Інформаційний лист нових надходжень з ОНКОЛОГІЇ 2 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОНКОЛОГІЇ
2 кв.2017р.

ОНКОГІНЕКОЛОГІЇ

Алиева Ш.Э. Роль онкомаркеров в диагностике предраковых патологий шейки матки у женщин группы высокого риска в репродуктивный период // Здоровье женщины. – 2017. – № 1. – С.162.

Дубініна В.Г. Персоніфікований підхід до ведення пацієнток з місцево поширеним раком шийки матки // Шпит. хірург. – 2016. – № 3. – С. 115.

618.146 Застосування компресійної еластографії у комплексному ультразвуковому дослідженні хворих на рак шийки матки : метод. рек. – К., 2016. – 27 с.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 2. – К., 1998. – 949 с.

Зміни варіабельності серцевого ритму у хворих на рак тіла матки після проведення хірургічного лікування // Укр. радіол. журн. – 2016. – № 4. – С. 29.

618.1/2 Инфекционно-воспалитедьные заболевания в акушерстве и гинекологии. – М., 2016. – 320 с.

Карташов С.М. Мікросателітна нестабільність і особливості раку ендометрію // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 2. – С. 73.

Самусенко М. Профілактичний гінекологічний огляд жінок // Б-ка сімейн. лікаря. – 2016. – № 5. – С. 46.

618.12 Сумцов Г.А. Первичный рак маточных труб. – Сумы, 2015. – 229 с.

Український реферативний журнал. – 2017. – №№ 1–2.

Шапочка Д. Современные подходы к организации скрининга рака шейки матки. ВПЧ-скрининг // З турботою про жінку. – 2017. – № 2. – С. 23.

Шапочка Д. Современные подходы к организации скрининга рака шейки матки. Цитологический скрининг // З турботою про жінку. – 2017. – № 1. – С. 39.


ОНКОПРОКТОЛОГІЇ, ОНКОУРОЛОГІЇ

Болгова Л.С. Цитологічна діагностика раку сечового міхура за осадом сечі // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 69.

Бухарин Т.В. Перстневидно-клеточная колоректальная карцинома // Клинич. онкол. – 2017. – № 1. – С. 11.

Головко Т.С. Комплексна променева діагностика в оцінці ускладнень у хворих на рак сечового міхура після радикальної цистектомії та ілеонеоцистопластики в ранній післяопераційний період // Клинич. онкол. – 2017. – № 1. – С. 55.

Горкавый Е.А. Сравнение двух подходов периоперационного обезболивания при хирургическом лечении пациентов с колоректальным раком // Біль, знебол. – 2016. – № 4. – С. 24.

Доцільність проведення резекції нирки при раку верхніх сечових шляхів // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 86.

Ефективність проведення органозберігаючого лікування при раку верхніх сечових шляхів // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 88.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 9. Кн. 4. – К., 2000. – 1132 с.

Зеляк М.В. Комбіноване лікування поверхневого раку сечового міхура шляхом тура та ранньої інстиляції хіміопрепарату // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 74.

Мельничук М.П. Мультипараметрична магнітно-резонансна томографія у діагностиці раку передміхурової залози // Урологія. – 2017. – № 1. – С. 33.

Молчанов Р.М. Комбіноване використання флуоресцентної і вузькоспектральної технологій в хірургії рака сечового міхура // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 120.

Онкологічні результати радикальної простатектомії у хворих на клінічно місцево поширений рак передміхурової залози // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 14.

Особливості діагностики плоскоклітинного раку сечового міхура // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 97.

Савчук Р.В. Оцінка мікробіоценозу ортотопічних і гетеротопічних сечових резервуарів та стратегія лікувальної тактики // Урологія. – 2017. – № 2. – с. 21.

Сакало В.С. Дисеміновані пухлинні клітини в кістковому мозку у хворих на рак передміхурової залози // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 90.

Сафронова О.В. Визначення меж відступу безпеки на похибку лікувальної укладки при реалізації променевої терапії під контролем зображення при лікуванні пацієнтів хворих на рак передміхурової залози // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 91.

616.348 Свистунов А.А. Практическая колопроктология. – М., 2016. – 332 с.

Спонтанний розрив нирки у пацієнта з метастатичним раком передміхурової залози // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 87.

Ухаль М.І. Абластичний спосіб оперативного лікування раку дивертикула сечового міхура // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 96.

Функція нирок та верхніх сечовивідних шляхів при місцевопоширеному та метастатичному раку сечового міхура // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 75.


ОНКОХІРУРГІЇ

Байдо С.В. Наш досвід лапароскопічної тромбектомії при нирково-клітинному раку, ускладненому тромбозом нижньої порожнистої вени // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 68.

Вплив неоад’ювантної таргетної терапії на рівень ускладнень резекції нирки у пацієнтів на локалізований нирково-клітинний рак // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 74.

Галай О.О. Пластичне закриття ранового дефекту у хворих на рак слизової оболонки порожнини рота і ротової частини глотки ІІІ–ІV стадії // Клініч. хірург. – 2017. – № 3. – С. 33.

Думанский Ю.В. Внутриартериальная химиотерапия при злокачественных опухолях головы и шеи. Состояние вопроса, собственный опыт // Журн. вуш., нос. і горл. хвороб. – 2017. – № 2. – С.61.

Застосування електрохірургічних зварювальних технологій для профілактики післямастектомічної лімфореї // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 1. – С. 34.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 2. – К., 1998. – 949 с.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 9. Кн. 4. – К., 2000. – 1132 с.

Ковальчук П.А. Хірургічне лікування пацієнтів з приводу метахронних метастазів остеосаркоми в легенях. Клінічні фактори прогнозу // Клініч. хірург. – 2017. – № 3. – С. 24.

Мехтиева А.Ю. Возможности магнитно-резонансной томографии в визуализации лимфатического аппарата грудной полости у больных раком легкого // Сімейна медицина. – 2017. – № 1. – С. 56.

Морару-Бурлеску Р.П. Комбінований лапароскопічний доступ при пухлинах ниркової миски // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 83.

Мультифакторний регресійний аналіз факторів, впливаючих на вибір методу нирково-клітинного раку // Урологія. – 2017. – № 2. – С.72.

Олійник Ю.Ю. Наслідки комбінованих субтотальних дистальних резекцій, виконаних з приводу місцево поширеного раку шлунка // Львів. мед. часоп. – 2016. – № 3. – С. 32.

Органозберігаюча хірургія нирково-клітинного раку з інтраренальною локалізацією // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 81.

Основні чинники, які впливають на агресивність малих пухлин нирки // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 69.

Пасічник С.М. Аналіз результатів комплексного післяопераційного лікування раку нирки, ускладненого хронічною нирковою недостатністю // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 85.

Перший досвід неоад’ювантного використання таргетного хіміопрепарату пазопаніб у комплексному лікуванні місцево поширеного неметастатичного світлоклітинного раку нирки // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 100.

Саркоми м’яких тканин: діагностика та лікування // Клинич. онкол. – 2017. – № 1. – С. 21.

Сидюк А.В. Послеоперационное обезболивание у больных раком пищевода // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 1. – С. 93.

Синявина Л.В. Особенности клинического течения рака педжета молочной железы при органосохраняющем оперативном лечении // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 2. – С. 68.

Скоморохова Т.В. Сучасний стан проблеми лікування хворих зі злоякісними новоутвореннями верхніх дихальних шляхів // Клинич. онкол. – 2017. – № 1. – С. 59.

Таргетна терапія в неоад’ювантному режимі лікування локалізованого нирково-клітинного раку // Урологія. – 2017. – № 2. – С.73.

Ухаль М.І. Екстрена емболізація ниркових артерій місцево поширеного раку нирки і селективна емболізація кровотечі з артеріальної кукси після резекції нирки з приводу раку // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 94.

Целесообразность выполнения одномоментных операций при светлоклеточном раке почки и его метастазах // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 1. – С. 62.

Яковлев П.Г. Органозберігаючий підхід до хірургічного лікування великих пухлин до ниркової миски // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 101.


РАДІОЛОГІЇ, РАДІОІЗОТОПНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Вплив конформної променевої терапії на розвиток променевих пульмонітів у хворих на недрібноклітинний рак легені // Укр. радіол. журн. – 2016. – № 4. – С. 35.

Головко Т.С. Комплексна променева діагностика в оцінці ускладнень у хворих на рак сечового міхура після радикальної цистектомії та ілеонеоцистопластики в ранній післяопераційний період // Клинич. онкол. – 2017. – № 1. – С. 55.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 2. – К., 1998. – 949 с.

Карвасарська В.В. Порівняння комбінованого та променевого лікування одиночних метастазів в головний мозок при недрібноклітинному раку легені // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 1. – С.32.

Медико-соціальні наслідки проблем безпеки пацієнтів в онкорадіології // Пробл. радіац. мед. : зб. наук. пр. Вип. 20. – С. 204.

Одарченко С.П. Перший досвід проведення сальважної променевої терапії після радикальної простатектомії на системі томотерапії. Можливість ескалації дози. Оцінка ранньої токсичності // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 84.

Прогностичне значення експресії фактора росту ендотелію судин при променевій терапії недрібноклітинного раку легені // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 1. – С. 18.

Сафронова О.В. Визначення меж відступу безпеки на похибку лікувальної укладки при реалізації променевої терапії під контролем зображення при лікуванні пацієнтів хворих на рак передміхурової залози // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 91.

Скоморохова Т.В. Сучасний стан проблеми лікування хворих зі злоякісними новоутвореннями верхніх дихальних шляхів // Клинич. онкол. – 2017. – № 1. – С. 59.

616.12 Справочник симптоматики заболеваний органов дыхания. – Запорожье, 2004. – 138 с.

618.12 Сумцов Г.А. Первичный рак маточных труб. – Сумы, 2015. – 229 с.

Український реферативний журнал. – 2017. – №№ 1–2.


ХІМІОТЕРАПІЇ

Бизунков А.Б. Химиопрофилактика рака: гормоны и антигормоны // Клініч. імунол. – 2017. – № 3. – С. 31.

Думанский Ю.В. Внутриартериальная химиотерапия при злокачественных опухолях головы и шеи. Состояние вопроса, собственный опыт // Журн. вуш., нос. і горл. хвороб. – 2017. – № 2. – С.61.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 2. – К., 1998. – 949 с.

Зеляк М.В. Комбіноване лікування поверхневого раку сечового міхура шляхом тура та ранньої інстиляції хіміопрепарату // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 74.

Клініко-морфологічні паралелі вторинно-набрякового раку грудної залози на етапі неоад’ювантної поліхіміотерапії // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 1. – С. 48.

Перший досвід неоад’ювантного використання таргетного хіміопрепарату пазопаніб у комплексному лікуванні місцево поширеного неметастатичного світлоклітинного раку нирки // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 100.

Синайко В.В. Послеоперационная химиолучевая терапия с использованием различных суммарных доз лучевого лечения и темозоломида у пациентов с глиобластомой // Укр. радіол. журн. – 2016. – 3 4. – С. 9.

618.12 Сумцов Г.А. Первичный рак маточных труб. – Сумы, 2015. – 229 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.