Інформаційний лист нових надходжень з ХІРУРГІЇ 2 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ХІРУРГІЇ
2 кв.2017р.

Выбор методов хирургического лечения эхинококкоза печени // Шпит. хірург. – 2016. – № 4. – С. 76.

Герасимчук П.О. Використання вакуум-терапії на етапах хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи // Клініч. хірург. – 2017. – № 2. – С. 16.

Гур’єв С.О. Принципи медичного сортування постраждалих з мінно-вибуховими пошкодженнями внаслідок сучасних бойових дій // Хірург. України. – 2016. – № 4. – С. 7.

Лифтинговая лапароскопия в симультанной хирургии // Клініч. хірург. – 2017. – № 3. – С. 5.

617-089 Майер Г. Периферическая регионарная анестезия. – М., 2015. – 260 с.

617.55 Микрохирургические технологии в абдоминальной хирургии. – М., 2016. – 188 с.

Михайлов Р.Н. Результаты применения хирургических магнитных инструментов для обследования ран и удаления ферромагнитных инородных тел. // Клініч. хірург. – 2016. – № 7. – С. 58.

Погляди на тимчасові методи зупинки кровотечі в умовах бойових дій // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2017. – № 1. – Ч. 2. – С. 220.

Порівняльна оцінка ефективності використання композиції на основі нанодисперсного кремнезему з антимікробними властивостями для місцевого лікування гнійно-запальних процесів // Клініч. хірург. – 2017. – № 2. – С. 13.

Скумс А.В. Хирургическая тактика при повреждениях желчных протоков во время лапароскопической холецистэктомии в зависимости от сроков их диагностики // Клініч. хірург. – 2017. – № 4. – С. 11.

Хирургическое лечение аневризм левого желудочка заднебазальной локализации // Кардіохірургія та інтервенц. кардіол. – 2017. – № 1. – С.30.

Хірургічні доступи при протезуванні аортального клапану та їх вплив на показники вентиляційної функції легень, ступінь проявів операційного стресу і системної запальної реакції організму // Укр. пульмонол. журн. – 2017. – № 1. – С. 37.


АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Вакуум-терапия разлитого перитонита // Клініч. хірург. – 2017. - № 2. – С. 38.

Выбор методов хирургического лечения эхинококкоза печени // Шпит. хірург. – 2016. – № 4. – С. 76.

Геник С.М. Сучасний стан діагностики та лікування аневризм вісцеральних артерій // Хірург. України. – 2017. – № 1. – С. 118.

Герасимчук П.О. Використання вакуум-терапії на етапах хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи // Клініч. хірург. – 2017. – № 2. – С. 16.

617-089 Гостищев В.К. Клиническая оперативная гнойная хирургия. – М., 2016. – 443 с.

Десятерик В.І. Зміни клінічних підходів та лікувальної тактики при гострому панкреатиті у світлі переглянутої класифікації атланта 2012 // Клініч. хірург. – 2017. – № 3. – С. 51.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 9. Кн. 4. – К., 2000. – 1132 с.

Клініко-морфологічне обґрунтування переваг лапароскопічних втручань з використанням аргоноплазмової коагуляції в лікуванні гемангіоми печінки // Клініч. хірург. – 2017. – № 2. – С. 54.

Клюзко І.В. Агенезія жовчного міхура (клінічний випадок) // Хірург. України. – 2017. – № 1. – С. 94.

Лапароскопічна адреналектомія та резекція наднирника: досвід одного відділення // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 93.

Лифтинговая лапароскопия в симультанной хирургии // Клініч. хірург. – 2017. – № 3. – С. 5.

617.55 Микрохирургические технологии в абдоминальной хирургии. – М., 2016. – 188 с.

Милиця М.М. Профілактика неспроможності і товстокишкових анастомозів при обтураційній непрохідності // Шпит. хірург. – 2016. – № 4. – С. 11.

Міщук В.В. Ефективність мікрогранулярної форми аміносаліцилової кислоти в післяопераційному періоді ускладненої хвороби Крона // Шпит. хірург. – 2016. – № 4. – С. 68.

Мота Ю.С. Діагностика і лікування гострого апендициту у вагітних // Львів. мед. часоп. – 2016. - № 3. – С. 79.

Ничитайло М.Е. Эноксапарин в профилактике послеоперационных осложнений лапароскопической холецистэктомии // Хірург. України. – 2017. – № 1. – С. 70.

Ничитайло М.Ю. Використання ВЧ-електрозварювання при лапароскопічній холецистектомії з причини гострого холециститу, ускладненого паравезикальним інфільтратом // Шпит. хірург. – 2016. – № 4. – С. 27.

Ничитайло М.Ю. Темп декомпресії жовчних шляхів після ендоскопічного транспапілярного втручання у хворих з обтураційною жовтяницею на грунті холедохолітіазу // Шпит. хірург. – 2016. – № 4. – С. 5.

Оцінка ефективності формування гепатикоєюноанастомозів з використанням методу ВЧ-електрозварювання біологічних тканин // Клініч. хірург. – 2017. – № 3. – С. 12.

615.811 Савинов В.А. Комплексная гирудотерапия. – М., 2016. – 511 с.

Саволюк С.І. Застосування біогерметика сульфакрилат при виконанні лапароскопічних операцій з приводу перфорації виразки дванадцятипалої кишки // Шпит. хірург. – 2016. – № 4. – С. 100.

Саволюк С.І. Діагностичний алгоритм у хворих з гострим калькульозним холециститом та підозрою на холедохолітіаз // Шпит. хірург. – 2016. – № 4. – С. 33.

Спостереження симультанного видалення заочеревинної саркоми, аорто-стегнового біфуркаційного алошунтування та правобічної геміколектомії // Клініч. хірург. – 2017. – № 3. – С. 56.

Фуркало С.Н. Этапное эндоваскулярное лечение аневризмы брюшной и грудной частей аорты у одного пациента // Клініч. хірург. – 2017. – № 3. – С. 59.

Харченко Н.В. Эндоскопическая характеристика стелющихся зубчатых полипов проксимальных отделов толстой кишки при хромоэндоскопии раствором индигокарлина // Сучас. гастроентерол. – 2017. – № 2. – С. 9.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.

Шевчук І.М. Профілактика венозного тромбоемболізму у хворих старшої вікової групи з гострим некротичним панкреатитом // Шпит. хірург. – 2016. – № 4. – С. 30.


ОПІКІВ, ВІДМОРОЖЕНЬ

Жернов О.А. Застосування розтягнутих комбінованих перфорантних потилично-шийних клаптів при реконструкції післяопікової контрактури шиї // Клініч. хірург. – 2017. – № 4. – С. 49.

Коваленко О.М. Вплив ранових покриттів на РН рани при поверхневих опіках шкіри // Клініч. хірург. – 2017. – № 2. – С. 28.

Козинець Г.П. Сучасне визначення сепсису та септичного шоку у хворих з глибокими поширеними опіками // Хірург. України. – 2017. – № 1. – С. 109.

615.849 Лазерная терапия и профилактика в педиатрической практике. – М., 2016. – 672 с.

616-083 Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога. – К., 2017. – 960 с.

Нагайчук В.І. Динаміка показників мікроциркуляції крові у хворих з надкритичними опіками при застосуванні розчину гекотон у комплексній інфузійно-трансфузійній терапії // Хірург. України. – 2017. – № 1. – С. 74.

616.1/7 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2016. – 688 с.

617(075) Хірургічні хвороби. – К., 2015. – 496 с.


ПРОКТОЛОГІЇ

Бродовський С.П. Оптимізація хірургічного лікування хронічного геморою ІІІ–ІV стадії // Клініч. хірург. – 2017. – № 2. – С. 10.

617-089 Гостищев В.К. Клиническая оперативная гнойная хирургия. – М., 2016. – 443 с.

Иманова С.С. Результаты операции DELORME по поводу выпадения прямой кишки // Клініч. хірург. – 2017. – № 4. – С. 25.

Іфтодій А.Г. Доцільність застосування внутрішньотканинного електрофорезу в передопераційній підготовці хворих при хронічній анальній тріщині // Клініч. хірург. – 2017. – № 2. – С.25.

616-083 Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога. – К., 2017. – 960 с.


СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ

Боброва А.О. Патоморфологічне обґрунтування фактора неоваскулогенезу як однієї з причин рецидиву варикозної хвороби нижніх кінцівок // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2017. – № 1. – Ч. 2. – С. 255.

Досвід успішного лікування гангренозної піодермії. Клінічний випадок // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 1. – С. 73.

Застосування вакуум-терапії у комплексі лікування хронічних ран нижніх кінцівок // Клініч. хірург. – 2017. – № 3. – С. 39.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 9. Кн. 4. – К., 2000. – 1132 с.

Кательницкий И.И. Методы лечения больных облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей при критической ишемии // Практ. ангіол. – 2017. – № 1. – С. 20.

Криворучко І.А. Динаміка деяких показників дисфункції ендотелію у хворих за хронічної критичної ішемії тканин нижніх кінцівок залежно від проведеного лікування // Клініч. хірург. – 2017. – № 4. – С. 35.

М’ясоєдов К.В. Застосування методу гідравлічної дезоблітерації просвіту артерій інфраінгвінального сегмента у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок // Хірург. України. – 2017. – № 1. – С. 81.

Пантьо В.І. Оптимізація лікування хворих з приводу невропатично-інфікованої форми синдрому діабетичної стопи з використанням препаратів йоду та низько інтенсивного лазерного випромінювання // Клініч. хірург. – 2017. – № 2. – С. 50.

Реканализация глубоких вен нижних конечностей как показатель эффективности лечения острого венозного тромбоза // Практ. ангіол. – 2017. – № 1. – С. 15.

Сандер С.В. Можливості форсованого внутрішньоартеріального введення лікарських засобів у комплексі лікування хронічної ішемії тканин нижніх кінцівок // Клініч. хірург. – 2017. – № 2. – С. 62.

Синяченко Ю.О. Влияние гонартроза на течение и эффективность лечения варикозной болезни вен нижних конечностей // Травма. – 2017. – № 1. – С. 63.

617-001 Шейко В.Д. Хирургия повреждений при политравме мирного и военного времени. – Полтава, 2015. – 557 с.


ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Байрамов Е.М. Результати операції тотального кавапульмонального сполучення в поєднанні з корекцією недостатності передсердно-шлуночкових клапанів у хворих різного віку з єдиним шлуночком серця // Клініч. хірург. – 2017. – № 3. – С. 15.

Бойко В.В. Выбор фотосенсибилизатора и параметров светового излучения для проведения эндоскопической эндобронхиальной фотодинамической терапии // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 2. – С. 28.

Діагностика та лікування пошкодження стравоходу // Клініч. хірург. – 2017. – № 3. – С. 9.

Ефективність різних видів парієнтальної плевректомії з декортикацією легені при патології плеври специфічного і неспецифічного ґенезу // Туб., леген. хвороби. – 2017. – № 1. – С. 27.

Жадан А.В. Отдаленные результаты кардиохирургических вмешательств у больных с инфекционным эндокардитом // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 2. – С. 24.

Креньов К.Ю. Клінічне спостереження ускладнення дивертикула стравоходу // Клініч. хірург. – 2017. – № 3. – С. 63.

Повторные операции при послеоперационных осложнениях и рецидивах туберкулеза легких // Хірург. України. – 2017. – № 1. – С. 54.

Спиридонов С.В. Использование аллографтов в лечении протезного эндокардита аортального клапана и восходящего отдела аорты // Кардіохірург. та інтервенц. кардіол. – 2017. – № 1. – С. 13.

Теренда Н.О. Впровадження методу стентування коронарних артерій в Україні // Вісн. соц. гігієни. – 2016. – № 4. – С. 12.

Урсуленко В.И. Хирургическая тактика при небольших аневризмах левого желудочка заднебазальной локализации // Серце і судини. – 2017. – № 1. – С. 18.

Хирургическое лечение аневризм левого желудочка заднебазальной локализации // Кардіохірургія та інтервенц. кардіол. – 2017. – № 1. – С.30.

Хірургічні доступи при протезуванні аортального клапану та їх вплив на показники вентиляційної функції легень, ступінь проявів операційного стресу і системної запальної реакції організму // Укр. пульмонол. журн. – 2017. – № 1. – С. 37.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.