Інформаційний лист нових надходжень з ОНКОЛОГІЇ 3 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОНКОЛОГІЇ
3 кв.2017р.

ОНКОГІНЕКОЛОГІЇ

Демчук А.В. Результати гістологічного обстеження та вікові особливості жінок з виявленою при цитологічному скринінгу тяжкою дисплазією шийки матки // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 88.

Карташов С.М. Опыт применения набуметона у онкогинекологических больных // Здоровье женщины. – 2017. – № 3. – С. 118.

Колеснік О.О. Прогнозування платинорезистентності: від теоретичних моделей до клінічного алгоритму // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 25.

Лермонтова Л.С. Необходимость участия в скрининге рака шейки матки женщин старше 65 лет // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 89.

Моніторинг ефективності хіміопроменевої терапії раку шийки матки на молекулярно-генетичному рівні // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 2. – С. 111.

Особенности цитологической диагностики предрака и рака шейки матки у беременных // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С.93.

Особливості брахітерапії вторинного раку вагіни з урахуванням радіобіологічних аспектів // Укр. радіол. журн. – 2017. - № 2. – С. 123.

Оцінка простеженості контингентів хворих зі злоякісними новоутвореннями жіночих репродуктивних органів в Україні // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 31.

618.146 Полонская Н.Ю. Цитологическое исследование цервикальных мазков – Пап-тест. – М., 2016. – 168 с.

ПЭКома тела матки // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 28.

Результати використання різних режимів конформної променевої терапії при лікуванні хворих на рак шийки матки // Укр. радіол. журн. – 2017. - № 2. – С. 105.


ОНКОПРОКТОЛОГІЇ, ОНКОУРОЛОГІЇ

Аналіз результатів радикальних оперативних втручань у хворих на рак сечового міхура за 5 років // Здоровье мужчины. – 2017. – № 2. – С.127.

Болгова Л.С. Діагностика раку сечового міхура методом цитологічного дослідження сечі // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 87.

Бурлака А.П. Взаємозв’язок редокс-стану нейтрофілів з клінічними характеристиками хворих на рак прямої кишки та його вплив на віддалені результати комбінованого лікування // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 88.

Винник Ю.Ю. Современное представление о диагностике рака простаты // Урология. – 2017. – № 2. – С. 110.

Возіанов С.О. Порівняльний аналіз результатів позадулонної та малоінвазивної радикальної простатектомії // Здоровье мужчины. – 2017. – № 2. – С. 29.

Головко С.В. Сальважна радикальна простатектомія після дистанційної променевої радіаційної терапії: системний огляд сучасних підходів // Здоровье мужчины. – 2017. – № 2. – С. 132.

Данилець Р.О. Високомолекулярні білкові біомаркери раку передміхурової залози. Перспективи використання в сучасній онкоурології // Здоровье мужчины. – 2017. – № 2. – С. 37.

Керничний В.В. Локальне низькочастотне магнітне поле, як радіомодифікатор у доопераційній променевій терапії раку прямої кишки // Вісн. морфології. – 2017. – № 1. – С. 89.

Радикальная цистэктомия: сравнительная оценка периоперационных показателей у пациентов с осложненным и неосложненным послеоперационным периодом // Здоровье мужчины. – 2017. – № 2. – С.100.

Рання діагностика раку передміхурової залози // Мед. аспекти здоров’я чоловіка. – 2017. – № 2. – С. 27.

Сафиева А.К. Лечение колоректальных полипов // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С. 20.

Яковлев П.Г. Рівень деяких гематологічних показників системної запальної відповіді як індикатор стану хвороби в онкоурологічних хворих // Здоровье мужчины. – 2017. - № 2. – С. 143.


ОНКОХІРУРГІЇ

Болгова Л.С. Актуальність дослідження і підвищення ефективності цитологічної діагностики пухлин внутрішніх органів // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 86.

Возіанов С.О. Сучасний підхід до діагностики кіст нирок // Укр. мед. часоп. – 2017. - № 3. – С. 132.

Вырва О.Е. Костная аллопластика при хирургическом лечении пациентов с опухолями длинных костей // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 12.

Галай О.О. Ведення раннього післяопераційного періоду у хворих на рак слизової оболонки порожнини рота, ротової частини глотки та гортані ІІІ–ІV стадії // Клініч. хірургія. – 2017. – № 6. – С. 51.

Дмитрієв Д.В. Обгрунтування використання декскетопрофену для знеболювання в ранній післяопераційний період в онкохірургії // Хірургія України. – 2017. – № 2. – С. 97.

Ємець Н. Рак молочної залози: про що варто пам’ятати акушеру-гінекологу? // З турботою про жінку. – 2017. – № 5. – С. 64.

Збережемо нирки – попередимо інвалідизацію // Мед. аспекти здоров’я чоловіка. – 2017. – № 2. – С. 14.

Зелінська Г.В. Фенотипічні особливості популяції тиреоцитів в доопераційному прогнозуванні радіойодрезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 89.

Клинический случай проведения симультанной ортопедо-урологической операции у пациентки с синхронным раком почки и плазмоцитомной бедренной кости // Травма. – 2017. – № 3. – С. 102.

Ковтуненко А.В. Прогностичне значення показників експресії маркерів кісткової інвазії у хворих на плоскоклітинний рак верхньощелепної пазухи // Журн. вуш., нос. і горл. хвороб. – 2017. – № 3. – С. 10.

Кондрацька І. Рак і цукровий діабет. Чи можемо вплинути на ситуацію? // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 43.

Лапароскопическая резекция почки с суперселективной балонной эмболизацией почечной артерии // Урология. – 2017. – № 1. – С. 31.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – К., 2016. – 582 с.

Магнітотермія злоякісних новоутворень // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 66.

Математичне моделювання як метод визначення показань до органозбережного лікування у хворих з пухлинами тазової кістки // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 9.

Можливості виконання органозберігаючих операцій при набрякових формах раку грудної залози // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 18.

Можливості діагностики онкопатології у пацієнтів з хронічною хворобою нирок на перитонеальному діалізі // Урологія. – 2017. – № 2. – С. 80.

Низькодозовий циклофосфамід у лікуванні пацієнтів з лімфогенними метастазами меланоми шкіри // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 6.

Новіков М.Є. Застосування метаболічної позитронно-емісійної томографії, об’єднаної з комп’ютерною томографією, в обстеженні пацієнтів з місцево розповсюдженими інвазивними карциномами грудної залози // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 71.

Пасєчніков С.П. Органозберігаючий підхід в хірургічному лікуванні пухлин нирки // Мед. аспекти здоров’я чоловіка. – 2017. - № 2. – С. 5.

Покращення якості життя хворих на рак грудної залози, які отримують антрациклінвмісну поліхіміотерапію // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 51.

Проценко В.В. Результати моніторингу біохімічних маркерів кісткового метаболізму у хворих з пухлинами кісток після ендопротезування та лікування бісфосфонатами // Травма. – 2017. – № 2. – С. 128.

Сивак Л.А. Иммунотерапия при раке грудной железы: значение, перспективы, проблемы // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 56.

Филимонов В.Б. Радикальная нефрэктомия тазово-дистопированной левой почки у пациентки с почечно-клеточным раком // Урология. – 2017. – № 1. – С. 66.

Фірсова М.М. Анемічні стани у хворих на рак грудної залози з множинними метастазами у кістки під час проведення курсів лікування методом системної радіонуклідної терапії // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 24.

616.333 Хирургическое лечение рака кардии. – М., 2016. – 128с.

Чрескожная криоаблация опухоли почки под ультразвуковым контролем // Урология. – 2017. – № 3. – С. 68.


РАДІОЛОГІЇ, РАДІОІЗОТОПНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Брахітерапія злоякісних пухлин візуальних локалізацій // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 2. – С. 128.

Вибір об’ємів опромінення раку гортані залежно від локалізації первинної пухлини та стадії процесу // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 2. – С. 131.

Головко С.В. Сальважна радикальна простатектомія після дистанційної променевої радіаційної терапії: системний огляд сучасних підходів // Здоровье мужчины. – 2017. – № 2. – С. 132.

Грушка А.В. Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 2. – С. 135.

Іванкова В.С. Вплив якості топометричної підготовки на ефективність лікування хворих на злоякісні новоутворення верхніх дихальних шляхів // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 2. – С. 117.

Магнітотермія злоякісних новоутворень // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 66.

Низкомощностная контактная лучевая терапия (брахитерапия) рака предстательной железы отечественными микроисточниками І–125 в монорежиме и в комбинации с тазовой лимфаденэктомией // Урология. – 2017. – № 1. – С. 38.

Особливості брахітерапії вторинного раку вагіни з урахуванням радіобіологічних аспектів // Укр. радіол. журн. – 2017. - № 2. – С. 123.

Пути улучшения качества планирования лучевой терапии с модулированной интенсивностью // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 2. – С. 162.

Синайко В.В. Комбинированное и комплексное лечение пациентов с глиобластомой в пожилом возрасте // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 2. – С. 98.

Солодянникова О.І. Ефективність радіойодотерапії диференційованого раку щитоподібної залози залежно від термінів її проведення // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 2. – С. 94.

Результати використання різних режимів конформної променевої терапії при лікуванні хворих на рак шийки матки // Укр. радіол. журн. – 2017. - № 2. – С. 105.


ХІМІОТЕРАПІЇ

616-002 Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря. – К., 2016. – 168 с.

Бизунков А.Б. Химиопрофилактика рака: гормоны и антигормоны // Клініч. імунол. – 2017. - № 4. – С. 24.

Варицька Г.О. Досвід застосування скороченого 12-місячного режиму хіміотерапії для хворих на мультирезистентний туберкульоз в Україні // Укр. пульмонол. журн. – 2017. – № 2. – С.45.

Литвиненко Н.А. Ефективність лікування хворих на туберкульоз легень з пре- розширеною резистентністю за скороченим 12-місячним режимом хіміотерапії з максимальною бактерицидною дією // Туб., леген. хвороби. – 2017. – № 2. – С.54.

Машейко А.М. Експертна оцінка системної антибактеріальної хіміотерапії гострого стрептококового тонзилофарингіту в дітей // Фармакол. та лік. токсикол. – 2017. – № 2. – С. 99.

Моніторинг ефективності хіміопроменевої терапії раку шийки матки на молекулярно-генетичному рівні // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 2. – С. 111.

Покращення якості життя хворих на рак грудної залози, які отримують антрациклінвмісну поліхіміотерапію // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 51.

Чоботар О.П. Досвід застосування скороченого 12-місячного режиму хіміотерапії для хворих на МРТБ з резистентністю до фторхінолонів АБО аміноглікозидів / поліпептидів в Україні // Укр. пульмонол. журн. – 2017. – № 2. – С. 55.

Чорний В.С. Оцінка ефективності та ускладнень неоад’ювантної поліхіміотерапії у комбінованому лікуванні хворих на остеосаркому довгих трубчастих кісток // Травма. – 2017. – № 2. – С. 23.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.