в педиатрической практике. – М., 2016. – 672 с.

Молнар І.О. Клініко-рентгенологічні особливості акроформи хвороби Ольє у дітей // Вісн. ортопедії. – 2016. – № 2. – С. 49.

617-001 Травматология и ортопедия. – Винница, 2016. – 448с.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.


ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

Аномалия Эбштейна: операция конусной реконструкции – первый опыт анатомической коррекции // Лечащий врач. – 2017. – № 1. – С. 7.

Байбаков В.М. Лапароскопічна корекція защемлених пахвинних гриж у дітей // Шпит. хірург. – 2016. – № 2. – С. 75.

Бензар І.М. Кістозні лімфатичні мальформації у дітей: клінічні прояви та вибір лікувальної тактики // Клініч. хірург. – 2016. – № 12. – С. 37.

Дмитрієв Д.В. Оцінка ефективності методів реґіонарної анестезії при хірургічних втручаннях з приводу онкологічних захворювань у дітей // Клініч. хірург. – 2016. – № 11. – С. 51.

Дмитрієв Д.В. Статистична інтерпретація та обґрунтування методів аналгезії в післяопераційному періоді у дітей // Біль, знебол. – 2016. – № 3. – С. 5.

Етапна хірургічна корекція гастрошизису з вираженою вісцеро-абдомінальною диспропорцією, ускладненого мембранозною обструкцією тонкої кишки // Перинатол. и педиат. – 2016. – № 4. – С. 55.

Калашникова Е.А. Ранняя неонатальная, постнатальная диагностика, клиническая манифестация, лечение и прогноз при дефекте межпредсердной перегородки // Здоровье ребенка. – 2016. – № 6. – С. 63.

Мельниченко М.Г. Сучасні уявлення про патогенез перитонеальних спайок у дітей // Клініч. хірург. – 2016. – № 12. – С. 72.

Мигур М.Ю. Сучасні проблемні питання діагностики та хірургічного лікування природженої низької обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей // Перинатол. и педиат. – 2016. – № 4. – С. 63.

Операція легеневого аутографта у пацієнтів дитячого віку // Клініч. хірург. – 2017. – № 1. – С. 19.

Полухов Р.Ш. Аноректальная дисфункция, возникшая после хирургического лечения болезни Гиршспрунга, и её коррекция // Клініч. хірург. – 2017. – № 1. – С. 16.

Рибальченко В.Ф. Діагностика та лікування інфільтратів черевної порожнини у дітей // Здоровье ребенка. – 2016. – № 7. – С. 143.

Спахі О.В. Динаміка показників мікроциркуляції при комплексному лікуванні інфікованих і гнійних ран у дітей // Соврем. педиат. – 2016. – № 7. – С. 116.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Легенева гіпертензія у дітей // Б-ка сімейн. лікаря. – 2016. – № 6. – С. 55.

Шевчук Д.В. Можливості використання ендоскопічного обладнання в лікуванні коротких посттравматичних стриктур уретри у дітей // Здоровье ребенка. – 2016. – № 7. – С. 135.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.