Інформаційний лист нових надходжень з ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 2 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
2 кв.2017р.

Аляви А.Л. Ранняя диагностика и адекватное лечение больных с легочным сердцем // Укр. терапевт. журн. – 2017. – № 1. – С. 27.

Вереснюк Н.С. Роль магнітно-резонансної томографії в діагностиці аномалій розвитку статевих органів у жінок // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2017. – № 1. – Ч. 2. – С. 326.

Геник С.М. Сучасний стан діагностики та лікування аневризм вісцеральних артерій // Хірург. України. – 2017. – № 1. – С. 118.

Головко Т.С. Комплексна променева діагностика в оцінці ускладнень у хворих на рак сечового міхура після радикальної цистектомії та ілеонеоцистопластики в ранній післяопераційний період // Клинич. онкология. – 2017. – № 1. – С. 55.

Кошак Ю.Ф. Діагностичний алгоритм та об’єм дослідження хворих з підозрою на легеневий туберкульоз та рак легень // Вісн. соц. гігієни. – 2016. – № 4. – С. 38.

Крахмалова Е.О. Эхокардиография в диагностике легочной гипертензии // Серц. недостат. – 2017. - № 1. – С. 6.

616.831 Крылов В.В. Внутричерепная гипертензия. – М., 2016. – 216 с.

Лісовий В.М. Особливості діагностики нефронофтіза фанконі у пацієнта з уремічним синдромом, якому проведена споріднена трансплантація нирки // Урологія. – 2017. – № 1. – С. 96.

Мельничук М.П. Мультипараметрична магнітно-резонансна томографія у діагностиці раку передміхурової залози // Урологія. – 2017. – № 1. – С. 33.

Никишаев В.И. Алгоритм диагностики и эндоскопического лечения неоплазий толстого кишечника // Шпит. хірург. – 2016. – № 4. – С. 14.

Саволюк С.І. Діагностичний алгоритм у хворих з гострим калькульозним холециститом та підозрою на холедохолітіаз // Шпит. хірург. – 2016. – № 4. – С. 33.

Форманчук О.К. Особливості сучасної діагностики хронічного обструктивного захворювання легень. Проблеми спірометрії // Укр. мед. вісн. Тherapia. – 2017. – № 3. – С. 16.

Шляхи удосконалення діагностики та лікування гострого епідидиміту // Урологія. – 2017. – № 1. – С. 75.


ЕНДОСКОПІЇ

Абу Шамсия Р.Н. Многоплодная беременность и лапароскопически ассистированная аппендэктомия // Врачеб. дело. – 2016. - № 5–6. – С.82.

Байдо С.В. Наш досвід лапароскопічної тромбектомії при нирково-клітинному раку, ускладненому тромбозом нижньої порожнистої вени // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 68.

Бойко В.В. Выбор фотосенсибилизатора и параметров светового излучения для проведения эндоскопической эндобронхиальной фотодинамической терапии // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 2. – С. 28.

Григоренко В.М. Вивчення впливу карбоксиперитонеуму на швидкість клубочкової фільтрації при лапароскопічних операціях на нирках // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 88.

Григоренко В.М. Вплив карбоксиперитонеуму на швидкість клубочкової фільтрації при лапароскопічних операціях на нирках // Клініч. хірург. – 2017. – № 4. – С. 56.

Григоренко В.М. Лапароліфтинг при лапароскопічній нефректомії та резекції нирки // Урологія. – 2017. – № 1. – С. 38.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 8. Кн. 2. – К., 1999. 552 с.

616.3 Ивашкин В.Т. Справочник по инструментальным исследованиям и вмешательствам в гастроэнтерологии. – М., 2015. – 560с.

Клініко-морфологічне обґрунтування переваг лапароскопічних втручань з використанням аргоноплазмової коагуляції в лікуванні гемангіоми печінки // Клініч. хірург. – 2017. – № 2. – С. 54.

Комяков Б.К. Технические особенности кишечной пластики мочеточников. Лапароскопическая илео и аппендикулярная уретеропластика // Урология. – 2016. – № 4. – С. 4.

Лапароскопічна адреналектомія та резекція наднирника: досвід одного відділення // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 93.

Лифтинговая лапароскопия в симультанной хирургии // Клініч. хірург. – 2017. – № 3. – С. 5.

Морару-Бурлеску Р.П. Комбінований лапароскопічний доступ при пухлинах ниркової миски // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 83.

Морару-Бурлеску Р.П. Мануально-асистована лапароскопічна нефректомія як перехідний етап до лапароскопічної нефректомії // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 83.

Никишаев В.И. Алгоритм диагностики и эндоскопического лечения неоплазий толстого кишечника // Шпит. хірург. – 2016. – № 4. – С. 14.

Ничитайло М.Е. Эноксапарин в профилактике послеоперационных осложнений лапароскопической холецистэктомии // Хірург. України. – 2017. – № 1. – С. 70.

Ничитайло М.Ю. Використання ВЧ-електрозварювання при лапароскопічній холецистектомії з причини гострого холециститу, ускладненого паравезикальним інфільтратом // Шпит. хірург. – 2016. – № 4. – С. 27.

Ничитайло М.Ю. Темп декомпресії жовчних шляхів після ендоскопічного транспапілярного втручання у хворих з обтураційною жовтяницею на грунті холедохолітіазу // Шпит. хірург. – 2016. – № 4. – С. 5.

Профілактика гострого панкреатиту після транспапілярних ендоскопічних втручань з приводу холедохолітіазу та стенозуючого папіліту // Клініч. хірург. – 2017. – № 4. – С. 18.

Саволюк С.І. Застосування біогерметика сульфакрилат при виконанні лапароскопічних операцій з приводу перфорації виразки дванадцятипалої кишки // Шпит. хірург. – 2016. – № 4. – С. 100.

Скумс А.В. Хирургическая тактика при повреждениях желчных протоков во время лапароскопической холецистэктомии в зависимости от сроков их диагностики // Клініч. хірург. – 2017. – № 4. – С. 11.

Сравнительная характеристика эффективности хирургического лечения варикоцеле у спортсменов разными методами: операции Мармара и лапароскопического клипирования яичковой вены // Урология. – 2016. – № 6. – С. 55.

Стасишин А.Р. Ключові чинники успіху відеолапароскопічних операцій з приводу гастроехофагеальної рефлексної хвороби та грижі стравохідного отвору діафрагми // Клініч. хірург. – 2016. – № 12. – С.13.

Харченко Н.В. Эндоскопическая характеристика стелющихся зубчатых полипов проксимальных отделов толстой кишки при хромоэндоскопии раствором индигокарлина // Сучас. гастроентерол. – 2017. – № 2. – С. 9.


УЗД

Вереснюк Н.С. Роль магнітно-резонансної томографії в діагностиці аномалій розвитку статевих органів у жінок // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2017. – № 1. – Ч. 2. – С. 326.

Вірстюк Н.Г. Зміни моторно евакуаторних та ультразвукових характеристик жовчного міхура у хворих на хронічний некаменевий холецистит на тлі метаболічного синдрому // Сучас. гастроентерол. – 2017. – № 2. – С. 15.

618.146 Застосування компресійної еластографії у комплексному ультразвуковому дослідженні хворих на рак шийки матки : метод. рек. – К., 2016. – 27 с.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 2. – К., 1998. – 949 с.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 9. Кн. 4. – К., 2000. – 1132 с.

616.3 Ивашкин В.Т. Справочник по инструментальным исследованиям и вмешательствам в гастроэнтерологии. – М., 2015. – 560с.

616.831 Крылов В.В. Внутричерепная гипертензия. – М., 2016. – 216 с.

Литвишко В.О. Формоутворення періостального регенерату після діафізарного перелому за порівняльними даними ультрасонографії та рентгенографії // Травма. – 2017. – № 1. – С.74.

615.83 Фізіотерапія. – Л., 2017. – 560 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.