Інформаційний лист нових надходжень з ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ 4 кв.2017р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
4 кв.2017р.

Белегай Р.І. Можливості оптимізації лікування артеріальної гіпертензії у хворих – військовослужбовців, що брали участь в АТО // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С. 169.

Васильева Л.И. Роль рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки в процессе диагностики тромбоэмболии легочной артерии // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С. 13.

Гарміш І.П. Ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії у пацієнтів з хронічною хворобою нирок у поєднанні з субклінічним гіпотиреозом // Сімейна медицина. – 2017. – № 3. – С. 44.

616.89 Гофман А.Г. Клиническая наркология. – М., 2017. – 376 с.

Егорова М.С. Современные цитопротекторы (антигипоксанты, антиоксиданты): в чем феномен популярности в кардиологии и неврологии? // Укр. мед. часоп. – 2017. – № 1. – С.72.

Ефективність препарату Метамакс у лікуванні жінок з артеріальною гіпертензією, ускладненою дисциркуляторною енцефалопатією в клімактеричному періоді // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 57.

Заремба Є.Х. Оцінка вегетативних розладів у хворих на артеріальну гіпертензію та їх кореляція // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С.18.

616.831 Зозуля І.С. Клініко-інструментальна характеристика кардіогенного ішемічного інсульту, зумовленого гострим інфарктом міокарда. – Вінниця, 2014. – 117 с.

Зупанець І.А. До питання оптимізації застосування НПЗП в ревматології в сучасних умовах // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 59.

616.37 Калинин А.В. Острый и хронический панкреатиты. – М., 2016. – 160 с.

Коваль С.М. Проблема профілактики розвитку фібриляції передсердь у хворих на гіпертензивну хворобу серця // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С. 137.

Корж А.Н. Новые возможности профилактики и лечения нарушений углеводного обмена: место и роль фитотерапии // Міжнар. мед. журн. – 2017. – № 3. – С. 16.

616.127 Крижанівський В. Природжені вади серця. – К., 2005. – 80с.

616.33 Литовский И.А. Гастродуоденальные язвы и хронический гастрит (гастродуоденит). Дискусионные вопросы патогенеза диагностики, лечения. – СПб., 2017. – 302 с.

Лутай М.І. Лікування артеріальної гіпертензії фіксованою комбінацією інгібітора ангіотензинперетворювального ферменту, блокатора кальцієвих каналів і тіазидоподібного діуретика. Результати українського багатоцентрового дослідження ТРІУМФ–2 // Укр. кардіол. журн. – 2017. – № 4. – С. 16.

615.811 Савинов В.А. Комплексная гирудотерапия. – М., 2016. – 511 с.

616.831 Осложнения и последствия инсультов. Диагностика и лечение ранних и поздних нарушений функции. – М., 2017. – 264с.

616.1 Шиффман Ф.Д. Патофизиология крови. – М., 2017. – 448 с.

Препараты, вызывающие или ухудшающие течение сердечной недостаточности // Практ. ангіологія : зб. клініч. рек. – 2017. – С.66.

Просветов Ю.В. Бронхиальная астма и ожирение. Новые возможности контроля бронхиальной астмы // Клініч. імунологія. – 2017. – № 2. – С. 94.

Рудык Ю.С. Моксонидин в современном лечении артериальной гипертензии // Раціон. фармакотер. – 2017. – № 3. – С. 5.

Солонович А.С. Нові можливості поліпшення порушеної когнітивної функції у пацієнтів з ХСН // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С. 163.

616.1/7 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. – К., 2016. – 688 с.

Фадеенко Г.Д. Заместительная терапия внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы: современные подходы // Сучас. гастроентерологія. – 2017. – № 1. – С. 53.

Фадєєнко Г.Д. Сучасні можливості корекції дисліпідемії у хворих з коморбідним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та гіпертонічної хвороби на тлі вісцерального ожиріння шляхом комплексного лікування з призначенням полікозанолу // Сучас. гастроентерологія. – 2017. – № 4. – С. 104.

616.43 Функциональная и топическая диагностика в эндокринологии. – М., 2017. – 272 с.

616.33 Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта. Практический подход на основе клинического опыта. – М., 2017. – 352 с.

Яковенко О.К. Погляд на сучасну пульмонологію очима практикуючого лікаря // Клініч. імунологія. – 2017. – № 1. – С. 5.


ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ

Грідіна Т.А. Структурно-функціональні особливості стану шлунка і дванадцятипалої кишки у дітей з хронічними захворюваннями респіраторної системи за даними ехографії // Лучевая диагностика. – 2014. – № 3–4. – С. 28.

Зак М.Ю. Стан верхнього відділу травного каналу при прийомі нестероїдних протизапальних препаратів з різною селективністю у хворих на остеоартроз в поєднанні з хронічним гастритом // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 58.

Звягинцева Т.Д. Билиарные дисфункции и методы современной терапии // Семейная медицина. – 2017. – № 4. – С. 129.

Зінчук О.М. Сучасні аспекти пероральної регідратації при гострих кишкових інфекціях // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 134.

Значение эхографии в оценке состояния гепатобилиарной системы у детей с рецидивирующими бронхитами и бронхиальной астмой // Лучевая диагностика. – 2013. – № 1. – С.38.

Куликова Ф.И. Возможности мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике панкреатитов // Лучевая диагностика. – 2013. – № 1. – С. 86.

Мазур А.Г. Гастросцинтиграфические признаки моторно-эвакуаторных нарушений желудка // Укр. радіол. журн. – 2017. – № 3. – С. 202.

616-053 Педіатрія. – Вінниця, 2016. – 1151 с.

Пєрєдерій В.Г. Синдром надмірного росту мікроорганізмів у тонкій кишці: порівняльний аналіз методів діагностики // Врачеб. дело. – 2016. – № 7–8. – С. 63.

Фадєєнко Г.Д. Сучасні можливості корекції дисліпідемії у хворих з коморбідним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та гіпертонічної хвороби на тлі вісцерального ожиріння шляхом комплексного лікування з призначенням полікозанолу // Сучас. гастроентерологія. – 2017. – № 4. – С. 104.

616.33 Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта. Практический подход на основе клинического опыта. – М., 2017. – 352 с.


КАРДІОЛОГІЇ

Васильева Л.И. Роль рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки в процессе диагностики тромбоэмболии легочной артерии // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С. 13.

Заремба Є.Х. Оцінка вегетативних розладів у хворих на артеріальну гіпертензію та їх кореляція // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С.18.

Карпенко Ю.И. Катетерная симпатическая денервация почечных артерий в лечении сердечных аритмий // Аритмология. – 2017. – № 2. – С. 36.

Коваль С.М. Проблема профілактики розвитку фібриляції передсердь у хворих на гіпертензивну хворобу серця // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С. 137.

Лутай М.І. Лікування артеріальної гіпертензії фіксованою комбінацією інгібітора ангіотензинперетворювального ферменту, блокатора кальцієвих каналів і тіазидоподібного діуретика. Результати українського багатоцентрового дослідження ТРІУМФ–2 // Укр. кардіол. журн. – 2017. – № 4. – С. 16.

Мацегора Н.А. Ефективність застосування спелеотерапії в лікуванні хворих на бронхіальну астму у поєднанні з ішемічною хворобою серця І–ІІ ФК за даними холтерівського моніторування ЕКГ // Астма та алергія. – 2017. – № 3. – С. 25.

Сипало А.О. Вплив сортиліну на вуглеводний обмін за умов коморбідності ішемічної хвороби серця та цукрового діабету 2-го типу // Міжнар. мед. журн. – 2017. - № 3. – С. 27.

Солонович А.С. Нові можливості поліпшення порушеної когнітивної функції у пацієнтів з ХСН // Укр. кардіол. журн. – 2017. – дод. 1. – С. 163.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Хронічна серцева недостатність // Артер. гіпертензія. – 2017. – № 1. – С. 98.

Ханюков А.А. Тактика ведения пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий // Аритмология. – 2017. – № 2. – С. 58.


РЕВМАТОЛОГІЇ

Борткевич О.П. Діагностика ентеритів у хворих на анкілозивний спондиліт: роль інструментальних методів // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 52.

Борткевич О.П. Застосування двохенергетичної комп’ютерної томографії для визначення внутрішньосуглобових та періартикулярних депозитів сечової кислоти у пацієнтів з гіперурикемією та суглобовим ураженням // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 52.

Волошина Л.О. Особливості коморбідних процесів у хворих на остеоартроз та їх вплив на результати лікувально-профілактичних заходів // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 53.

Галютіна О.Ю. Зв’язок структурно-функціонального стану міокарда з перебігом захворювання у хворих на ревматоїдний артрит // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 53.

Герасименко С.И. Особенности общего иммунного статуса больных остеоартрозом при спондилоэпифизарной дисплазии // Укр. ревматол. журон. – 2017. – № 3. – С. 54.

Ефективність амлодипіну в корекції артеріальної гіпертензії у хворих на ревматоїдний артрит та ревматоїдний артрит у поєднанні зі вторинним синдромом Рейно // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С.86.

Єгудіна Є.Д. Ураження великих артеріальних судин при системних аутоімунних ревматичних захворюваннях // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 54.

Єрмолаєва М.В. Ураження суглобів при системному васкуліті // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 55.

Єфременкова Л.Н. Маркери серцево-судинного ризику та перебіг остеоартрозу при метаболічному синдромі // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 55.

Журавльова Л.В. Досвід застосування біологічної терапії при ревматоїдному артриті // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 57.

Журавльова Л.В. Метаболічні порушення, остеоартроз та спосіб прогнозування його перебігу // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С.56.

Журавльова Л.В. Оцінка психічного здоров’я пацієнтів з ревматоїдним артритом: зв’язок з прогресуванням хвороби // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 56.

Застосування антитромбоцитарної терапії у хворих з подагрою в поєднанні з серцевою патологією // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 83.

Зупанець І.А. До питання оптимізації застосування НПЗП в ревматології в сучасних умовах // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 59.

Кондратюк В.Є. Ефективність кверцетину у хворих на подагру в поєднанні з артеріальною гіпертензією // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 61.

Король П.О. Аналіз показників трьохфазової остеосцинтиграфії при ураженнях кульшових і колінних суглобів різного ґенезу // Лучевая диагностика. – 2016. – № 4. – С. 14.

Крилова А.С. Порівняльна оцінка ефективності ородиспергованого мелоксикаму з пероральною формою мелоксикаму у хворих з синдромом болю в нижній ділянці спини // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 62.

Кузьміна А.П. Контроль за лікуванням пацієнтів з подагрою в поєднанні з артеріальною гіпертензією на етапі первинної ланки // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 63.

Михайловська Н.С. Особливості ремоделювання кісткової тканини у жінок з ішемічною хворобою серця в постменопаузальний період залежно від індексу маси тіла // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С.67.

Поворознюк В.В. Вікові особливості мінеральної щільності кісткової тканини у жінок молодого віку з ювенільним ідіоматичним артритом // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 22.

Проценко Г.О. Амілоїдна артропатія в ревматології // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 27.

Психоемоційні розлади у пацієнтів з ревматоїдним артритом та їх корекція за допомогою адеметіоніну // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 79.

Синяченко О.В. Ревматологический паранеопластический синдром при раке легкого // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 15.

Чоп’як В.В. Особливості взаємозв’язків аутоантитіл до екстрагованих ядерних антигенів та скринінгових аутоантитіл у хворих на системний червоний вовчак // Укр. ревматол. журн. – 2017. – № 3. – С. 11.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.