Інформаційний лист нових надходжень з ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ 3 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
3 кв.2017р.

Заремба Є.Х. Оптимізація комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від показників добового моніторингу артеріального тиску // Сімейна медицина. – 2017. - № 2. – С. 67.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 9. Кн. 4. – К., 2000. – 1132 с.

616.1/7 Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря. – Т., 2016. – 380 с.

616.831 Осложнения и последствия инсультов. Диагностика и лечение ранних и поздних нарушений функции. – М., 2017. – 258с.

616-002 Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз. – К., 2017. – 128 с.

616.853 Побочные эффекты антиэпилептической терапии. – М., 2016. – 231 с.

Попович С.В. Биорегуляционный подход к лечению спастических состояний внутренних органов // Участковый врач. – 2017. – № 2. – С.24.

Пшик С.С. Деякі аспекти патогенетичної терапії болю спини // Сімейна медицина. – 2017. – № 1. – С. 127.

616.348 Свистунов А.А. Практическая колопроктология. – М., 2016. – 332 с.

Сидорова Л.Л. Диуретики в лечении больных с артериальной гипертензией. Выбор с позиции доказательной медицины // Тherapia. – 2017. – № 6. – С. 14.

616.1/9 Хопкрофт К. Справочник симптомов в общей врачебной практике. – М., 2017. – 479 с.

616.921 Швец Н.И. Диагностика, лечение, иммунопрофилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. – К., 2009. – 224 с.

Якубовська І.А. Вплив компонентного складу тіла на ліпідний обмін та корекція його порушень у хворих на хронічні захворювання біліарної системи на тлі ожиріння // Сімейна медицина. – 2017. – № 1. – С. 141.


ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ

Абатуров А.Е. Цефалоспоринассоциированный билиарный псевдолиаз у детей // Здоровье ребенка. – 2017. – № 2. – С. 73.

Бабінець Л.С. Ефективність мельдоній-електрофорезу у лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 115.

Дудник В.М. Безоари шлунково-кишкового тракту у дітей. Клінічний випадок // Перинатол. и педиат. – 2017. – № 2. – С. 147.

Ефанова А.А. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта и их диетологическая коррекция у детей первого года жизни // Здоровье ребенка. – 2017. – № 2. – С. 67.

Жировий індекс – неінвазивний маркер стеатозу печінки та інсулінорезистентності в дітей // Здоровье ребенка. – 2017. – № 3. – С.56.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 2. – К., 1998. – 949 с.

Иммуномодулирующие свойства пробиотиков на основе Васillus subtilis: перспективы клинического применения // Здоровье ребенка. – 2017. – № 2. – С. 83.

616.37 Калинин А.В. Острый и хронический панкреатиты. – М., 2016. – 160 с.

Клінічне значення Неlicobacter Pylori – статусу дітей з функціональною диспепсією та з хронічним гастритом // Перинатол. и педиат. – 2017. – № 2. – С. 140.

Литвиненко О.О. Роль пробіотичного компонента у лікуванні та профілактиці антибіотик-асоційованої діареї // Сімейна медицина. – 2017. – № 3. – С. 92.

Марушко Ю.В. Властивості екстрактів артишоку, куркуми, розторопші та їх використання в гастроентерологічній практиці // Практикуюч. лікар. – 2017. – № 2. – С. 30.

Марушко Ю.В. Досвід використання пробіотичного комплексу пробіз у педіатричній практиці з метою профілактики антибіотикоасоційованої діареї // Соврем. педиат. – 2017. – № 3. – С. 63.

Мамчур В.И. Фармакотерапевтические грани левофлоксацина // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 17.

Особливості перебігу виразкового коліту в дітей на сучасному етапі // Здоровье ребенка. – 2017. – № 2. – С. 45.

611(084) Сапін М. Атлас нормальної анатомії людини. – М., 2008. – 636 с.

616.98 Сергеев А.Ю. Кандидоз. – М., 2001. – 472 с.

Сорокман Т.В. Особливості перебігу поєднаної патології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту та алергодерматозів у дітей // Здоров’я дитини. – 2017. – № 3. – С. 20.

Сорокман Т.В. Особливості ураження підшлункової залози на фоні гастродуоденальної патології, асоційованої з Н.Рylori-інфекцією // Здоровье ребенка. – 2017. – № 2. – С. 37.

616.1/7 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2016. – 688 с.

Терсіна О.Д. Неалкогольна жирова хвороба печінки, поєднана з підвищеною масою тіла: гендерні показники функціональних судинних змін // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 56.

616.333 Хирургическое лечение рака кардии. – М., 2016. – 128с.

616.1/9 Хопкрофт К. Справочник симптомов в общей врачебной практике. – М., 2017. – 479 с.

Шекера О.Г. Визначення періодичності проведення диспансерних оглядів дітей шкільного віку з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки за допомогою формалізованої моделі // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 12.


КАРДІОЛОГІЇ

Абдуллаев Т.А. Влияние трехмесячного курса терапии L-аргинином на общеклиническое состояние больных с различными формами сердечной недостаточности // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 84.

Бабінець Л.С. Ефективність мельдоній-електрофорезу у лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 115.

Бевзюк Л.В. Анализ показателей суточного мониторирования ЭКГ у пациентов пожилого возраста с артериальной гипертензией и фибрилляцией предсердий // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 80.

Беловол А.Н. Персонифицированный подход к антитромбоцитарной терапии при ишемической болезни сердца // Укр. терапевт. журн. – 2017. – № 2. – С. 20.

Брюхова О. Ремоделювання міокарду у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 81.

Воронков Л. Снижение риска сердечно-сосудистых катастроф как фундаментальная цель терапии пациента с сахарным диабетом // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 59.

Заремба Є.Х. Вплив факторів ризику на метаболізм сполучної тканини у хворих з нестабільною стенокардією // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 90.

Заремба Є.Х. Оптимізація комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від показників добового моніторингу артеріального тиску // Сімейна медицина. – 2017. - № 2. – С. 67.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 2. – К., 1998. – 949 с.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 18. Кн. 3. – К., 2009. – 728 с.

Ісаєва Г.С. Ефективність контролю факторів кардіоваскулярного ризику на амбулаторному етапі // Укр. терапевт. журн. – 2017. – № 2. – С. 52.

Курята О.В. Стан кардіогемодинаміки та функції нирок при хронічній серцевій недостатності у хворих з артеріальною гіпертензією і фібриляцією передсердь // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 72.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – К., 2016. – 582 с.

Порівняльна ефективність нітратцентричної та діуретикоцентричної стратегій лікування гострої некомпенсованої серцевої недостатності у хворих з хронічною хворобою нирок щодо деконгестії та важких серцево-судинних ускладнень // Укр. терапевт. журн. – 2017. – № 2. – С.11.

Препараты, вызывающие или ухудшающие течение сердечной недостаточности // Практ. ангіол. – 2017. – № 1. – С. 52.

615.811 Савинов В.А. Комплексная гирудотерапия. – М., 2016. – 511 с.

Селюк М.М. Вибір оптимальної комбінації метаболічних препаратів для лікування пацієнтів з кардіоваскулярною патологією // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 60.

Сидорова Л.Л. Диуретики в лечении больных с артериальной гипертензией. Выбор с позиции доказательной медицины // Тherapia. – 2017. – № 6. – С. 14.

Стрільчук Л.М. Ексцентрична гіпертрофія лівого шлуночка з дилатацією його порожнини та без неї: відмінності клінічних, лабораторних та інструментальних показників // Практикуюч. лікар. – 2017. – № 2. – С. 5.

616.1 Уніфіковані клінічні протоколи екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації. – К., 2016. – 73 с.

612(075) Фізіологія. Короткий курс. – Вінниця, 2015. – 408 с.

Філіпюк А.Л. Оцінка інтегральних показників ендогенної інтоксикації в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та їх зв’язки з системою гемостазу // Практикуюч. лікар. – 2017. – № 2. – С.8.


РЕВМАТОЛОГІЇ

Борткевич О.П. АНЦА-асоційований васкуліт – оновлений погляд на ведення пацієнтів // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 2. – С. 31.

Головач И.Ю. Механизмы развития и ведение пациентов с феноменом Рейно и дигитальными изъязвлениями при системной склеродермии // Практикуюч. лікар. – 2017. – № 2. – С. 11.

Головач І.Ю. Розвиток мультифокального асептичного остеонекрозу в пацієнта з дерматоміозитом як ускладнення глюкокортикоїдної терапії // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 2. – С.58.

Диференційований підхід до лікування остеоартрозу з коморбідною патологією // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 2. – С. 6.

616.711 Епифанов В.А. Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях позвоночника. – М., 2016. – 376 с.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 7. Кн. 1. – К., 1998. – 852 с.

Казимирко В.К. Подагра и атеросклероз как гранулематозные болезни // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 2. – С. 17.

Курята О.В. Біль у суглобах у хворих ревматологічного профілю: роль контролю тривожно-депресивних розладів // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 2. – С. 52.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – К., 2016. – 582 с.

616.727 Мицкевич В.А. Плечевой сустав: вивихи и болевые синдромы. – М., 2016. – 552 с.

Особенности течения ангиопатии при системных аутоиммунных ревматических заболеваниях // Укр. терапевт. журн. – 2017. – № 2. – С.33.

Препараты, вызывающие или ухудшающие течение сердечной недостаточности // Практ. ангіол. – 2017. – № 1. – С. 52.

Сергієнко Р. Адгезивний капсуліт // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 53.

Эффективность и безопасность применения комбинированного препарата глюкозамина и хондроитина сульфата у пациентов с остеоартритом коленных суставов // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 1.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.