Інформаційний лист нових надходжень з ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 3 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
3 кв.2017р.

616-056 Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря. – К., 2016. – 324 с.

616-002 Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря. – К., 2016. – 168 с.

Беловол А.Н. Предикторы ранней диагностики фиброза при сочетанном течении хронического гепатита С и неалкогольной жировой болезни печени // Сучас. гастроентерол. – 2017. – № 3. – С. 6.

Болгова Л.С. Діагностика раку сечового міхура методом цитологічного дослідження сечі // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С. 87.

Бур’янов О.А. Ультразвукова діагностика кістоподібних утворень ділянки колінного суглоба // Травма. – 2017. – № 2. – С.75.

Волик Н.К. Ехографічний моніторинг мезенхімальної дисплазії плаценти // Перинатол. и педиат. – 2017. – № 2. – С. 80.

Двухэнергетическая компьютерная томография в диагностике мочекаменной болезни: новый метод определения химического состава мочевых камней // Урология. – 2017. – № 3. – С. 98.

Денисова О.В. Алгоритм діагностики інфекційного загострення хронічного бронхіту вірусної етіології // Астма та алергія. – 2017. – № 2. – С. 36.

Ігнатьєва В.І. Можливості комп’ютерної томографії скроневих кісток в діагностиці туберкульозного середнього отиту та оцінці ефективності лікування // Укр. пульмонол. журн. – 2017. – № 2. – С. 48.

616.711 Колісник П.Ф. Лекції з клінічної вертебрології. – Вінниця, 2017. – 184 с.

616-097 Мальцев Д.В. Малі імунодефіцитні хвороби. – К., 2016. – 500 с.

Мехтиева А.Ю. Возможности магнитно-резонансной томографии в визуализации лимфатического аппарата грудной полости у больных раком легкого // Сімейна медицина. – 2017. – № 1. – С. 56.

Особенности цитологической диагностики предрака и рака шейки матки у беременных // Клинич. онкол. – 2017. – № 2. – С.93.

Ошлянская Е.А. К вопросу дифференциальной диагностики суставного синдрома у детей: паранеопластический артрит // Перинатол. и педиат. – 2017. – № 2. – С. 121.

618.146 Полонская Н.Ю. Цитологическое исследование цервикальных мазков – Пап-тест. – М., 2016. – 168 с.

Роль мініінвазивних методів в діагностиці аутоімунних захворювань з ураженням органів дихання // Клініч. хірургія. – 2017. – № 5. – С. 42.

616.98 Сергеев А.Ю. Кандидоз. – М., 2001. – 472 с.

Сипливий В.О. Діагностика захворювань товстої кишки: оптимальний алгоритм підготовки // Хірургія України. – 2017. – № 2. – С. 35.

618.12 Сумцов Г.А. Первичный рак маточных труб. – Сумы, 2015. – 229 с.

617.54 Тулупов А.Н. Торакоабдоминальная травма. – СПб., 2016. – 312 с.

616.1 Уніфіковані клінічні протоколи екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації. – К., 2016. – 73 с.

Ушко Н.А. Диагностика и лечение послеоперационных нейропатий тройничного нерва при его ушибе и растяжении // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 94.

615.83 Фізіотерапія. – Л., 2017. – 560 с.

616.43 Функциональная и топическая диагностика в эндокринологии. – М., 2017. – 272 с.

617.5 Чрескожные вмешательства в абдоминальной хирургии. – М.. 2016. – 176 с.

Шевчук М. Методи діагностики депресії та їх практичне застосування для лікування пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2 типу // Діабет. Ожиріння. – 2017. – № 2. – С. 73.


ЕНДОСКОПІЇ

Воротинцев С.І. Площинна блокада поперечного м’яза живота після лапароскопічної резекції товстого кишечнику у хворих на ожиріння // Клініч. хірургія. – 2017. – № 6. – С. 21.

616.1/8 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 9. Кн. 4. – К., 2000. – 1132 с.

Комяков Б.К. Лапароскопический антевазальный уретероанастомоз при ретрокавальном мочеточнике // Урология. – 2017. – № 3. – С. 86.

Кондакова Е.Ю. Технические особенности симультанной лапароскопической холецистэктомии у больных при калькулезном холецистите и птозе передней брюшной стенки // Клініч. хірургія. – 2017. – № 7. – С. 17.

Крыжевский В.В. Современные взгляды на конверсию при лапароскопической холецистэктомии // Клініч. хірургія. – 2017. - № 6. – С. 74.

Лапароскопическая резекция почки с суперселективной балонной эмболизацией почечной артерии // Урология. – 2017. – № 1. – С. 31.

Огородник П.В. Ендоскопічні транспапілярні втручання: аналіз інтраопераційних і ранніх ускладнень та результатів віддалених спостережень // Львів. мед. часоп. – 2016. – № 4. – С. 44.

Открытое и лапароскопическое удаление камней почек // Прилож. № 2 к журн. Урология. – 2017. – № 2. – С. 51.

Результаты лечения больных с птозом передней брюшной стенки, которым выполнены симультанные операции с помощью традиционной и лапароскопической технологии // Хірургія України. – 2017. – № 2. – С.45.

Смоланка І.І. Використання ендоскопічної мамодуктоскопії для оптимізації хірургічної тактики при патологічних виділеннях з грудного соска // Клініч. хірургія. – 2017. – № 6. – С. 54.

618.12 Сумцов Г.А. Первичный рак маточных труб. – Сумы, 2015. – 229 с.

Черній В.І. Перспективи малоінвазивних методів анестезіологічного посібника при лапароскопічних баріатричних втручаннях у пацієнтів з морбідним ожирінням за принципами прискореної реабілітації // Сімейна медицина. – 2017. – № 2. – С. 28.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.