Інформаційний лист нових надходжень з ХІРУРГІЇ 1 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ХІРУРГІЇ
1 кв.2017р.

616.33 Артефіціальний шлунок. Пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника. – Х., 2014. – 124 с.

Вдосконалення інкубації трахеї при хірургічних втручаннях // Клініч. хірург. – 2016. – № 12. – С. 40.

Грубнік В.В. Сучасні методи хірургічного лікування великих вентральних гриж з відновленням функції м’язів передньої черевної стінки // Шпит. хірург. – 2016. - № 2. – С. 10.

Десятерик В.І. Удосконалення хірургічної тактики мініінвазивного лікування гострих абсцесів печінки // Шпит. хірург. – 2016. – № 2. – С.50.

Діагностика та визначення тактики хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту // Шпит. хірург. – 2016. - № 3. – С. 53.

Діденко С.М. Гібридні хірургічні втручання у хворих з приводу ішемічної форми синдрому діабетичної стопи // Клініч. хірург. – 2016. – № 7. – С. 27.

Колосович І.В. Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих з приводу атипових форм гострого апендициту // Клініч. хірург. – 2016. – № 12. – С. 16.

Комплексна профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих з гострою хірургічною абдомінальною патологією, поєднаною з хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок // Шпит. хірург. – 2016. – № 3. – С. 61.

Крыжевский В.В. Госсипибома: современный взгляд на проблему // Хірур. України. – 2016. – № 3. – С. 124.

Милиця К.М. Хірургічне лікування метаболічного синдрому як профілактика розвитку мортальних захворювань // Шпит. хірург. – 2016. – № 3. – С. 16.

Михайлусов Р.Н. Применение лазерного мобильного устройства для облучения глубоких раневых каналов, полостей и диагностики инородных тел // Хірур. України. – 2016. - № 4. – С. 13.

Можливості малоінвазивних відеоасистованих операцій у хірургії легень та плеври // Шпит. хірург. – 2016. – № 2. – С. 71.

Особенности хирургического лечения хронического калькулезного холецистита у больных с ожирением и птозом передней брюшной стенки после раннее перенесенных операций на органах верхнего этажа брюшной полости // Хірур. України. – 2016. – № 4. – С. 24.

Параняк М.Р. Хірургічне та консервативне лікування кардіальних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби // Клініч. хірург. – 2016. – № 12. – С. 9.

Русин В.І. Вибір хірургічного доступу залежно від рівня тромботичного ураження нижньої порожнистої вени // Шпит. хірург. – 2016. - № 2. – С. 17.

Саволюк С.І. Алгоритм лікувально-профілактичних заходів при дефектних рубцях на молочних залозах // Вісн. морфол. – 2016. – № 2. – С. 385.

Самойлик Ю.В. Практичний досвід хірургічного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок з застосуванням сучасних технологій // Практ. ангіол. – 2016. – № 3. – С. 48.

Смоланка І.І. Оптимізація діагностично-лікувальної тактики у хворих з патологічними виділеннями із соска // Здоровье женщины. – 2016. – № 9. – с. 28.

Ткачук О.Л. Досвід застосування малоінвазивних втручань в ургентній хірургії // Шпит. хірург. – 2016. – № 3. – С. 64.

Фусс Ю.О. Оптимізація комплексного лікування гнійно-некротичних інфекцій м’яких тканин // Шпит. хірург. – 2016. – № 1. – С. 105.

616.12 Хірургія серцевих ушкоджень. Особливості сучасної доктрини. – Х., 2015. – 156 с.

616.36 Хронический вирусный гепатит С и цирроз печени. – СПб., 2016. – 381 с.

617.5 Черноусов А.Ф. Консервативное лечение несформированных свищей пищеварительного тракта. – М., 2016. – 112 с.

617.5 Чрескожные вмешательства в абдоминальной хирургии. – М., 2016. – 176 с.

Шамсиев А.М. Хирургическое лечение больных вентральными грыжами с сопутствующим ожирением // Шпит. хірург. – 2016. – № 1. – С. 78.

Шепетько-Домбровський О.Г. Застосування інтраопераційної трансдуоденальної відеоскопії при малоінвазивному хірургічному лікуванні пацієнтів з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки // Укр. мед. часоп. – 2016. - № 4. – С. 102.


АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

616.33 Артефіціальний шлунок. Пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника. – Х., 2014. – 124 с.

Грубнік В.В. Сучасні методи хірургічного лікування великих вентральних гриж з відновленням функції м’язів передньої черевної стінки // Шпит. хірург. – 2016. - № 2. – С. 10.

Десятерик В.І. Удосконалення хірургічної тактики мініінвазивного лікування гострих абсцесів печінки // Шпит. хірург. – 2016. – № 2. – С.50.

Діагностика та визначення тактики хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту // Шпит. хірург. – 2016. - № 3. – С. 53.

Діагностично-лікувальний алгоритм при гострому холециститі // Шпит. хірург. – 2016. – № 3. – С. 57.

Дужий І.Д. Шляхи подолання хірургічних помилок при больовому абдомінальному та торакальному синдромах // Клініч. хірург. – 2017. – № 1. – С. 43.

Колосович І.В. Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих з приводу атипових форм гострого апендициту // Клініч. хірург. – 2016. – № 12. – С. 16.

Комбінована лапароскопічно та ретроперитонеоскопічно асистована панкреатонекрсеквестректомія // Клініч. хірург. – 2016. – № 12. – С. 5.

Комплексна профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих з гострою хірургічною абдомінальною патологією, поєднаною з хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок // Шпит. хірург. – 2016. – № 3. – С. 61.

Кушнір Р.Я. Ендоскопічний гемостаз у комплексному лікуванні гострих шлунково-кишкових кровотеч // Шпит. хірург. – 2016. – № 3. – С. 94.

Лапароскопическая пластика паховых грыж // Клініч. хірург. – 2017. – № 1. – С. 5.

Медведев В.Е. Допплеровское картирование в ультразвуковом контроле и навигации чрескожных минимально инвазивных лечебно-диагностических вмешательств при абсцессах печени // Лучевая диагнос. – 2016. – № 2. – С. 37.

Мельник В.М. Прогнозування, профілактика та лікування неспроможності швів анастомозів при відновних операціях на товстій кишці // Хірург. України. – 2016. – № 4. – С. 55.

Милица К.Н. Оментэктомия как циторедуктивный этап лечения метаболического синдрома при симультанных операциях // Хірург. України. – 2016. – № 4. – С. 49.

Милиця К.М. Хірургічне лікування метаболічного синдрому як профілактика розвитку мортальних захворювань // Шпит. хірург. – 2016. – № 3. – С. 16.

Особенности хирургического лечения хронического калькулезного холецистита у больных с ожирением и птозом передней брюшной стенки после раннее перенесенных операций на органах верхнего этажа брюшной полости // Хірур. України. – 2016. – № 4. – С. 24.

617-089 Предупреждение интраоперационного стресса и его последствий. – СПб., 2015. – 160 с.

Саволюк С.І. Поєднання лапароскопічних та електрозварювальних технологій у лікуванні хворих з гострим апендицитом як фактор профілактики інтраабдомінальних ускладнень // Шпит. хірург. – 2016. – № 3. – С. 89.

Смирнова Л.М. Анестезиологическое обеспечение панкреатодуоденальной резекции // Клініч. хірург. – 2017. – № 1. – С.12.

Столярчук О.В. Діагностичні маркери як предиктори необхідності виконання оперативних втручань у хворих для корекції оксидантного стресу при гострому панкреатиті // Клініч. хірург. – 2016. - № 12. – С.23.

Ткачук О.Л. Досвід застосування малоінвазивних втручань в ургентній хірургії // Шпит. хірург. – 2016. – № 3. – С. 64.

Федорика Р.Я. Особливості застосування ургентної лапароскопії в умовах малопотужної лікарні // Шпит. хірург. – 2016. – № 3. – С. 117.

Фелештинський Я.П. Комбіноване застосування капсульної ендоскопії та двобалонної ентероскопії при тонкокишкових кровотечах // Хірург. України. – 2016. – № 4. – С. 34.

617.5 Черноусов А.Ф. Консервативное лечение несформированных свищей пищеварительного тракта. – М., 2016. – 112 с.

617.5 Чрескожные вмешательства в абдоминальной хирургии. – М., 2016. – 176 с.

Шамсиев А.М. Хирургическое лечение больных вентральными грыжами с сопутствующим ожирением // Шпит. хірург. – 2016. – № 1. – С. 78.


КІСТКОВО-ГНІЙНОЇ ХІРУРГІЇ

617-089 Гостищев В.К. Клиническая оперативная гнойная хирургия. – М., 2016. – 443 с.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 2. – К., 1998. – 949 с.

Калашніков А.В. Ефективність впровадження нових технологій в артроскопічній хірургії кульшового суглоба // Вісн. морфол. – 2016. – № 2. – С. 388.

Маланчук В.О. Хронічний остеомієліт середньої зони обличчя з поширенням на кістки основи черепа на тлі наркотичної залежності // Клініч. хірург. – 2016. – № 12. – С. 54.

Пролежні м’яких тканин у хворих на цукровий діабет 2-го типу: клінічні стратегії, показники інсулінорезистентності та аспекти комплексного лікування // Міжнар. ендокринол. журн. – 2016. – № 5. – С. 72.

617-001 Травматология и ортопедия. – Винница, 2016. – 448с.

617-001 Шейко В.Д. Хирургия повреждений при политравме мирного и военного времени. – Полтава, 2015. – 557 с.

Юрик О.Є. Зміни діяльності вегетативної нервової системи в осіб з хронічним посттравматичним остеомієлітом нижніх кінцівок // Укр. неврол. журн. – 2016. – № 3. – С. 85.


ОПІКІВ, ВІДМОРОЖЕНЬ

Гидрогелевые повязки – инновационный метод лечения бытовых ожогов и трудно заживляемых ран // Участковый врач. – 2016. – № 6. – С. 26.

Григорьева Т.Г. Влияние раневых покрытий и биополимерных гелей на рост и жизнеспособность фибробластов кожи человека IN VITRO // Междунар. мед. журн. – 2016. – № 3. – С. 20.

Жернов О.А. Розтягнутий подовжений зовнішній клапоть плеча та передпліччя на основі перфорантних судин у реконструкції післяопікових деформацій ліктьового суглоба // Хірург. України. – 2016. – № 4. – С. 80.

Назарчук О.А. Антисептики: сучасна стратегія боротьби зі збудниками інфекційних ускладнень // Клініч. хірург. – 2016. – № 9. – С. 59.

616-053 Невідкладні стани в педіатричній практиці. – К., 2016. – 400 с.

616 1/7 Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря. – Т., 2016. – 380 с.

616-053 Неотложная помощь и интенсивная терапия в педиатрии. – М., 2014. – 568 с.

Саволюк С.І. Досвід комплексного лікування пацієнтів з дефектними рубцями, деформацією та дефектом молочних залоз внаслідок опіків // Хірург. України. – 2016. – № 4. – С. 94.

Савчин В.С. Застосування методу флуоресцентної спектроскопії в діагностиці ендогенної інтоксикації при опіковій травмі // Клініч. хірург. – 2016. – № 6. – С. 68.

616.1 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2015. – 679 с.


ПРОКТОЛОГІЇ

Буратинський Р.В. Нові підходи до вибору операційного втручання у хворих з поєднаними захворюваннями аноректальної зони // Шпит. хірург. – 2016. – № 1. – С. 95.

Давидов М.И. Гигантский копролит, осложненный острой задержкой мочеиспускания, гидронефрозом и острым обструктивным пиелонефритом // Урология. – 2016. – № 2. – С.109.

616.3 Ивашкин В.Т. Справочник по инструментальным исследованиям и вмешательствам в гастроэнтерологии. – М., 2015. – 560 с.

617.55 Микрохирургические технологии в абдоминальной хирургии. – М., 2016. – 188 с.

Пойда А.И. Обоснование формирования и результаты применения тазовой тонкокишечной анатомо-функциональной резервуарной конструкции нового типа после колэктомии, предельно низкой передней резекции прямой кишки, мукозэктомии // Клініч. хірург. – 2016. – № 5. – С. 5.

616.348 Свистунов А.А. Практическая колопроктология. – М., 2016. – 332 с.

Табидзе Д.Л. Опыт радикального лечения пилонидальной кисты (эпителиального копчикового хода) методом ВАSCOM II (CLEFT-LIFT) // Хірург. України. – 2016. - № 4. – С. 63.

Титов А.Ю. Допплероконтролируемая дезартеризация с мукопексией у пациентов с 3–4 стадией геморроя с периодом наблюдения 6 месяцев // Лечащий врач. – 2016. – № 8. – С. 68.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.

Шевцов А.М. Трансанальна гемороїдальна деартеріалізація з лазерною абляцією зовнішніх гемороїдальних вузлів – малотравматичний спосіб вирішення проблеми комбінованого геморою в амбулаторних умовах // Шпит. хірург. – 2016. – № 2. – С. 96.


СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ

Беляева О.А. Патогенетическая терапия хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей // Укр. мед. часоп. – 2016. – № 4. – С. 53.

Венгер І.К. Діагностично-лікувальний алгоритм у попередженні післяопераційної тромбоемболії легеневої артерії // Шпит. хірург. – 2016. – № 3. – С. 80.

Герасимчук П.О. Роль вакуум-терапії в лікуванні гострих гнійно-некротичних процесів у хворих на синдром діабетичної стопи // Шпит. хірург. – 2016. – № 1. – С. 84.

Комплексна профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих з гострою хірургічною абдомінальною патологією, поєднаною з хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок // Шпит. хірург. – 2016. – № 3. – С. 61.

Миськів А.В. Порушення ендотеліальної функції у хворих на цукровий діабет 2 типу з гнійно-некротичними ураженнями стопи та її корекція // Шпит. хірург. – 2016. – № 1. – С. 27.

Профілактика тромбоемболічних ускладнень при трансфасціальному тромбозі нижніх кінцівок // Клініч. хірург. – 2016. – № 12. – С. 29.

Русин В.І. Вибір хірургічного доступу залежно від рівня тромботичного ураження нижньої порожнистої вени // Шпит. хірург. – 2016. - № 2. – С. 17.

Самойлик Ю.В. Практичний досвід хірургічного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок з застосуванням сучасних технологій // Практ. ангіол. – 2016. – № 3. – С. 48.

Фіра Д.Б. Інтраопераційний алгоритм дій при виконанні лапароскопічної холецистектомії у хворих із супутньою варикозною хворобою вен нижніх кінцівок // Шпит. хірург. – 2016. – № 2. – С. 99.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с


ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Аналіз торакоскопічних втручань у хворих на спонтанний пневмоторакс // Шпит. хірург. – 2016. – № 3. – С. 114.

Аномалия Эбштейна: операция конусной реконструкции – первый опыт анатомической коррекции // Лечащий врач. – 2017. – № 1. – С. 7.

Використання різних видів парієнтальної плевректомії з декортикацією легені при неспецифічному та туберкульозному ураженні // Хірург. України. – 2016. – № 3. – С. 91.

Дужий І.Д. Шляхи подолання хірургічних помилок при больовому абдомінальному та торакальному синдромах // Клініч. хірург. – 2017. – № 1. – С. 43.

Ендоскопічні методи лікування підгострих і хронічних запальних захворювань плеври // Клініч. хірург. – 2017. – № 1. – С. 39.

616.132 Ішемічна хвороба серця у пацієнтів з цукровим діабетом. – К., 2016. – 182 с.

Можливості малоінвазивних відеоасистованих операцій у хірургії легень та плеври // Шпит. хірург. – 2016. – № 2. – С. 71.

Опанасенко М.С. Ускладнення відеоторакоскопічної біопсії внутрішньогрудних лімфатичних вузлів та методи їх профілактики // Клініч. хірург. – 2016. - № 12. – С. 43.

617-089 Предупреждение интраоперационного стресса и его последствий. – СПб., 2015. – 160 с.

616.1 Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування. – К., 2016. – 192 с.

Халатурник І.Б. Синдромний підхід в ультразвуковій діагностиці травми грудей // Клініч. хірург. – 2016. – № 12. – С. 34.

616.12 Хірургія серцевих ушкоджень. Особливості сучасної доктрини. – Х., 2015. – 156 с.

Шапринський Є.В. Передопераційна інтенсивна терапія та нутрітивна підтримка у хворих з рубцевими стриктурами стравоходу // Біль, знебол. – 2016. – № 3. – С. 59.


ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ

617-089 Гостищев В.К. Клиническая оперативная гнойная хирургия. – М., 2016. – 443 с.

615.849 Лазерная терапия и профилактика в педиатрической практике. – М., 2016. – 672 с.

Маланчук В.О. Хронічний остеомієліт середньої зони обличчя з поширенням на кістки основи черепа на тлі наркотичної залежності // Клініч. хірург. – 2016. – № 12. – С. 54.

Мельничук Ю.М. Клінічна оцінка ефективності профілактики післяопераційних патологічних рубців шкіри обличчя // Клініч. хірург. – 2016. – № 12. – С. 52.

Потапов В.Ю. Выбор оптимальных антисептических средств для обработки костной полости в процессе хирургического лечения нагноившихся радикулярных кист // Укр. стоматол. альм. – 2016. – № 4. – С. 40.

Чайковська С. Особливості вікової динаміки вмісту кальцію і стронцію в кістковій тканині нижньої щелепи дітей дошкільного віку : праці наукового товариства ім. Шевченка. Т. ХLV. – 2016. – С. 69.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.