Інформаційний лист нових надходжень з ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ 2 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
2 кв.2017р.

616.1 Агеев Ф.Т. Жара и сердечно-сосудистая система. – М., 2015. – 184 с.

Візір В.А. Динаміка показників добового моніторування артеріального тиску та плазмового рівня остеопонтину під впливом терапії кандесартаном у хворих з додіалізними стадіями хронічної хвороби нирок // Артер. гипертен. – 2016. – № 6. – С. 57.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 1. – К., 1998. – 852 с.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 19. Кн. 3. – К., 2010. – 950 с.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 18. Кн. 3. – К., 2009. – 728 с.

Князькова И.И. Ксипамид: от фармакологических свойств к клиническому применению // Врачеб. дело. – 2016. – № 5–6. – С. 145.

616.61 Свінціцький А.С. Діагностика та лікування хвороб нирок. – К., 2014. – 404 с.

616.98 Сергеев А.Ю. Кандидоз. – М., 2001. – 472 с.

Современные стратегии лечения артериальной гипертензии: фиксированные и нефиксированные комбинации // Участковый врач. – 2017. – № 3. – С. 21.

Сучасний підхід до лікування пацієнтів з негоспітальною пневмонією в умовах стаціонару. Фокус на ефективності та безпечності // Сімейна медицина. – 2017. – № 1. – С. 84.

616.1 Уніфіковані клінічні протоколи екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації. – К., 2016. – 73 с.

Харченко Н.В. Синдром раздраженного кишечника. Современные подходы к диагностике и лечению // Сучас. гастроентерол. – 2017. – № 2. – С. 56.

Чернявський В.В. Порівняльна ефективність таблетованих ферментних препаратів у лікуванні хронічного панкреатиту (за результатами багатоцентрового подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження) // Сімейна медицина. – 2017. – № 1. – С.77.


ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ

Ведолизумаб – инновационный препарат биологической терапии воспалительных заболеваний кишечника // Участковый врач. – 2017. – № 3. – С. 36.

Гаврилюк Н.С. Ендокринологічні маски абдомінального синдрому: вісцеропатичний первинний гіперпаратиреоз // Сучас. гастроентерол. – 2017. – № 1. – С. 111.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 9. Кн. 4. – К., 2000. – 1132 с.

Колесникова Е.В. Опыт применения препарата доктовит в лечении НПВП-гастропатии // Сучас. гастроентерол. – 2017. – № 2. – С. 66.

Магний актив форте – природный гепатопротектор новой генерации // Участковый врач. – 2017. – № 3. – С. 44.

Модифікація способу життя шляхом корекції харчової поведінки у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки // Сучас. гастроентерол. – 2017. – № 2. – С. 23.

616.1/7 Невідкладні стани в практиці терапевта і сімейного лікаря. – Т., 2016. – 380 с.

615.811 Савинов В.А. Комплексная гирудотерапия. – М., 2016. – 511 с.

616.348 Свистунов А.А. Практическая колопроктология. – М., 2016. – 332 с.

Смирнова Т.В. Коррекция анемии и запоры у беременных: выход из фармакодинамического тупика // Мед. аспекти здоров’я жінки. – 2017. – № 2. – С. 69.

Ткач С.М. Эффективность зафакола при функциональных заболеваниях кишечника // Сучас. гастроентерол. – 2017. – № 2. – С. 111.

Усачова О.В. Гострі кишкові інфекції у дітей: сучасні можливості реалізації концепції запобігання антибіотикорезистентності // Актуал. инфектол. – 2016. – № 4. – С.29.

Фадеенко Г.Д. Заместительная терапия внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы: современные подходы // Сучас. гастроентерол. – 2017. – № 1. – С. 53.

Фадєєнко Г.Д. Клінічний досвід застосування полікозанолу для корекції дисліпідемії у хворих з коморбідним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та гіпертонічної хвороби на тлі вісцерального ожиріння // Сучас. гастроентерол. – 2017. – № 2. – С. 49.

„Феерия” клинических „масок” желчнокаменной болезни // Укр. мед. вісн. Тherapia. – 2017. – № 3. – С. 18.

612 (075) Фізіологія. Короткий курс. – Вінниця, 2015. – 408 с.

Харченко Н.В. Синдром раздраженного кишечника. Современные подходы к диагностике и лечению // Сучас. гастроентерол. – 2017. – № 2. – С. 56.

616.3 Циммерман Я.С. Трудный диагноз и лечение в гастроэнтерологии. – М., 2015. – 256 с.

Чернявський В.В. Порівняльна ефективність таблетованих ферментних препаратів у лікуванні хронічного панкреатиту (за результатами багатоцентрового подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження) // Сімейна медицина. – 2017. – № 1. – С.77.


КАРДІОЛОГІЇ

616.1 Агеев Ф.Т. Жара и сердечно-сосудистая система. – М., 2015. – 184 с.

Беловол А.Н. Антагонисты минералокортикоидных рецепторов при сердечной недостаточности: что мы о них знаем и как должны использовать // Серц. недостат. – 2017. – № 1. – С. 15.

Воронков Л.Г. Ефективність та безпечність різнодозової фіксованої комбінації вальсартану з гідрохлортіазидом: результати українського кооперативного дослідження вагнер (валькасор при артеріальній гіпертензії високого ступеня ризику) // Артер. гипертен. – 2016. – № 5. – С. 41.

616.125 Діагностика та лікування фібриляції передсердь (антитромботична терапія). – К., 2013. – 62 с.

Доказанная эффективность пентоксифиллина в лечении пациентов с цереброваскулярной патологией // Практ. ангіол. – 2017. – № 1. – С. 42.

Доказательства терапевтической эффективности препарата милдронат при постинфарктной дисфункции левого желудочка и сердечной недостаточности // Серц. недостат. – 2017. – № 1. – С. 57.

Досвід ведення хворих на артеріальну гіпертензію з супутньою фібриляцією передсердь, стентованих з приводу коронарних стенозів та атеротромбозу // Артер. гипертен. – 2016. – № 6. – С. 15.

Дослідження ліпідного спектра крові як базова складова первинної і вторинної профілактики цереброваскулярних подій (інсульту та ТІА) // Практ. ангіол. – 2017. – № 1. – С. 38.

Егорова М.С. Современные цитопротекторы (антигипоксанты, антиоксиданты): в чем феномен популярности в кардиологии и неврологии? // Укр. мед. часоп. – 2017. – № 1. – С. 72.

616.831 Зозуля І.С. Клініко-інструментальна характеристика кардіогенного ішемічного інсульту, зумовленого гострим інфарктом міокарда. – Вінниця, 2014. – 117 с.

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и блокаторы рецепторов ангиотензина ІІ: эквивалентная эффективность? // Практ. ангіол. – 2017. – № 1. – С. 26.

Князькова І.І. Артеріальна ригідність як чинник ризику і лікувальна мішень при артеріальній гіпертензії // Практ. ангіол. – 2017. – № 1. – С.5.

Князькова И.И. Ксипамид: от фармакологических свойств к клиническому применению // Врачеб. дело. – 2016. – № 5–6. – С. 145.

Кожухов С.Н. Научные доказательства оптимизации терапии больных с хронической сердечной недостаточностью на фоне ишемической болезни сердца // Серц. недостат. – 2017. – № 1. – С. 39.

Крахмалова Е.О. Эхокардиография в диагностике легочной гипертензии // Серц. недостат. – 2017. - № 1. – С. 6.

616.12 „Майстер-клас з аритмології” для лікарів за спеціальностями „загальна практика – сімейна медицина”, „кардіологія”, „внутрішні хвороби”, „неврологія”. – К., 2017. – 114 с.

611 (084) Сапін М.Р. Атлас нормальної анатомії людини. – М., 2008. – 636 с.

Связь атипичного болевого синдрома при ишемической болезни сердца с патологией органов брюшной и грудной полости // Укр. мед. часоп. – 2017. – № 1. – С. 84.

Скибчик В.А. Кальцинуючий стеноз аортального клапана: сучасні підходи до діагностики, медикаментозного та хірургічного лікування // Артер. гипертен. – 2016. – № 6. – С. 74.

Скочко О.В. Влияние низкодозового длительного лечения азитромицином на воспалительный и атеросклеротический процессы у больных ишемической болезнью сердца // Серце і судини. – 2017. – № 1. – С. 69.

Современные стратегии лечения артериальной гипертензии: фиксированные и нефиксированные комбинации // Участковый врач. – 2017. – № 3. – С. 21.

Улучшение глобального метаболизма путем регуляции утилизации субстратов при сердечной недостаточности // Серц. недостат. – 2017. – № 1. – С. 31.

Энзикс – доказанная эффективность комбинированной терапии АГ // Участковый врач. – 2017. – № 4. – С. 36.

Эффективность клопидогрела с позиций доказательной медицины // Практ. ангіол. – 2017. – № 1. – С. 31.


РЕВМАТОЛОГІЇ

Безопасность тоцилизумаба при лечении пациентов с ювенильным идиопатическим артритом // Укр. мед. вісн. Тherapia. – 2017. – № 4. – С.28.

Борткевич О.П. Ефективність препарату піаскледин 300 у хворих на первинний остеоартроз колінних та кульшових суглобів // Укр. ревматол. журн. – 2016. – № 4. – С. 46.

Досвід успішного лікування гангренозної піодермії. Клінічний випадок // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 1. – С. 73.

Ефективність целекоксибу в порівнянні з ібупрофеном у лікуванні пацієнтів з остеоартритом // НейроNews. – 2017. – № 3. – С. 59.

Зупанец И.А. Дифференцированное применение нестероидных противовоспалительных препаратов в лечении остеоартроза // Укр. мед. вісн. Тherapia. – 2017. – № 5. – С. 32.

Изучение эффективности селективных нестероидных противовоспалительных препаратов у больных остеоартрозом // Укр. ревматол. журн. – 2016. – № 4. – С. 70.

616.711 Колісник П.Ф. Лекції з клінічної вертебрології. – Вінниця, 2017. – 184 с.

Луцишин В.Г. Оцінка ефективності локальної аналгезії для контролю болю в ранньому післяопераційному періоді у хворих з початковими стадіями коксартрозу // Вісн. ортопедії. – 2017. – № 1. – С.28.

Навколосуглобові коригувальні остеотомії у поєднанні з артроскопією колінного суглоба при лікуванні хворих на гонартроз // Вісн. ортопедії. – 2017. – № 1. – С. 21.

Олійник М.О. Вплив метаболічних порушень на вираженість рентгенологічних змін та спосіб їх прогнозування у хворих на остеоартроз і цукровий діабет ІІ типу // Укр. ревматол. журн. – 2016. - № 4. – С. 58.

Факторы, ассоциированные с дестабилизацией артериальной гипертензии, при использовании нестероидных противовоспалительных средств для купирования подагрического артрита // Практикуюч. лікар. – 2017. – № 1. – С. 32.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.